Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
เทคนิค การตั้ง ชื่อ หัว ข้อ
การวิจ ัย ชั้น เรีย น
รศ . ดร . ปรัช ญนัน ท์ นิล
สุข
prachyanun@hotmail.com
ขอบเขตการวิจ ย ในชั้น
ั
เรีย น

การวิจ ัย ทางการศึก ษา

การประกัน คุณ ภาพ, ครู, ผู้
ปกครอง, ชุม ชน ฯลฯ

การวิจ ัย การเรีย ...
ลำา ดับ ขั้น ตอนการตั้ง ชื่อ
งานวิจ ัย
การวิเ คราะห์ป ญ หาการ
ั
วิจ ย
ั
การกำา หนดปัญ หาการ
วิจ ย
ั
การกำา หนดวิธ ก ารแก้
...
ลำา ดับ ขั้น ตอนหลัง จาก
ตั้ง ชื่อ งานวิจ ัย
การเขีย นวัต ถุป ระสงค์
การเขีย นสมมุต ิฐ าน
การเขีย นขอบเขตการวิจ ัย
การเขีย...
การกำา หนด
หัว ข้อ วิจ ัย

หัว ข้อ มาจาก
ปัญ หา ?????
ปัญ หาที่แ คบและลึก ซึง
้
วิจ ย เพื่อ หาสาเหตุข อง
ั
ปัญ หา
วิจ ย เพ...
หลัก เกณฑ์ใ นการ
เลือ กหัว ข้อ วิจ ัย
ผู้ว ิจ ัย ต้อ งทราบปัญ หาที่แ ท้
จริง
หัว ข้อ วิจ ัย อยู่ใ นสาขา
ต้อ งศึก ษาเอกสารแ...
การตัด สิน ใจเลือ กหัว ข้อ
วิจ ัย
หัว ข้อ ตรงวัต ถุป ระสงค์ข องผู้
วิจ ัย หรือ ไม่
ผู้ว ิจ ัย มีค วามรู้ป ระสบการณ์ใ น
ปัญ...
ขั้น ตอนการตั้ง ชื่อ งาน
วิจ ัย
1. การวิเ คราะห์ป ัญ หาการ
วิจ ัย
ปัญ หามีอ ยูจ ริง
่
ปัญ หายัง ไม่ม ีค ำา ตอบ
ปัญ หาใหม่ไ...
ขั้น ตอนการตั้ง ชื่อ
งานวิจ ัย
2. การกำา หนดปัญ หาการวิจ ัย
ปัญ หาวิจ ัย คือ อะไร (การ
ศึก ษา,อุต สาหกรรม,บริห าร)
ปัญ หาจ...
ขั้น ตอนการตั้ง ชื่อ งาน
วิจ ัย
3. การกำา หนดวิธ ีก ารแก้ป ัญ หา
หรือ พัฒ นาหน่ว ยงาน
เพือ ศึก ษาปัญ หาการสอน
่
หรือ หน่ว ...
ขั้น ตอนการตั้ง ชื่อ งาน
วิจ ัย
4. การตั้ง ชื่อ เรื่อ งวิจ ัย

หัว ข้อ วิจ ัย ต้อ งบอกว่า ทำา
อะไร/อย่า งไร/กับ ใคร
หัว ข้...
แนวทางการ
วิจ ัย

การวิจ ัย พื้น ฐาน (Basic Research)
การวิจ ัย ประยุก ต์ (Applied
Research)
การวิจ ัย และพัฒ นา (Research...
หัว ข้อ การวิจ ัย
พื้น ฐาน
สาเหตุการไม่คืนเงินของผู้สำาเร็จ
การศึกษาในโครงการกูยืมเงิน
้
เพื่อศึกษาของนักเรียน-นักศึกษา
วิ...
หัว ข้อ การวิจ ัย
ประยุก ต์
กลยุทธการลดการออกกลางคัน
ของนักเรียนอาชีวศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี
ความต้องการรูปแบบและวิธีการ
ก...
หัว ข้อ การวิจ ัย
และพัฒ นา
เครื่อ งควบคุม การจ่า ยนำ้า อัต โนมัต ิ
ในการให้น ำ้า แก่พ ืช โดยใช้ไ มโคร
คอนโทรเลอร์ MCS – 5...
หัว ข้อ การวิจ ัย
เชิง ประเมิน

การประเมินผลหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
้
พุทธศักราช 2546 สาขาช่างยนต์
สำานักงานคณ...
การวิจ ัย ที่
กระทำา กับ ข้อ มูล
การวิจ ัย เชิง บรรยาย
(Descriptive Research)
ข้อ มูล เกิด ขึ้น ตามธรรมชาติ
ไม่ม ีก ารจัด ...
หัว ข้อ การวิจ ัย
เชิง บรรยาย

