Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

บทที่ 2p (1)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
บทที่ 2
บทที่ 2
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (12)

Anuncio

Similares a บทที่ 2p (1) (20)

Anuncio

บทที่ 2p (1)

 1. 1. บทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ในการจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง ไมโครโปรเซสเซอร์นี้ ผู้จดทำาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและ ั จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 2.1ความสำ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ อิ น เทอร์ เ น็ ต ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำาคัญในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิงแวดล้อม รวมทั้งด้านการ ่ ศึกษา ซึ่งการมีบทบาทสำาคัญนี้อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอทีนั้นเปรียบเหมือนเครื่องจักรที่สามารถรองรับข้อมูลข่าวสารมา ทำาการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ต้องการได้รวดเร็ว โดยอาศัย องค์ประกอบอื่นๆ ช่วยในการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมชุดคำาสั่งต่างๆ และที่สำาคัญคือ ผูที่จะตัดสินใจหรือสั่งการให้ ้ ทำางานได้ถูกต้องตามเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้ ผู้ บริหาร และผู้ชำานาญการ หรือนักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 2.2 ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ สื ่ อ สั ง คม Social Media ร่วมกันยกร่างและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเนื่องด้วย ในสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และเว็บไซต์ข่าวสารต่าง ๆ ได้เข้าไปใช้ ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทังในด้านการ ้ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การนำาเสนอ และการแสดงความคิดเห็น หรือ การเผยแพร่การทำางานขององค์กรข่าว ซึ่งมีทั้งการใช้ประโยชน์ใน
 2. 2. ระดับองค์กร ตัวบุคคล และผสมผสาน เป็นจำานวนมาก จึงควรมีแนว ปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชนให้เป็นไปในทาง สร้างสรรค์ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจึงได้มอบหมายให้ชมรมนักข่าวสาย เทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานการยกร่างแนวปฏิบัติ โดยมีตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพ ต่าง ๆ ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ โทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคม นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ชมรมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการด้าน นิเทศศาสตร์ และผูทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ ้ 2.3 เว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) เว็บบล็อก (Weblog) เป็นคำาที่มาจากคำาว่า เว็บ (Web) กับคำา ว่า บล็อก (Blog) รวมกันเรียกว่าเว็บบล็อก ความหมายของเว็บ บล็อกคือ เครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีลักษณะเหมือนกับ เว็บบอร์ด แต่เน้นการใช้งานไปที่การบันทึกเรื่องราวหรือข้อมูลส่วน ตัวเหมือนกับไดอารี่ จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นหัวข้อประกอบ บทคัดย่อ แต่จะดีกว่าไดอารีที่เขียนด้วยมือ ก็คือเป็นเว็บที่สามารถ เชื่อมโยงไปหาบทความที่เว็บไซด์อื่น และเปิดรับความเห็นจากผู้อื่น ได้ด้วยโดยทั่วไปแล้ว คุณสมบัติของบล็อก ก็คือ 1 มีการจัดหัวข้อ ของเนื้อหา บทความ โดยให้เรื่องใหม่สุดอยู่ด้านบนสุด มักจะจัดกลุ่ม เรื่องแบบเดียวกันไว้ด้วยกัน 2 มีการเก็บสะสมบทความอย่างเป็น ระบบต่อเนื่องกัน 3 ผู้อ่านบทความนั้นๆ สามารถแสดงความเห็น ได้ 4 มีลิสต์ของ link ไปเว็บหรือบล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน หรือที่ เราเรียกว่า blogroll เนื้อหาของบล็อก เนื้อหาของบล็อกก็เป็นไปตาม ประเภทของบล็อก แต่ไม่ว่าจะเป็นบล็อกแบบไหนก็ตาม ควรจะมีการ อัพเดทบ่อยๆ มีอะไรใหม่ๆ ให้คนอยากมาเยี่ยมชม
