Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Publicidad
Xarxes
Xarxes
Próximo SlideShare
XarxesXarxes
Cargando en ... 3
1 de 11
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Xarxes

 1. XARXES INFORMATIQUES Iker Blanco Soriano 4B
 2. Índex INTRODUCCIÓ..........................................................................................................................................................1 PARTS D’UNA XARXA INFORMÀTICA............................................................................................................2 ROUTER..................................................................................................................................................................2 TARJETA DE XARXA..........................................................................................................................................2 SWITCH..................................................................................................................................................................3 CABLES DE XARXA............................................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats:................................................................................................3  Cable coaxial:.........................................................................................................................................4  Cable de fibra òptica: .........................................................................................................................4  El mitja sense fil. WiFi:......................................................................................................................4 Arquitectura de xarxa ...........................................................................................................................................5  Bus...................................................................................................................................................................5  Estrella..........................................................................................................................................................5  Cel·lular.........................................................................................................................................................6 Configuració de la xarxa.......................................................................................................................................7  Adreça Mac..................................................................................................................................................7  Adreça IP......................................................................................................................................................7 Sistemes operatius..................................................................................................................................................8 Sistemes digitals......................................................................................................................................................9 Codi binari ........................................................................................................................................................9
 3. 1 INTRODUCCIÓ Una xarxa social, també coneguda com LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinaria units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 PARTS D’UNA XARXA INFORMÀTICA ROUTER Dispositiu que permet connectar la nostre xarxa d’Internet. Permet concertar-se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. TARJETADE XARXA Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. 3 SWITCH Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una de sortida. CABLESDE XARXA Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferents.  Cable de courede parells trenats: És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format de diferents cables de colors.
 6. 4  Cable coaxial: Té un nucli de coure envolta per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita las interferències.  Cable de fibraòptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum, és el mitja més ràpid però també el mes car.  El mitjasensefil. WiFi: La informació es transmet mitjançant les ones de radio.
 7. 5 Arquitecturadexarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus.Elsordinadors surten d’un punt central.  Anell.Els ordinadors quecomponen la xarxaformen un anell.  Estrella,els ordinadors es connectena través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Sónlesmesutilitzades.
 8. 6  Cel·lular.La xarxa és compon d’àrees circulars, perexemple lesxarxes sense fil.
 9. 7 Configuració delaxarxa  Adreça Mac Cada targeta de xarxa te assignat un numero que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número veassignat pel fabricant.  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. És compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça del host.
 10. 8 Sistemesoperatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processo bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són:  Windows  L inux  Mac Os
 11. 9 Sistemesdigitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que nomes utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes 1 byte 8 bits 1 Kbyte 1024 bytes 1 Mbyte 1024 Kbytes 1 Gbyte 1024 Mbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents La primera manera consisteix en dividir en numero en decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugi més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potencies de 2 i col·locar-la a sota 0 i 1 fins aconseguir el numero desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Publicidad