Cites referencies bibliografiques_2010

7.530 visualizaciones

Publicado el

Presentació electrònica per saber com elaborar cites i referències

0 comentarios
2 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
7.530
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
6.263
Acciones
Compartido
0
Descargas
28
Comentarios
0
Recomendaciones
2
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Cites referencies bibliografiques_2010

 1. 1. COM REALITZAR I INTERPRETAR CITES Y REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
 2. 2. <ul><li>¿ Per què hem de citar? </li></ul><ul><li>Cites i referències bibliogràfiques </li></ul><ul><li>Com citem </li></ul><ul><li>Elaboració de referències bibliogràfiques </li></ul><ul><ul><li>Documents impresos </li></ul></ul><ul><ul><li>Documents electrònics </li></ul></ul><ul><li>Com ordenar les referències </li></ul><ul><li>Gestors bibliogràfics </li></ul>Com realitzar cites i referències bibliogràficas
 3. 3. ¿ Per què citem ? <ul><li>per a donar reconeixement als autors </li></ul><ul><li>per a no fer plagi </li></ul><ul><li>perquè demostra coneixement sobre la matèria </li></ul><ul><li>per a reforçar els nostres arguments </li></ul><ul><li>per a donar al treball un major rigor científic </li></ul>
 4. 4. ¿ Per què citem ? Pots fer plagi si no especifiques l’origen dels texts, les idees o treballs d’altres persones Plagi Recorda :
 5. 5. Cites i referències bibliogràfiques ¿Com identifiquem les fonts consultades per al nostre treball ? Cites i referències bibliogràfiques
 6. 6. Cites i referències bibliogràficas Referències breus que inserim en el text per a identificar la font de què s’ha extret la informació . Exemple : Cites inserades en un document Cites
 7. 7. Cites i referències bibliogràfiques Descripció més estesa, ordenada alfabèticament a l’acabament del text . Ejemplo: Referències de les font citades Referències bibliogràfiques
 8. 8. Cites i referències bibliogràfiques Cada cita assenyala una referència en la bibliografia final
 9. 9. Com citem En aquest tutorial seguirem el sistema autor-data , en què es redacta la cita dins del text indicant la data i l’autor i la data entre parèntesi:
 10. 10. Com citem Cites no literals exposem les idees d’un autor sense incloure frases literals si l’autor ja apareix en el nostre text únicament s’indicarà l’any entre parèntesi Exemples: <ul><li>Un estudi recent (Guerrero, 2009) garanteix aquestes conclusions... </li></ul><ul><li>Aquesta hipòtesi perd el seu fonament quan en altra obra posterior (Johnson, Clark y Graham, 1998) es posa de manifest ... </li></ul><ul><li>Com assenyalen Sánchez y Alonso (2003) no és pot determinar... </li></ul>
 11. 11. Com citem Cites textuals el fragment que copiem ha d’anar entre cometes i/o en cursiva s’afegeix la pàgina en què apareix el text citat si l’autor s’integra en el nostre escrit s’indica solament any i pàgina Exemples: <ul><li>Això és d’aquesta “pel caràcter agressiu de les tècniques utilitzades en els material dels anys cinquanta” (García, 1999, 106). </li></ul><ul><li>Pel contrari, Corominas (2004, 236) addueix que “els fonaments de les citades doctrines mai integraran...” </li></ul>
 12. 12. Principals estils de citació Existe gran varietat de criteris, estils i normes : <ul><li>Vancouver utilizat en revistes de medicina y biologia. </li></ul><ul><li>APA creat per l’ American Psychological Association , s’utilitza en aquest àmbit. </li></ul><ul><li>Hardvard s'utilitza en física, ciències naturals i inclòs ciències socials. </li></ul><ul><li>MLA per a informs i treballs d’investigació. </li></ul>
 13. 13. Principals estils de citació <ul><li>Sempre hem de seguir el sistema de citació prescrit: per un professor, normes de citació de les publicacions, etc. </li></ul><ul><li>Si no existeixen pautes específiques, podem adoptar una norma general com per exemple l’ISO 690. </li></ul><ul><li>En qualsevol cas, el més important és que el conjunto de la nostra bibliografia siga homogeni coherent. </li></ul>Consells :
