Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

168ora_1998_2__pages367-368.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

168ora_1998_2__pages367-368.pdf

Descargar para leer sin conexión

Bencsik Gábor Holokauszt-tagadó videókazetták riport
Részletesen, hogy miről van szó: https://media1.hu/2022/04/14/holokauszttagado-videokazettakat-arusitott-bencsik-gabor-a-jobboldali-magyar-kronika-fomunkatarsa-bencsik-andras-a-fidesz-kozeli-demokrata-foszerkesztojenek-testvere-a-90-es-evekben/

Bencsik Gábor Holokauszt-tagadó videókazetták riport
Részletesen, hogy miről van szó: https://media1.hu/2022/04/14/holokauszttagado-videokazettakat-arusitott-bencsik-gabor-a-jobboldali-magyar-kronika-fomunkatarsa-bencsik-andras-a-fidesz-kozeli-demokrata-foszerkesztojenek-testvere-a-90-es-evekben/

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a 168ora_1998_2__pages367-368.pdf (19)

Más de Daniel Szalay (20)

Anuncio

Más reciente (20)

168ora_1998_2__pages367-368.pdf

  1. 1. I 1 , 1 ± napló Az egyik jobboldali hetilap­ ban lehetett olvasni a kö­ vetkező hirdetést: „Nap­ fényre került az igazság. Leleplezték az auschwitzi csalást. Lásd, ha jön, és győződj meg magad: mi­ lyen történelmi tények alapján tagadják a világ legképzettebb zsidó és nem zsidó történészei a náci gázkamrák létét.” Min­ den idők „legmegdöb­ bentőbb” dokumentum­ filmjét ígéri a hirdetés. Nos, a film megdöb­ bentően kegyeletsértő. Eh­ hez hasonló gondolatokért Németországban elítéltek egy férfit. Günter Becker négy év négy hónapot ka­ pott azért, mert nyilváno­ san tagadta a holocaustot. A német neonácik egyik vezető alakja a börtönben megismételte a kijelentést, ezért büntetését három hó­ nappal meghosszabbítot­ ták. KOTROCZÓ RÓBERT riportja. „Mindennek, amit a holocaust igazolására tártak fel, lehet egy­ szerű, érthető magyarázata is. Ezekben a tárlókban állítólag népir­ tás tárgyi bizonyítékai találhatók. Valóban itt egy halom emberi haj, de mit bizonyít ez? Köztudott, hogy minden táborlakót kopaszra nyírtak a tetvek ellen. Ezt senki sem tagad­ ja. Miért ne állna tehát hegyekben az emberi haj, és a cipők és ruhák halmai mit bizonyítanak? Tény, hogy a táborlakókat érkezéskor egyenruhába és -cipőbe bújtatták. Miért ne állhatna tehát hegyekben a levetett ruha és cipő? Nem bizo­ nyítja, hogy viselőiket megölték. És ez ad hitelt a szovjeteknek és lengyeleknek, mert a ruha- és haj­ hegyek valóban a táborban kelet­ keztek a tábor működése alatt, tehát ez'nem bizonyít semmit.” Ez a részlet egy úgynevezett do­ kumentum-videokazettáról való. A filmet egy jobboldali hetilap reklá­ mozta. így jutott el szerkesztősé­ günkbe is. Kíváncsiak voltunk, mi­ lyen a bolt, ahol kapható, és vajon ki áll a pult mögött. Legnagyobb meg­ döbbenésünkre a könyvespincében a Magyar Újságírók Országos Szö­ vetségének volt főtitkára, Bencsik Gábor árusította a zsidó holocaustot megkérdőjelező kiadványt. Az elárusító - Lényegében érdemi információ­ hoz nagyon sok mindenben nem ju­ tott a lakosság, és muszáj, hogy ki­ forrják magukat ezek az ügyek. Én személy szerint nem nagyon vagyok boldog attól, hogy ezek közkézen forognak, de el tudom fogadni azt a megfogalmazást, hogy sok mindent ki kell beszélni - mondja Bencsik. - Nem gondolja, hogy ez esetleg kegyeletsértő lehet? - Elképzelhető. „És mit bizonyítanak a bádogdo­ bozok? Senki sem tagadja, hogy ciklon-B-gázzal fertőtlenítették a ruhákat és az épületeket is. Akkori­ ban Európában nem volt jobb fertőtlenítőszer. Használták minden koncentrációs táborban, azokban is, ahol még »állítólag« sem voltak gázkamrák. A tífuszjárvány, amely a háború alatt végigvonult Éurópán, és a táborokba is bejutott, szigorú óvintézkedéseket követelt.” Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének igazgatója háromszor is végignézte az imént is idézett filmet: - Meggyőződésem, hogy ez nem kevesebb, és most nagyon nagy dolgot fogok mondani: ez nem ke­ vesebb, mint a holocaustnak a foly- 36
