Comenius prezentacja nr 1

Pod Topola
Pod TopolaPrzedszkole nr 71 "Pod Topolą" w Poznaniu
Comenius prezentacja nr 1
Comenius prezentacja nr 1
Comenius prezentacja nr 1
Turcja – stolica Ankara
 Przedszkole znajduje się w Turgutlu.
 Turgutlu jest to duże miasto położone w zachodniej
 części Turcji w prowincji Manisa, w regionie Morza
 Egejskiego.
 Nazwa wywodzi się od nazwy Turcji klanu z "Turgutlu"
 (także wymieniane jako "Turgut" lub "Turgutoğlu")
 Miasto jest ważnym regionalnym centrum handlu
  i ośrodkiem już od XVIII wieku.
Przedszkole Mehmet Altan Anaokulu
 Przedszkole powstało w latach 2009 – 2010.
 Co roku do przedszkola uczęszcza około 150 dzieci.
 Placówka   posiada duże doświadczenie w zakresie
 realizacji projektów dydaktyczno-wychowawczych.
 Koordynatorem programu ze strony tureckiej jest pani
 Ümran Erdoğan
Wizja Przedszkola
 Dążenie do rozwoju edukacji przedszkolnej, historii
 i tradycji swojego kraju,
 Rozwijanie kreatywności,
 Kształtowanie przyszłych pokoleń, które będą umiały
 określać własne potrzeby oraz rozumiały i akceptowały
 uczucia innych ludzi.
Misja Przedszkola
 „Mając na uwadze potrzeby, wiek dzieci oraz dostępne programy
 edukacyjne, placówka organizuje pracę w sposób najlepszy dla rozwoju
 małego dziecka poprzez codzienną zabawę i pracę. Przedszkole
 pragnie rozwiązywać problemy małego dziecka w poszanowaniu praw
 i obowiązku państwa wobec młodego pokolenia.”
Finlandia – stolica Helsinki
 Porvoo - miasto położone w południowej części Finlandii, jedno
 z najstarszych miast w tym kraju. Leży około 50 km na wschód
 od Helsinek.
 Miasto liczy ok. 48 820 mieszkańców. Znane jest z zabytkowego Vanha
 Porvoo (Starego Miasta) z charakterystyczną drewnianą architekturą
 i średniowieczną katedrą (Porvoon tuomiokirkko, Borgå Domkyrka).
 Porvoo jest istotnym ośrodkiem fińskiej turystyki.
Finlandia – stolica Helsinki
 Co roku do przedszkola uczęszcza około 70 dzieci.
 Przedszkole znajduje się w Huhtisen, w tym samym
  budynku, co szkoła.
  Kuutamopolun -centrum opieki dziennej przeznaczone jest
  przede wszystkim dla dzieci, w tym szczególnie
  rodzeństwa, gdzie panują partnerskie relacje.
  Przedszkole jest otwarte na ogół od 6.30-17.00
  Placówka posiada doświadczenie
  w zakresie realizacji projektów
  dydaktyczno-wychowawczych.
  Koordynatorem projektu
  z Finlandii jest Niina Törmänen
Przedszkole w Kuutamopolun-MISJA
 Dziecko ma prawo do zabawy.
 Gry zespołowe są ważną działalnością społeczną.
 Dziecko ma prawo do pomocy osoby dorosłej.
 Przedszkole uczy dzieci odwagi w wyrażaniu własnych opinii
 i akceptowaniu różnic.
 Dziecko ma prawo myśleć, dzieci uczą się poprzez myślenie- każde
 dziecko ma czas i przestrzeń do myślenia.
Kraj Polska- stolica Warszawa
 Przedszkole Nr 71 znajduje się w Poznaniu.
 Poznań położony jest w zachodniej Polsce, u zbiegu rzek
 Warty i Cybiny.

 Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce (553,6 tys.
 mieszkańców) i siódme pod względem powierzchni (262 km²)

 Poznań jest jedynym z najstarszych miast w Polsce.