 14. 14. Elaboració de referències <ul><li>En aquesta guia s’han seguit les recomanacions de les normes: </li></ul><ul><li>ISO 690:1987 i la seua equivalent ivalente UNE 50-104-94 , per a documents impresos. </li></ul><ul><li>ISO 690-2:1997 , per a documents electrònics </li></ul>
 15. 15. Elaboració de referències: documents impresos http://www.wordle.net /
 16. 16. Elaboració de referències <ul><li>Pautes generals </li></ul><ul><li>Copia les dades directament del document citat </li></ul><ul><li>Pots reduir els noms dels autors a les seues inicials </li></ul><ul><li>Quan hi ha més d’un autor es separen els noms per punt i coma; més de tres s’indica el primer i [et al.] </li></ul><ul><li>Si l’obra és anònima, el primer element serà el seu títol. </li></ul><ul><li>S’ha d’indicar l’edició sempre que siga distinta de la primera </li></ul><ul><li>Els elements assenyats amb asterisc (*) són opcionals </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Monografies </li></ul>Elaboració de referències PRITCHARD, P. Manual de atención primaria de salud . Recio Arias, P. (prol.) Madrid: Díaz de Santos, 1986. 238 p. ISBN 84-862-5125-7. COGNOM(S), Nom. Títol del llibre en cursiva . Responsabilitat subordinada (coordinador; prologuista; il·lustrador; etc.)*. Núm. de edició. Lloc de publicació: editorial, any. Núm. de pàgines*. Sèrie*. Notes*. ISBN. Autor Responsab. subordinada Títol Lloc Editorial Any Pàgines ISBN
 18. 18. Elaboració de referències <ul><li>Parts de monografies </li></ul>COGNOM(S), Nom de l’autor de la part. Títol de la part o capítol. En: Responsabilitat de l’obra completa. Títol de l ’obra. Edició. Lloc de publicació: editorial, any, pàgines inicial i final de la part. VÍLCHEZ PARDO, J. Tratamiento y ubicación de la colección. En: ORERA ORERA, L. (ed.) Manual de biblioteconomía . Madrid: Síntesis, 1998, p. 113-136. Autor de la part Títol de la part Responsab. obra completa Títol de l’obra Lloc Editorial Any Pàg. inici/ fi
 19. 19. Elaboració de referències <ul><li>Publicacions seriades </li></ul>Títol de la publicació . Responsabilitat principal. Edició. Identificació del fascicle (data i/o número). Lloc de publicació: editor, data del primer volum - data de l’últim volum. Sèrie*. Notes*. ISSN. Australian journal of physiotherapy . Australian Physiotherapy Association. Melbourne: Australian Physiotherapy Association, 1954-2009. ISSN 0004-9514. Títol de la publicació Responsabilitat principal Lloc Editor Any inici/fin ISSN
 20. 20. Elaboració de referències <ul><li>Articles de publicacions periòdiques </li></ul>COGNOM(S), Nom. Títol de l’article. Responsabilitat subordinada*. Títol de la revista . Edició. Localitzación en el document font: any, número, pàgines. AMAT, C.B. y BLASCO, L.C. Factores condicionantes de las operaciones en medios de comunicación. Revista Española de Documentación Científica, 1996, vol. 19, nº 2, p. 188-201. Autors Títol article Volum i núm. Pàg. inici/fin Títol revista Any
 21. 21. Elaboració de referències <ul><li>Congressos </li></ul>VALERO, C. y CRUZ, I. de la. (eds.) Traducción y nuevas tecnologías. Herramientas auxiliares del traductor: Encuentros en torno a la traducción. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 2001. 398 p. ISBN 84-8138-415-1. COGNOM(S), Nom. Títol del llibre en cursiva . Responsabilitat subordinada (coordinador; prologuista; il·lustrador; etc.)*. Núm. de edició. Lloc de publicació: editorial, any. Núm. de pàgines*. Sèrie*. Notes*. ISBN . Autors Títol Lloc Editorial Any Pàgines ISBN