 3. 3. 2.1 ความสำ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ อิ น เทอร์ เ น็ ต ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี่สารสนเทศมีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศใน ด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น 1. การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในด้านการค้นคว้า ศึกษาแหล่งข้อมูล ทำาให้การศึกษาง่ายขึ้นและ ไร้ขีดจำากัด ผู้เรียนมี ความสะดวกในการค้นคว้าวิจัย 2. การดำารงชีวิตประจำาวัน ทำาให้มีความสะดวกคล่องตัวและ รวดเร็วในการทำากิจกรรม ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจำาวัน สามารถทำางานได้หลายอย่างใน เวลาเดียวกันได้หรือทำางานใช้เวลาน้อยลง 3. การดำาเนินธุรกิจ ทำาให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจมากขึ้น ทำาให้ต้องมีการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันกับข้อมูล ข่าวสารอยู่ตลอด เวลา อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 4. อัตราการขยายตัวทุก ๆ ด้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมี การติดต่อสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและทำาให้ เป็นโลกที่ไร้พรมแดน 5. ระบบการทำางานมีคอมพิวเตอร์มาใช้ซื่อสามารถทำางานได้ มากขึ้น งานบางอย่างมนุษย์ทำาไม่ได้ก็ใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยทำางาน แทนซึ่งได้ผลถูกต้องรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อง ประกอบด้วย 1. ฮาร์ดแวร์ Hardware 2. ซอฟต์แวร์ Software 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการข้อมูลและติดต่อสื่อสาร 2.2 ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ สื ่ อ สั ง คม Social Media 2.2.1 ความหมายของ Social Media
 4. 4. สำาหรับในยุคนี้ เราคงจะหลีกเลี่ยงหรือหนีคำาว่า Social Media ไปไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็จะพบเห็นมันอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง หลายๆ คนก็อาจจะยังสงสัยว่า “Social Media” มันคืออะไรกันแน่ วันนี้เราจะมารู้จักความหมายของมันกันครับ คำาว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึงในทีนี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ่ ่ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน คำาว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น ดังนั้นคำาว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการ ตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โ้้ต้ ตอบกันได้นั่นเอง พื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความต้องการของ มนุษย์หรือคนเราที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน จาก เดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียว บุคคล แต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บ พัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า web application ซึ่งก็คือเว็บไซต์มีแอพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ ทีมี ่ การโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกัน ได้ผ่านหน้าเว็บ 2.2.2 ประวั ต ิ ค วามเป็ น มาและพั ฒ นาการของ Social Media บทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอา นวยความ สะดวกสบายต่อการดาชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้า มาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดารงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทา ให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและ ให้บริการต่าง ๆ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทาให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็น จานวน
