Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Happy Work Place

9.203 visualizaciones

Publicado el

Happy workplace

Happy Work Place

 1. 1. คูมือ “ คนทํางานมีความสุข ที่ทํางานนาอยู ชุมชนสมานฉันท ” โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี
 2. 2. คํานํา โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี หรือ Happy Workplace ดําเนินการเพื่อ พัฒนาคนทํางานในจังหวัดชลบุรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทํางานดวย ี ความสุขอยางแทจริง โดยมีองคประกอบ คือ ความสุขทั้งแปด หรือ Happy 8 1. Happy Body ( สุขภาพดี ) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 2. Happy Heart ( น้ําใจ งาม ) มีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน 3. Happy Society ( สังคมดี ) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี 4. Happy Relax ( ผอนคลาย ) รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆในการดําเนินชีวิต 5. Happy Brain ( หาความรู ) การศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหลงตางๆ นําไปสูการ เปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน 6. Happy Soul ( ทางสงบ ) มี ความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 7. Happy Money ( ปลอดหนี้ ) มีเงินรูจักเก็บรูจักใชไมเปนหนี้ 8. Happy Family ( ครอบครัวดี ) มีครอบครัวที่อบอุน และมั่นคง สิ่งเหลานี้จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเริ่มไดจากตัวเราเพื่อสังคมที่ดี ตอไปในอนาคตดั่งคําขวัญที่วา “ คนทํางานมีความสุข ที่ทํางานนาอยู ชุมชนสมานฉันท ” จังหวัดชลบุรีไดรวมกับ สํานักงานประกันสังคม และสํานักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ ( สสส. ) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานในจังหวัด ชลบุรี ดวยเห็นความสําคัญของคนทํางานในจังหวัดชลบุรีที่มมากกวาหาแสนคน เปนประชากร ี กลุมที่สําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชลบุรี เมื่อประชากรวัย แรงงานในจังหวัดชลบุรมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะนําสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมอยาง ี ยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี คณะทํางานโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี
 3. 3. สารบัญ 1. ความเปนมา 2. เปาหมาย 3. Happy 8 • Happy Body ( สุขภาพดี ) • Happy Heart ( น้ําใจงาม ) • Happy Society ( สังคมดี ) • Happy Relax ( ผอนคลาย ) • Happy Brain ( หาความรู ) • Happy Soul ( ทางสงบ ) • Happy Money ( ปลอดหนี้ ) • Happy Family ( ครอบครัวดี ) 4. ประโยชนการสรางความสุขในที่ทํางาน 5. แนวทางการดําเนินงาน
 4. 4. ความเปนมา
 5. 5. ความเปนมา จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดขนาดใหญในภาคตะวันออก มีประชากรมากกวาหนึ่งลานคน และประชากรวัยแรงงานมากกวาหาแสนคน เปนแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในชวงสามทศวรรษที่ผานมา ตั้งแตการ เกิดนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในป พ.ศ.2525 นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญหลายแหงมีสถาน ประกอบการจํานวนมากและมีจํานวนแรงงานมากกวาสี่แสนคน เปลี่ยนแปลงจังหวัดชลบุรีจาก จังหวัดที่มีเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมและการประมง ไปสูแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญของ ประเทศไทย การอพยพของแรงงานตางถิ่น ทําใหสังคมจังหวัดชลบุรีทกวันนี้มีความหลากหลาย ุ ของผูคนจากที่ตางๆ วิถีชวิตและโครงสรางทางสังคมของจังหวัดชลบุรีเปลียนแปลงอยางรวดเร็วจน ี ่ เกิดปญหาดานสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ผลของการพัฒนาที่ขาดการวางแผนและการมองปญหาในอนาคต นําไปสูปญหาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คดีอาชญากรรมมีสถิติมากขึ้นและรุนแรงขึ้น คดีขมขืน ปญหา เด็กวัยรุน ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ปญหาการทําแทง ปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหา หนี้สิน เปนตน ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียว ไมสามารถนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนา ประเทศ ตราบใดที่ความรุงเรืองในระบบเศรษฐกิจตองแลกมาดวยปญหาตางๆ ทางสังคมและ ประชากรที่ไรคุณภาพ การที่จะอางถึงความสําเร็จที่แทจริงของการพัฒนา เราตองมีความรุงเรืองทั้ง ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เขมแข็ง ประชากรที่มีคุณภาพคือคําตอบที่นําไปสูความเจริญกาวหนา ในทุกดานของประเทศชาติอยางแทจริงและยั่งยืน ในป พ.