 W poznańskiej katedrze
 pochowani są pierwsi władcy Polski –
 Mieszko I i Bolesław Chrobry.

 Poznań to ośrodek akademicki, naukowy
 i kulturalny. W mieście działają:
 opera,             filharmonia, balet, teatry, kina, muzea,
 galerie sztuki, orkiestry       i zespoły folklorystyczne.
Przedszkole nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu
 Instytucją koordynującą projekt będzie Przedszkole Nr 71 w Poznaniu
  „Pod Topolą”, które od przeszło 60 lat zajmuje się edukacją dzieci.
  Placówka posiada duże doświadczenie w zakresie oddziaływań dydaktyczno-
  wychowawczych. Co roku do przedszkola uczęszcza około 120 dzieci.
  Budynek przedszkola położony jest w cieniu szlachetnych topoli, stąd popularnie
  rozpoznawany jest jako przedszkole „Pod Topolą" i taką też nazwę nosi od 2001 roku.
  Przedszkole Nr 71 jest przedszkolem samorządowym. Ma 5 grup dla dzieci od 3 do 6 lat.
  Placówka jest bardzo aktywna w środowisku lokalnym.
  Koordynatorzy: Marzenna Bolińska i Gabriela Sadowska
Misja Przedszkola nr 71 „Pod Topolą”

Przedszkole:
  1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

     2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

  3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie
          z jego możliwościami rozwojowymi.

    4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka
   oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

    5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola
             i zarządzania placówką.

  6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje
             do ciągłego doskonalenia się.
Wizja Przedszkola nr 71 „Pod Topolą”
 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki
   w szkole, nastawiona na osiąganie sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom
   oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji
    wobec wszelkich „inności”.
 4.  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5.  Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu
    wszechstronny rozwój osobowości.
 6.  Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę
    pedagogiczną.
 7.  Przedszkole stwarza dzieciom możliwości: samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego
    myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otacza-
    jącej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 8.  Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną
    komunikację interpersonalną.
 9.  Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym, w kraju, w Europie i świecie.
Cele projektu „Nasza mała, wielka ojczyzna”
      Głównym celem projektu „Nasza mała, wielka ojczyzna" jest kształtowanie
świadomości przynależenia do społeczności lokalnej, narodowej i europejskiej poprzez
poznawanie historii, obyczajów, tradycji, poszukiwania wspólnych korzeni, uczenie dzieci
tolerancji oraz rozbudzenie ciekawości poznawania i zdobywania informacji o otaczającym
świecie.
      Poprzez    różnorodne    formy     aktywności    (zajęcia    z
historii,   geografii,   zwyczajów,   tradycji,   języków   obcych,     zajęcia
kulinarne, festyny, uroczystości w przedszkolach, wystawy, kąciki, prezentacje, realizację
mobilności i spotkania partnerskie, etc.) projekt będzie miał na celu wzajemne poznanie
kultury, historii i geografii krajów partnerskich. Poznając wybrane aspekty różnorodności
kulturowej, zarówno dzieci, jak i nauczyciele poznają lepiej rodzimą kulturę. W rezultacie
zwiększy się ich poczucie tożsamości regionalnej oraz poszanowanie miejscowych tradycji.
W tym multikulturowym i dążącym do ujednolicenia świecie, dziecko nie powinno
zapomnieć   o  swoich  korzeniach.  Mała  Ojczyzna  to  wszystko  co  nas  otacza:
przyroda, architektura, ludzie i stworzona przez nich kultura. Lepsze poznanie
i zrozumienie korzeni wpłynie na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą
Europejska wartość dodana
    Idea projektu wpisuje się w założenia Programu Comenius. Głównym jego celem jest
kreowanie partnerstwa pomiędzy europejskimi przedszkolami (przedszkolakami i nauczycielami) oraz
promowanie europejskich wartości (tolerancji i szacunku dla różnorodności kulturowej i językowej).
Dla wszystkich dzieci z placówek uczestniczących w projekcie partnerstwo z pewnością jest szansą
zdobycia ekscytującego doświadczenia poprzez kulturową różnorodność europejską. Z kolei dla
nauczycieli udział w projekcie będzie stanowił przede wszystkim zachętę do tworzenia i realizacji
innowacyjnych programów nauczania, wypróbowania nowych metod pedagogicznych oraz stosowania
nowoczesnych technologii informacyjnych. Europejski wymiar projektu zostanie zaakcentowany przez
innowacyjność, wszechstronność, partnerstwo, promowanie szacunku do innych kultur, pogłębianie
znajomości języków obcych, wpływ na życie społeczności lokalnej.

