آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششم

pouyafani
pouyafaniOperations Planner at Bonny Chow (West Region)
‫بخش‬‫ششم‬–
‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬
‫مصنوعات‬
‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 1
‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مدلسازی‬
BPMN‫یکی‬‫از‬‫ویژگی‬‫های‬‫رایج‬‫تکنیک‬‫های‬
‫مدلسازی‬‫سنتی‬‫فراهم‬‫نمودن‬‫امکان‬
‫مدلسازی‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫خواندن‬‫و‬
‫بروزرسانی‬‫مقادیر‬‫آنها‬‫در‬‫طی‬‫اجرای‬
‫فرایند‬‫می‬‫باشد‬.‫یک‬‫مثال‬‫کالسیک‬،‫آن‬
DFD‫می‬‫باشد‬.،‫گرچه‬‫زبان‬‫مدلسازی‬
BPMN‫در‬‫اصل‬‫برای‬‫مدلسازی‬‫داده‬‫ها‬
‫طراحی‬‫نشده‬،‫است‬‫اما‬‫با‬‫بهره‬‫مندی‬
‫از‬Notation‫های‬،‫مربوطه‬‫امکان‬
‫مدلسازی‬‫داده‬‫ها‬‫را‬‫فراهم‬‫می‬‫آورد‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 2
‫در‬ ‫مصنوعات‬ ‫مدلسازی‬
BPMN
BPMN،‫چندین‬Notation‫برای‬‫مدلسازی‬
‫مصنوعات‬‫ایجاد‬‫کرده‬‫است‬‫که‬‫به‬‫توصیف‬
‫فرایند‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫با‬‫جزئیات‬‫بیشتر‬
‫پرداخته‬‫است‬.‫برای‬،‫مثال‬‫اشیای‬‫گروه‬
‫برای‬‫گروه‬‫بندی‬‫فعالیت‬‫های‬‫بهم‬
‫مرتبط‬‫و‬‫اشیای‬‫حاشیه‬‫نویسی‬‫متن‬‫برای‬
‫توضیحات‬‫تفصیلی‬‫اشیای‬‫جریان‬‫را‬‫می‬
‫توان‬‫نام‬‫برد‬.
‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 3
‫ها‬ ‫داده‬‫فرایندهای‬ ‫در‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫خیلی‬،‫اوقات‬‫به‬‫هنگام‬‫اجرای‬‫یک‬
‫فرایند‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ممکن‬‫است‬‫داده‬
‫هایی‬‫در‬‫حین‬‫یا‬‫پایان‬‫فرایند‬‫وجود‬
‫داشته‬‫باشد‬.‫برای‬،‫مثال‬‫اجرای‬‫موفق‬
Task‫ثبت‬،‫سفارش‬‫داده‬‫هایی‬‫نظیر‬
‫سفارش‬،‫خرید‬،‫فاکتور‬‫رسید‬‫و‬...
‫ایجاد‬‫می‬‫کند‬.
‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 4
‫ها‬ ‫داده‬ ‫انواع‬
‫در‬BPMN،‫داده‬،‫ها‬‫با‬‫انواع‬‫مختلفی‬
‫از‬‫اشیای‬‫مربوط‬‫به‬«‫داده‬‫ها‬»‫مانند‬
‫اشیای‬،‫داده‬‫داده‬‫های‬،‫ورودی‬‫داده‬
‫های‬‫خروجی‬‫و‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫داده‬‫ها‬
‫مدلسازی‬‫می‬‫شوند‬.‫روش‬‫بسیار‬‫مناسبی‬
‫برای‬‫مدیریت‬‫وضعیت‬‫های‬‫مختلف‬‫داده‬
،‫ها‬‫نظیر‬‫نمونه‬،‫سازی‬‫تکمیل‬،‫شدن‬
‫حذف‬‫شدن‬‫و‬...‫وجود‬‫دارد‬.
‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 5
‫ها‬ ‫گروه‬،‫گروه‬‫کادری‬‫است‬‫با‬‫خطوط‬‫نقطه‬،‫چین‬
‫که‬‫مکانیزمی‬‫برای‬‫گروه‬‫بندی‬‫اشیای‬
‫از‬‫دسته‬‫بندی‬‫های‬‫متفاوت‬‫فراهم‬‫می‬
‫کند‬.
‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD ‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 6
‫متنی‬ ‫نویسی‬ ‫حاشیه‬‫از‬‫حاشیه‬‫نویسی‬‫متنی‬‫برای‬‫افزودن‬
‫جزئیات‬‫اضافی‬‫به‬‫اشیای‬‫جریان‬‫در‬‫یک‬
‫نمودار‬‫فرایند‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫استفاده‬‫می‬
‫شود‬.‫این‬‫شیء‬‫بر‬‫روی‬‫جریان‬‫اثر‬‫نمی‬
‫گذارد‬‫ولی‬‫جزئیاتی‬‫درباره‬‫اشیای‬‫در‬
‫جریان‬‫ارائه‬‫می‬‫نماید‬.
‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫پویافانی‬ 7
1 de 7