ศ. 2548 จังหวัดชลบุรี ไดดําเนินงานโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิต คนทํางานจังหวัดชลบุรีขนโดยมีงบประมาณสนับสนุนเริ่มตนจํานวน 3,000,000 บาท ในการ ึ้ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานในจังหวัดชลบุรใหดขึ้น โดยใชยุทธศาสตรจังหวัดชลบุรีเปนหลัก ีี ในการดําเนินงาน วิสัยทัศนจังหวัดชลบุรี “ เปนเมืองทาการสงออกชั้นนําของโลก ศูนยกลางการทองเที่ยวนานาชาติครบวงจร ผูนํา การลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมกาวหนา พัฒนาเปนเมืองนาอยู ”
 6. 6. เปาประสงคจังหวัดชลบุรี 1. สงเสริมเปนเมืองทาของการสงออกสินคาในระดับโลก 2. สงเสริมเปนศูนยกลางการลงทุนดานอุตสาหกรรม และพลังงาน 3. เปนศูนยกลางการทองเที่ยวนานาชาติ ครบวงจร 4. การผลิตสินคาเกษตรไดมาตรฐาน 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี อิงยุทธศาสตรตามแผนการ บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ขอ ค. การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ ขอ ง. การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ 2 ขอ คือ 1) ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณในทุกมิติและไดรับบริการทางการแพทยและ สาธารณสุขที่มีคุณภาพ 2) สังคมไทยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี สงบสุข ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด มีกลยุทธหลักที่สําคัญ คือ 1) เสริมสรางคนทํางานใหมีสุขภาพแข็งแรง ให ลด ละ เลิกพฤติกรรมทีสุมเสี่ยงตอ ่ สุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกาย และดูแลสุขภาพตนเอง 2) เพิ่มคุณภาพของระบบประกันสุขภาพ และปฏิรูปการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน โรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายจิตใจ
 7. 7. วิธีการดําเนินงาน แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 - 2551 แผนดําเนินงาน 4 ป การบูรณาการแผน แผนดําเนินงานรายป การทํางานโดยมีเจาภาพ “ แบบบูรณาการ ” เพื่อเกิดการ ประสานงานและจัดสรรทรัพยากรที่ เหมาะสม วัตถุประสงค 1. การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทํางาน 2. คนทํางานมีการปรับเปลียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตอตนเองและสังคม ่ 3. มีการดําเนินกิจกรรมสรางเสริมคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 4. มีเครือขายสรางเสริมคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 5. เครือขายมีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการดําเนินงาน ตลอดจนมี การบริหารจัดการโดยอาศัยขอมูลขาวสาร 6. มีขอมูลขาวสาร เพื่อการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ 7. มีการพัฒนาความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับชุมชน กลุมเปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน กลุมเปาหมายหลัก คือ คนทํางานใน จังหวัดชลบุรี กลุมเปาหมายรอง คือ สถานประกอบการและเครือขายที่เกี่ยวของไดแกเครือขายแกนนํา  (ประกอบดวย ภาครัฐ (กระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ) ภาคเอกชน (สถานประกอบการ แรงงาน สหภาพแรงงาน) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน) เครือขายสรางเสริม
 8. 8. คุณภาพชีวิตคนทํางานของสถานประกอบการ และชุมชนที่พักอาศัยของคนทํางานที่อยู โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการขนาดใหญ คณะกรรมการโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี คณะทํางานโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี ทีมบูรณาการ ชุมชน คณะทํางานสรางเสริมคุณภาพชีวิตใน สถานประกอบการ คุณภาพชีวิตคนทํางาน