    Dzięki udziałowi w programie Comenius idea integracji europejskiej stanie się bliższa zarówno
dzieciom jak i nauczycielom.
Korzyści dla dzieci
 kształtowanie świadomości przynależności do społeczności lokalnej, narodowej
 i europejskiej poprzez poznawanie historii, obyczajów, tradycji;
 kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz poszanowanie miejscowych
  tradycji;
  kształtowanie takich postaw jak tolerancja, życzliwość, egalitaryzm, szacunek
  do drugiego człowieka, ciekawość poznawcza;
  poznanie obyczajów, tradycji i kultury krajów partnerskich;
  rozbudzenie w dzieciach ciekawości poznawania i zdobywania informacji;
  stymulowanie kreatywności w różnych obszarach;
  kształcenie kompetencji językowych i informatycznych;
  nawiązywanie więzi przyjaźni pomiędzy dziećmi z różnych krajów Europy,
  ze szczególnym naciskiem na ideę obywatelstwa europejskiego i na przyjaźń
  pomiędzy narodami.
Korzyści dla kadry pedagogicznej
 rozwinięcie jakości nauczania w każdym przedszkolu poprzez zastosowanie
 innowacyjnych metod nauczania w każdym narodowym systemie edukacyjnym;
 wymiana doświadczeń pedagogicznych;
 stworzenie małej społeczności europejskiej, składającej się z nauczycieli placówek
 biorących udział w programie, co może zaowocować rozwiązaniem problemów
 każdego z partnerów dzięki dzieleniu się doświadczeniem, metodami, formami
  pracy i najlepszymi pomysłami;
  poprawienie organizacji pracy na zajęciach;
  możliwość obserwacji odmiennych od własnego systemów edukacyjnych;
  poszerzenie świadomości kulturowej;
  doskonalenie umiejętności komunikowania się w mowie i w piśmie w języku
  angielskim;
  doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii
  informacyjnych;
  zdobycie umiejętności pracy metodą projektu;
  organizacja wizyt międzynarodowych.
Korzyści dla rodziców i przedszkola
  Wpływ na rodziców (których zaangażowanie jest jednym z celów projektu)

 wzrost świadomości ich roli i stymulacja ich zainteresowania we wspieraniu procesu
 edukacji w przedszkolu;
 zwiększenie zaangażowania rodzicielskiego w procesie zarządzania i kształcenia
 w przedszkolu;
 poszerzenie świadomości kulturowej;

  Wpływ na przedszkole jako instytucję:

 promowanie europejskiego wymiaru w każdym przedszkolu;
 wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola;
 wzrost widoczności przedszkola wśród narodowych i europejskich placówek;
 promocja osiągnięć przedszkola w zakresie edukacji regionalnej;
 zaktywizowanie środowiska - szansa na pozyskanie środków na realizację dodatkowych
 zajęć pozalekcyjnych z budżetu miasta i od indywidualnych sponsorów;
 zainteresowanych projektem.
Mobilności-
wizyty partnerskie są finansowane z funduszy UNII EUROPEJSKIEJ
     XI/2012 – Turcja
     II/2013 – Finlandia
     VI/2013 – Polska
                  • XI/2013 - Turcja
                  • III/2014 – Finlandia
                  • VI/2014- Polska
Blog –dziennik naszych działań

