Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потребностите от работна сила

Национално представително
изследване сред работодатели за
проучване на потребностите от
работна сила
Период на провеждане:
май – юни 2015 г.
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Цел и задачи на изследването
Цел: Да се проучат потребностите на работодатели от
работна сила с определени знания и умения
Задачи:
- Да се установи какъв е дефицита на знания и умения при
новонаетите лица след завършено образование
- Да се набере информация за свободните работни места
- Да се набере информация за работните места, които се
предвижда да бъдат разкрити през следващите 12 месеца
- Да се установят предпочитаните начини от работодателите
за наемане на персонал
- Да се установят потребностите на работодателите от
обучения за своите служители
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Представителна извадка
• 2 000 предприятия/организации
– райони за планиране
– големина на предприятие
– сектор на основна дейност
• Извадката е изготвена на основата на
регистъра на предприятията от НСИ
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Едва 5.7% от работодателите са наели лица
непосредствено след завършване на средно или
висше образование, през последните 12 месеца.
От тях:
81,7% - директно наети лица;
18,3% - наети по програми и мерки на АЗ
47,3% от работодателите установяват
недостиг на знания и умения
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Установен недостиг на знания и умения при наетите непосредствено
след завършване на образование
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
Професионални знания и умения
Умения за самостоятелна работа и
взимане на решения
Умения за работа в екип
Комуникативни умения
Чужди езици
Управление на конфликти
Инициативност и предприемчивост
Компютърни умения Висше образование
Средно образование
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
13,3% от работодателите предвиждат да разкрият нови работни
места в следващите 12 месеца
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Начално
образование
Основно
образование
Средно
образование - общо
Средно
образование с
придобита
професионална
квалификация
Висше образование
%
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Работни места за лица с висше образование (топ 5)
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%
Специалисти по информационни и
комуникационни технологии
Стопански и административни специалисти
Специалисти по природни и технически науки
Преподаватели
Стопански и административни приложни
специалисти
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Работни места за лица със средно професионално образование
(топ 5)
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%
Персонал, зает в сферата на персоналните услуги
Работници по производство на храни, облекло,
дървени изделия и сродни професии
Водачи на МПС и оператори на подвижни
съоръжения
Оператори на стационарни машини и съоръжения
Металурзи, машиностроители и сродни на тях
работници и занаятчии
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Работни места за лица със средно общо образование (топ 5)
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%
Продавачи
Чистачи и помощници
Оператори на стационарни машини и
съоръжения
Работници по производство на храни, облекла,
дървени изделия и сродни
Персонал, осигуряващ защита и сигурност
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Работни места за лица с основно и по-ниско образование (топ 5)
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
Работници в селското, горското и рибното
стопанство
Работници в добивната и преработващата
промишленост, строителството
Работници по събиране на отпадъци и сродни на
тях
Водачи на МПС и оператори на подвижни
съоръжения
Работници по производство на храни, облекло,
дървени изделия и сродни
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
55%
22%
12%
6% 5%
Предпочитания на работодателите при назначаване на
персонал
С квалификация и опит по професията
С професионален опит по професията, по която ще бъде наето лицето
С квалификация по професията
Без квалификация и опит по професията
Друго
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Предпочитан от работодателите начин за наемане на персонал
1.Препоръки и
лични контакти
85,8%
2.Лица от
бюрата по
труда – 36,1%
3.Специализиран
и интернет
сайтове – 23%
4.Обяви в
пресата – 19,6%
5. Чрез директен
подбор – 9,2 %
6.Чрез агенции
за подбор на
персонал – 7,3%
7.От средни и
висши училища –
7,2%
8.Предприятия,
осигуряващи
временна
заетост – 1%
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