 22. 22. Elaboració de referències <ul><li>Ponències de congressos </li></ul>COGNOM(S), Nom de l’autor de la part. Títol de la part o capítol. En: Responsabilitat de l’obra completa. Títol de l ’obra. Edició. Lloc de publicació: editorial, any, pàgines inicial i finals de la part. GARCÍA TESTAL, C y BARRUECO CRUZ, J.M. El reto de los metabuscadores. En: E-información: integración y rentabilidad en un entorno digital. 10ª Jornadas Españolas de Documentación . Madrid: FESABID, 2007, p. 141-146. Autors de la ponència Títol de la ponència Títol de l’obra Lloc Editorial Any Pàg. inici/ fi
 23. 23. Elaboració de referències <ul><li>Tesi </li></ul>BELDA GARCÍA, A. M. Técnicas de interpolación WENO y su aplicación al procesamiento de imágenes . Director: Francesc Arándiga Llaudes. Tesis doctoral. Universitat de València , Facultat de Matemàtiques, 2010. COGNOM(S), Nom. Títol de la tesi . Direcció. Clase de tesi. Institució acadèmica en què es presenta, lloc, any. Autor Classe de tesis Títol Institució acadèmica Any
 24. 24. Elaboració de referències <ul><li>Legislació </li></ul>España. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín Oficial del Estado , 23 de marzo de 2007, nº. 71, p. 12611-12645. País. Títol. Publicació , data de publicació, número, pàgines . País Títol Publicació data Número Pàgines
 25. 25. Elaboració de referències: documents electrònics http://www.wordle.net /
 26. 26. Elaboració de referències <ul><li>Pautes específiques </li></ul><ul><li>Les dades de la referència se extrauen del documento electrònic </li></ul><ul><li>Han d’indicar la data de consulta, ja que aquests documents són susceptibles a tindre modificacions </li></ul><ul><li>En els documents localitzats en Internet afegeixen sempre la seua adreça electrònica </li></ul><ul><li>No és obligatori citar el lloc i la editorial, solament quan destaquen clarament en el document </li></ul><ul><li>Els elements assenyalats amb un (*) són opcionals. </li></ul><ul><li>Els assenyalats amb (**) són obligatoris en els documents en línia. </li></ul>
 27. 27. Elaboració de referències <ul><li>Texts electrònics, bases de datos y programes informàtics </li></ul>Responsable principal. Títol [tipus de suport]. Responsables secundaris*. Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació, data d'actualització o revisió. [Data de consulta]**. Descripció física*. (Col·lecció)*. Notes*. Disponibilitat i accés**. Número normalitzat* Universitat de València. Trobes [en línea]: catàleg de la biblioteca . València: Servei de Biblioteques i Documentació. [Consulta: 28 mayo 2010]. <http://trobes.uv.es> Responsab . principal Títol Tipus de supor Lloc Editor Data de consulta Direcció accés
 28. 28. Elaboració de referències <ul><li>Contribucions en texts electrònics, bases de dades i programes informàtics </li></ul>Autor (contribució). Títol. En: Responsabilitat obra completa. Títol [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació, data de actualització/revisió [Data de consulta]**. Localització dins del document font. Notes*. Disponibilitat i acces**. Núm normalitzat* BARNHART, L . Access Control Records: Prospects and Challenges. En: Authority Control in the 21st Century: an invitational conference: March 31 - April 1, 1996 [en línea]. Dublin, Ohio: OCLC, 1996. [Consulta: 28 mayo 2010]. <http://worldcat.org/arcviewer/1/OCC/2003/06/20/0000003520/viewer/file81.html> Autor de la contribució Títol contribució Títol obra principal Editor Data de consulta Tipus de suport Lloc Any Direcció accés
 29. 29. Elaboració de referències <ul><li>Publicacions seriades </li></ul><ul><li>electròniques completes </li></ul>Títol [tipus de suport]. Edició. Designació dels los números (data i/o núm.)*. Lloc de publicació: editor, data de publicació. [Data de consulta]**. Descripció física*. (Col·lecció)*. Notes*. Disponibilitat i accés**. Número normalizat* Biochemistry [en línea]. Washington D.C.: American Chemical Society, 1962- [Consulta: 30 mayo 2010]. < http://pubs.acs.org/journal/bichaw> Títol Tipus de suport Lloc Editor Direcció accés Data de consulta Any inici/fi