  Na stronie internetowej przedszkola:
www.podtopola.pl w zakładce Projekty Comenius
  jest link do bloga, na którym będziemy
  zamieszczać informacje z realizacji zadań
       zawartych w projekcie:
    „Nasza mała, wielka ojczyzna”
 Zapraszamy do współdziałania i śledzenia
        naszych działań!
1 de 21

Recomendados

Prezdszkole nr 240 Prezdszkole nr 240
Prezdszkole nr 240 wiosenka
47.7K vistas14 diapositivas
Podsumowanie projektuPodsumowanie projektu
Podsumowanie projektuwiosenka
2.6K vistas22 diapositivas
Program comenius prezentacjaProgram comenius prezentacja
Program comenius prezentacjawiosenka
1.3K vistas11 diapositivas
Erasmus + prezentacjaErasmus + prezentacja
Erasmus + prezentacjawiosenka
1.5K vistas6 diapositivas
Przedszkole nr 240 Przedszkole nr 240
Przedszkole nr 240 wiosenka
15.8K vistas14 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

Statut p 240 28.08.2020 r.Statut p 240 28.08.2020 r.
Statut p 240 28.08.2020 r.
wiosenka8.5K vistas
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego214 vistas
Booklet poprBooklet popr
Booklet popr
Katarzyna Spisak177 vistas
Booklet Booklet
Booklet
Katarzyna Spisak173 vistas
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Gminna Biblioteka...Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Gminna Biblioteka...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Gminna Biblioteka...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego345 vistas
Koncepcja pracy przedszkolaKoncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkola
u-kubusia-puchatka3K vistas
Ulotka wolontariatUlotka wolontariat
Ulotka wolontariat
Jerzy Sukow293 vistas
Koncepcja pracy przedszkolaKoncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkola
wiosenka1.3K vistas
PodsumowaniePodsumowanie
Podsumowanie
Agnieszka Łazarek463 vistas
Akademia SuperbohaterówAkademia Superbohaterów
Akademia Superbohaterów
NowickaCO293 vistas

Destacado

MunavoiMunavoi
MunavoiPod Topola
1.7K vistas14 diapositivas
FinlandiaFinlandia
FinlandiaPod Topola
76 vistas23 diapositivas
Sałatka fińska rossoli, gr. ivSałatka fińska rossoli, gr. iv
Sałatka fińska rossoli, gr. ivPod Topola
1.8K vistas16 diapositivas
Zabawy sportowe w "Jarzębince"Zabawy sportowe w "Jarzębince"
Zabawy sportowe w "Jarzębince"Pod Topola
1.6K vistas14 diapositivas
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1Pod Topola
45 vistas32 diapositivas

Destacado(19)

MunavoiMunavoi
Munavoi
Pod Topola1.7K vistas
FinlandiaFinlandia
Finlandia
Pod Topola76 vistas
Sałatka fińska rossoli, gr. ivSałatka fińska rossoli, gr. iv
Sałatka fińska rossoli, gr. iv
Pod Topola1.8K vistas
Zabawy sportowe w "Jarzębince"Zabawy sportowe w "Jarzębince"
Zabawy sportowe w "Jarzębince"
Pod Topola1.6K vistas
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
Pod Topola45 vistas
Pieczenie fińskiego chlebaPieczenie fińskiego chleba
Pieczenie fińskiego chleba
Pod Topola1.7K vistas
Zoo 2012Zoo 2012
Zoo 2012
Pod Topola366 vistas
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
Pod Topola83 vistas
Dla mamy i tatyDla mamy i taty
Dla mamy i taty
Pod Topola1.7K vistas
Comenius fin and turComenius fin and tur
Comenius fin and tur
Pod Topola182 vistas
Bid, gr.iiBid, gr.ii
Bid, gr.ii
Pod Topola1.6K vistas
Spotkanie gwiazdkowe gr iiiSpotkanie gwiazdkowe gr iii
Spotkanie gwiazdkowe gr iii
Pod Topola10.5K vistas
Bigos tradycyjna potrawa polskaBigos tradycyjna potrawa polska
Bigos tradycyjna potrawa polska
Pod Topola1.7K vistas
Dni Jeżyc 2013Dni Jeżyc 2013
Dni Jeżyc 2013
Pod Topola263 vistas
Wiosenne prace gr. iiiWiosenne prace gr. iii
Wiosenne prace gr. iii
Pod Topola1.8K vistas