 5. 5. มากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทาให้มีการติดต่อ สื่อสารกันได้สะดวก การเดินทาง เชื่อมโยงถึงกันทาให้ประชากรใน โลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา พัฒนาการของเทคโนโลยี ทาห้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก ลองย้อนไปในอดีตโลกมีกาเนิน มาประมาณ 4600 ล้านปี เชื่อกันว่า พัฒนาการตามธรรมชาติทาให้ เกิดสิ่งมีชีวิตถือกาเนินบนโลก ประมาณ 500 ล้านปีที่แล้ว ยุค ไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ค่อยๆ พัฒนามา คาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถส่ง สัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกันและ พัฒนามาเป็นภาษา มนุษย์ สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนึกถ้า เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้วกล่าว ได้ว่ามนุษย์ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการพัฒนา ตัวหนังสือที่ใช้แทนภาษาพูด และจากหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้ เมือประมาณ 5000 ปีที่แล้ว ่ กล่าวได้ว่าฐานทาง ประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์ หนังสือได้ เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปีที่แล้ว เทคโนโลยีเริ่มเข้ามา ช่วยในการพิมพ์ ทาให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษา เพิ่มขึ้น มาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกัน โดย ส่งข้อความเป็น เสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่า ปีที่แล้ว และเมื่อประมาณ ห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพ โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทาให้มีการ ใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น ในปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แ ละสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มี การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก บทบาทของ การพัฒนา เทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้าน คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่าในช่วงสี่ ห้าปีที่ผ่านมาจะ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอด เวลา
 6. 6. 2.2.3 ประเภทเว็บไซต์ที่ให้บริการ Social Media Social Network myFri3nd มีรปแบบคล้ายเว็บ Social Network ทั่วไป เป็นเว็บไซต์ในเครือ ู sanook.com D-Looks เว็บไซต์ Social Network แนว ๆ hi5 แต่มีสโลแกนว่า เว็บไซต์ดูดี สำาหรับคนดี ๆ BangkokSpace เป็น Social Network สำาหรับคนชอบเที่ยวกลางคืน Blogging exteen เว็บผู้ให้บริการ blog อันดับหนึ่งของไทย สูสีเบียดกับ bloggang อยู่ตลอด แต่หลัง ๆ ดูเหมือนยอดสมาชิกจะแซงแล้ว ตัวระบบ exteen เองพัฒนาได้ดี BlogGang ผู้ให้บริการพื้นที่ blog ในเครือ pantip.com ซึ่งสมาชิก ส่วนใหญ่ จะเป็นแฟนคลับ หรือขาประจำาของ pantip.com อยู่แล้ว Micro Blogging NokNok เว็บแบบเดียวกับ twitter แต่พัฒนาโดยคนไทย (ในเครือ sanook.com เช่นกัน) แต่ดูมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการ เชื่อมให้อัพเดทกับ twitter ได้ หรือการอัพเดท noknok ผ่านมือถือ เป็นต้น Social Bookmarking Zickr เว็บ social bookmark อันดับหนึ่งของไทย คนใช้กันเพียบ เป็นที่รวมข้อมูลบทความทันสมัย ที่มีคนมาช่วยกันใส่เรื่องใหม่ ทุกวัน Duocore เว็บที่รายงานข่าวเกี่ยวกับวงการไอทีไทย ในรูปแบบวีดีโอ โดยใช้ระบบ Social Bookmark มาให้ผู้ชม ช่วยกันส่งเรื่องราวไอทีที่ น่าสนใจเข้ามา ในแต่ละสัปดาห์จะมีการเลือกเรื่องราวที่น่าสนใจ ไปทำา รายการเป็นรูปแบบวีดีโอ Siam Collective เว็บ Social Bookmark อีกแห่งหนึ่งของไทย iam in Thai Social Bookmark ของไทยที่เก็บรวบรวมงานอีเว้นต์ และ เทศกาลสำาคัญ Techkr เว็บ Social Bookmark ที่เก็บแต่เรื่องราวเทคโนโลยี Social Mailbox Fwdder.com เว็บที่ให้คุณสามารถ forward email ต่าง ๆ ที่ได้รับมา จากคนอื่น แล้วนำามาขึ้นแสดงในเว็บไซต์ได้ทันที เรียกได้ว่าเป็น เว็บไซต์ที่รวมพวก forward email ไว้ให้อ่านกันนั่นเอง
