Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Publicidad
Xarxes
Próximo SlideShare
XarxesXarxes
Cargando en ... 3
1 de 10
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Xarxes

  1. XARXES INFORMÀTIQUES Adrià Alegret 4t
  2. Índex Contenido Introducció........................................................................................................................ 1 Parts d’una xarxa informàtica........................................................................................... 2 Router ........................................................................................................................... 2 Targeta de xarxa ........................................................................................................... 2 Switch............................................................................................................................ 2 Cables de xarxa............................................................................................................. 3  Cable de coure de parells trenats................................................................... 3  Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències...................................................................... 3  Cable de fibra òptica....................................................................................... 3  El mitja sense fil. Wifi. .................................................................................... 3 Arquitectura de xarxa ....................................................................................................... 4  Bus.......................................................................................................................... 4  Anell....................................................................................................................... 4  Estrella ................................................................................................................... 4  Cel·lular.................................................................................................................. 4 Configuració de la xarxa.................................................................................................... 5 Sistemes operatius............................................................................................................ 6 Sistemes digitals ............................................................................................................... 7 Codi Binari......................................................................................................................... 7
  3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN , es el conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
  4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador. Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida.
  5. 3 Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permet connectar el switch amb la targeta gràfica. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.  Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitja mes ràpid però també el més car.  El mitja sense fil. Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
  6. 4 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les mes utilitzades.  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
  7. 5 Configuració de la xarxa  Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un numero que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest numero ve assignat pel fabricant.  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
  8. 6 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són:  Windows  Linux  Mac Os
  9. 7 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit es la unitat mínima d’informació, es a dir, cada 0 o 1 que rep es un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 Kbyte 1024 bytes 1 Mbyte 1024 Kbytes 1 Gbyte 1024 Mbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes Codi Binari El codi binari es un sistema de enumeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteixen dividir el numero decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el numero desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Publicidad