การศึก ษาประสิท ธิภ าพการให้
บริก ารด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อ
การศึก ษาของ...
หัว ข้อ การวิจ ัย
เชิง ทดลอง
การสร้า งและหาประสิท ธิภ าพ
บทเรีย นคอมพิว เตอร์ช ่ว ยสอน
เรื่อ ง การใช้ค ำา สัง การสร้า ง
่
...
การออกแบบงานวิจ ัย
(Research Design)
การออกแบบงานวิจัยคือ การ
กำาหนดแนวคิด ลักษณะ รูปแบบและ
ขอบเขตในการหาคำาตอบของเรื่อง
น...
ลำา ดับ ขั้น การออกแบบ
การวิจ ัย ตามหัว ข้อ
การกำา หนดขอบเขตการวิจ ัย
ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่า ง
ตัว แปรที่ศ ึก ษา
ตัว แปร...
หัว ข้อ การวิจ ัย ในชั้น
เรีย น
ศึก ษา
อะไร

ปัญ หา
อะไร

การศึก ษาความรู้ เจตคติ
ประสบการณ์ เรื่อ งความ
ปลอดภัย บนท้อ งถน...
หัว ข้อ การวิจ ย ในชั้น เรีย น
ั
# 2

ศึก ษา
อะไร

ปัญ หา
อะไร

ผลสัม ฤทธิท างการเรีย น
์
วิช าคอมพิว เตอร์เ พื่อ การ
อาชี...
หัว ข้อ การวิจ ัย ในชั้น เรีย น #
3

ศึก ษา
อะไร

ปัญ หา
อะไร

การเปรีย บเทีย บสาเหตุก าร
ส่ง งานไม่ต รงเวลาวิช า
ภาษาไทยเ...
หัว ข้อ การวิจ ัย ในชั้น เรีย น #
4

ศึก ษา
อะไร

ปัญ หา
อะไร

การพัฒ นาสือ
่
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ พื่อ ส่ง เสริม
การอ่า นวิ...
หัว ข้อ การวิจ ัย ในชั้น เรีย น #
5

ศึก ษา
อะไร

ปัญ หา
อะไร

ความพึง พอใจในการใช้
บริก ารศูน ย์ก ารเรีย นรูด ้ว ย
้
ตนเอ...
แล้ว หัว ข้อ วิจ ัย ของท่า น
คือ อะไร ???
แล้ว พบกัน ใหม่
ตอนตรวจผลงานวิจ ัย สวัส ดี

รศ . ดร . ปรัช ญนัน ท์ นิล
สุข
prach...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