• 21,1% от работодателите са осигурили обучения на служителите
през последните 12 месеца:
17,8% - обучения за своя сметка
3% - обучения чрез финансиране от европейски фондове
0,3% - съвместно финансиране със служителите
• 10,3% от работодателите предвиждат обучения на служителите
през следващите 12 месеца.
От всички обучения:
10,7% (80 хил.) - придобиване на професионална квалификация
19,7% (147 хил.) - придобиване на ключова компетентност
19,6% (146 хил.) - здравословни и безопасни условия на труд
50 % (336 хил.) - вътрешнофирмени обучения
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Предвиждани обучения за придобиване на професионална
квалификация (топ 15)
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Оперативен счетоводител
Охранител
Помощник- възпитател
Сервитьор-барман
Работник в заведенията за хранене и развлечения
Здравен асистент
Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Сътрудник в маркетингови дейности
Продавач-консултант
Шивач
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
Куриер
Електротехник
Електромонтьор
Водач на МПС за обществен превоз
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Предвиждани обучения за придобиване на ключови компетентности
0.00% 10.00% 20.00% 30.00%
Обществени и граждански компетенции
Дигитални компетенции
Инициативност и предприемачество
Умения за четене
Общуване на чужд език
Общуване на роден език
Осн.компетентности в областта на науката и
техн.
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Предвиждани вътрешнофирмени обучения
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Познания в областта на здравословни и безопасни условия на…
Въвеждане на нови технологии, оборудване, продукти и др.
Умения за работа с клиенти
Въвеждащо обучение по предмета на дейността на…
Умения за работа с ученици
Познания в областта на въвеждане и прилагане на системи за…
Управленски умения
Коучинг и менторство
Познания в областта на управление и изп. на проекти и…
Познания в областта на данъчното, осигурителното и ТЗ
Обучение за обучители
Познания в областта на обществените поръчки
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
86,7% от предприятията не предвиждат обучения за
следващите 12 месеца, поради:
61%16%
10%
6% 5% 2%
Липса на потребност от обучение
Недостатъчни финансови средства
Намаляване или прекратяване дейността на фирмата
Други причини
Липса на подходящи курсове
Без отговор
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Основни изводи
• Незначителен дял (5,7%) от работодателите наемат персонал веднага след
завършване на образованието. А когато го направят, установяват недостиг на
знания и умения при 60% от лицата със средно образование и при 36% от
притежаващите висше образование;
• 13,3% от работодателите предвиждат разкриване на нови свободни работни
места. От тях едва 6% биха наели персонал без квалификация и опит;
Най-търсените професии:
• Висше образование - специалисти по информационни и комуникационни
технологии, стопански и административни специалисти, преподаватели и
специалисти по природни и технически науки;
• Средно професионално образование - персонал, зает в сферата на
персоналните услуги, работници по производство на храни, облекло,
дървени изделия и водачи на моторни превозни средства;
• Без професионална квалификация – продавачи, работници в селското,
горското и рибното стопанство, добивната и преработващата
промишленост и строителството.
Министерство на труда и социалната политика
№ BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001
Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите
от работна сила с определени характеристики”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще!”
Основни изводи
•Най-предпочитаният начин за наемане на персонал е чрез препоръки или лични
контакти, или чрез бюрата по труда;
•Над 17 % от предприятията са провели обучения на персонала си за сметка на
работодателя;
•10,3 % от работодателите възнамеряват да проведат обучения на служителите си,
като в голямата си част те ще преминат вътрешнофирмени обучения;
•Най-търсените обучения за придобиване на професионална класификацията са
за оперативен счетоводител, охранител и помощник-възпитател;
•Най-търсените обучение за придобиване на ключови компетентности са за
обществени и граждански компетенции и дигитални компетенции;
•Вътрешнофирмените обучения са свързани предимно с въвеждане на нови,
технологии, оборудване и продукти, придобиване на умения за работа с клиенти и
въвеждащи обучения;
•86,7% от работодателите не предвиждат обучения, като 61% от тях посочват
липсата на необходимост, а 16% недостатъчни финансови средства.
1 de 19

