Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Blended learning 2561

259 visualizaciones

Publicado el

โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
เทคนิคการสอนนักศึกษา Gen Z
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Blended learning 2561

 1. 1. การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เทคนิคการสอนนักศึกษา Gen Z รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เทคนิคการสอนนักศึกษา Gen Z กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
 3. 3. What is Blended Learning
 4. 4. การเรียนรู้แบบผสมผสาน • #1 หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการ หลากหลายวิธีมาใช้ร่วมกัน • #2 หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ใช้หลักการ เรียนรู้แตกต่างกันบูรณาการร่วมกัน • #3 หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน ร่ วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์ (Face to Face & Online)
 5. 5. Integrated Learning
 6. 6. Generation Z
 7. 7. Generation Z
 8. 8. 21st Century
 9. 9. 21st Century Skill
 10. 10. TPACK
 11. 11. IQ EQ DQ
 12. 12. DQ
 13. 13. Station Rotation
 14. 14. Human & Technology
 15. 15. Blended Learning
 16. 16. Types of Blended Learning
 17. 17. Station & Lab Rotation
 18. 18. อิฐกับปูน และการก้าวกระโดด
 19. 19. Flex Model
 20. 20. Enrich Virtual Model
 21. 21. A La Carte Model
 22. 22. Blended Learning (Khan) • วิธีสอน • เทคโนโลยี • การออกแบบจอ • การประเมินผล • การจัดการ • สิ่งสนับสนุน • จริยธรรม • สถาบัน
 23. 23. การเรียนแบบผสมผสาน
 24. 24. การเรียนแบบผสมผสาน - แนวตั้ง . 1 4 2 . 2 . 1. 50% 50% 2. 50% 50% 3. 50% 50% 4. 50% 50% 5. 50% 50% 6. 50% 50% 7. 50% 50% 8. 50% 50% 9. 50% 50% 10. 50% 50%
 25. 25. การเรียนแบบผสมผสาน - แนวนอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 50 (Online Learning) (Meaning) 80-100 % (Online Learning) 30-79% (Blended Learning) 1-29% (Web Facilitation) 0% (Tradition)
 26. 26. ขั้นตอนการเรียนรู้แบบผสมผสาน แนวตั้ง การเรียนปกติ การเรียนออนไลน์ 1. ขั้นการนาเข้าสู่บทเรียน 2. ขั้นเสนอเนื้อหา 3. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. ขั้นสรุป 5. ขั้นประเมินผล 1. ขั้นเตรียมเข้าสู่ระบบ 2. ขั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. ขั้นการสื่อสารออนไลน์ 4. ขั้นปฏิสัมพันธ์เครือข่าย 5. ขั้นการประเมินผล
 27. 27. ขั้นตอนการเรียนรู้แบบผสมผสาน แนวนอน ขั้นการสอนปกติ – นาเข้าสู่บทเรียน ขั้นเรียนออนไลน์ – การเข้าสู่ระบบ ขั้นเรียนออนไลน์ – การเรียนด้วยตนเอง ขั้นเรียนออนไลน์ – การสื่อสารในสังคมออนไลน์ ขั้นเรียนออนไลน์ – การฝึกและทดสอบออนไลน์ ขั้นการสอนปกติ - การสรุปผลและทดสอบหลังเรียน
 28. 28. Flipped Classroom
 29. 29. การเรียนรู้แบบกลับทาง • วิธีเรียนรู้แบบกลับทาง คือเรียนวิชาที่บ้าน ทา การบ้านที่โรงเรียน หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่ บ้าน แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับ ถ่ายทอดมา ให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต ทาให้เกิดการเรียนรู้ ที่มีพลัง เกิดทักษะ ที่ เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่ นักเรียนเท่านั้นที่เรียนรู้กลับทาง ครูก็สอนกลับ ทางด้วย (วิจารณ์ พานิช, 2555)
 30. 30. การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
 31. 31. ขั้นตอนการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ขั้นตอนนอกห้องเรียน ขั้นตอนในห้องเรียน 1. ผู้เรียนศึกษาการบรรยาย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้เรียนค้นคว้าและซักถาม ผู้สอนออนไลน์ 3. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาด้วย ตนเองผ่านออนไลน์ 4. ผู้เรียนสรุปความเข้าใจ 1. ผู้สอนแนะนาผู้เรียนให้ทา การบ้านและงานที่ มอบหมาย 2. ผู้เรียนนาเสนองานที่ เรียนรู้มาจากบ้าน 3. ผู้สอนประเมินความรู้และ ทักษะผู้เรียน
 32. 32. Flipped Learning
 33. 33. YRU e-Learning
 34. 34. บทสรุป • การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็ นการ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค ดิจิทัลเป็ นการผสมผสานวิธี สอน หลากหลายวิธีร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้ สอดคล้องกับยุคสมัยของ GenZ
 35. 35. คาถาม
 36. 36. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515

×