Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

คอตีบ+1

3.419 visualizaciones

Publicado el

คอตีบ

Publicado en: Salud y medicina
 • Inicia sesión para ver los comentarios

คอตีบ+1

 1. 1. โรคคอตีบ นพ.ปรัชญา ศรีสว่าง 21-Jul-14 1
 2. 2. เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบ ทางเดินหายใจ  ทาให้เกิดการอักเสบ มีแผ่นเยื่อเกิดขึ้น ในลาคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของ ทางเดินหายใจ โรคคอตีบ 21-Jul-14 2
 3. 3. สาเหตุ  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย “โคลินแบคทีเรียม-ดิฟทีเรีย” ซึ่งมีอยู่ ในน้ามูก น้าลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย 21-Jul-14 3
 4. 4. ระยะฟักตัวและระยะแพร่ของโรคคอตีบ  ระยะฟักตัว ปกติ 2-6 วัน ผู้ป่วยจะ แพร่เชื้อได้ตั้งแต่เริ่มป่วย โดยทั่วไปอาจ แพร่เชื้ออยู่ได้นาน 2 สัปดาห์ อาจมีบาง รายแพร่ได้ถึง 6 เดือน 21-Jul-14 4
 5. 5. อาการ  มีไข้ต่าๆ มีอาการคล้ายหวัดในระยะแรก  มีอาการไอ เจ็บคอ เบื่ออาหาร  บางรายอาจจะพบต่อมน้าเหลืองที่คอโต ด้วย เมื่อตรวจดูในคอพบแผ่นเยื่อสีขาวปนเทา ติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิล และบริเวณลิ้นไก่ 21-Jul-14 5
 6. 6. 21-Jul-14 6
 7. 7. สิ่งที่ตรวจพบ  ไข้ 38.5-39.0 องศาเซลเซียส หายใจหอบ คอบุ๋ม ชีพจรเต้นเร็ว  คอ พบแผ่นฝ้ าสีขาวปนเทา  ต่อมน้าเหลืองที่คอมักจะโต  บางคนอาจมีอาการคอบวมมาก คล้ายๆ คอวัว เรียกว่า “อาการคอวัว” 21-Jul-14 7
 8. 8. 21-Jul-14 8
 9. 9. อาการแทรกซ้อน  เชื้อคอตีบสามารถปล่อยสารพิษ ทาให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจ อักเสบ และประสาทอักเสบได้  กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ทาให้มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ถ้า รุนแรงอาจเกิดภาวะหัวใจวาย และอาจถึงตายอย่างเฉียบพลัน  ประสาทอักเสบ ทาให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็น อัมพาต  ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ปอดอักเสบ ไตทางานผิดปกติ 21-Jul-14 9
 10. 10. การรักษา  การให้ยาต้านพิษคอตีบ ต้องให้ในผู้ป่วยทุกรายที่ เป็นโรคหรือสงสัยว่าจะเป็น และต้องให้เร็วที่สุด เพื่อให้ไปล้างฤทธิ์พิษ ก่อนที่พิษจะไปจับกับเนื้อเยื่อ  ยาปฏิชีวนะ  ในรายที่หายใจลาบากอาจต้องเจาะคอช่วยหายใจ 21-Jul-14 10
 11. 11. อาการแทรกซ้อน  เชื้อคอตีบสามารถปล่อยสารพิษ ทาให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจ อักเสบ และประสาทอักเสบได้  กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ทาให้มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ถ้า รุนแรงอาจเกิดภาวะหัวใจวาย และอาจถึงตายอย่างเฉียบพลัน  ประสาทอักเสบ ทาให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็น อัมพาต  ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ปอดอักเสบ ไตทางานผิดปกติ 21-Jul-14 11
 12. 12. การป้ องกันตนเอง  การมีสุขนิสัยที่ดีในการป้ องกันโรค คือ กิน ร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ  ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือ สถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค  สวมหน้ากากอนามัย 21-Jul-14 12
 13. 13. การป้ องกันตนเอง สังเกตอาการผิดปกติของตัวเองและคนใกล้ชิด  มีอาการไข้ต่าๆ มีอาการไอเสียงก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร  ต่อมน้าเหลืองที่คอโต  ตรวจดูในคอพบแผ่นเยื่อสีขาวปนเทาติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิล และบริเวณลิ้นไก่  ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคคอตีบต้องรีบไปพบแพทย์ทันที 21-Jul-14 13
 14. 14. สธ.สั่งสารองวัคซีน 700,000 โดส รับมือคอตีบระบาด 21-Jul-14 14
 15. 15. การฉีดวัคซีนสามารถป้ องกันการเกิดโรคและลดอัตราการเสียชีวิตได้ อย่างชัดเจน  วัคซีนป้ องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ สามารถป้ องกันการเกิดโรคและการเสียชีวิตได้ 100%  วัคซีนหัด คางทูม สามารถป้ องกันการเกิดโรคได้ 99.99% ลดการเสียชีวิตได้ 100%  วัคซีนโปลิโอสามารถป้ องกันการเกิดโรคและการเสียชีวิตได้ 100% โดยวัคซีนเหล่านี้จะ ฉีดให้กับเด็กและหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น ไม่ได้มีการฉีดซ้าในกลุ่มผู้ใหญ่  ดังนั้นจาเป็นต้องได้รับวัคซีนซ้าในผู้ใหญ่ด้วย คอตีบระบาดผู้ใหญ่ แนะฉีดวัคซีนซ้า ศ.นพ.สมิง เก่าเจริญ ประธานอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติและ การจัดการความรู้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 21-Jul-14 15
