Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
This Project is funded by the       Improved SME Competitiveness and       European Union          ...
This Project is funded by the EU                  Sadr aj prezentacije   I. Projekat Unapre enje inov...
This Project is funded by the EU                      Klju ni ciljeviCiljevi: Doprinos razvoju sektor...
This Project is funded by the EU                   Dve komponenteKomponenta I: Usluge za podr ku poslova...
Dve komponente This Project is funded by the EU          (nastavak)Komponenta II: Inovacije za konkurentnostuklj...
This Project is funded by the EU                  Unapre ivanje saradnje ta smo do sad uradili na temu u...
This Project is funded by the EU                  Istra ivanje inovacijaPo e emo sa        Rezul...
Procenjeni programi za podr ku This Project is funded by the EU                              ...
This Project is funded by the EU                  Rezultati istra ivanjaKoji su glavni rezultati relevan...
This Project is funded by the EU                  Rezultati ista ivanjaKoji su glavni rezultati relevant...
This Project is funded by the EU                  Programi podr ke za inovacijeSlede i vladini programi ...
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja This Project is funded by the EU   Mere podr ke za MSPP sa tendencijom brz...
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja This Project is funded by the EU               Mere podr ke MSP...
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja This Project is funded by the EU                  Mere podr...
This Project is funded by the EU                    Programi Evropske unije              ...
This Project is funded by the EU                  Programi Evropske unije         Okvirni progra...
This Project is funded by the EU                   Programi Evropske unije Sedmi okvirni program za istr...
Nacionalna agencija za regionalni razvoj This Project is funded by the EU                  Podr ka razvo...
This Project is funded by the EU                   Podr ka za uspeh                  ...
This Project is funded by the EU                   Ogledni projekat Razviti komunikaciju i saradnju izm...
This Project is funded by the EU                   Ogledni projekatOgledni projekti e se usresrediti na ...
This Project is funded by the EU                     Koraci u radu                  ...
This Project is funded by the EU                           Koraci u radu            ...
This Project is funded by the EU                          Koraci u raduIzgradnja pametnih ve tina...
This Project is funded by the EU                     Koraci u raduPridru iti se me unarodnom     ...
This Project is funded by the EU                   Ogledni projekat  Ukoliko va a kompanija radi u neko...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Inovacije u mspp sektoru

1.156 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Inovacije u mspp sektoru

 1. 1. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation Project Inovacije u MSPP Sektoru Unapre enje dijaloga i partnerstva 02 jun 2011. godine6/2/2011 Autor: Dr. Jürgen Henke vo a tima
 2. 2. This Project is funded by the EU Sadr aj prezentacije I. Projekat Unapre enje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduze a - ICIP II. Programi za podr ku inovacijama za MSPP III. Saradnja istra iva kog i privrednog sektora6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 2
 3. 3. This Project is funded by the EU Klju ni ciljeviCiljevi: Doprinos razvoju sektora MSPP u Srbiji i unapre enje konkurentnosti malih i srednjih preduze a kroz inovacije6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 3
 4. 4. This Project is funded by the EU Dve komponenteKomponenta I: Usluge za podr ku poslovanjuuklju uje, izme u ostalog i: Unapre enje kvaliteta, opsega i dostupnosti usluga za podr ku poslovanju Uvo enje modela najboljih primera iz prakse za standarde kvaliteta, uklju uju i regulative, pravila i procedure za poslovanje u ciklusu poslovne podr ke6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 4
 5. 5. Dve komponente This Project is funded by the EU (nastavak)Komponenta II: Inovacije za konkurentnostuklju uje, izme u ostalog i: Me usobno usagla avanje lokalnih kapaciteta za efikasnu primenu inovacione podr ke preduze ima (podizanje nivoa svesti o inovacijama, inter- i intra-regionalno umre avanje) Unapre enje dugoro nog partnerstva izme u istra iva kih institucija i malih i srednjih preduze a, kao i sa me unarodnom zajednicom6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 5