  2. 2. 168O RA -ban )caust David Cole, a film riportere már nem járul hozzá a kazetta terjesztéséhez... Bencsik Gábor viszont mit sem tud erről, árusítja tovább tatása, mégpedig szellemi úton va­ ló folytatása. Hiszen nekem szent meggyőződésem, személyes tragé­ diám következtében, hogy aki Auschwitz után antiszemita, az számomra potenciális gyilkos. A kazetta terjesztője Budapest XIII. kerületében lakik. Egy tele­ fonközpontban dolgozik, és telefo­ non kérte, hogy ne mutassuk a fel­ vételeken, lehetőleg ne is kérdez­ zük. A kiadó Gede Sándorról egyik szom­ szédja nyilatkozza: - Ide járnak „olyan” fiatalok, és kézfelemeléssel köszöntik egy­ mást. Nem csodálom, hogy a holo­ caustot nem szeretik. Én cseréltem volna vele, én ’42-ben a Don-ka- nyarban voltam, hárman jöttünk haza. Azt sem hinné el, nem hi­ szem, hogy elhinné. A kiadó - Gede Sándor öccse -, Gede Tibor Ausztráliában él. A film tartalmáról csak akkor beszélt volna, ha ezt az összeállítást ő utó­ lag átszerkesztheti. Megkérdez­ tem: szerinte lenne-e joga ehhez? - Jogom nincs természetesen hozzá. De kérhetem, mint feltételt megszabhatom. „Azt mondják, hogy az elgázosí- tást azért vitték át Birkenauba, mert a központi tábor gázkamrája a foglyok szeme előtt volt, és így értesültek arról, mi is megy ott végbe. De hát igaz ez?” A Holocaust Dokumentációs Központban egyebek között túl­ élők visszaemlékezéseit gyűjtik. Itt dolgozik Verő Gábor, aki maga is megjárta Auschwitzot. Neki nemcsak feltételezései vannak a gázkamrák létéről: - Nem lehetett nem tudni, hi­ szen a krematóriumok üzemeltek, és az az állandóan Birkenau felett lebegő koromfekete füstfelhő és azzal együtt az a jellegzetes szag, amely ezzel a tömeggyilkos tech­ nikával együtt járt, az Birkenauban és benn a törzslágerban is teljesen nyilvánvaló volt. A kegyeletsértő kazetta ügyében a Legfelsőbb Ügyészség hivatalból jár el. A fővárosi főügyésztől függ, hogy elrendeli-e a nyomozást kö­ zösség elleni izgatás miatt. - Ennek a kazettának a dolgában mindenképpen konzultálni kell történész szaktanácsadókkal is, és utána kell meghozni a döntést. Ez még abban az esetben sem, ha mondjuk nyomozásra kerülne sor, nem jelent semmiféle bűnösséget, hiszen nyilván legfeljebb alapos gyanúról lehet még szó - mondja Láng László ügyész. - A nyomo­ zás feladata ennek tisztázása, de szeretném hangsúlyozni, hogy egyelőre szó nincs erről. A Turul Kiadó videokazettájából 1996 óta valószínűleg több száz példány fogyott. Eddig sem a ki­ adót, sem a terjesztőt nem zaklat­ ták a hatóságok. A mai magyar jogrendszerben elméletileg büntetőeljárást von ma­ ga után a közösség elleni izgatás. Igaz, a joggyakorlatban ilyenre még nem volt példa a rendszervál­ tozás óta. Az Alkotmánybíróság az egyik leglényegesebb emberi sza­ badságjognak tekinti a szólássza­ badságot. A sajtószabadság a talá­ ros testület szerint hozzájárul az egészséges politikai kultúra kiala­ kulásához. Aki pedig gyalázkodik, az önmagát minősíti az Alkot­ mánybíróság szerint. Érdekes fordulat, hogy David Cole, a film amerikai riportere idén januárban nyilatkozatot tett közzé az interneten. Ebben visszavonta revizionista nézeteit, bocsánatot kért mindazoktól, akiket megsér­ tett. Cole a továbbiakban nem járul hozzá a kazetta terjesztéséhez. - Nem tudtam, és szerintem itt a bolt körül lévők sem tudták azt, hogy a nyilatkozó ezt már vissza­ vonta, megtagadta gyakorlatilag, és nem adja a nevét a továbbiakban hozzá - szabadkozik Bencsik Gá­ bor. - Elfogadtam, hogy igen, vé­ gül is a törvény határain belül mo­ zogva ki kell tudni beszélniük az embereknek a bennük fortyogó gondolatokat. Felmentés - Szóval, ezek szerint ez a tör­ vény határain belül van? - Én úgy érzem. Persze isten őrizz, hogy én törvényt sértsek. Az nem fordulhat elő. A boltban az SS-indulók hangka­ zettái között így békésen megférnek a holocausttagadó videók. Ha valaki nem ismerné, eláruljuk, honnan származik a film szignálzenéje. A dallamokat a nyilas hatalomátvétel utáni, úgynevezett Hungarista Hír­ adóból vette át a kiadó, Gede Tibor. A pontosság kedvéért: Szabó Al­ bert és társai perében 1996 márciu­ sában a bíróság bűncselekmény hiányában felmentette a vádlotta­ kat, tehát megszüntette az eljárást. Az indoklás szerint nem követtek el bűncselekményt azáltal, hogy felvállalták az egykori nyilasvezér, Szálasi Ferenc politikai örökségét. Hitler Mein Kampfjának magyar kiadása ügyében az ügyészség nyomozást rendelt el. ■ 37

×