Similar a Comenius prezentacja nr 1(20)

Drabina rozwoju po zmianachDrabina rozwoju po zmianach
Drabina rozwoju po zmianach
wiosenka1.4K vistas
Biblioteki dla małych dzieci – to działa! - Monika Rościszewska-WoźniakBiblioteki dla małych dzieci – to działa! - Monika Rościszewska-Woźniak
Biblioteki dla małych dzieci – to działa! - Monika Rościszewska-Woźniak
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego568 vistas
Małe dzieci buszują w bibliotece / Teresa Ogrodzińska, Monika Rościszewska-Wo...Małe dzieci buszują w bibliotece / Teresa Ogrodzińska, Monika Rościszewska-Wo...
Małe dzieci buszują w bibliotece / Teresa Ogrodzińska, Monika Rościszewska-Wo...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego367 vistas
Informacje dla rodzicówInformacje dla rodziców
Informacje dla rodziców
sp20wek1K vistas
Erasmus+Erasmus+
Erasmus+
Devliniusz683 vistas
Wyjazd do PrzodkowaWyjazd do Przodkowa
Wyjazd do Przodkowa
monzam2.4K vistas
Projekt placowkiProjekt placowki
Projekt placowki
Marta77777544 vistas
Etwinning1Etwinning1
Etwinning1
Jolanta Okuniewska1.8K vistas
SLAMIT 4 afterSLAMIT 4 after
SLAMIT 4 after
Iwona Kosinska371 vistas
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
tapeta1280 vistas
Mis etyczek zwiedza światMis etyczek zwiedza świat
Mis etyczek zwiedza świat
Marta777772.2K vistas
Miesiecznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWAMiesiecznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA
Miesiecznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA
Marcin Dębiński18 vistas
MojacyfrowaszkolaMojacyfrowaszkola
Mojacyfrowaszkola
Małgorzata Rostkowska411 vistas

Más de Pod Topola

Dzieci dla żołnierzyDzieci dla żołnierzy
Dzieci dla żołnierzyPod Topola
1.5K vistas20 diapositivas
Letnie zabawy w ogrodzieLetnie zabawy w ogrodzie
Letnie zabawy w ogrodziePod Topola
1.4K vistas24 diapositivas
Przedwakacyjne klimaty w gr. IIIPrzedwakacyjne klimaty w gr. III
Przedwakacyjne klimaty w gr. IIIPod Topola
1.4K vistas15 diapositivas
Z Comeniusem w FinlandiiZ Comeniusem w Finlandii
Z Comeniusem w FinlandiiPod Topola
361 vistas34 diapositivas

Más de Pod Topola(20)