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(12)

Employment AgencyEmployment Agency
Employment Agency
ilko gruev401 vistas
Pgrto uchenicheski praktikiPgrto uchenicheski praktiki
Pgrto uchenicheski praktiki
Ивелина Генова699 vistas
Pgrto upPgrto up
Pgrto up
Ивелина Генова787 vistas
Practical conferencePractical conference
Practical conference
Mira Todorova1.4K vistas
Project presentationProject presentation
Project presentation
Mira Todorova408 vistas
TestTest
Test
Simeon Arnaudov559 vistas
Кариерно развитиеКариерно развитие
Кариерно развитие
guest179d21e81.4K vistas
Az Op2Az Op2
Az Op2
ilko gruev431 vistas
Презентация ВалидиранеПрезентация Валидиране
Презентация Валидиране
Йонка Маркова1K vistas

Similar a Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потребностите от работна сила

Prezentacia proekt-sf-tr u-finPrezentacia proekt-sf-tr u-fin
Prezentacia proekt-sf-tr u-finilko gruev
927 vistas11 diapositivas
ValidiraneValidirane
ValidiraneВалентина Велчева
1.5K vistas24 diapositivas

Similar a Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потребностите от работна сила(20)

Prezentacia proekt-sf-tr u-finPrezentacia proekt-sf-tr u-fin
Prezentacia proekt-sf-tr u-fin
ilko gruev927 vistas
ValidiraneValidirane
Validirane
Валентина Велчева1.5K vistas
ää
ä
edecheva1.3K vistas
Startup Europe Week Sofia introductionStartup Europe Week Sofia introduction
Startup Europe Week Sofia introduction
Mariana Damova, Ph.D549 vistas
SOLE presentation EURassistSOLE presentation EURassist
SOLE presentation EURassist
Biljana Lowndes186 vistas
Проучване за дуалното обучениеПроучване за дуалното обучение
Проучване за дуалното обучение
Bulgarian Industrial Association476 vistas
Кариерно развитиеКариерно развитие
Кариерно развитие
guest179d21e82 vistas
5 5657075 565707
5 565707
soffii_h144 vistas
Websait uspehWebsait uspeh
Websait uspeh
z33max311 vistas
презентация цопрезентация цо
презентация цо
Vili Dafcheva490 vistas
Start UP 2007: ICT ClusterStart UP 2007: ICT Cluster
Start UP 2007: ICT Cluster
Rock'n'Roll.bg231 vistas

Más de Пресцентър Акаунт(11)

Агенция за хората с увреждания Агенция за хората с увреждания
Агенция за хората с увреждания
Пресцентър Акаунт1.6K vistas
Експертиза на работоспособносттаЕкспертиза на работоспособността
Експертиза на работоспособността
Пресцентър Акаунт356 vistas
Равнопоставеност на мъжете и женитеРавнопоставеност на мъжете и жените
Равнопоставеност на мъжете и жените
Пресцентър Акаунт523 vistas
Равнопоставеност на мъжете и женитеРавнопоставеност на мъжете и жените
Равнопоставеност на мъжете и жените
Пресцентър Акаунт851 vistas

Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потребностите от работна сила