 9. 9. โครงสรางการดําเนินงาน ชุมชน คุณภาพชีวิต คนทํางาน สถานประกอบการ ทีมบูรณาการ กรอบแนวคิดการทํางาน การดําเนินงานของคณะทํางานโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัด ชลบุรี เนนการมีสวนรวมแบบบูรณาการ การสรางเครือขาย การรับรูและการดําเนินไปพรอม กันในทุกภาคสวน เปนการทํางานรวมกันของภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานพัฒนา คุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี เปนเวทีในการแลกเปลียนความคิดเห็น ่ ในชวงป พ.ศ.2549 -2552 ของการดําเนินงานโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิต คนทํางานจังหวัดชลบุรี เปนการดําเนินงานที่เนนการวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํา งานเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินงานตอไปในอนาคต เนื่องจากงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตองใชเวลา พอสมควรเพื่อเห็นผล ดังนั้นการมีสวนรวมในการรับรูของทุกสวนที่เกี่ยวของจึงเปนงานที่สําคัญ และเปนการสรางพันธมิตรที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพรอมของทุกสวนใหมีความเขาใจในงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางแทจริง
 10. 10. เปาหมาย
 11. 11. เปาหมาย เปาประสงค คนทํางานในสถานประกอบการจังหวัดชลบุรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทั้งดานกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีความสุขและความมั่นคงในการดําเนินชีวิตเปนประชากรที่มี คุณภาพของสังคมและประเทศไทย ตัวชี้วัดของเปาประสงค “ คนทํางานมีความสุข ที่ทํางานนาอยู ชุมชนสมานฉันท ” คนทํางานมีความสุข • มีความสุขในการทํางาน • มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี • มีความมั่นคงในชีวิตทั้งดานการงาน เศรษฐกิจ และสังคม • เปนบุคลากรที่สําคัญขององคกรและ ประเทศชาติ • มีความเปนมืออาชีพในงานของตน • มีวิถีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น • มีครอบครัวที่อบอุน • มีศีลธรรมอันดีงามและเอื้ออาทรตอ ตนเองและสังคม ที่ทํางานนาอยู • มีความสุขในที่ทํางาน • มีสภาพแวดลอมในที่ทํางานที่ดี • มีความสะอาดตาสะอาดใจในที่ทํางาน • ปญหาความขัดแยงในที่ทํางานลดลง
 12. 12. • มีความรักและสามัคคีในองคกร ชุมชนสมานฉันท • มีความสมานฉันทในสถานประกอบการ • มีความรวมมือซึ่งกันและกันระหวางชุมชนกับ สถานประกอบการ • ลดขอขัดแยงระหวางชุมชนกับสถานประกอบการ • มีความเอื้ออาทรตอสังคมรอบขาง
 13. 13. Happy 8
 14. 14. Happy 8 : ความสุขคือสิ่งที่ปรารถนาของมนุษยทุกคน แตปจจุบันดวยสภาพการ ดําเนินชีวิตที่แขงขันตลอดเวลา สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหมนุษยทุกวันนี้ขาดหลัก ยึดในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง คนสวนใหญเชื่อวาการมีความสุขคือการมีเงินทองมากๆเพื่อจะ ไดสิ่งตางๆที่ปรารถนา หลายคนเชื่อวาเงินซื้อไดทุกอยาง โลกวัตถุนิยมที่เนนแตวัตถุทําให คนทํางานทุกวันนี้ทํางานหนักมากขึ้น ขาดการดูแลสุขภาพตนเอง ขาดการเอื้ออาทรตอคน และสังคมรอบขาง ขาดการใชชีวิตที่พอเพียง มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ขาดการนําหลักศาสนา หลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต ขาดการแสวงหาความรูความกาวหนาแกตนเอง ซึ่งนําไปสู ปญหาครอบครัวและปญหาสังคม สิ่งเหลานี้เกิดจากการขาดคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการขาด ความสุขในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง องคการอนามัยโลกกําหนดคุณภาพชีวิตของมนุษย หรือสุขภาวะที่ดี มี 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อใหเหมาะกับสภาพปญหาของสังคมไทยและเขาใจงาย จึง เกิดองคประกอบแหงความสุขของคนทํางานขึ้นมา เรียกวา Happy 8 หรือ ความสุขทั้งแปด นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย 1. Happy Body ( สุขภาพดี ) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 2. Happy Heart ( น้ําใจงาม ) มีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน 3. Happy Society ( สังคมดี ) มีความรักสามัคคีเอือเฟอตอชุมชนที่ตนทํางาน ้ และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี 4. Happy Relax ( ผอนคลาย ) รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆในการดําเนินชีวิต 5. Happy Brain ( หาความรู ) การศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลา จากแหลงตางๆ นําไปสูการเปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการ ทํางาน 6. Happy Soul ( ทางสงบ ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการ ดําเนินชีวต ิ