Dzieci dla żołnierzyDzieci dla żołnierzy
Dzieci dla żołnierzy
Pod Topola1.5K vistas
Letnie zabawy w ogrodzieLetnie zabawy w ogrodzie
Letnie zabawy w ogrodzie
Pod Topola1.4K vistas
Przedwakacyjne klimaty w gr. IIIPrzedwakacyjne klimaty w gr. III
Przedwakacyjne klimaty w gr. III
Pod Topola1.4K vistas
Z Comeniusem w FinlandiiZ Comeniusem w Finlandii
Z Comeniusem w Finlandii
Pod Topola361 vistas
Wiosna w PorvooWiosna w Porvoo
Wiosna w Porvoo
Pod Topola241 vistas
Wiosenny festyn w TurgutluWiosenny festyn w Turgutlu
Wiosenny festyn w Turgutlu
Pod Topola253 vistas
Szreniawa 2013Szreniawa 2013
Szreniawa 2013
Pod Topola1.7K vistas
Festyn majowyFestyn majowy
Festyn majowy
Pod Topola1.7K vistas
Pasja pani EwyPasja pani Ewy
Pasja pani Ewy
Pod Topola1.7K vistas
Śniadanie w majowej zieleni...Śniadanie w majowej zieleni...
Śniadanie w majowej zieleni...
Pod Topola1.8K vistas
Wiosennie pod topoląWiosennie pod topolą
Wiosennie pod topolą
Pod Topola1.7K vistas
Śnigulki ciasteczka tureckieŚnigulki ciasteczka tureckie
Śnigulki ciasteczka tureckie
Pod Topola1.7K vistas
Potrawy tureckiePotrawy tureckie
Potrawy tureckie
Pod Topola206 vistas
Pizza w gr. iiiPizza w gr. iii
Pizza w gr. iii
Pod Topola1.6K vistas
Wiosna pod topoląWiosna pod topolą
Wiosna pod topolą
Pod Topola1.7K vistas
Wiosna w PorvooWiosna w Porvoo
Wiosna w Porvoo
Pod Topola204 vistas
Wiosna w TurgutluWiosna w Turgutlu
Wiosna w Turgutlu
Pod Topola205 vistas