 • 1. Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потребностите от работна сила Период на провеждане: май – юни 2015 г. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!”
 • 2. Цел и задачи на изследването Цел: Да се проучат потребностите на работодатели от работна сила с определени знания и умения Задачи: - Да се установи какъв е дефицита на знания и умения при новонаетите лица след завършено образование - Да се набере информация за свободните работни места - Да се набере информация за работните места, които се предвижда да бъдат разкрити през следващите 12 месеца - Да се установят предпочитаните начини от работодателите за наемане на персонал - Да се установят потребностите на работодателите от обучения за своите служители Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!”
 • 3. Представителна извадка • 2 000 предприятия/организации – райони за планиране – големина на предприятие – сектор на основна дейност • Извадката е изготвена на основата на регистъра на предприятията от НСИ Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!”
 • 4. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Едва 5.7% от работодателите са наели лица непосредствено след завършване на средно или висше образование, през последните 12 месеца. От тях: 81,7% - директно наети лица; 18,3% - наети по програми и мерки на АЗ 47,3% от работодателите установяват недостиг на знания и умения
 • 5. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Установен недостиг на знания и умения при наетите непосредствено след завършване на образование 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% Професионални знания и умения Умения за самостоятелна работа и взимане на решения Умения за работа в екип Комуникативни умения Чужди езици Управление на конфликти Инициативност и предприемчивост Компютърни умения Висше образование Средно образование
 • 6. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” 13,3% от работодателите предвиждат да разкрият нови работни места в следващите 12 месеца 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Начално образование Основно образование Средно образование - общо Средно образование с придобита професионална квалификация Висше образование %
 • 7. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Работни места за лица с висше образование (топ 5) 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00% Специалисти по информационни и комуникационни технологии Стопански и административни специалисти Специалисти по природни и технически науки Преподаватели Стопански и административни приложни специалисти
 • 8. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Работни места за лица със средно професионално образование (топ 5) 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% Персонал, зает в сферата на персоналните услуги Работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни професии Водачи на МПС и оператори на подвижни съоръжения Оператори на стационарни машини и съоръжения Металурзи, машиностроители и сродни на тях работници и занаятчии
 • 9. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Работни места за лица със средно общо образование (топ 5) 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% Продавачи Чистачи и помощници Оператори на стационарни машини и съоръжения Работници по производство на храни, облекла, дървени изделия и сродни Персонал, осигуряващ защита и сигурност
 • 10. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Работни места за лица с основно и по-ниско образование (топ 5) 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% Работници в селското, горското и рибното стопанство Работници в добивната и преработващата промишленост, строителството Работници по събиране на отпадъци и сродни на тях Водачи на МПС и оператори на подвижни съоръжения Работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни
 • 11. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” 55% 22% 12% 6% 5% Предпочитания на работодателите при назначаване на персонал С квалификация и опит по професията С професионален опит по професията, по която ще бъде наето лицето С квалификация по професията Без квалификация и опит по професията Друго
 • 12. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Предпочитан от работодателите начин за наемане на персонал 1.Препоръки и лични контакти 85,8% 2.Лица от бюрата по труда – 36,1% 3.Специализиран и интернет сайтове – 23% 4.Обяви в пресата – 19,6% 5. Чрез директен подбор – 9,2 % 6.Чрез агенции за подбор на персонал – 7,3% 7.От средни и висши училища – 7,2% 8.Предприятия, осигуряващи временна заетост – 1%
 • 13. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” • 21,1% от работодателите са осигурили обучения на служителите през последните 12 месеца: 17,8% - обучения за своя сметка 3% - обучения чрез финансиране от европейски фондове 0,3% - съвместно финансиране със служителите • 10,3% от работодателите предвиждат обучения на служителите през следващите 12 месеца. От всички обучения: 10,7% (80 хил.) - придобиване на професионална квалификация 19,7% (147 хил.) - придобиване на ключова компетентност 19,6% (146 хил.) - здравословни и безопасни условия на труд 50 % (336 хил.) - вътрешнофирмени обучения
 • 14. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Предвиждани обучения за придобиване на професионална квалификация (топ 15) 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Оперативен счетоводител Охранител Помощник- възпитател Сервитьор-барман Работник в заведенията за хранене и развлечения Здравен асистент Техник на енергийни съоръжения и инсталации Сътрудник в маркетингови дейности Продавач-консултант Шивач Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи Куриер Електротехник Електромонтьор Водач на МПС за обществен превоз
 • 15. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Предвиждани обучения за придобиване на ключови компетентности 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% Обществени и граждански компетенции Дигитални компетенции Инициативност и предприемачество Умения за четене Общуване на чужд език Общуване на роден език Осн.компетентности в областта на науката и техн.
 • 16. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Предвиждани вътрешнофирмени обучения 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Познания в областта на здравословни и безопасни условия на… Въвеждане на нови технологии, оборудване, продукти и др. Умения за работа с клиенти Въвеждащо обучение по предмета на дейността на… Умения за работа с ученици Познания в областта на въвеждане и прилагане на системи за… Управленски умения Коучинг и менторство Познания в областта на управление и изп. на проекти и… Познания в областта на данъчното, осигурителното и ТЗ Обучение за обучители Познания в областта на обществените поръчки
 • 17. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” 86,7% от предприятията не предвиждат обучения за следващите 12 месеца, поради: 61%16% 10% 6% 5% 2% Липса на потребност от обучение Недостатъчни финансови средства Намаляване или прекратяване дейността на фирмата Други причини Липса на подходящи курсове Без отговор
 • 18. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Основни изводи • Незначителен дял (5,7%) от работодателите наемат персонал веднага след завършване на образованието. А когато го направят, установяват недостиг на знания и умения при 60% от лицата със средно образование и при 36% от притежаващите висше образование; • 13,3% от работодателите предвиждат разкриване на нови свободни работни места. От тях едва 6% биха наели персонал без квалификация и опит; Най-търсените професии: • Висше образование - специалисти по информационни и комуникационни технологии, стопански и административни специалисти, преподаватели и специалисти по природни и технически науки; • Средно професионално образование - персонал, зает в сферата на персоналните услуги, работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и водачи на моторни превозни средства; • Без професионална квалификация – продавачи, работници в селското, горското и рибното стопанство, добивната и преработващата промишленост и строителството.
 • 19. Министерство на труда и социалната политика № BG 051PO001 - 6.1.09 - 0001 Проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!” Основни изводи •Най-предпочитаният начин за наемане на персонал е чрез препоръки или лични контакти, или чрез бюрата по труда; •Над 17 % от предприятията са провели обучения на персонала си за сметка на работодателя; •10,3 % от работодателите възнамеряват да проведат обучения на служителите си, като в голямата си част те ще преминат вътрешнофирмени обучения; •Най-търсените обучения за придобиване на професионална класификацията са за оперативен счетоводител, охранител и помощник-възпитател; •Най-търсените обучение за придобиване на ключови компетентности са за обществени и граждански компетенции и дигитални компетенции; •Вътрешнофирмените обучения са свързани предимно с въвеждане на нови, технологии, оборудване и продукти, придобиване на умения за работа с клиенти и въвеждащи обучения; •86,7% от работодателите не предвиждат обучения, като 61% от тях посочват липсата на необходимост, а 16% недостатъчни финансови средства.