3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx

Μαυρουδης Μακης
Μαυρουδης ΜακηςPhysicist en 2 gym stavroupolis Thessaloniki
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
1
Ας θυμηθούμε…
Tο μαγνητικό πεδίο στο οποίο η ένταση 𝜝 είναι ίδια σε κάθε σημείο του
ονομάζεται …………………… .
ομογενές
Το πείραμα του Oersted μας έδειξε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί
μαγνητικό ……………… που ασκεί ……………… πάνω σε μαγνήτη.
δύναμη
πεδίο
Σε κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα, που αποτελείται από ηλεκτρική πηγή
με ΗΕΔ Ε και συνολική ωμική αντίσταση Rολ, η ένταση του ρεύματος
I που διαρρέει το κύκλωμα υπολογίζεται από τη σχέση Ι = ………….
𝑬
𝑹𝛐𝛌
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
2
Το μαγνητικό πεδίο
μπορεί ν’ ασκήσει δύναμη
σε ηλεκτρικό ρεύμα;
Βέβαια. Το μαγνητικό πεδίο μπορεί ν’ ασκεί
δύναμη σε ηλεκτρικά φορτία που κινούνται (αυτή
ονομάζεται δύναμη Lorentz-Λόρεντζ).
Συνεπώς, ασκεί δύναμη και σε αγωγό που βρίσκεται
μέσα στο πεδίο και διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.
Αυτή η δύναμη ονομάζεται ……
Hendrik Lorentz
(1853 – 1928)
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
3
Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace (Λαπλάς)
Pierre Simon, Marquis de
Laplace (1749-1827)
Αριστερό κλικ στην εικόνα
seilias.gr
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
4
Μπορούμε εύκολα να δούμε την εμφάνιση δύναμης Laplace με
την τοποθέτηση αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα,
κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
Αριστερό κλικ στην εικόνα
Πείραμα από τον Σεραφείμ Μπίτσιο
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
5
Πειραματική μελέτη της δύναμης Laplace
(από τον Πάνο Μουρούζη – Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας)
Αριστερό κλικ στην εικόνα
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
6
Από την πειραματική μελέτη προκύπτει ο νόμος του Laplace.
Το μέτρο FL της δύναμης Laplace είναι ανάλογο:
• με το μήκος ℓ του ρευματοφόρου αγωγού που βρίσκεται
μέσα στο μαγνητικό πεδίο,
• με την ένταση I του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό,
• με την ένταση Β του μαγνητικού πεδίου και
• εξαρτάται από τη γωνία που σχηματίζει ο αγωγός με τη
διεύθυνση των δυναμικών γραμμών ( ή της έντασης 𝜝 ).
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
7
Χαρακτηριστικά της δύναμης Laplace
• Σημείο εφαρμογής: Το μέσο του τμήματος του
αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
8
• Διεύθυνση: Κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τον αγωγό
(ή τη συμβατική φορά του ρεύματος) και τη διεύθυνση των
δυναμικών γραμμών (ή την ένταση του μαγνητικού πεδίου).
Ι
𝜝
𝑭𝐋
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
9
• Φορά: καθορίζεται με τον κανόνα των τριών δακτύλων
του δεξιού χεριού ή της δεξιάς παλάμης.
Τοποθέτηση των δακτύλων:
• Ο αντίχειρας σύμφωνα με τη (συμβατική) φορά του ρεύματος.
• Ο δείκτης δείχνει την φορά της έντασης του μαγνητικού
πεδίου (ή των δυναμικών γραμμών).
• Ο μέσος δείχνει την φορά της δύναμης Laplace.
𝑭
Ι
𝜝
I
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
10
Φτιάξε σε 3 διαστάσεις τα μεγέθη 𝑭, 𝑩, I (FBI)
• Τύπωσε σε χαρτί ή σε λεπτό χαρτόνι το παραπάνω σχέδιο.
• Κόψε κατά μήκος της παχιάς γραμμής.
• Αναδίπλωσε κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής.
Δύναμη
𝐹 Ένταση 𝐵
Ρεύμα I
Κανόνας
δεξιού
χεριού
Δύναμη
𝐹
Ένταση 𝐵
Ρεύμα I
Κανόνας
δεξιού
χεριού
Πηγή: physicsteacher
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
11
• Μέτρο: Αυτό είναι μέγιστο, όταν ο ρευματοφόρος αγωγός
είναι κάθετος στις μαγνητικές γραμμές του ομογενούς
μαγνητικού πεδίου.
FL,max = B.I.ℓ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
12
Όταν, οι μαγνητικές γραμμές σχηματίζουν γωνία φ με τον αγωγό,
αναλύουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε δύο συνιστώσες,
μία κάθετη προς τον αγωγό και μία παράλληλη προς αυτόν.
FL = I.ℓ.B.ημφ
Τότε: FL = I.ℓ.B2
Ρεύμα
𝑭𝐋
𝑩
𝑰
φ
𝐵2
𝐵1
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
13
Ορισμοί της ΄Εντασης του Ομογενούς Μαγνητικού
Πεδίου και της μονάδας μέτρησης 1 Tesla.
Στο μαγνητικό πεδίο, ως κατάλληλο υπόθεμα
θεωρούμε το κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο.
Η Ένταση 𝜝 του μαγνητικού πεδίου είναι διανυσματικό μέγεθος και
μας δείχνει πόσο ισχυρό είναι το μαγνητικό πεδίο σ’ ένα σημείο του.
Το διάνυσμα της έντασης 𝜝 σ’ ένα σημείο του
μαγνητικού πεδίου έχει διεύθυνση τη διεύθυνση του
άξονα της μαγνητικής βελόνας που ισορροπεί στο
πεδίο και φορά από το νότιο προς το βόρειο πόλο της.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
14
Ο ορισμός του μέτρου της έντασης του μαγνητικού
πεδίου προκύπτει από το νόμο του Laplace.
Το μέτρο της έντασης Β μαγνητικού πεδίου είναι ίσο με το πηλίκο
της δύναμης Laplace, που ασκείται σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο
αγωγό, προς το γινόμενο της έντασης I του ρεύματος επί το
μήκος ℓ του αγωγού, που βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο,
όταν αυτός τοποθετηθεί κάθετα στις δυναμικές γραμμές.
𝜝 =
𝑭𝐋
𝜤. ℓ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
15
Η μονάδα μέτρησης της έντασης του μαγνητικού
πεδίου στο SI είναι το 1Tesla (1T) (Τέσλα).
Nikola Tesla
(1856 – 1943)
Ένα Tesla είναι η ένταση του ομογενούς μαγνητικού
πεδίου το οποίο ασκεί δύναμη 1Ν σε ευθύγραμμο
αγωγό, που έχει μήκος 1m, όταν διαρρέεται από
ρεύμα έντασης 1Α και βρίσκεται μέσα στο πεδίο
τέμνοντας κάθετα τις δυναμικές γραμμές του.
1
𝐍
𝚨.𝐦
= 1Tesla
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
16
Η ένταση του μαγνητικού πεδίου
• της Γης, 5 x 10-5 T,
• του ανθρώπινου εγκεφάλου, 1 x 10-15 T,
• στο εσωτερικό μαγνητικού τομογράφου (MRI), 3Τ,
• στον Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (NMR), 18Τ,
• η μεγαλύτερη εργαστηριακή τιμή (Πανεπιστήμιο Τόκιο, 2018)
που έχει καταγραφεί, 1200 Τ.
Το 1 Tesla αποτελεί μια τεράστια τιμή έντασης μαγνητικού πεδίου.
Πόσο μεγάλη μονάδα μέτρησης είναι 1 Tesla;
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
17
Δύναμεις μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών.
Ο ρευματοφόρος αγωγός Α2 βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο του ρευματοφόρου αγωγού Α1.
𝑭12
r
𝑩1
I1
A1
ℓ
I2
A2
Τότε, σε τμήμα ℓ του αγωγού Α2, ασκείται δύναμη Laplace 𝑭𝟏𝟐 από τον αγωγό Α1.
(Οι αγωγοί Α1 και Α2 είναι στο επίπεδο της διαφάνειας)
r
I2
A2
ℓ
I1
A1
𝑭𝟐1
𝑩2
Όμοια, για τμήμα ℓ του αγωγού Α1 που βρίσκεται στο μαγνητικό πεδίο του ρευματοφόρου αγωγού Α2.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
18
Οι δυνάμεις 𝑭𝟏𝟐 και 𝑭𝟐𝟏 έχουν σχέση “δράση – αντίδραση”,
δηλαδή, 𝑭𝟏𝟐 = - 𝑭𝟐𝟏
𝑭𝟏𝟐 = 𝑩𝟏𝑰𝟐ℓ
𝑩𝟏 = 𝒌𝛍
𝟐𝑰𝟏
𝒓
𝑭𝟏𝟐 = 𝒌𝛍
𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐
𝒓
ℓ
Όμοια
𝑭𝟐𝟏 = 𝑩𝟐𝑰𝟏ℓ
𝑩𝟐 = 𝒌𝛍
𝟐𝑰𝟐
𝒓
𝑭𝟐𝟏 = 𝒌𝛍
𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐
𝒓
ℓ
𝑭𝟏𝟐 = 𝑭𝟐𝟏
Όπως αναμενόταν
I1 I2
𝑭12
r
ℓ
𝑩1
A1 A2
𝑭𝟐1
𝑩2
ℓ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
19
Διαπιστώνουμε ότι
Όταν οι 2 παράλληλοι αγωγοί διαρρέονται
από ομόρροπα ρεύματα, έλκονται.
Όταν οι 2 παράλληλοι αγωγοί διαρρέονται
από αντίρροπα ρεύματα, απωθούνται.
I1 I2
𝑭12
r
ℓ
𝑩1
A1 A2
𝑭𝟐1
𝑩2
ℓ
I1 I2
𝑭12
r
ℓ
𝑩1
A1 A2
𝑭𝟐1
𝑩2
ℓ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
20
Πειραματική επίδειξη της δύναμης μεταξύ
παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών
(από το ΜΙΤ Physics)
Αριστερό κλικ στην εικόνα
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
21
Ορισμός της θεμελιώδους μονάδας μέτρησης 1 Ampère (1A) στο SI.
Ορίζουμε την (θεμελιώδη) μονάδα της Έντασης του
Ηλεκτρικού Ρεύματος στο SI, με την βοήθεια της
δύναμης μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών.
1Α είναι η ένταση του σταθερού ρεύματος που όταν διαρρέει δύο
ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς απείρου μήκους, οι οποίοι
βρίσκονται στο κενό και σε απόσταση r = 1m ο ένας από τον άλλο, τότε
σε τμήμα μήκους ℓ = 1m o ένας ασκεί στον άλλο δύναμη F = 2.10-7N.
𝑭 = 𝒌𝛍
𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐
𝒓
ℓ
𝒌𝛍= 𝟏𝟎−𝟕 𝐍
𝐀𝟐
, 𝑰𝟏=𝑰𝟐=𝟏𝐀, ℓ=𝟏𝐦, 𝒓=𝟏𝐦
𝑭 = 𝟐. 𝟏𝟎−𝟕𝐍
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
22
Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ = 10cm διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α και βρίσκεται
μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β = 0,2Τ. Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται
ο αγωγός όταν:
α) είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές,
β) είναι παράλληλος με τις δυναμικές γραμμές,
γ) σχηματίζει γωνία 30° με τις δυναμικές γραμμές.
Παράδειγμα 4 (σελ. 141)
α) Όταν ο αγωγός είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές έχουμε:
β) Όταν ο αγωγός είναι παράλληλος με τις δυναμικές γραμμές
έχουμε: δηλαδή ο αγωγός δε δέχεται
καμία δύναμη.
Παραδείγματα σχολικού βιβλίου
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
23
γ) Όταν ο αγωγός σχηματίζει γωνία 30° με τις δυναμικές γραμμές έχουμε:
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
24
Παράδειγμα 5 (σελ. 144)
Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα Ι1 = 30Α
και Ι2 = 10Α και βρίσκονται σε απόσταση r = 10cm. Να υπολογιστεί η δύναμη που
δέχεται ένας τρίτος αγωγός σε κάθε μέτρο μήκους όταν βρίσκεται στο μέσο της
μεταξύ τους απόστασης και διαρρέεται από ρεύμα Ι3 = 20Α αντίρροπο με το ρεύμα
των άλλων δύο αγωγών.
Επειδή οι δυνάμεις έχουν αντίθετη φορά, όπως φαίνεται στο
σχήμα, η συνισταμένη τους θα είναι ίση με:
Άρα η συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο και
φορά ίδια με τη φορά της δύναμης 𝐹13.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
25
Ας βρούμε ερωτήσεις και ασκήσεις για την
“Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace” στο διαδίκτυο.
• 26 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής με το πρόγραμμα Hot Potatoes, εδώ.
• Πολλές ερωτήσεις και ασκήσεις από τα “Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
(study4exams)”, εδώ.
• Πολλές ερωτήσεις και ασκήσεις από το “Υλικό Φυσικής-Χημείας”, εδώ.
• Όλα τα θέματα Ηλεκτρ/γνητισμού από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εδώ.
• “Προετοιμασία Φυσικής”, από τον Γιάννη Μπατσαούρα στο fb, εδώ.
• Εργαστηριακή άσκηση από το ΕΚΦΕ Λευκάδος, εδώ.
• “Ηλεκτρομαγνητισμός – Τεύχος Β”, του Χαρ. Παπαθεοδώρου (εκδ. Πατάκη), εδώ.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
26
Παρακάτω δίνονται διευθύνσεις όπου μπορείτε να βρείτε
αναρτήσεις για το θέμα “Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace”.
• Διαδικτυακή παρουσίαση της δύναμης Laplace από τον Σταύρο Λουβερδή, εδώ.
• Διαδικτυακή παρουσίαση της δύναμης Laplace από το κανάλι iPedia, εδώ.
• Παρουσίαση ενδιαφέροντος πειράματος από το ΜΙΤ Physics, εδώ.
• Παρουσίαση θεωρίας από το ιστολόγιο physiclessons του Στέργιου Πελλή, εδώ.
• Προσομοίωση για “Δύναμη Laplace” από τον Ηλία Σιτσανλή, εδώ.
• Προσομοίωση για “Δύναμη Laplace” από το Φωτόδεντρο, εδώ.
• Προσομοίωση για “Δύναμη μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών”
(αγγλικά), εδώ.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
27
Εφαρμογές
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
28
Ερωτήσεις από το βιβλίο
(από σελ. 170)
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
29
8. Τι λέμε δύναμη Laplace; Σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε για το μέτρο
και τη διεύθυνσή της;
9. Πώς ορίζεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου, πώς η μονάδα της;
10. Tι γνωρίζετε για τη δύναμη μεταξύ δύο παράλληλων ρευματοφόρων
αγωγών;
11. Πώς ορίζεται το Ampère;
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
30
42. Ο ρευματοφόρος αγωγός της εικόνας ισορροπεί στους κατακόρυφους και
λείους αγωγούς. Να σχεδιαστεί η φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου.
𝒘
𝑭𝑳
𝑩
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
31
43. Ο ρευματοφόρος αγωγός του σχήματος ισορροπεί στους κατακόρυφους
αγωγούς χωρίς τριβές. Αν διπλασιάσουμε το ρεύμα ο αγωγός
α) θα συνεχίσει να ισορροπεί,
β) θα κινηθεί προς τα πάνω επιταχυνόμενος με επιτάχυνση g,
γ) θα κινηθεί προς τα κάτω επιταχυνόμενος με επιτάχυνση g,
δ) θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω ευθύγραμμα και ομαλά.
𝑭𝑳
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
32
α) Θα κινηθεί προς τα κάτω επιταχυνόμενος.
β) Θα παραμείνει η ισορροπία.
γ) Θα παραμείνει η ισορροπία.
44. Στον αγωγό της προηγούμενης ερώτησης τι θα συμβεί αν
α) αλλάξουμε τη φορά του ρεύματος,
β) αλλάξουμε τη φορά του ρεύματος και της έντασης του
μαγνητικού πεδίου ταυτόχρονα,
γ) διπλασιάσουμε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου
και ταυτόχρονα υποδιπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος
𝑭𝑳
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
33
45. Βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις της ερώτησης που ακολουθεί είναι
σωστή:
Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί Α και Γ μεγάλου μήκους που διαρρέονται
από ρεύματα ΙΑ και ΙΓ αντίστοιχα, βρίσκονται σε μικρή μεταξύ τους απόσταση. Αν
ΙΑ = 3ΙΓ τότε τα μέτρα των δυνάμεων Laplace FA και FΓ που ασκούνται στους
αγωγούς είναι:
α) FA = 3FΓ. β) FA = FΓ/3.
γ) FA = FΓ. δ) τα στοιχεία δεν είναι επαρκή.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
34
46. Τρεις παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί (1), (2), (3) μεγάλου μήκους
διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα Ι1, Ι2, Ι3. Σε ποιον από τους τρεις αγωγούς η
συνισταμένη δύναμη από τους δύο άλλους αγωγούς είναι δυνατόν να είναι μηδέν;
Στον αγωγό (2)
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
35
Ασκήσεις και Προβλήματα
από το βιβλίο
(από σελ. 183)
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
36
29. Ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός μήκους ℓ = 20cm τοποθετείται κάθετα στις
δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 0,4Τ. Όταν ο αγωγός
διαρρέεται από ρεύμα Ι = 10Α, μετακινείται με σταθερή επιτάχυνση α = 2m/s2.
Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης Laplace για χρόνο t = 10s (υποθέτουμε ότι η FL
είναι η μόνη δύναμη στη διεύθυνση κίνησης του αγωγού). WF
L
= 80J
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
37
30. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους ℓ = 20cm μπορεί να
μετακινείται πάνω σε δύο κατακόρυφους μονωτικούς αγωγούς χωρίς τριβές.
Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης
Β = 2Τ. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον
αγωγό, ώστε αυτός:
α) να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα.
β) να κατεβαίνει με επιτάχυνση α = g/3.
γ) να ανεβαίνει με επιτάχυνση α = g/4.
Δίνονται: m = 100g, g = 10m/s2.
α) Ι1 = 2,5Α β) Ι2 =
𝟓
𝟑
Α γ) Ι3 =
𝟐𝟓
𝟖
Α
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
38
31. Μεταλλικό ορθογώνιο τρίγωνο διαρρέεται από ρεύμα I και βρίσκεται
κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β.
Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο τρίγωνο.
Fολ = 0
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
39
32. Οριζόντια μεταλλική ράβδος μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα
Ι1 = 100Α. Στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο κάτω από τη ράβδο και
παράλληλα με αυτή βρίσκεται ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ = 1m
και μάζας m = 5g. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που πρέπει να
διαρρέει τον αγωγό, ώστε αυτός να ισορροπεί σε απόσταση x = 2cm από
τη μεταλλική ράβδο. (g = 10m/s2)
Ι = 50Α
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
40
34. Μία μεταλλική ράβδος μήκους ℓ = 1m κρέμεται οριζόντια από ένα δυναμόμετρο
με μονωτικά νήματα μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο. Όταν η ράβδος δε
διαρρέεται από ρεύμα το δυναμόμετρο δείχνει ένδειξη F1 = 0,4Ν. Όταν η ράβδος
διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α δείχνει ένδειξη F2 = 0,6N. Να υπολογιστούν:
α) το βάρος της ράβδου, β) η δύναμη Laplace, γ) η ένταση του μαγνητικού πεδίου.
α) 0,4Ν β) 0,2Ν γ) 2.10-2Τ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
41
39. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκονται σε
απόσταση μεταξύ τους r = 12cm και διαρρέονται από
ομόρροπα ρεύματα I1 και Ι2 = 5Ι1, αντίστοιχα. Να υπολογιστεί
σε ποιο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί ένας τρίτος
ρευματοφόρος αγωγός, ώστε να ισορροπεί. x = 2cm
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
42
Ερωτήσεις εκτός του βιβλίου
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
43
1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις, στις παρακάτω
προτάσεις: (Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μία λέξη)
α. «Ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ διαρρέεται από ρεύμα έντασης I και
βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Η δύναμη Laplace που
ασκείται στον αγωγό έχει σημείο εφαρμογής το ………… του αγωγού,
……………….. κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τον αγωγό και την ένταση Β
του πεδίου και φορά που καθορίζεται από τον κανόνα των ………….
…..……………( 2 λέξεις ) του δεξιού χεριού.
Ο αντίχειρας έχει την κατεύθυνση του .……………., ο δείκτης την κατεύθυνση της
………………. του μαγνητικού πεδίου, οπότε ο μέσος δείχνει την κατεύθυνση της
……………… Laplace. »
μέσο
διεύθυνση
ρεύματος
έντασης
δύναμης
δακτύλων
τριών
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
44
β. «1 ………… είναι η ένταση του ομογενούς μαγνητικού πεδίου, το οποίο
ασκεί ……………… 1Ν σε ευθύγραμμο αγωγό που έχει μήκος 1m, όταν
διαρρέεται από ρεύμα έντασης ……… και βρίσκεται μέσα στο πεδίο τέμνοντας
……………… τις δυναμικές γραμμές του».
Tesla
δύναμη
1 Α
κάθετα
2. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι
Σωστή ή με Λ αν είναι Λάθος.
α. Δύο απείρου μήκους ευθύγραμμοι παράλληλοι αγωγοί που διαρρέονται
από ομόρροπα ηλεκτρικά ρεύματα και βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ
τους απωθούνται.
β. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, που βρίσκεται μέσα σε
ομογενές μαγνητικό πεδίο, θα μπορούσε να μη δέχεται δύναμη Laplace.
Λ
Σ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
45
3. Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο,
τοποθετημένος κάθετα στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Η δύναμη Laplace που
ασκείται στον αγωγό,
Α. έχει την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών του πεδίου.
Β. έχει τη διεύθυνση του αγωγού.
Γ. σχηματίζει οξεία γωνία με την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών του πεδίου.
Δ. είναι κάθετη στη διεύθυνση του αγωγού και στη διεύθυνση των δυναμικών
γραμμών του πεδίου.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
46
4. Δεν ασκείται δύναμη Laplace σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό ο οποίος
Α. είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
Β. σχηματίζει οξεία γωνία με τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
Γ. διαρρέεται από ρεύμα μικρής έντασης.
Δ. είναι παράλληλος προς τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
47
I
(α)
5. Να σχεδιαστεί η δύναμη Laplace στις παρακάτω 2 περιπτώσεις:
I
x x
x
x x x x
x
x
x
x
x
(β)
𝜝
𝜝
𝑭
𝑭
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
48
6. Χάλκινος ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ με μάζα m κρέμεται οριζόντια από τα
αγώγιμα νήματα ΑΚ και ΓΛ. Τα άκρα Α και Γ συνδέονται με πηγή
ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε.
Ο αγωγός ΚΛ τοποθετείται στο διάκενο μεταξύ των πόλων πεταλοειδή μαγνήτη
κάθετα στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού του πεδίου, το οποίο
θεωρούμε ομογενές. Θέλουμε η δύναμη Laplace, που δρα στον ρευματοφόρο
αγωγό ΚΛ από το μαγνητικό πεδίο, να είναι αντίρροπη του βάρους της.
Α. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται για την πηγή, ο πόλος Α να είναι θετικός
και ο πόλος Γ αρνητικός.
Β. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται για την πηγή, ο πόλος Γ να είναι θετικός και ο πόλος
Α αρνητικός.
Γ. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται ο αγωγός ΚΛ να τοποθετηθεί παράλληλα στις
δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου.
Δ. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
49
7. Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί Α και Γ απείρου μήκους
απέχουν απόσταση d και διαρρέονται από αντίρροπα συνεχή και σταθερά ηλεκτρικά
ρεύματα, εντάσεων ΙΑ και ΙΓ αντίστοιχα, όπου ΙΓ = 3ΙΑ (σχήμα).
Ένας τρίτος ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους ℓ, παράλληλος με τους
αγωγούς Α και Γ, που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτούς και ισορροπεί, απέχει
αποστάσεις rA και rΓ από τους αγωγούς Α και Γ αντίστοιχα.
Ο αγωγός μήκους ℓ διαρρέεται από συνεχές και σταθερό
ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι που είναι ομόρροπο με το ηλεκτρικό
ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό Α. Η απόσταση rΓ είναι ίση με:
i.
𝑑
4
. ii.
3𝑑
2
. iii.
5𝑑
4
.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
50
Ασκήσεις και Προβλήματα
εκτός του βιβλίου
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
51
Κ Λ
Ε
1. Στο κύκλωμα του σχήματος υπάρχει μεταλλικό σύρμα ΚΛ μάζας m = 2g, μήκους
ℓ = 10cm και αντίστασης R = 10Ω, το οποίο μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές
στους κατακόρυφους οδηγούς. Το όλο σύστημα βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο
ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β = 2.10-2Τ, κάθετο στο επίπεδο των
οδηγών. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ της πηγής, ώστε το σύρμα να ισορροπεί.
Δίνονται: g = 10m/s2, η πηγή δεν έχει εσωτερική αντίσταση. Ε = 100V
𝒎𝒈
𝑭𝐋
𝑩
I
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
52
2. Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί A και Γ, μεγάλου μήκους, απέχουν μεταξύ
τους r = 5cm και διαρρέονται από ρεύματα με εντάσεις Ι1 = 2Α και Ι2 = 1,5Α,
αντίστοιχα. Να βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε σημείο Λ που βρίσκεται
πάνω στην ευθεία που ενώνει τους αγωγούς και σε απόσταση r1 = 2cm από τον
αγωγό Α, όταν τα ρεύματα που διαρρέουν τους αγωγούς είναι
α. ομόρροπα. β. αντίρροπα.