Comenius prezentacja nr 1

 • 4. Turcja – stolica Ankara  Przedszkole znajduje się w Turgutlu. Turgutlu jest to duże miasto położone w zachodniej części Turcji w prowincji Manisa, w regionie Morza Egejskiego.  Nazwa wywodzi się od nazwy Turcji klanu z "Turgutlu" (także wymieniane jako "Turgut" lub "Turgutoğlu")  Miasto jest ważnym regionalnym centrum handlu i ośrodkiem już od XVIII wieku.
 • 5. Przedszkole Mehmet Altan Anaokulu  Przedszkole powstało w latach 2009 – 2010.  Co roku do przedszkola uczęszcza około 150 dzieci.  Placówka posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów dydaktyczno-wychowawczych.  Koordynatorem programu ze strony tureckiej jest pani Ümran Erdoğan
 • 6. Wizja Przedszkola  Dążenie do rozwoju edukacji przedszkolnej, historii i tradycji swojego kraju,  Rozwijanie kreatywności,  Kształtowanie przyszłych pokoleń, które będą umiały określać własne potrzeby oraz rozumiały i akceptowały uczucia innych ludzi.
 • 7. Misja Przedszkola  „Mając na uwadze potrzeby, wiek dzieci oraz dostępne programy edukacyjne, placówka organizuje pracę w sposób najlepszy dla rozwoju małego dziecka poprzez codzienną zabawę i pracę. Przedszkole pragnie rozwiązywać problemy małego dziecka w poszanowaniu praw i obowiązku państwa wobec młodego pokolenia.”
 • 8. Finlandia – stolica Helsinki  Porvoo - miasto położone w południowej części Finlandii, jedno z najstarszych miast w tym kraju. Leży około 50 km na wschód od Helsinek.  Miasto liczy ok. 48 820 mieszkańców. Znane jest z zabytkowego Vanha Porvoo (Starego Miasta) z charakterystyczną drewnianą architekturą i średniowieczną katedrą (Porvoon tuomiokirkko, Borgå Domkyrka).  Porvoo jest istotnym ośrodkiem fińskiej turystyki.
 • 9. Finlandia – stolica Helsinki  Co roku do przedszkola uczęszcza około 70 dzieci.  Przedszkole znajduje się w Huhtisen, w tym samym budynku, co szkoła.  Kuutamopolun -centrum opieki dziennej przeznaczone jest przede wszystkim dla dzieci, w tym szczególnie rodzeństwa, gdzie panują partnerskie relacje.  Przedszkole jest otwarte na ogół od 6.30-17.00  Placówka posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów dydaktyczno-wychowawczych.  Koordynatorem projektu z Finlandii jest Niina Törmänen
 • 10. Przedszkole w Kuutamopolun-MISJA  Dziecko ma prawo do zabawy.  Gry zespołowe są ważną działalnością społeczną.  Dziecko ma prawo do pomocy osoby dorosłej.  Przedszkole uczy dzieci odwagi w wyrażaniu własnych opinii i akceptowaniu różnic.  Dziecko ma prawo myśleć, dzieci uczą się poprzez myślenie- każde dziecko ma czas i przestrzeń do myślenia.
 • 11. Kraj Polska- stolica Warszawa  Przedszkole Nr 71 znajduje się w Poznaniu. Poznań położony jest w zachodniej Polsce, u zbiegu rzek Warty i Cybiny.  Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce (553,6 tys. mieszkańców) i siódme pod względem powierzchni (262 km²)  Poznań jest jedynym z najstarszych miast w Polsce.  W poznańskiej katedrze pochowani są pierwsi władcy Polski – Mieszko I i Bolesław Chrobry.  Poznań to ośrodek akademicki, naukowy i kulturalny. W mieście działają: opera, filharmonia, balet, teatry, kina, muzea, galerie sztuki, orkiestry i zespoły folklorystyczne.
 • 12. Przedszkole nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu  Instytucją koordynującą projekt będzie Przedszkole Nr 71 w Poznaniu „Pod Topolą”, które od przeszło 60 lat zajmuje się edukacją dzieci.  Placówka posiada duże doświadczenie w zakresie oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych. Co roku do przedszkola uczęszcza około 120 dzieci.  Budynek przedszkola położony jest w cieniu szlachetnych topoli, stąd popularnie rozpoznawany jest jako przedszkole „Pod Topolą" i taką też nazwę nosi od 2001 roku.  Przedszkole Nr 71 jest przedszkolem samorządowym. Ma 5 grup dla dzieci od 3 do 6 lat. Placówka jest bardzo aktywna w środowisku lokalnym.  Koordynatorzy: Marzenna Bolińska i Gabriela Sadowska
 • 13. Misja Przedszkola nr 71 „Pod Topolą” Przedszkole: 1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. 2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. 3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. 4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. 5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką. 6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.
 • 14. Wizja Przedszkola nr 71 „Pod Topolą”  1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na osiąganie sukcesu.  2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.  3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.  4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.  5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.  6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.  7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwości: samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otacza- jącej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.  8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.  9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym, w kraju, w Europie i świecie.