 7. 7. เราจะอัพเดทหน้านี้ไปเรื่อย ๆ นะครับ สำาหรับเจ้าของเว็บ Social Network ของไทย ทีต้องการแนะนำาเว็บของตัวเองเข้ามา หรือแม้ ่ กระทั่งผู้อ่าน ทีไปพบว่ามีเว็บ Social Network ของไทยเว็บไหน ทียัง ่ ่ ไม่มรายชื่ออยู่ในหน้านี้ ก็สามารถแนะนำากันเข้ามาได้ ผ่านทาง ี comment ในหน้านี้เลยครับ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา นำาเว็บขึ้นอยู่ในรายชื่อ โดยเลือกเว็บที่เหมาะสม และเป็นเว็บที่พัฒนา โดยคนไทยครับ 2.3 เว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) 2.3.1 ความหมายของเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) เว็บบล็อก (Weblog) เป็นคำาที่มาจากคำาว่า เว็บ (Web) กับคำา ว่า บล็อก (Blog) รวมกันเรียกว่าเว็บบล็อก ความหมายของเว็บ บล็อกคือ เครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีลักษณะเหมือนกับ เว็บบอร์ด แต่เน้นการใช้งานไปที่การบันทึกเรื่องราวหรือข้อมูลส่วน ตัวเหมือนกับไดอารี่ จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นหัวข้อประกอบ บทคัดย่อ แต่จะดีกว่าไดอารีที่เขียนด้วยมือ ก็คือเป็นเว็บที่สามารถ เชื่อมโยงไปหาบทความที่เว็บไซด์อื่น และเปิดรับความเห็นจากผู้อื่น ได้ด้วยโดยทั่วๆไปแล้ว คุณสมบัติของบล็อก ก็คือ 1 มีการจัดหัวข้อ ของเนื้อหา บทความ โดยให้เรื่องใหม่สุดอยู่ด้านบนสุด มักจะจัดกลุ่ม เรื่องแบบเดียวกันไว้ด้วยกัน 2 มีการเก็บสะสมบทความอย่างเป็น ระบบต่อเนื่องกัน 3 ผูอ่านบทความนั้นๆ สามารถแสดงความเห็นได้ 4 ้ มีลิสต์ของ link ไปเว็บหรือบล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน หรือที่เรา เรียกว่า blogroll เนื้อหาของบล็อก เนื้อหาของบล็อกก็เป็นไปตาม ประเภทของบล็อก แต่ไม่ว่าจะเป็นบล็อกแบบไหนก็ตาม ควรจะมีการ อัพเดทบ่อยๆ มีอะไรใหม่ๆ ให้คนอยากมาเยี่ยมชม 2.3.2 ประเภทของเว็ บ บล็ อ ก
 8. 8. บล็อกมีด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีข้อมูลที่แตกต่างกันไป ทั้งผู้เขียนและผู้เข้าชม โดยบล็อกจะเน้นไปที่เรื่องต่างๆ เช่น learner blogs, political blogs, travel blogs, fashion blogs, project blogs,legal blogs และอื่นๆบล็อกที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ใช่มีเพียง แค่บล็อกที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพเท่านั้น หรือ มีแค่ออนไลน์ ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้ 1. แบ่ ง ตามลั ก ษณะของมี เ ดี ย ที ่ ม ี ใ นบล็ อ กได้ แ ก่ 1.1. Linklog บล็อกแบบเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ ที่รวมลิ๊งก์ที่ เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการรวมลิ๊งก์ เท่านั้น แต่ก็ไม่เรียงเหมือนว็บไดเร็กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะ โพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้น 1.2 Photoblog บล็อกประเภทนี้เน้นโพสต์ภาพถ่ายที่ เจ้าของบล็อกอยากนำาเสนอ และมักจะไม่เน้นเขียนข้อความมากนัก 1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิป ไว้ในบล็อก Vlog เป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่นิยมทำากันมาก ในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปีด อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ที่ทำาให้การถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว movie 2. แบ่ ง ตามประเภทเนื ้ อ หา ได้ แ ก่ 2.1 บล็ อ กส่ ว นตั ว (Personal Blog) นำาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจำาวันของเจ้าของบล็อกเป็นหลัก 2.2 บล็ อ กข่ า ว(News Blog) บล็อกที่นำาเสนอข่าวเป็นหลัก 2.3 บล็ อ กกลุ ่ ม (Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกัน เป็นกลุ่ม เช่น blognone.com
 9. 9. 2.4 บล็ อ กการเมื อ ง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่องการเมือง ล้วน ๆ 2.5 บล็ อ กเพื ่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ ม(Environment Blog) พูดถึง เรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 2.6 มี เ ดี ย บล็ อ ก(Media Blog) เป็นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อ ต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อ เช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น 2.7 บล็ อ กบั น เทิ ง (Entertainment Blog) บล็อกที่นำาเสนอ เรื่องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ 2.8 บล็ อ กเพื ่ อ การศึ ก ษา(Educational Blog) ใน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อใน การสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน 2.9 ติ ว เตอร์ บ ล็ อ ก(Tutorial Blog) เป็นบล็อกที่นำาเสนอวิธี การต่าง 3. แบ่ ง ตามรู ป แบบของเนื ้ อ หาเฉพาะที ่ เ ห็ น เด่ น ชั ด 3.1 Filter Blog เป็นบล็อกที่ผู้จัดทำา จะใช้สำาหรับนำาเสนอ แหล่งข้อมูลที่ตนสนใจ (เว็บเพจหรือเว็บไซต์) โดยปกติมักจะเป็น ข่าว บทความ หรือความคิดเห็นของบุคคลในวงการที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์ต่าง ๆ อาจเรียกได้ว่า เป็น บล็อก “Bookmark” หรือ มีชื่อ เฉพาะ ว่า Social Bookmark บล็อกลักษณะนี้ จะนำาเสนอแค่หัวข้อ เรื่อง และ URL ของเว็บเพจหรือเว็บไซต์ บางทีอาจเพิ่มคำาอธิบาย เว็บเพจหรือเว็บไซต์นั้น ๆ ได้ด้วย และบางที่อาจจะสามารถเพิ่มความ คิดเห็นของผู้จดทำาบล็อกได้อีกด้วย เป็นเหมือนการกลั่นกรองข้อมูล ั ให้ทราบว่าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ใดกำาลังได้รับความนิยม ซึ่งจะ เป็นการช่วยจัดลำาดับความน่าเชื่อถือของเว็บเพจหรือเว็บไซต์นั้น ๆ
 10. 10. ได้เช่นกัน ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://del.icio.us/ เป็นต้น 3.2 Personal Journal Blog เป็นบล็อกที่ผู้จัดทำา จะใช้ สำาหรับนำาเสนอความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของตนเองผ่านข้อ เขียน โดยอาจจะมีภาพประกอบ หรือมีการเชื่อมโยงออกไปยัง เว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลดูน่าเชื่อถือหรือมีความน่าสนใจมากยิ่ง ขึ้น ซึ่งบล็อกลักษณะนี้ เป็นบล็อกตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไป ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.exteen.com หรือ http://www.blogger.com เป็นต้น 3.3 Photo Blog เป็นบล็อกที่ใช้สำาหรับเก็บภาพ (ภาพถ่าย, ภาพวาด ฯลฯ) และสามารถใส่รายละเอียดของภาพ ใส่คำาค้น (tag) ได้ ทำาให้การเก็บภาพเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหามากขึ้น ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.flickr.com เป็นต้น 3.4 Video Blog หรือ เรียกว่า Vlog เป็นบล็อกที่ใช้สำาหรับ เก็บวีดิทัศน์ส่วนตัว สามารถใส่รายละเอียดของวีดิทัศน์ ใส่คำาค้น (tag) ได้ ทำาให้การเก็บวีดิทัศน์เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหามาก ขึ้น ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.aolvideoblog.com เป็นต้น 3.5 บล็ อ กผสม มีลักษณะเป็นบล็อกที่สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายประเภท ทั้งเก็บรูปภาพ เก็บเพลง เก็บวีดิโอ เก็บลิงค์ (link) ต่าง ๆ หรือบันทึกประจำาวัน และใส่ปฏิทินรายการงานที่ต้องทำา ฯลฯ ได้ด้วย ปัจจุบันเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงมาก โดยมีชื่อเฉพาะ ด้วย เรียกว่า Social Network Service ซึ่งนอกจากจะมีจุดประสงค์ เพื่อให้สมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กันแล้ว ก็ยังจุดประสงค์หลัก เพื่อการค้นหาและสะสมเพื่อนจากทั่วโลก ตัวอย่าง Social NetworkingWebsites ซึ่งให้บริการลักษณะนี้ ได้แก่ http://hi5.com หรือ http://multiply.com
 11. 11. หรือ http://spaces.live.com เป็นต้น (ซึ่งปัจจุบัน คำาว่า blog ใน Social Networking Websites นั้นจะกลายเป็นแค่ส่วนที่ใช้เขียน ข้อความเช่นบันทึกประจำาวันแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และยังอาจ ใช้คำาว่า journal แทนคำาว่า blog ด้วย แต่เนื่องจากบริการนี้ เป็นการ รวมเอาบล็อกลักษณะต่าง ๆที่เคยมี มาอยู่ในที่เดียว ทำาให้ผู้ใช้งาน ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะเพียงแค่เปิดใช้บริการที่ เดียว ก็ได้ใช้บริการครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครใช้งานจาก เว็บไซต์หลายที่ให้จดจำายากอีกด้วย) 2.3.3 เว็ บ ไซต์ ท ี ่ ใ ห้ บ ริ ก ารเว็ บ บล็ อ ก www.blogger.com www.exteen.com www.mapandy.com www.buddythai.com www.imigg.com www.5iam.com www.blogprathai.com www.ndesignsblog.com www.idatablog.com www.inewblog.com www.onblogme.com www.freeseoblogs.com www.sumhua.com www.diaryi.net www.istoreblog.com www.skypream.com www.thailandspace.com www.sungson.com www.gujaba.com www.sabuyblog.com www.ugetblog.com www.jaideespace.com www.maxsiteth.com www.my2blog.com 2.3.4 ประวั ต ิ ข องเว็ บ ไซต์ Blogger ประวัติของบล็อกบล็อก (Blog) คือ คำาว่า “Weblog” ถูกใช้งาน เป็นครั้งแรกโดย Jorn Barger ในเดือนธันวาคม ปี 1997 ต่อมามีฝรั่ง ที่ชอบเรียกสั้นๆ ชื่อนาย Peter Merholz จับมาเรียกย่อเหลือแต่ “Blog” แทนในเดือนเมษายน ปีค.