การตั้งชื่อหัวข้อวิจัยชั้นเรียน

 • Sé el primero en comentar

การตั้งชื่อหัวข้อวิจัยชั้นเรียน

 1. 1. เทคนิค การตั้ง ชื่อ หัว ข้อ การวิจ ัย ชั้น เรีย น รศ . ดร . ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข prachyanun@hotmail.com
 2. 2. ขอบเขตการวิจ ย ในชั้น ั เรีย น การวิจ ัย ทางการศึก ษา การประกัน คุณ ภาพ, ครู, ผู้ ปกครอง, ชุม ชน ฯลฯ การวิจ ัย การเรีย นการสอน วิธ ีก ารสอน, สื่อ การสอน, จิต วิท ยา, ฯลฯ การวิจ ัย ทางการบริห ารและ การบริก าร
 3. 3. ลำา ดับ ขั้น ตอนการตั้ง ชื่อ งานวิจ ัย การวิเ คราะห์ป ญ หาการ ั วิจ ย ั การกำา หนดปัญ หาการ วิจ ย ั การกำา หนดวิธ ก ารแก้ ี ปัญ หา
 4. 4. ลำา ดับ ขั้น ตอนหลัง จาก ตั้ง ชื่อ งานวิจ ัย การเขีย นวัต ถุป ระสงค์ การเขีย นสมมุต ิฐ าน การเขีย นขอบเขตการวิจ ัย การเขีย นนิย ามศัพ ท์เ ฉพาะ การเขีย นประโยชน์ท ี่จ ะได้ รับ
 5. 5. การกำา หนด หัว ข้อ วิจ ัย หัว ข้อ มาจาก ปัญ หา ????? ปัญ หาที่แ คบและลึก ซึง ้ วิจ ย เพื่อ หาสาเหตุข อง ั ปัญ หา วิจ ย เพื่อ หาวิธ ก ารแก้ไ ข ั ี
 6. 6. หลัก เกณฑ์ใ นการ เลือ กหัว ข้อ วิจ ัย ผู้ว ิจ ัย ต้อ งทราบปัญ หาที่แ ท้ จริง หัว ข้อ วิจ ัย อยู่ใ นสาขา ต้อ งศึก ษาเอกสารและงาน วิจ ัย เพีย งพอ หัว ข้อ ทัน สมัย ทัน เหตุก ารณ์
 7. 7. การตัด สิน ใจเลือ กหัว ข้อ วิจ ัย หัว ข้อ ตรงวัต ถุป ระสงค์ข องผู้ วิจ ัย หรือ ไม่ ผู้ว ิจ ัย มีค วามรู้ป ระสบการณ์ใ น ปัญ หาวิจ ัย หรือ ไม่ ผู้ว ิจ ัย สนใจและได้ป ระโยชน์ จากวิจ ัย หรือ ไม่ กลุม ตัว อย่า งและเครื่อ งมือ ที่จ ะ ่ ใช้ว ิจ ัย มีห รือ ไม่
 8. 8. ขั้น ตอนการตั้ง ชื่อ งาน วิจ ัย 1. การวิเ คราะห์ป ัญ หาการ วิจ ัย ปัญ หามีอ ยูจ ริง ่ ปัญ หายัง ไม่ม ีค ำา ตอบ ปัญ หาใหม่ไ ม่ก ว้า งใหญ่เ กิน วิส ย ผู้ว ิจ ัย จะทำา ได้ ั ปัญ หาที่ส ร้า งสรรค์ไ ม่ก ระทบ
 9. 9. ขั้น ตอนการตั้ง ชื่อ งานวิจ ัย 2. การกำา หนดปัญ หาการวิจ ัย ปัญ หาวิจ ัย คือ อะไร (การ ศึก ษา,อุต สาหกรรม,บริห าร) ปัญ หาจากการปฏิบ ัต ิง าน ,การ มอบหมายงาน,ประสบการณ์, เอกสารงานวิจ ัย ปัญ หามีท ี่ม าจากไหน ปัญ หาจะแก้ไ ขที่อ ะไร/ใคร
 10. 10. ขั้น ตอนการตั้ง ชื่อ งาน วิจ ัย 3. การกำา หนดวิธ ีก ารแก้ป ัญ หา หรือ พัฒ นาหน่ว ยงาน เพือ ศึก ษาปัญ หาการสอน ่ หรือ หน่ว ยงาน เพือ ศึก ษาเปรีย บเทีย บวิธ ีก าร ่ เพือ หาวิธ ีก าร ่ เพือ พัฒ นา ่
 11. 11. ขั้น ตอนการตั้ง ชื่อ งาน วิจ ัย 4. การตั้ง ชื่อ เรื่อ งวิจ ัย หัว ข้อ วิจ ัย ต้อ งบอกว่า ทำา อะไร/อย่า งไร/กับ ใคร หัว ข้อ ชัด เจนและมีอ งค์ ประกอบครบ หัว ข้อ ตรงตามวัต ถุป ระสงค์ การวิจ ัย
 12. 12. แนวทางการ วิจ ัย การวิจ ัย พื้น ฐาน (Basic Research) การวิจ ัย ประยุก ต์ (Applied Research) การวิจ ัย และพัฒ นา (Research and Development : R&D ) การวิจ ัย เชิง ประเมิน (Evaluation Research)
 13. 13. หัว ข้อ การวิจ ัย พื้น ฐาน สาเหตุการไม่คืนเงินของผู้สำาเร็จ การศึกษาในโครงการกูยืมเงิน ้ เพื่อศึกษาของนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม การศึกษาผลการฝึกงานของ นักเรียน-นักศึกษาในนิคม อุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
 14. 14. หัว ข้อ การวิจ ัย ประยุก ต์ กลยุทธการลดการออกกลางคัน ของนักเรียนอาชีวศึกษาใน จังหวัดเพชรบุรี ความต้องการรูปแบบและวิธีการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกลุ่ม บริษัทผลิตยางรถยนต์สู่วิทยาลัย เทคนิคเพชรบุรี
 15. 15. หัว ข้อ การวิจ ัย และพัฒ นา เครื่อ งควบคุม การจ่า ยนำ้า อัต โนมัต ิ ในการให้น ำ้า แก่พ ืช โดยใช้ไ มโคร คอนโทรเลอร์ MCS – 51 การพัฒ นาและหาประสิท ธิภ าพ ชุด ควบคุม เครื่อ งหยอดกาว อัต โนมัต ิ. การสร้า งชุด กิจ กรรมการเรีย นรู้