 6. 6. This Project is funded by the EU Unapre ivanje saradnje ta smo do sad uradili na temu unapre enja dijaloga ipartnerstva izme u privatnih kompanija istra iva kh institucija i javne administracije zarad unapre enja nivoa inovacija u MSP? Istra ivali smo na koji na in se sprovodi inovaciona podr ka MSP u Srbiji Pripremili smo preporuke za unapre enje Razvili smo novi pristup za saradnju preduze a sa istra iva kim institutima6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 6
 7. 7. This Project is funded by the EU Istra ivanje inovacijaPo e emo sa Rezultatima proceneprograma podr ke inovacijama i konkurentnosti uSrbiji.Procena je zasnovana na:Ø Upitnicima / konsultacijama sa preduze ima iØ intervjuima sa menad erima programa.Istra ivani su slede i programi:6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 7
 8. 8. Procenjeni programi za podr ku This Project is funded by the EU inovacijama u Srbiji EEN Evropska mre a preduzetni tva I&R&I organizacije Grant ema -Me unarodna saradnja konkurentnost -Transfer tehnologija MSPa - I&R proizvodni centri - Intelektualna svojina - Istra iva ko-proizvodni projekti Sajmovi inovacija Grant ema inovacije MSPa CIP Okvirni program za Preduze a konkurentnost i inovativnost Mre a poslovnih inkubatora - Eko-inovacije - IKT aplikacije -Preduzetni tvo i inovacije Takmi enje za najbolju FP 7 EU Program tehnolo ku inovacijuLegenda: - Finansiranje istra ivanja - Pridru ivanje me unarodnom Nacionalni programi EU Programi istra ivanju
 9. 9. This Project is funded by the EU Rezultati istra ivanjaKoji su glavni rezultati relevantni za preduze a?Ø Ve ina preduze a preferira da upravlja inovacioni put do komercijalizacijeØ Preduze a smatraju da su kultura inoviranja i inovacione kvalifikacije i potencijali osoblja unapre eni (56% preduze a)Ø Grant eme (bespovratna sredstva) su unapredila organizaciju upravljanja u preduze imaØ Skoro 70% preduze a je uspostavilo inovativno partnerstvo kroz neki od programa6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 9
 10. 10. This Project is funded by the EU Rezultati ista ivanjaKoji su glavni rezultati relevantni za preduze a?nastavak:Ø Do kraja 2009 ukupno 107 organizacija iz Srbije u estvovalo je u FP6/7 programimaØ Samo 8 preduze a iz Srbije imalo je koristi od FP7 programaØ Samo mali broj preduze a (oko 20%) je upoznat sa me unarodnim istra iva im programimaØ Internet stranice Ministarstva ekonomije i Nacionalne agencije za regionalni razvoj predstavljaju glavni izvor informacija (za 50% preduze a)6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 10
 11. 11. This Project is funded by the EU Programi podr ke za inovacijeSlede i vladini programi su trenutno dostupni zapod ku inovacijama u preduze ima : Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja § Mere podr ke za MSPP sa tendencijom brzog rasta gazele § Mere podr ke MSPP za ja anje inovativnosti § Mere podr ke razvoju inovativnih klastera Programi Evropske unije § Evropska mre a preduzetni tva § Okvirni program EU za inovativnost i konkurentnost CIP § Sedmi okvirni program za istra ivanje, tehnolo ki razvoj i ogledne aktivnosti FP7 Nacionalna agencija za regionalni razvoj § Podr ka razvoju konkurentnosti za MSPPSledi kratak opis datih programa:6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 11
 12. 12. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja This Project is funded by the EU Mere podr ke za MSPP sa tendencijom brzog rasta gazele Namenjene brzorastu im MSPP koji posluju najmanje tri godine, nisu deo holdinga, imaju najmanje 8 zaposlenih, nisu poslovala sa gubitkom 3 godine i imaju rast ve i od 30% 2010. u odnosu na 2008. Gazele ostvaruju pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih tro kova u vidu bespovratnih sredstava u cilju pove anja konkurentnosti Finansiraju se: izrada tehni ko-projektne dokumentacije ili studija o tehni koj izvodljivosti, konsultantske usluge, uvo enje nove organizacione strukture, obuka menad menta Za program se konkuri e u regionalnim razvojnim agencijama/centrima, a javni poziv i projektna dokumentacija dostupni na: www.merr.gov.rs, http://klasteri.merr.gov.rs, www.narr.gov.rs Informacije u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na telefone 011/2060 810 i 2060 8476/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 12