ศ.1999 และจนมาถึงวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ.2003 ทาง Oxford English Dictionary จึงได้บรรจุคำา
 12. 12. ว่า blog ในพจนานุกรม แสดงว่าได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ บล็อก (Blog) ขึนแท่นศัพท์ยอดฮิต อันดับหนึ่ง ซึ่งถูกเสาะแสวงหา ้ ความหมาย ทางพจนานุกรมออนไลน์ มากที่สุด ประจำาปี 2004 สำานัก ข่าวเอพีรายงานว่า เว็บไซต์ ดิกชั่นนารีหรือ พจนานุกรมออนไลน์ “ เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์” ได้ประกาศรายชื่อ คำาศัพท์ซึ่งถูกคลิก เข้าไป ค้นหา ความหมายผ่าน ระบบออนไลน์มากที่สุด 10 อันดับแรกประจำา ปีนี้ ซึ่งอันดับหนึ่งตกเป็นของคำาว่า “บล็อก” (blog) ซึ่งเป็นคำาย่อของ “เว็บ บล็อก” (web log)โดยนายอาเธอร์ บิคเนล โฆษกสำานักพิมพ์ พจนานุกรมฉบับ เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ กล่าวว่า สำานักพิมพ์ได้เตรียม ที่จะนำาคำาว่า “บล็อก” บรรจุลงในพจนานุกรมฉบับล่าสุดทั้งที่เป็นเล่ม และ ฉบับออนไลน์แล้วแต่จากความต้องการของผู้ใช้ที่หลั่งไหลเข้า มา ทำาให้เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ตัดสินใจบรรจุคำาว่า “บล็อก” ลงใน เว็บไซต์ในสังกัดบางแห่งไปก่อน โดยให้คำาจำากัดความไว้ว่า “ เว็บไซต์ที่บรรจุ เรื่องราวเกี่ยวกับบันทึกส่วนตัวประจำาวัน ซึ่งสะท้อน ถึงมุมมอง ความคิดเห็นของบุคคล โดยอาจรวมลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บ ไซต์อื่นๆ ตามความประสงค์ของเจ้าของเว็บบล็อกเองด้วย” โดย ทั่วไป คำาศัพท์ที่ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมนั้นจะต้องผ่านการใช้งาน อย่างแพร่หลาย มาไม่น้อยกว่า 20 ปี ซึ่งหมายความว่าคำาคำานั้นจะ ต้องถูกนำามาใช้โดยทั่วไปในระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน คำาศัพท์ ทางเทคโนโลยีรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ อย่างเช่น โรค เอดส์ โรคไข้หวัดซาร์ส ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมภายในระยะเวลา อันสั้นคำาว่า “บล็อก” เริ่มใช้เป็นครั้งแรกๆผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์ และนิตยสารเมื่อปี 2542 แต่ผู้รวบรวมพจนานุกรมตั้งข้อสังเกต ว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการประชุม ใหญ่ของ พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเพื่อรับรองชื่อ ผู้สมัคร เข้าชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีที่ผ่านมา ทำาให้ประชาชนชาวสหรัฐฯ ผู้ติดตามข่าวสารส่วนใหญ่สนใจ และต้องการทราบความหมายที่แท้ จริงของคำาดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อคำาศัพท์เหล่านั้นปรากฏเป็นข่าว พาดหัวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปนอกเหนือจากคำาว่า “บล็อก” แล้ว คำาศัพท์ที่ติดอันดับถูกเข้าไปค้นหาความหมายสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำาปีนี้ได้แก่ “อินคัมเบนท์” (incumbent) ซึ่งหมายถึงผู้อยู่ใน ตำาแหน่ง, “อิเล็กทอรัล” (electoral) หรือคณะผู้เลือกตั้งขณะที่บาง คำาเป็นคำาศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามในอิรัก เช่น “สตอร์มส”
 13. 13. (stroms) ซึ่งมีความหมายว่ าการโจมตีอย่างรุนแรง, “อิน-เซอร์เจ้ นท์” (insurgent) หรือกองกำาลังฝ่ายต่อต้านการปกครอง อิรัก, “เฮ อร์ริเคน” (hurri- cane) ซึ่งหมาย ถึงผลกระทบอย่างรุนแรง, “เพโล ตัน” (peloton) ที่แปลว่ากองทหารขนาดเล็ก และซิคาด้า (cicada) ซึ่งความหมายตามรูปศัพท์ แปลว่าจักจั่น

×