 • 15. Cele projektu „Nasza mała, wielka ojczyzna” Głównym celem projektu „Nasza mała, wielka ojczyzna" jest kształtowanie świadomości przynależenia do społeczności lokalnej, narodowej i europejskiej poprzez poznawanie historii, obyczajów, tradycji, poszukiwania wspólnych korzeni, uczenie dzieci tolerancji oraz rozbudzenie ciekawości poznawania i zdobywania informacji o otaczającym świecie. Poprzez różnorodne formy aktywności (zajęcia z historii, geografii, zwyczajów, tradycji, języków obcych, zajęcia kulinarne, festyny, uroczystości w przedszkolach, wystawy, kąciki, prezentacje, realizację mobilności i spotkania partnerskie, etc.) projekt będzie miał na celu wzajemne poznanie kultury, historii i geografii krajów partnerskich. Poznając wybrane aspekty różnorodności kulturowej, zarówno dzieci, jak i nauczyciele poznają lepiej rodzimą kulturę. W rezultacie zwiększy się ich poczucie tożsamości regionalnej oraz poszanowanie miejscowych tradycji. W tym multikulturowym i dążącym do ujednolicenia świecie, dziecko nie powinno zapomnieć o swoich korzeniach. Mała Ojczyzna to wszystko co nas otacza: przyroda, architektura, ludzie i stworzona przez nich kultura. Lepsze poznanie i zrozumienie korzeni wpłynie na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą
 • 16. Europejska wartość dodana Idea projektu wpisuje się w założenia Programu Comenius. Głównym jego celem jest kreowanie partnerstwa pomiędzy europejskimi przedszkolami (przedszkolakami i nauczycielami) oraz promowanie europejskich wartości (tolerancji i szacunku dla różnorodności kulturowej i językowej). Dla wszystkich dzieci z placówek uczestniczących w projekcie partnerstwo z pewnością jest szansą zdobycia ekscytującego doświadczenia poprzez kulturową różnorodność europejską. Z kolei dla nauczycieli udział w projekcie będzie stanowił przede wszystkim zachętę do tworzenia i realizacji innowacyjnych programów nauczania, wypróbowania nowych metod pedagogicznych oraz stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych. Europejski wymiar projektu zostanie zaakcentowany przez innowacyjność, wszechstronność, partnerstwo, promowanie szacunku do innych kultur, pogłębianie znajomości języków obcych, wpływ na życie społeczności lokalnej. Dzięki udziałowi w programie Comenius idea integracji europejskiej stanie się bliższa zarówno dzieciom jak i nauczycielom.
 • 17. Korzyści dla dzieci  kształtowanie świadomości przynależności do społeczności lokalnej, narodowej i europejskiej poprzez poznawanie historii, obyczajów, tradycji;  kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz poszanowanie miejscowych tradycji;  kształtowanie takich postaw jak tolerancja, życzliwość, egalitaryzm, szacunek do drugiego człowieka, ciekawość poznawcza;  poznanie obyczajów, tradycji i kultury krajów partnerskich;  rozbudzenie w dzieciach ciekawości poznawania i zdobywania informacji;  stymulowanie kreatywności w różnych obszarach;  kształcenie kompetencji językowych i informatycznych;  nawiązywanie więzi przyjaźni pomiędzy dziećmi z różnych krajów Europy, ze szczególnym naciskiem na ideę obywatelstwa europejskiego i na przyjaźń pomiędzy narodami.
 • 18. Korzyści dla kadry pedagogicznej  rozwinięcie jakości nauczania w każdym przedszkolu poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania w każdym narodowym systemie edukacyjnym;  wymiana doświadczeń pedagogicznych;  stworzenie małej społeczności europejskiej, składającej się z nauczycieli placówek biorących udział w programie, co może zaowocować rozwiązaniem problemów każdego z partnerów dzięki dzieleniu się doświadczeniem, metodami, formami pracy i najlepszymi pomysłami;  poprawienie organizacji pracy na zajęciach;  możliwość obserwacji odmiennych od własnego systemów edukacyjnych;  poszerzenie świadomości kulturowej;  doskonalenie umiejętności komunikowania się w mowie i w piśmie w języku angielskim;  doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych;  zdobycie umiejętności pracy metodą projektu;  organizacja wizyt międzynarodowych.
 • 19. Korzyści dla rodziców i przedszkola Wpływ na rodziców (których zaangażowanie jest jednym z celów projektu)  wzrost świadomości ich roli i stymulacja ich zainteresowania we wspieraniu procesu edukacji w przedszkolu;  zwiększenie zaangażowania rodzicielskiego w procesie zarządzania i kształcenia w przedszkolu;  poszerzenie świadomości kulturowej; Wpływ na przedszkole jako instytucję:  promowanie europejskiego wymiaru w każdym przedszkolu;  wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola;  wzrost widoczności przedszkola wśród narodowych i europejskich placówek;  promocja osiągnięć przedszkola w zakresie edukacji regionalnej;  zaktywizowanie środowiska - szansa na pozyskanie środków na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z budżetu miasta i od indywidualnych sponsorów;  zainteresowanych projektem.
 • 20. Mobilności- wizyty partnerskie są finansowane z funduszy UNII EUROPEJSKIEJ  XI/2012 – Turcja  II/2013 – Finlandia  VI/2013 – Polska • XI/2013 - Turcja • III/2014 – Finlandia • VI/2014- Polska
 • 21. Blog –dziennik naszych działań Na stronie internetowej przedszkola: www.podtopola.pl w zakładce Projekty Comenius jest link do bloga, na którym będziemy zamieszczać informacje z realizacji zadań zawartych w projekcie: „Nasza mała, wielka ojczyzna” Zapraszamy do współdziałania i śledzenia naszych działań!