 16. 16. หัว ข้อ การวิจ ัย เชิง ประเมิน การประเมินผลหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ้ พุทธศักราช 2546 สาขาช่างยนต์ สำานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา การประเมินสภาพและปัญหาการ ปฏิบตงานของอาจารย์ทปรึกษาระบบ ั ิ ี่ ทวิภาคี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
 17. 17. การวิจ ัย ที่ กระทำา กับ ข้อ มูล การวิจ ัย เชิง บรรยาย (Descriptive Research) ข้อ มูล เกิด ขึ้น ตามธรรมชาติ ไม่ม ีก ารจัด กระทำา การวิจ ัย เชิง ทดลอง (Experimental Research) ข้อ มูล เกิด จากการทดลอง มีก าร
 18. 18. หัว ข้อ การวิจ ัย เชิง บรรยาย การศึก ษาประสิท ธิภ าพการให้ บริก ารด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อ การศึก ษาของวิท ยาลัย เกษตรกรรมและเทคโนโลยี เพชรบุร ี รูป แบบการส่ง นัก ศึก ษาฝึก งาน ของสถาบัน การอาชีว ศึก ษา
 19. 19. หัว ข้อ การวิจ ัย เชิง ทดลอง การสร้า งและหาประสิท ธิภ าพ บทเรีย นคอมพิว เตอร์ช ่ว ยสอน เรื่อ ง การใช้ค ำา สัง การสร้า ง ่ ภาพ 3 มิต ิ การทดลองทำา ผลิต ภัณ ฑ์ เคมิค อลปอร์ซ เลนสำา หรับ ห้อ ง ปฏิบ ัต ิก ารเคมี
 20. 20. การออกแบบงานวิจ ัย (Research Design) การออกแบบงานวิจัยคือ การ กำาหนดแนวคิด ลักษณะ รูปแบบและ ขอบเขตในการหาคำาตอบของเรื่อง นัน ๆ ล่วงหน้า หรือการวางแผนวิธี ้ การวิจัยเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ่ การวิจัย การตังชื่อของงานวิจัย จะสือความ ้ ่
 21. 21. ลำา ดับ ขั้น การออกแบบ การวิจ ัย ตามหัว ข้อ การกำา หนดขอบเขตการวิจ ัย ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่า ง ตัว แปรที่ศ ึก ษา ตัว แปรต้น ตัว แปรตาม กรอบความคิด การวิจ ัย Framework) (Conceptual เครื่อ งที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ขั้น การวิจ ัย และการวิเ คราะห์ข ้อ มูล
 22. 22. หัว ข้อ การวิจ ัย ในชั้น เรีย น ศึก ษา อะไร ปัญ หา อะไร การศึก ษาความรู้ เจตคติ ประสบการณ์ เรื่อ งความ ปลอดภัย บนท้อ งถนนของ นัก เรีย นช่า งยนต์ วิท ยาลัย หน่ว ย การอาชีพ บ้า นลาด ศึก ษา งาน ใคร
 23. 23. หัว ข้อ การวิจ ย ในชั้น เรีย น ั # 2 ศึก ษา อะไร ปัญ หา อะไร ผลสัม ฤทธิท างการเรีย น ์ วิช าคอมพิว เตอร์เ พื่อ การ อาชีพ จากชุด การเรีย นรู้ ด้ว ยตนเองของนัก เรีย น ระดับ ประกาศนีย บัต ร ศึก ษา หน่ว ย วิช าชีพ ชั้น ปีท ี่ 1 สาขา
 24. 24. หัว ข้อ การวิจ ัย ในชั้น เรีย น # 3 ศึก ษา อะไร ปัญ หา อะไร การเปรีย บเทีย บสาเหตุก าร ส่ง งานไม่ต รงเวลาวิช า ภาษาไทยเพือ อาชีพ ่ ระหว่า งนัก เรีย นระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ศึก ษา หน่ว ย พณิช ยการกับ อุต สาหกรรม
 25. 25. หัว ข้อ การวิจ ัย ในชั้น เรีย น # 4 ศึก ษา อะไร ปัญ หา อะไร การพัฒ นาสือ ่ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ พื่อ ส่ง เสริม การอ่า นวิช าภาษาอัง กฤษ ธุร กิจ สำา หรับ นัก ศึก ษา ระดับ ประกาศนีย บัต ร ศึก ษา หน่ว ย วิช าชีพ ชั้น สูง สาขาการ
 26. 26. หัว ข้อ การวิจ ัย ในชั้น เรีย น # 5 ศึก ษา อะไร ปัญ หา อะไร ความพึง พอใจในการใช้ บริก ารศูน ย์ก ารเรีย นรูด ้ว ย ้ ตนเองของนัก เรีย นระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ สาขา พณิช ยการ วิท ยาลัย ศึก ษา หน่ว ย เทคโนโลยีบ ริห ารธุร กิจ
 27. 27. แล้ว หัว ข้อ วิจ ัย ของท่า น คือ อะไร ??? แล้ว พบกัน ใหม่ ตอนตรวจผลงานวิจ ัย สวัส ดี รศ . ดร . ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com

×