Recomendados

آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازی por
آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازیآموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازی
آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازیpouyafani
8.9K vistas30 diapositivas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارRayBPMS
2K vistas12 diapositivas
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ... por
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...pouyafani
1.2K vistas23 diapositivas
BPMN Patterns in action - Farsi Language - by Simin Maleki por
BPMN Patterns in action - Farsi Language - by Simin MalekiBPMN Patterns in action - Farsi Language - by Simin Maleki
BPMN Patterns in action - Farsi Language - by Simin MalekiSimin Maleki
2K vistas41 diapositivas
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
869 vistas5 diapositivas
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم por
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سومآموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سومpouyafani
1K vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de pouyafani

Lean Six Sigma Introduction por
Lean Six Sigma IntroductionLean Six Sigma Introduction
Lean Six Sigma Introductionpouyafani
463 vistas26 diapositivas
Bin packin problem - معرفی الگوریتم های هیوریستیک por
Bin packin problem - معرفی الگوریتم های هیوریستیکBin packin problem - معرفی الگوریتم های هیوریستیک
Bin packin problem - معرفی الگوریتم های هیوریستیکpouyafani
2.3K vistas42 diapositivas
The reality slap learning plan por
The reality slap   learning planThe reality slap   learning plan
The reality slap learning planpouyafani
214 vistas22 diapositivas
Mobile version the reality slap - learning plan por
Mobile version   the reality slap - learning planMobile version   the reality slap - learning plan
Mobile version the reality slap - learning planpouyafani
206 vistas87 diapositivas
مقدمه ای بر تئوری انتخاب por
مقدمه ای بر تئوری انتخابمقدمه ای بر تئوری انتخاب
مقدمه ای بر تئوری انتخابpouyafani
331 vistas55 diapositivas
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد por
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فردآموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فردpouyafani
812 vistas171 diapositivas

Más de pouyafani(12)

Lean Six Sigma Introduction por pouyafani
Lean Six Sigma IntroductionLean Six Sigma Introduction
Lean Six Sigma Introduction
pouyafani463 vistas
Bin packin problem - معرفی الگوریتم های هیوریستیک por pouyafani
Bin packin problem - معرفی الگوریتم های هیوریستیکBin packin problem - معرفی الگوریتم های هیوریستیک
Bin packin problem - معرفی الگوریتم های هیوریستیک
pouyafani2.3K vistas
The reality slap learning plan por pouyafani
The reality slap   learning planThe reality slap   learning plan
The reality slap learning plan
pouyafani214 vistas
Mobile version the reality slap - learning plan por pouyafani
Mobile version   the reality slap - learning planMobile version   the reality slap - learning plan
Mobile version the reality slap - learning plan
pouyafani206 vistas
مقدمه ای بر تئوری انتخاب por pouyafani
مقدمه ای بر تئوری انتخابمقدمه ای بر تئوری انتخاب
مقدمه ای بر تئوری انتخاب
pouyafani331 vistas
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد por pouyafani
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فردآموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
pouyafani812 vistas
کپسول استراتژی - آموزش سریع مدیریت استراتژیک por pouyafani
کپسول استراتژی - آموزش سریع مدیریت استراتژیککپسول استراتژی - آموزش سریع مدیریت استراتژیک
کپسول استراتژی - آموزش سریع مدیریت استراتژیک
pouyafani664 vistas
Business model generation - خلق مدل کسب و کار por pouyafani
Business model generation - خلق مدل کسب و کارBusiness model generation - خلق مدل کسب و کار
Business model generation - خلق مدل کسب و کار
pouyafani2.4K vistas
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ... por pouyafani
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
pouyafani649 vistas
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ... por pouyafani
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
pouyafani619 vistas
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش دوم por pouyafani
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش دومآموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش دوم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش دوم
pouyafani2.3K vistas
رهبری به سبک مدیریت راهبرانه por pouyafani
رهبری به سبک مدیریت راهبرانهرهبری به سبک مدیریت راهبرانه
رهبری به سبک مدیریت راهبرانه
pouyafani631 vistas

آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششم