Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
MEHUTA YA MADIRI.pptx
MEHUTA YA MADIRI.pptx
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Madiri (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Madiri

 1. 1. MADIRI (THUTAPOLELO)
 2. 2. MADIRI
 3. 3. LEDIRI KE ENG? Lediri ke lentšu leo le laetšago modiro wo o dirwago ke sediri elego leinantšu goba lešala. Lediri ke lentšu le elego gore mo go lona go na le tiro yeo e diragalago goba se sengwe sa diragala. Lediri le bopša ke hlogo ya leina + modu + moselana yeo e ikgethilego. MOHLALA: Monna o lema ka dikgomo Morutiši o ruta barutwana Matome o a bina
 4. 4. MEHUTA YA MADIRI  LEDIREDI  LEDIRIŠI  LEDIRANI  LEDIREGI  LEDIROLLE  LEDIRIŠIŠI  LEDIRAKI  LENTIRI  LEITIRI  LEFITILE  TIRWA
 5. 5. 1. LEDIRANI  Ledirani le hlaloša tiragalo yeo e hlakanetšwego ke bobedi goba sehlopha.  Mohuta wo wa lediri o hlaloša gore modiro wo o dirwago ke yo mongwe, o fetela go yo mongwe, gomme yo wa bobedi a dira wona modiro woo gore o boele go wa pele. Mohlala: betha- bethana
 6. 6. SEBOPEGO SA LEDIRANI Ledirani le bopša ka go beya moselana wa –an- ga botsana elego seoketši pele ga –a- ya mafelelo ya lediri. N:B Moselana wa ledirani o tsentšhiwa magareng ga modu wa lediri le tumanoši ya mafelelo. MOHLALA: MODU LEDIRANI TUMANOŠI KUTU  Tseba: -Tseb- -an -a (Tsebana) BoMalebale ba tsebana le BoMaripane  Hlaba: -hlab- -an -a (Hlabana) Kgomo go hlabana tša šaka le tee
 7. 7. 2. LEITIRI  Ke mohuta wa lediri wo o laetšago gore motho o itirela goba o itira se sengwe ka nako ye e itšego.  Go mohuta wo wa lediri tiro e wela godimo ga sediri Mohlala: betha- ipetha
 8. 8. SEBOPEGO SA LEITIRI Hlogo ya –i- e hlomelwa mo pele ga kutu ya lediri, hlogo ye e ngwalwa ele lentšu le tee. Mohlala:  Ruta – ithuta Mokgadi o ithuta go bala  Tshwara- itshwara Molebogeng o itshwara sefahlego
 9. 9. LENTIRI  Lentiri ke mohuta wa lediri wo elego gore tiro e diriwa mothong yo mongwe  Go lentiri tiro e wela godimo ga motho yo mongwe. Mohlala: Ruta- Nthuta
 10. 10. SEBOPEGO SA LENTIRI  Lentiri le tliša ke hlogo ya –n- gomme yona e hlomesetšwa mathomong.  Go mohuta wo wa lediri hlogo ya –n- e hlomelwa mo pele ga kutu ya lediri, hlogo e ngwalwa e le lentšu le tee. Mohlala:  Gata- nkgata Buti o nkgata ka seeta  Tšhela- ntšhela Mokgadi o ntšhela ka meetse
 11. 11. THUMO TEKATLAOLOGANYO Badišiša temana ye gore o tle o kgone go araba dipotšišo tše di e latelago: Montsho e be e le ngwana wa go fetola batswadi. Yena e e le mošimane a le nnoši gare ga basetsana ba lesome. Seo se bego se nyamiša ka mošimane yo ke gore o ratanale banenyana ka maatla, ebile ga a kwane le go hlatswetša baratho ba gagwe diaparo. Batswadi ba gagwe ba ile ba leka go mo kgala eupša ba palelwa. Ka letšatši le lengwe o ile a sa bofolla thapo ya dieta a kwa lephodisa le re ke go swere. Ka yona nako sekolo se be se tsene, bana ka moka ba ile sekolong. Montsho o ile a lla kudu, a bitšana le bakgotsi ba gagwe eupša gwa se thuše selo. Mmagwe o be a etšwa go agelela gona ka fao kgorong ya maphodisa. Mošimane yo o be a thomile go kgogana le lebake. Moya wa bophoofolo o be o šetše o jela go yena, ele tšwene ka therešo (Nchabeleng, 2012:87).
 12. 12. DIPOTŠIŠO 1. Mantšu ao a ntshofaditšwego a wela go mehuta efe ya madiri? 2. Laetša sebopego sa madiri ao o a hweditšego ka botlalo? 3. Laetša tšhomišo ya madiri ao ka botlalo?
 13. 13. DIKARABO TŠA DIPOTŠIŠO 1. a. Ledirolle – bofolla – Fetola b. Ledirani – ratana – bitšana – kgogana c. Lediredi – jela – agelela – hlatswetša 2. Ledirani –Le bopša ke moselana wa –a- elego seoketši pele ga –a- ya mafeleo Lediredi – Lediredi le tšea mosela wa –a- goba wa –etš- pele ga –a- ya mafelelo. Ledirolle- Go hlomelwa moselana wa –ol- pele ga –a- ya mafelelo ya lediri
 14. 14. DIKARABO 3. Ledirani- Ledirei le, le laetša tiragalo yeo e hlakanetšwego ke bobedi goba sehlopha. Lediredi- Lediredi le laetša gore modiro o direlwa yo mongwe Ledirolle- Leina le a itlhatholla, modiro o a dirologa goba o a dirollwa, o a hlahlamologa goba o a hlahlamollwa.
 15. 15. KA LEBOGA

×