 30. 30. Elaboració de referències <ul><li>Articles i altres contribucions en publicacions seriades electròniques </li></ul>Autor (de l’article). Títol (de l’article). Títol (de la publicació principal) [tipus de suport]. Edició. Localització de la part en el document font. Data d’actualizació/revisió. [Data de consulta]**. Notes*. Disponibilitat i accés**. Número normalitzat* GARCÍA PORTILLA, M.P. Depresión y perimenopausia: una revisión. Actas españolas de psiquiatria [en línea]. 2009, vol. 39, nº 4, p. 213-221. [Consulta: 30 mayo 2010] <http://www.arsxxi.com/Revistas/fframesart.php?MTg=&MTIwNDM=&QVJU&U1A=&&MTg=&MTE2Nw==&MA==> Autor Títol article Tipus de suport Revista Data de consulta Direcció accés Any Volum i núm. Pàg . inici/fi
 31. 31. Elaboració de referències El més important quan elaborem una bibliografia és la coherència i homogeneïtat de les referències
 32. 32. Com ordenar les referències <ul><li>Pautes per a ordenar les referències </li></ul><ul><li>Se ordenarà alfabèticament pel primer element de la referència (autor o títol) i, si aquest es repeteix, per ordre cronològic. </li></ul><ul><li>Quan modifiques referències comença per un mateix autor: primer les obres escrites per l’autor en solitari y després on apareix amb dos, tres, o més autors. </li></ul><ul><li>Les obres d’un autor (o grup de autors) amb el mateix any de publicació s’ordenen pel títol i s’afigeix a la data una lletra que indica l’ordre: 2002a, 2002b, 2002c,... </li></ul>
 33. 33. Gestors de referències <ul><li>Són aplicacions informàtiques que ens permeten administrar la nostra pròpia base de dades de referències bibliogràfiques obtingudes per diverses fonts: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>bases de dades en línia (Medline, Econlit, LISA,...) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>catàlegs de biblioteques </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>llocs web </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>llistats propis </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 34. 34. Gestors de referències: utilitats ¿ Què podem fer? Elaborar llistats bibliogràfics en qualsevol estil de citació Introduir referències de manera automàtica en El nostre text Realitzar cerques Importar i exportar registres Compartir bibliografia Organitzar les Referències
 35. 35. Gestors de referències Aquests són els més utilitzats:
 36. 36. Gestors de referències <ul><li>El Servei de Biblioteques i Documentació pone a la nostra disposició Refworks , uno dels principals gestors, compatible amb més de mil estils diferents de citació. </li></ul>
 37. 37. Bibliografia ESTIVILL, A. y URBANO, C. Cómo citar recursos electrónicos. Information World , edición en español, 1997, vol. 6, nº 9, p. 16-26. RODRÍGUEZ CASTILLA, L. ¿Le resulta difícil hacer la bibliografía?: Los gestores de referencias bibliográficas pueden ayudarlo. Acimed [en línea]. 2009, vol. 19, nº 2. [Consulta: 23 mayo 2010] <http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352009000200003&script=sci_arttext> TRIGO ARANDA, V. Escribir y presentar trabajos en clase . Madrid: Pearson Educación, 2002. ISBN 84-205-3526-5. Universidad de Cantabria. Citar [en línea]: tutorial de citas y referencias . Santander: Biblioteca de la Universidad de Cantabria. [Consulta: 20 mayo 2010] <http://www.buc.unican.es/Servicios/formacion/CITAR/PAG0.htm>
 38. 38. Bibliografia Universidad de Sevilla. Elaboración de referencias bibliográficas [en línea]: documentos electrónicos. Sevilla: Biblioteca de la Universidad de Sevilla [Consulta: 20 mayo 2010] <http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/como_elaborar/referencias_bibliograficas-ides-idweb.html#electronicos> Universidad de Sevilla. Elaboración de referencias bibliográficas [en línea]: documentos impresos. Sevilla: Biblioteca de la Universidad de Sevilla [Consulta: 20 mayo 2010] <http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/como_elaborar/referencias_bibliograficas-ides-idweb.html#impresos>

×