Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Publicidad
Xarxes
Próximo SlideShare
XarxesXarxes
Cargando en ... 3
1 de 10
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Xarxes

  1. Xarxes informàtiques Mey i Marina 4D
  2. Contenido Introducció: ................................................................................................................................... 2 Parts d'una xarxa informática ..................................................................................................... 3 1. Router...................................................................................................................................... 3 2. Targeta de xarxa ..................................................................................................................... 3 3. Switch...................................................................................................................................... 3 4. Cables de xarxa ...................................................................................................................... 4 Cable de coure de parells trenats: .......................................................................................... 4 Cable coaxial: .......................................................................................................................... 4 Cable de fibra òptica:............................................................................................................... 4 El mitjà sense fil. Wifi:.............................................................................................................. 4 5. Arquitectura de xarxa.................................................................................................................. 4 Bus: ......................................................................................................................................... 5 Anell: ....................................................................................................................................... 5 Estrella: ................................................................................................................................... 5 Cel·lular: .................................................................................................................................. 5 6. Configuració de la xarxa............................................................................................................. 5 Adreça Mac: ............................................................................................................................ 5 Adreça IP:. ............................................................................................................................... 5 7. Sistemes operatius................................................................................................................... 5 Windows .................................................................................................................................. 6 Linux......................................................................................................................................... 6 Mac Os..................................................................................................................................... 6 8. Sistemes digitals......................................................................................................................... 1 9. Codi binari.............................................................................................................................. 1 1. Pas de decimal a binari ....................................................................................................... 1
  3. 1
  4. 2 Introducció: Una xarxa d'àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d'ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l'objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
  5. 3 Parts d'una xarxa informática 1. Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar- se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. 2. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l'interior de l'ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l'ordinador. 3. Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida.
  6. 4 4. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent: Cable de coure de parells trenats: És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors. Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aillant i una malla metàl·lica que evita les interferències. Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. El mitjà sense fil. Wifi: La informació es transmet mitjançant ones de ràdio. 5. Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:
  7. 5 Bus: Els ordinadors surten d'un punt central => els ordinadors surten d'un punt central Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. Estrella: Els ordinadors es connecten a través d'un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. Cel·lular: La xarxa es compon d'àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. 6. Configuració de la xarxa Adreça Mac: Cada targeta de xarxa té assignat un número que l'identifica sense possibilitat d'error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP: Correspon a l'adreça de l'equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l'adreça de xarxa i l'adreça de host. 7. Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d'un sistema informàtic, i permet l'execució normal de la resta de les operacions.
  8. 6 Els sistemes operatius més utilitzats són: 1. Windows 2. Linux 3. Mac Os
  9. 6 8. Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l'1. Un bit és la unitat mínima d'informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l'ordinador és un bit. Els bits s'agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 9. Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l'1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. ● La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. ● La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat.
  10. 6
Publicidad