 15. 15. 7. Happy Money ( ปลอดหนี้ ) มีเงินรูจักเก็บรูจักใชไมเปนหนี้  8. Happy Family ( ครอบครัวดี ) มีครอบครัวทีอบอุนและมั่นคง ่ Happy Body ( สุขภาพดี ) : มีสุขภาพแข็งแรงทังกายและจิตใจ ้ การมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณยอมนําความสุขมาใหแกคนทํางาน การจะมี สุขภาพที่ดีนั้นไมสามารถซื้อหามาไดตองเปนการกระทําดวยตนเอง กิจกรรมตางๆที่ดําเนินการ เกี่ยวกับสุขภาพในสถานประกอบการนั้น มีหลายกิจกรรมที่นําไปสูความมีสุขภาพดี เชน กิจกรรมการออกกําลังกายกอนทํางานหรือหลังเลิกงาน การแขงขันกีฬาตางๆ เปนตน ในความ เปนจริงมิติการดําเนินงานดานสรางสุขภาพในสถานประกอบการนั้น หาใชแตเพียงการสราง ความแข็งแรงของรางกายเพียงอยางเดียวดวยการออกกําลังกาย การแขงขันกีฬา ความยั่งยืนใน การดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพดีในสถานประกอบการนั้นมีองคประกอบ ทีสําคัญซึ่งกระทรวง ่ สาธารณสุขไดดําเนินการสรางสุขภาพคนไทยหรือที่รูจักในชือ โครงการเมืองไทยแข็งแรง มี ่ เปาหมาย “ คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง ” โดยมีการสรางสุขภาพที่ดีของคนไทย ดวย 6 อ คือ 1. อาหาร การกินอาหารครบหลักหาหมู และถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 2. ออกกําลังกาย ทําใหรางกายสมบูรณแข็งแรง 3. อารมณ มีอารมณที่ดีปราศจากความเครียด ความทุกข มีสมพันธที่ดีในสังคม ั 4. อนามัยสิ่งแวดลอม อยูในชุมชนที่ปลอดภัยถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี 5. อโรคยา ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพ อบายมุข งดบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การพนัน และการสําสอนทางเพศ 6. จากหลัก 6 อ ใน การดําเนินการเมืองไทยแข็งแรง สถานประกอบการสามารถนํามา ประยุกตใชโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการทํางานของสถานประกอบการแตละแหง เชนกิจกรรมดานกีฬาตางๆ การเตนแอโรบิค หรือโครงการอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ การ รณรงคเลิกเหลาเลิกบุหรี่ โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุโดยการสวมใสอุปกรณปองกันทั้งในเวลา งานและการขับขี่มอเตอรไซต อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เปนตน
 16. 16. Happy Heart ( น้ําใจงาม ) : มีน้ําใจเอืออาทรตอกันและกัน ้ ความมีน้ําใจตอกันเปนจุดเดนของสังคมไทยในอดีต คําพูดที่วาคนไทยมีน้ําใจ นั้นผานการพิสูจนมาหลายเหตุการณในชวงเวลาที่ผานมาแมเหตุการณลาสุด คือการเกิดภัย ธรรมชาติในภาคใต แตสังคมปจจุบันการใหความสําคัญกับวัตถุและเงินตรา สภาพการ ดําเนินชีวิตที่แขงขันและเรงรีบทําใหความใสใจตอคนรอบขางลดนอยลง บางครั้งดูเปน ความเห็นแกตัวของคนในสังคม การจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความมีน้ําใจและรักกันในองคกร เปนสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อใหเกิดการอยูรวมกันอยางสันติ การมีน้ําใจระหวางกันของคนใน องคกรชวยลดความขัดแยงในการทํางานมีความสามัคคี และกอใหเกิดการทํางานเปนทีม การแสดงความหวงใยของผูบริหารสถานประกอบการตอพนักงานโดยการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อ แสดงความเขาใจตอปญหาของพนักงาน ยอมทําใหเกิดการยอมรับและความรักในองคกร มากขึ้นมีความหวงใยและชวยกันดูแลองคกร นําไปสูความยั่งยืนในการรวมกันสรางความ เจริญใหเกิดแกองคกร ดังนั้นกิจกรรมตางๆที่กระตุนใหทุกฝายในสถานประกอบการ มีความรักและ น้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน เชน การจัดแขงกีฬาที่เนนความรักสามัคคีความมีน้ําใจมากกวา ผลการแขงขัน การบริจาคโลหิตใหญาติพี่นองหรือเพื่อนรวมงานที่เจ็บปวย การเยี่ยมเยียน แสดงความหวงใยในทุกขของเพื่อนรวมงานที่เจ็บปวย การรวมงานแตงงาน งานบรรพชา งานขึ้นบานใหม หรืองานศพ การชวยกันดูแลความปลอดภัยในการทํางานของเพื่อนรวมงาน และสถานประกอบการเปนตน