 13. 13. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja This Project is funded by the EU Mere podr ke MSPP za ja anje inovativnosti Namenjene MSPP koji vode dvojno knjigovodstvo i zadrugama Subvencionisanje inovativnih aktivnosti do 50% ukupnih tro kova Aktivnosti koje se sufinansiraju: razvoj novog proizvoda/usluge, pobolj anje postoje eg, uvo enje/testiranje novog procesa proizvodnje, otkup prava na doma i patent i patentnu dokumentaciju registrovane pre ovog javnog poziva, dizajn proizvoda, marketing plan Rok za prijavu na javni poziv je 15. jun 2011. Za program se konkuri e u regionalnim razvojnim agencijama/centrima a javni poziv i projektna dokumentacija dostupni na: www.merr.gov.rs, http://klasteri.merr.gov.rs, www.narr.gov.rs Informacije u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na telefone 011/2060 810 i 2060 8476/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 13
 14. 14. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja This Project is funded by the EU Mere podr ke razvoju inovativnih klastera Namenjene novoosnovanim klasterima registrovanim posle 01.06.2008. i inovativnim u razvojnoj fazi Sufinansiranje tro kova projektnih aktivnosti do 50% sredstava Aktivnosti koje se sufinansiraju za novoosnovane: operativni tro kovi kancelarije za povezivanje lanica(interno, eksterno, privla enje novih) i tro kovi organizacije Aktivnosti koje se sufinansiraju za postoje e u razvojnoj fazi: razvoj zajedni kih usluga, projektno-tehni ka dokumentacija, izrada projekta, prototipa, za tita intelektualne svojine, obuke i konferencije Rok za prijavu na javni poziv je 16. jul 2011. Za program se konkuri e u regionalnim razvojnim agencijama/centrima a javni poziv i projektna dokumentacija dostupni na: www.merr.gov.rs, http://klasteri.merr.gov.rs, www.narr.gov.rs6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 14
 15. 15. This Project is funded by the EU Programi Evropske unije Evropska mre a preduzetni tva (EEN) Omogu ava pribli avanje MSPP iz Srbije tr i tima EU i drugih zemalja koje su uklju ene u Mre u Pru a informacije o uslovima ulaska na ta tr i ta, prilikama za izvoz, javnim nabavkama, novim tehnologijama, potencijalnim partnerima, mogu nostima tehnilo kog razvoja i okvirnim programima EU Mogu nost pristupa novim tehnologijama sa jednog mesta Procedura pristupa: popuniti jedan od formulara (BCD (BUSINESS COOPERATION DATABASE), TRANSFER OFFER, TRANSFER REQUEST), Mre a poma e prilikom popunjavanja, tra enje partnera i uspostavljanje kontakta Kontakti: een@narr.gov.rs, een@rect.bg.ac.rs, srbija@uns.ac.rs, srbija@eknfak.ni.ac.rs, een@pks.rs www.een-serbia.rs6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 15
 16. 16. This Project is funded by the EU Programi Evropske unije Okvirni program EU za inovativnost i konkurentnost CIP Namenjen je preduze ima, istra iva kim organizacijama/univerzitetima, NGO, poslovnim/nau nim udru enjima, dr avnim i javnim institucijama, istra iva ima/ekspertima Sastoji se od tri podprograma: program za preduzetni tvo i inovativnost (EIP), program za podr ku politici IKT (ICT PSP), program inteligentna energija za Evropu (IEE) Ciljevi programa: podsticanje konkurentnosti MSP, podsticanje inovativnosti i ekoinovativnosti, stimulisanje energetske efikasnosti i novih/obnovljivih izvora energije, podsti e razvoj odr ivog, konkurentnog, inovativnog i sveobuhvatnog informacionog dru tva Kontakt: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja cip-srbija@merr.gov.rs www.cip-srbija.rs6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 16
 17. 17. This Project is funded by the EU Programi Evropske unije Sedmi okvirni program za istra ivanje, tehnolo ki razvoj i ogledne aktivnosti FP7 Namenjen je MSP koja ele da uvedu inovacije i pobolj aju konkurentnost ulaganjem u istra iva ke aktivnosti, istra iva kim centrima, organizacijama i pojedincima Okvirni programi su glavni instrument za finansiranje nau nih istra ivanja. Poma u pri organizaciji saradnje nauke i privrede i pru aju finansijsku podr ku za zajedni ke projekte etiri osnovne aktivnosti programa: saradnja, ideje, ljudski resursi i kapaciteti Program sprovodi Ministarstvo prosvete i nauke www.mp.gov.rs cordis.europa.eu/fp7/home_en.html6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 17
 18. 18. Nacionalna agencija za regionalni razvoj This Project is funded by the EU Podr ka razvoju konkurentnosti za MSPP Namenjeno je MSPP koje vode dvojno knjigovodstvo Osnovni cilj je ja anje konkurentnosti MSPP kroz uskla ivanje poslovanja sa zahtevima me unarodnih standarda kvaliteta, unapre ivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i ja anje ljudskih resursa. Finansiraju se konsultantske usluge iz oblasti: ure enje poslovanja u skladu sa me unarodnim standardima, pobolj anje postoje ih i razvoj novih tehnolo kih procesa, proizvoda i usluga, edukacija menad menta i zaposlenih Kontakt: Nacionalna agencija za regionalni razvoj www.narr.gov.rs office@narr.gov.rs6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 18