 16. 16. คอตีบระบาดผู้ใหญ่ แนะฉีดวัคซีนซ้า "ที่ผ่านมาในประเทศที่เจริญแล้ว เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง กลุ่มผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุจะมา รับวัคซีนซ้าเป็นปกติ แต่ในไทยยังน้อยมาก เพราะปัญหาค่าใช้จ่ายกลัวแพง และเพราะ รัฐบาลยังไม่ได้ให้การสนับสนุนให้ฉีดฟรี" 21-Jul-14 16
 17. 17. สาหรับคาแนะนาการให้วัคซีนสาหรับผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 1.ผู้ใหญ่ช่วงต้นอายุ 18-26 ปี ต้องฉีดวัคซีนบาดทะยักและคอตีบ วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนเอชพีวี และวัคซีนตับอักเสบบี 21-Jul-14 17
 18. 18. 2.ผู้ใหญ่ช่วงอายุ 27-65 ปี ควรฉีดซ้าวัคซีนบาดทะยักและคอตีบ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนตับอักเสบบี สาหรับคาแนะนาการให้วัคซีนสาหรับผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 21-Jul-14 18
 19. 19. 3.กลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ มากกว่า 65 ปีขึ้นไป ควรฉีดซ้าวัคซีนบาดทะยักและคอตีบ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้ องกัน นิวโมค็อกคัส หรือวัคซีนป้ องกันการติด รุนแรงในผู้ป่วยโรคปอดบวม สาหรับคาแนะนาการให้วัคซีนสาหรับผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 21-Jul-14 19
 20. 20. 4.กลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ควรฉีดซ้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนตับอักเสบบี และวัคซีนป้ องกันนิวโมค็อกคัส สาหรับคาแนะนาการให้วัคซีนสาหรับผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 21-Jul-14 20
 21. 21. 21-Jul-14 21
 22. 22. 21-Jul-14 22
 23. 23.  โรคคอตีบ โรคที่หายไปจากประเทศไทยนานกว่า 17 ปี กลับมาระบาดอีกครั้ง ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.ที่ ผ่านมา  พื้นที่การระบาดเริ่มจากจังหวัดภาคอีสาน โดย เฉพาะที่จังหวัดเลย พบผู้ป่วยมากกว่า 50 ราย จาก 87 ราย ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน โรคคอตีบระบาดหนักภาคอีสาน 21-Jul-14 23
 24. 24. โรคคอตีบระบาดหนักภาคอีสาน  วันที่ 20 ต.ค. 55 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ แพทย์ เผย พบผู้ป่วยคอตีบแล้ว 13 ราย ในหนองบัวลาภู  ผลจากการเฝ้ าระวังการระบาดของเจ้าหน้าที่ แนะ ประชาชนหากพบผู้ป่วย เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่มีน้ามูก แนะให้ตรวจโรคคอตีบ โดยเฉพาะในรายที่มีแผ่นฝ้ าขาว ในลาคอ และให้พบแพทย์หากรักษาไม่ทันโอกาสเสียชีวิต มากขึ้น 21-Jul-14 24
 25. 25. โรคคอตีบระบาดหนักภาคอีสาน 'โรคคอตีบ' ระบาดหนักในภาคอีสาน เผย 3 เดือนยอด ผู้ป่วยพุ่ง 87 ราย แนะสาธารณะสุขอาเภอจับตา แรงงานย้ายถิ่น ตั้งเป้ าปี56 กวาดล้างหมด  11 ต.ค.55 นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคอีสาน เพิ่มสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ปัจจุบันตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มเป็น 87 รายแล้ว จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ จ.เลย มีผู้ป่วยมากถึง 50 ราย รองลงมาได้แก่ เพชรบูรณ์ 10 ราย หนองบัวลาภู 8 ราย และจังหวัดอื่นๆอีกจังหวัดละ 2-3 ราย 21-Jul-14 25
 26. 26. โรคคอตีบระบาดหนักภาคใต้  วันที่ 28 พ.ย. 55 พบผู้ป่วยสงสัยว่าน่าจะป่วยเป็นโรค คอตีบ 3 ราย ซึ่งทั้ง 3 รายเป็นพี่น้องกัน อาศัยในครอบครัว เดียวกัน 9 คน คนแรกเป็นเพศหญิงอายุ 1 ปี 1 เดือน (เสียชีวิต ต่อมา 24 พ.ย.55) คนที่ 2 เพศหญิงอายุ 2 ปีเศษ และคนที่ 3 อายุ 9 ปี ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขนอม โรงพยาบาลสิชล และ ส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีการควบคุมเฝ้ าระวัง โรคในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบอย่าง ใกล้ชิดและดาเนินการป้ องกันไม่ให้เกิดการระบาด 21-Jul-14 26
 27. 27. สถานการณ์การเฝ้ าระวังโรคคอตีบ อ.กุฉินารายณ์ ณ 7 ธ.ค. 55 21-Jul-14 27
 28. 28. 21-Jul-14 28
 29. 29. คาถาม???????  ระยะฟักตัวของโรคนานเท่าไหร่ เมื่อสัมผัส ผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ 21-Jul-14 29
 30. 30. คาถาม???????  จะรู้ได้อย่างไรว่าป่วยเป็นโรคคอตีบ 21-Jul-14 30
 31. 31. 21-Jul-14 31
 32. 32. ช่องทางในการติดต่อ….. เข้า facebook : prachaya56@hotmail.com เข้าร่วม ในกลุ่มคลินิกอาชีวอนามัย 21-Jul-14 32

×