 17. 17. Happy Society ( สังคมดี ) : มีความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางานและพักอาศัย มีสังคมและ  สภาพแวดลอมที่ดี สังคมดีคือสังคมที่มีความสงบสุขและเอื้อเฟอตอกัน เปนสิ่งที่พึงปรารถนาใน ทุกสังคม การเกิดสังคมดีได คนในสังคมตองมีความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางาน และพักอาศัย มีสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อเปนที่ทํางานที่นาอยูและสังคมสมานฉันท ชุมชนหรือ องคกรใดที่พัฒนาสูการเปนสังคมดีนั้นทุกคนในสังคมตองมีความรักสามัคคีตอกัน มีความ ปรารถนาดีตอผูอื่น มีความหวงใยตอปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัว ทั้งนี้เพื่อชวยกัน สรางสังคมที่ดีใหเกิดขึ้น แนวทางการดําเนินงานในสถานประกอบการ เพื่อใหเกิดสังคมที่ดีนั้นเปนสิ่งที่ทุก ฝายตองรวมมือกันเพื่อสรางความรักความสามัคคีและลดความขัดแยงในที่ทํางาน การชวยกัน ดูแลแกไขสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อใหเกิดความสุขและ ความพรอมในการทํางาน เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมทําความสะอาดสถานประกอบการ กิจกรรมที่ ทํารวมกับชุมชนนอกสถานประกอบการในวันสําคัญตางๆ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน รอบขางหรือชุมชนนอกสถานประกอบการ เปนตน
 18. 18. Happy Relax ( ผอนคลาย ) : รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆในการดําเนินชีวิต การทํางานที่เรงรีบและแขงขัน การทํางานหนักขาดการพักผอน ปญหาตางๆในชีวิต หากคนทํางานไมรูจักผอนคลายตอการแกปญหาในการดําเนินชีวิต จะนําไปสูความเครียดทั้ง ทางรางกายและจิตใจที่มากขึ้นปราศจากความสุขในการดําเนินชีวิตและการทํางาน สิงเหลานี้ ่ สรางปญหาใหกับสถานประกอบการ เพราะความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานของ คนทํางานลดลง ผลผลิตที่ไดลดลง เพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมาย ทางสถานประกอบการ จึงตองพยายามนําเอามาตรการและวิธีการตางๆมาใชในการผลิต ในทายสุดเมื่อคนทํางานไม สามารถรับสภาพการทํางานได ทําใหมีการลาออกเปลี่ยนงานกอใหเกิดความสูญเสียมากมาย ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณการผลิตเชน คาใชจายในการหาคนทํางานทดแทนและฝกอบรม กอนทํางาน โอกาสในการผลิตที่ควรจะได หากสถานประกอบการมีมาตรการประเมินความเครียด และมาตรการผอนคลาย ตางๆเชน กิจกรรมบันเทิงหรือพักผอนเวลาพัก จะชวยลดความเหนื่อยลาและความเครียดใน การทํางาน เปนตน
 19. 19. Happy Brain ( หาความรู ) : การศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหลงตางๆ นําไปสูการ เปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน การแสวงหาความรูเปนสิ่งสําคัญของคนทํางานในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ของตนเอง ความกาวหนาในการทํางานและความมั่นคงในอาชีพ การเปนมืออาชีพ ในการ ทํางานนั้นตองมีการศึกษาหาความรูตลอดเวลา เพื่อสามารถถายทอดความรูแกคนอื่นได ความ รูที่ไดนั้นนอกจากใชในการทํางานแลว ยังมีความรูที่สามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิตเพื่อ ประโยชนของตนเองและสังคม ทุกวันนี้สังคมแหงการเรียนรูเปดกวางไมจํากัดแคในหองเรียน เทานั้น คนทํางานสามารถศึกษาหาความรูไดจากแหลงตางๆไมวา หองสมุด สถานศึกษา อินเตอรเน็ท สื่อตางๆ เปนตน สถานประกอบการที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานนั้นนอกจากการฝกอบรมความรูในการทํางานแลวการมีชองทางอื่นเชน หองสมุด สื่อตางๆในการแสวงหาความรูจะชวยพัฒนาคนทํางานใหมีความคิดกวางไกล สรางสรรค เพื่อ การทํางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งการเปดโอกาสใหคนทํางานมีโอกาสในการศึกษา และกระตุนใหเกิดการพัฒนาตนเอง เชน การเปดโรงเรียนในสถานประกอบการเพื่อปรับวุฒิ การศึกษาของคนทํางานใหสูงขึ้น จะเปนการพัฒนาคนที่ยั่งยืนและเปนกําลังสําคัญในการสราง ความเจริญขององคกร เกิดความรักและภักดีตอองคกร เปนตน
