Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Екологија

6.223 visualizaciones

Publicado el

Што е екологија?

Publicado en: Sector inmobiliario
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Екологија

  1. 1. ЕкологијаЕкологијата (грчки: ο κος, “дом ” ; -λογία, “изучувањеἶна”) е научна дисциплина која ги изучува заемнитеодноси на живите организми и нивната интеракција соживотната средина. Темите на интерес на еколозитевклучуваат изучување на составот, поделбата,количината (биомасата), бројот, состојбите на променаво организмите во рамки на екосистемите и помеѓунив. Екосистемите се составени од делови коидинамично си дејствуваат и ги вклучувааторганизмите, заедниците кои тие ги формираат инеживите компоненти на нивната животна средина.
  2. 2. Процесите на екосистемите како што се првичнатапродукција, педогенеза, циклусот на хранливитематерии и разновидни активности кои вклучуваатсоздавање на нишите, го регулираат протекот наенергија и материја во животната средина. Овиепроцеси се одржани од биолошката разновидност.Биодиверзитетот се однесува на разновидноста навидовите во екосистемите, генетските варијации помеѓунив и процесите кои се функционално збогатени одразновидноста на еколошките интеракции.Екологијатае интердисциплинарна област која во себе ја вклучувабиологијата и науката за Земјата. Терминот “екологија”("Ökologie") за прв пат е воведен во 1866 година одгерманскиот научник Ернст Хекел (1834г. - 1919г.).Старите грчки филозофи
  3. 3. како Хипократ и Аристотел ги поставиле темелите наекологијата како дисциплина во нивните истражувањаза историјата на природата. Кон крајот на 19-тиот векекологијата преминува во сериозна научнадисциплина. Еволутивните концепти за адаптација иприродна селекција станале темели на модернатаеколошка теорија. Екологијата не е синоним соживотната средина, енвироментализмот, историјата наприродата или со науката за животната средина.Повеќе може да се поврзе со еволутивната биологија,генетиката и етологијата. Разбирањето на меѓусебнитеинтеракции на биолошката разновидност и еколошкитефункции е значаен фокус на интерес во еколошкитепроучувања. Еколозите се трудат да гиобјаснат:Животните процеси и адаптации
  4. 4. Распространетоста и бројноста на организмитеДвижењето на материите и енергијата во заедницитеСукцесивниот развој на екосистемите иИзобилството и поделбата на биодиверзитетот воконтекст на животната средина.Екологијата е истотака и наука за човекот. Практичната примена наекологијата е во заштита и зачувување, управувањетосо водите и водните станишта, управувањето соприродните ресурси (агроекологија, земјоделство,шумарство, агрошумарство, рибарство), просторнопланирање (урбана екологија), здравството,економијата, основната и применетата наука исоцијалната комуникација на луѓето (антропогенаекологија).Екосистемите одржуваат биофизичкиреакциони (фидбек) механизми со кои ги
  5. 5. прилагодуваат метаболичките стапки и еволутивнитединамики помеѓу живите (биотски) и неживите(абиотски) компоненти на планетата. Екосистемитеодржуваат функции за поддржување на животот ипроизведуваат природен капитал преку регулацијата наконтиненталната клима, глобалните биогеохемискициклуси, филтрацијата на водата, почвите, храната,влакната, лековите, контрола на ерозијата и многудруги природни карактеристики на научната,историската, економската или суштинската вредност.
  6. 6. Екологијата станала популарна и привлекла интерес кајнаучниците во текот на еколошкото движење вопериодот од 1960тите и 1970тите години. Постојатсилни историски и научни врски меѓу екологијата,управувањето и заштитата на животната средина.Значајни еколози кои работеле во полето назачувување и заштита, како Алдо Леополд и АртурТансли, акцентот на историските и поетските дела зазаштита на природата го поставиле на дивите места,далеку од урбаните центри каде што е зголеменаконцентрацијата на загадувањето и деградацијата наживотната средина.Паламар (2008г.) забележал декажените пионерки кои во раните 1900-ти години, себореле за урбана здравствена екологија го засенилепостоечкиот правец на енвинронментализмот и вовелепромени во законодавството за животната средина.
  7. 7. Овие жени биле претходници на попопуларизиранитееколошки движења по 1950 година. Во 1962 година,книгата на морскиот биолог и еколог Рејчел Карсон“Тивка пролет” помогнала да се мобилизира еколошкотодвижење преку тоа што ја известила јавноста забиоакумулација на токсичните пестициди, како ДДТ, воживотната средина. Карсон ја искористила еколошкатанаука за да го поврзе ослободувањето на токсините воживотната средина со човековото здравје и здравјето наекосистемите. Од тогаш, екологистите работеле да гоизградат нивното разбирање за деградација наекосистемите на планетата преку политиката, правото,реставрација и управување на природните

×