 19. 19. This Project is funded by the EU Podr ka za uspeh Mere podr ke MSPP Vi e od 40 programa podr ke za MSPP koje pru aju institucije na nacionalnom nivou, kao i projekti Evropske unije objedinjeni su u bro uri ICIP projekta Podr ka za uspeh . http://icip-serbia.org/assets/Uploads/Podrska-za-uspeh.pdfhttp://www.narr.gov.rs/downloads/Podrska%20za%20uspeh.pd f6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 19
 20. 20. This Project is funded by the EU Ogledni projekat Razviti komunikaciju i saradnju izme u preduze a i istra iva kih organizacija.Ø Cilj: Da vi e preduze a ima koristi od finansiranjaØ Meta: Me unarodni i EU istra iva ki programiØ Rezultat: preduze a u estvuju u EU mre ama istra ivanja i inovacija uspostavljena istra iva ko-inovativna partnerstva preduze a i istra iva kih organizacija6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 20
 21. 21. This Project is funded by the EU Ogledni projekatOgledni projekti e se usresrediti na odabranatematska polja kao to su:Ø Informaciono komunikacione tehnologijeØ Eko-inovacije (npr. CIP program)Ø Materijali i nova proizvodna tehnologijaØ Prerada hrane/ poljoprivredaPartneri e biti:Ø Preduze a koja rade u okviru tematskih polja, kao iØ Istra iva ke institucije koje daju doprinos inovacijamaPametne inovacione inicijative e biti identifikovane, azajedni ki inovativni projekti podr ani od ICIP projekta.6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 21
 22. 22. This Project is funded by the EU Koraci u radu npr. Eko-inovacije, embedded ICT,Definisati tematska polja Virtuelna proizvodnja, prerada hrane kriterijum za odabir-> - relevantnost za preduze a - istra va ka kompetentnost u Srbiji - o ekivani izvori finansiranja npr. CIP/EIP, FP7, EEN, itd. npr. info dani o programima, okrugliIdentifikovati partnere za stolovi, direktni kontakti sasaradnju organizacijama i klijentima itd. - Zajedni ka grupa preduze a i u cilju-> istra iva kih instituta - Uklju ivanje jakog istra iva kog partnera koji e predvoditi pametne inovacije6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 22
 23. 23. This Project is funded by the EU Koraci u radu Primer eko-inovacija:Oblasti zajedni kog recikliranje materijala; novi proizvodi sektor pica i hrane; voda;interesa za programe ekolo ko poslovanje sastanak sa partnerima za - Odrediti istra iva ke/inovativne saradnju u Srbiji -> oblasti za saradnju - Profil kompetentnosti za tra enje partnera Primer eko-inovacija :Specifi ne projektne ideje Definisanje projekata za zajedni ku aplikaciju - Identifikovanje relevantnih programa u cilju-> podr ke - Tra enje programa - O ekivani pozivi za predloge - Alternativni izvori finansiranja6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 23
 24. 24. This Project is funded by the EU Koraci u raduIzgradnja pametnih ve tina u Razvoj projektnog predloga : npr. recikliranje materijalatematskim poljima npr. sektor hrane i pi a - Formiranje projektnih grupa za mere -> tematska polja - Uzajamno u enje u razvoju projektog predloga - Uklju ivanje istra iva kih kompetencijaNala enje(me unarod Primer eko-inovacija: Profil istra iva ko/inovacionognih) partnera partnera - Na i me unarodne partnere organizovanje aktivnosti-> - Umre avanje sa EU partnerima - Poslovni susreti u Srbiji6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 24
 25. 25. This Project is funded by the EU Koraci u raduPridru iti se me unarodnom Primer eko-inovacija: npr. EU partnerstvo u sektoru hranekonzorcijumu i pi a formulisati interese u - Doprinos u predlogu projekta okviru konzorcijuma-> - Formulisanje sopstvenih interesa u konzorcijumu - Odgovornosti partnera Primer eko-inovacija:Projektna aplikacija Dostavljanje predloga projekata podr ka u podu avanju-> - Priprema za alternativna sredstva za projekat - Podu avanje u pripremi projekta - Kvalitativna provera aplikacije6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 25
 26. 26. This Project is funded by the EU Ogledni projekat Ukoliko va a kompanija radi u nekom od tematskih polja:ØInformaciono komunikacione tehnologijeØ Eko-inovacije (npr. CIP program)Ø Materijali i nova proizvodna tehnologijaØ Prerada hrane/ poljoprivreda a zainteresovana je za pridru ivanje oglednomprojektu za izgradnju partnerstva izme u istra iva kih institucija i preduze a, molimo kontaktirajte nas li no ili putem mejla office@icip-serbia.org www.icip-serbia.org6/2/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 26

×