 20. 20. Happy Soul ( ทางสงบ ) : มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต ชีวิตที่เรงรีบและการแขงขันกันของคนทํางานทุกวันนี้ โดยเฉพาะสภาพการทํางาน ในสถานประกอบการที่มีระบบงานกะ หยุดวันอาทิตย ทําใหโอกาสปฏิบัติกิจทางศาสนาตางๆ มีโอกาสนอยเพราะปญหาเรื่องเวลาและขาดชองทางการเขาถึงคําสอนทางศาสนา เมื่อคนทํางาน ขาดการนําหลักศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตเปรียบดั่งเรือที่ขาดหางเสือ เพราะหลักคําสอน ของทุกศาสนาลวนสอนใหเปนคนดี มีเมตตา มีคุณธรรม มีความเอื้อเฟอเผื่อแผไมเอาเปรียบ ผูอื่น มีความละอายและเกรงกลัวในการทําชั่ว เปนทางออกเมื่อมีทุกข เปนที่พึ่งยามมีปญหา ชีวิต ปญหาตางๆในสังคมทุกวันนี้ลวนเกิดจากการขาดการนําหลักศาสนามาใชในการดําเนิน ชีวิต การทํารายตนเองและผูอื่น การฆาตัวตาย ความขัดแยงในที่ทํางาน การขาดสมาธิและ ความมุงมั่นในการทํางาน ความไมซื่อสัตยตอตนเองและองคกร เปนตน สถานประกอบการที่สงเสริมใหคนทํางานใชหลักธรรมหลักศาสนา ในการดําเนิน ชีวิต จะลดความขัดแยงในการทํางาน คนทํางานมีสติ มีสมาธิในการทํางาน รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แกผูอื่น ใชทางสายกลางในการทํางานและดําเนินชีวิต มีความซื่อสัตยตอองคกร ในสถานประกอบการตางๆควรมีสถานที่หรือกิจกรรมในการปฏิบัติกิจทางศาสนา อยางสม่ําเสมอการสวดมนตรวมกันกอนเขางานเปนวิธีการหนึ่งในการสรางสมาธิสรางสติกอน ทํางานเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมเผยแพรธรรมะ หลักคําสอนของ ศาสนา การนิมนตพระสงฆมาเทศนาเพื่อใหมีแนวทางที่ดีในการดําเนินชีวิต เปนตน
 21. 21. Happy Money ( ปลอดหนี้ ) : มีเงินรูจกเก็บรูจักใชไมเปนหนี้ ั ปญหาหนี้สินเปนปญหาที่สําคัญของคนทํางานและเปนจุดเริ่มตนของการมีคุณภาพ ชีวิตที่ไมดี การมีหนี้สนสวนใหญเกิดจากการดําเนินชีวิตที่ขาดความพอเพียง การแสวงหา ิ ความสุขจากวัตถุหรือกิจกรรมตางๆ สิ่งเหลานี้ตองใชเงินในการหาความสุข แตความสามารถ ในการหารายไดไมเพียงพอจึงนําไปสูการเปนหนี้ ปจจุบันโอกาสในการสรางหนี้ของคนทํางาน สูงขึ้นทั้งหนี้ในระบบเชน ธนาคาร บัตรเครดิตตางๆ หรือหนี้นอกระบบ เมื่อมีหนี้สินมี ความตองการเงินมากขึ้น คนทํางานจึงตองทํางานหนักขึ้น ขาดการพักผอนรางกายทรุดโทรมลง สภาพจิตใจแยลง ขาดการผอนคลาย ความมีน้ําใจลดลงเพราะตองทําเพื่อตัวเองมากขึ้น สังคมมีแตการแกงแยงเอารัดเอาเปรียบกัน ครอบครัวขาดความอบอุนและแตกแยก ทุกคนมุง แตทํางานหนักเพื่อนําเงินมาใชหนี้ที่เกิดจากความตองการ แสวงหาสิ่งที่เชื่อวาเปนการให ความสุขแกตนเองได ในสถานประกอบการที่คนทํางานมีปญหาหนี้สินมาก ยอมประสพปญหาในการ บริหารจัดการดานกําลังคน เพราะคนทํางานในสถานประกอบการนั้นมีประสิทธิภาพในการ ทํางานลดลงขาดความตั้งใจและสมาธิในการทํางาน เกิดความเครียด เจ็บปวยและลางานบอยขึ้น ขาดความสามัคคี มีความขัดแยงมากขึ้น โอกาสเกิดอุบัติเหตุในการทํางานสูงขึ้น ความสามาถ ในการผลิตของสถานประกอบการลดลง ตองสูญเสียคนทํางานที่ดีไปเพราะการมีหนี้สินเกินตัว ปจจุบันสถานประกอบการหลายแหง มีการเสริมสรางความรูในการดําเนินชีวิตและ วิธีการใชจายที่เหมาะสมไมเปนหนี้มีเงินออม โดยเฉพาะคนทํางานที่มาจากสังคมชนบทที่ตอง ใชเวลาในการเรียนรูปรับตัวสูวิถีชีวิตสังคมเมืองที่ทุกอยางลวนตองใชเงินซื้อหา คนกลุมนี้จะมี  ปญหาการกอหนี้มาก เนื่องจากขาดการบริหารจัดการรายรับรายจายที่ดีและการมาทํางานตางถิ่น นําไปสูความประมาทในการใชชีวิต ขาดความรูในการทําบัญชีคาใชจาย ขาดความใสใจใน การเก็บออมเงิน การใชจายที่ไมเหมาะสมและเกินความจําเปน เชน การติดสุราสิ่งเสพติด การใชจายที่ฟุมเฟอย การใชโทรศัพทมือถือราคาแพง เปนตน
 22. 22. สถานประกอบการควรมีโครงการในการสรางความรูความเขาใจในการใชจายที่ เหมาะสมและรณรงคการออมเงิน เชน โครงการใชสามสวน ออมหนึ่งสวน หรือ การทําบัญชี ครัวเรือน โครงการรณรงคเลิกเหลาเลิกบุหรี่ สิ่งเสพติดตางๆ เปนตน สิ่งเหลานี้นําไปสูการ แกปญหาหนี้ไดอยางยั่งยืนเมื่อคนทํางานมีสติและรูวิธีใชจายที่เหมาะสม จะลดความเครียดและ กอใหเกิดความสุขในการทํางาน ประสิทธิภาพคนทํางานจะเพิ่มขึ้นนําไปสูความสามารถใน การผลิตที่มากขึ้น รวมทั้งชวยลดขอเรียกรองเรื่องคาแรงซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการใชจายที่ไม เหมาะสมของคนทํางานเอง
 23. 23. Happy Family ( ครอบครัวดี ) : มีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง  คนทํางานที่มีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคงยอมมีความสุขในการดําเนินชีวิต นําไปสู การทํางานที่มีความสุข และมีประสิทธิภาพ การจะมีครอบครัวที่อบอุนมั่นคงตองประกอบดวย สมาชิกในครอบครัวที่มีความรักความสามัคคี ไมมีปญหาในครอบครัว มีความมั่นคงทางการ เงิน การใชชีวิตที่พอเพียง มีความเขาใจซึ่งกันและกัน มีหลักธรรมการครองเรือน ดังนั้นคน ในครอบครัวตองมี ความสุขในทุกมิติ มีสุขภาพดี มีน้ําใจใหแกกัน มีความเอื้อเฟอแกกัน มี การทํากิจกรรมตางๆรวมกัน เปนตน การมีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคงยอมนําไปสูการทํางานที่มุงมั่นและมีความสุข มี ความตั้งใจในการทํางาน มีสมาธิ มีสติในการทํางาน สถานประกอบการหลายแหง จัดกิจกรรมรวมกับครอบครัวคนทํางานเพื่อสราง ความเปนกันเองและความรูสึกที่ดีตอกันระหวางคนทํางานและครอบครัวกับสถานประกอบการ กิจกรรมตางๆ ทีนําไปสูความใกลชิดกันมากขึ้นของสถานประกอบการกับครอบครัวคนทํางาน ่ เชน การเยี่ยมชมสถานประกอบการของครอบครัวคนทํางาน หรือการมีสถานเลี้ยงดูเด็กเล็ก ในสถานประกอบการเปนการเพิ่มความสุขในการทํางานของคนทํางานมากขึ้น เปนตน
 24. 24. ประโยชนการสรางความสุขในที่ทํางาน
 25. 25. ประโยชนการสรางความสุขในที่ทํางาน ประโยชนตอพนักงาน - มีความสุขในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม - มีผลงานที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ - ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดี - เกิดความรูสึกวาตนเองเปนทรัพยากรที่มี คุณคาและมีความสําคัญตอองคกรมากขึ้น - มีความสัมพันธระหวางพนักงานแล เจาของสถานประกอบการที่ดีขึ้น - มีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น - มีความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นําไปเผยแพรตอบุคคลในครอบครัว และชุมชน เปน ประชากรที่มีคุณคา ประโยชนตอเจาของสถานประกอบการ - ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพของสินคาและบริการดีขึ้น - ลดการขาดงาน การเขางานชา การลาปวยลากิจของพนักงาน - มีชุมชนที่เขมแข็งในสถานประกอบการ - สภาพแวดลอมในการทํางานดีขึ้น - ลดอัตราการเลิกจางงาน ทําใหประหยัดคาใชจาย ในการสรรหาและฝกอบรมพนักงานใหม - สงเสริมภาพลักษณของสถานประกอบการ - ลดความไมพอใจในการทํางานของผูใชแรงงานทําใหความสัมพันธระหวางเจาของสถาน ประกอบการกับพนักงานดีขึ้น และทําใหพนักงานมีความรักในองคกรมากขึ้น ประโยชนตอจังหวัดชลบุรีและประเทศไทย - มีประชากรวัยแรงงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ - มีชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน - เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาและบริการระหวางประเทศ - เพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ - ลดภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาลและ การฟนฟูอาชีพ - ลดปญหาสังคมดานตางๆ - สรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหแกจังหวัดชลบุรีและประเทศไทยในทุกดาน
 26. 26. - เปนผูนําและแบบอยางการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานในระดับนานาชาติ แนวทางการดําเนินงาน
 27. 27. แนวทางการดําเนินงาน “ นโยบายคุณภาพชีวิตเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร” หลักการสรางความสุขในที่ทํางานเพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น เกิดจากการ รวมมือกันของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งในและนอกสถานประกอบการ โดยเฉพาะคนทํางาน เปนบุคคลที่สําคัญที่สุดที่ตองมีความคิดในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตตนเอง โดยมีเจาของ ผูบริหารสถานประกอบการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในองคประกอบความสุขทั้งแปดนั้น ลวนมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ดังนั้นกิจกรรมตางๆ ที่ทางสถานประกอบการดําเนินงานนั้น หนึ่งกิจกรรมอาจนําไปสูความสุขมากวาหนึ่งอยาง เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬานั้นเปนการ สรางความสุข ทั้ง สุขภาพดี มีน้ําใจ สังคมดี ทางผอนคลาย โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี ไมใชงานใหมที่เพิ่มขึ้นของ สถานประกอบการ แตเปนการสรางเปาหมายในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางาน ใหชัดเจนขึ้น เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรของตน ซึ่งประกอบดวยเปาหมายแหง ความสุขทั้งแปด กิจกรรมตางๆในความสุขทั้งแปด ทางสถานประกอบการไดดําเนินการมา ตลอด เพียงแตที่ผานมาหลายกิจกรรมที่ดําเนินการ ไมสามารถชี้ใหเห็นความเกี่ยวเนื่องกัน ไดอยางชัดเจน เชน โรงงานสีขาว กีฬาสี การจัดประเพณีตามวันสําคัญตางๆ โครงการดาน สุขภาพ การบริจาคโลหิต การจัดกิจกรรมบันเทิงดนตรีคาราโอเกะ การทําหองสมุด การ มีสหกรณออมทรัพย การสนับสนุนการศึกษาบุตรคนทํางาน การจัดสวัสดิการดานตางๆให พนักงาน การฝกอบรม เปนตน แนวทางการดําเนินงานของโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางาน เพื่อให คนทํางานมีความสุข ที่ทํางานนาอยู ชุมชนสมานฉันท คือ การสรางนโยบายและวัฒนธรรม องคกรดานคุณภาพชีวิต โดยนําเอากิจกรรมตางๆที่ทางสถานประกอบการไดดําเนินการอยูแลว มาจัดใหเขาหมวดหมู เพื่อเปนการประเมินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานเบื้องตนวา มีกิจกรรมดานใดในความสุขทั้งแปด ที่ทางสถานประกอบการมีอยูแลวและที่ยังไมมี จัดลําดับ ความสําคัญใหเหมาะสมกับองคกรของตนเอง นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานอยาง ยั่งยืน
 28. 28. คณะทํางานในสถานประกอบการ - รวบรวมกิจกรรมตางๆที่ดําเนินการ - จัดหมวดหมูกิจกรรมใน Happy 8 - ประเมิน Happy 8 เบื้องตน - ผลักดันเปนนโยบายและวัฒนธรรม ขององคกร จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานยอย แบงตามความสุขตางๆ ใน Happy 8 และพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสม เพิ่มการมีสวนรวมของคนทํางานทุกคน ในกิจกรรม Happy 8 “ นโยบายคุณภาพชีวตเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร ” ิ การดําเนินงาน Happy Workplace ในสถานประกอบการ
 29. 29. ทีมบูรณาการในการดําเนินโครงการ 1. กระทรวงมหาดไทย ( สํานักงานจังหวัดชลบุรี ) 2. กระทรวงแรงงาน ( แรงงานจังหวัด สํานักงานประกันสังคม สํานักงาน สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ศูนยความปลอดภัยในการทํางานพื้นที่ 3 ) 3. กระทรวงสาธารณสุข ( สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานควบคุม ปองกันโรคที่ 3 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯ ) 4. กระทรวงศึกษาธิการ ( ม.บูรพา วิทยาลัยเทคนิค ฯลฯ ) 5. กระทรวงกลาโหม กองทัพบก ( มทบ. 14) กองทัพเรือ ( รพ .อาภากรฯ รพ. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ) 6. กระทรวงอุตสาหกรรม ( สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ) 7. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย ( สํานักงานพัฒนาสังคม จังหวัดชลบุรี ) 8. องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 9. องคการบริหารสวนทองถิ่น 10. สถานประกอบการ 11. ชมรมผูบริหารงานบุคคลจังหวัดชลบุรี 12. ชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยชลบุรี 13. สหภาพแรงงานภาคตะวันออก 14. สภากาชาดไทย ( รพ. สมเด็จฯ ศรีราชา ) 15. โรงพยาบาลเอกชน 16. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 17. องคกรเอกชนตางๆ 18. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ( สสส. )
 30. 30. Happy 8 Happy Body ( สุขภาพดี ) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ Happy Heart ( น้ําใจงาม ) มีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน Happy society ( สังคมดี ) มีความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางาน และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี Happy Relax ( ผอนคลาย ) รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆในการดําเนินชีวิต Happy Brain ( หาความรู ) การศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลา จากแหลงตางๆ นําไปสูการเปนมืออาชีพและความมันคงกาวหนาในการทํางาน ่ Happy Soul ( ทางสงบ ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต Happy Money ( ปลอดหนี้ ) มีเงินรูจักเก็บรูจักใชไมเปนหนี้ Happy Family ( ครอบครัวดี ) มีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง  โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ชั้น 4 101/10 หมู 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท 03828-- 2244 , 03878 – 4420 – 4 โทรสาร 03826 - 1332

×