α. 10-5 Τ, κατεύθυνση του 𝜝𝟏 β. 3x10-5 Τ, κατεύθυνση ίδια με 𝜝𝟏 και 𝜝𝟐
1 de 52

Recomendados

[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη por
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύληDimitris Kontoudakis
32K vistas11 diapositivas
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου por
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Λυκείου. 3ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
40.1K vistas11 diapositivas
10 Ασκήσεις στο Νόμο του Coulomb por
10 Ασκήσεις στο Νόμο του Coulomb 10 Ασκήσεις στο Νόμο του Coulomb
10 Ασκήσεις στο Νόμο του Coulomb HOME
37.8K vistas3 diapositivas
Διαγώνισμα Χημείας Γ γυμνασίου por
Διαγώνισμα Χημείας Γ γυμνασίουΔιαγώνισμα Χημείας Γ γυμνασίου
Διαγώνισμα Χημείας Γ γυμνασίουΠαναγιώτα Γκογκόση
17.8K vistas12 diapositivas
Χημεία Α λυκείου 2013 - 2014 por
Χημεία Α λυκείου 2013 - 2014Χημεία Α λυκείου 2013 - 2014
Χημεία Α λυκείου 2013 - 2014Stathis Gourzis
21.7K vistas18 diapositivas
[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό Ρεύμα por
[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό Ρεύμα[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό Ρεύμα
[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό ΡεύμαDimitris Kontoudakis
53.3K vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Biology a lyk-kef3 por
Biology a lyk-kef3Biology a lyk-kef3
Biology a lyk-kef3ht101
18.6K vistas132 diapositivas
σχηματα λογου por
σχηματα λογουσχηματα λογου
σχηματα λογουGeorgia Sofi
21.9K vistas1 diapositiva
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου por
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
24.1K vistas8 diapositivas
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ por
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥΩριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥNatassa Pechtelidou
28.5K vistas2 diapositivas
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση por
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεσηNickos Nickolopoulos
2.7K vistas12 diapositivas
ταλαντωσεισ por
ταλαντωσεισταλαντωσεισ
ταλαντωσεισtvagelis96
15.1K vistas23 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Biology a lyk-kef3 por ht101
Biology a lyk-kef3Biology a lyk-kef3
Biology a lyk-kef3
ht10118.6K vistas
σχηματα λογου por Georgia Sofi
σχηματα λογουσχηματα λογου
σχηματα λογου
Georgia Sofi21.9K vistas
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου por De La Salle College - Thessaloniki
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ por Natassa Pechtelidou
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥΩριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Natassa Pechtelidou28.5K vistas
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση por Nickos Nickolopoulos
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση
Nickos Nickolopoulos2.7K vistas
ταλαντωσεισ por tvagelis96
ταλαντωσεισταλαντωσεισ
ταλαντωσεισ
tvagelis9615.1K vistas
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ por John Fiorentinos
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
John Fiorentinos1.2K vistas
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου por Georgia Kazakou
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Georgia Kazakou189.9K vistas
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο por fotisalexoglou
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιοτυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
fotisalexoglou16.1K vistas
φυσικη γ 1.5 νομοσ coulomb por tvagelis96
φυσικη γ 1.5 νομοσ coulombφυσικη γ 1.5 νομοσ coulomb
φυσικη γ 1.5 νομοσ coulomb
tvagelis9636K vistas
Φυσική Ε΄ 6.8. ΄΄Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Φυσική Ε΄ 6.8. ΄΄Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση΄΄Φυσική Ε΄ 6.8. ΄΄Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση΄΄
Φυσική Ε΄ 6.8. ΄΄Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση΄΄
Εξουδετέρωση οξέων βάσεων por Petros Karapetros
Εξουδετέρωση οξέων βάσεωνΕξουδετέρωση οξέων βάσεων
Εξουδετέρωση οξέων βάσεων
Petros Karapetros2.3K vistas
Θέματα χημείας γ΄ Γυμνασιου por Christos Gotzaridis
Θέματα χημείας γ΄ ΓυμνασιουΘέματα χημείας γ΄ Γυμνασιου
Θέματα χημείας γ΄ Γυμνασιου
Christos Gotzaridis28.1K vistas
αοριστος β΄ θεωρια por Eleni Kots
αοριστος β΄ θεωριααοριστος β΄ θεωρια
αοριστος β΄ θεωρια
Eleni Kots7.8K vistas
μικρή και μεγάλη κυκλοφορία por Iordanis Garipidis
μικρή και μεγάλη κυκλοφορίαμικρή και μεγάλη κυκλοφορία
μικρή και μεγάλη κυκλοφορία
Iordanis Garipidis40.5K vistas
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ por Eleni Kots
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
Eleni Kots19.3K vistas

Similar a 3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμα por
Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμαΔυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμα
Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμαGiannis Stathis
3.3K vistas57 diapositivas
Third experiment on electric circuits' laboratory por
Third experiment on electric circuits' laboratoryThird experiment on electric circuits' laboratory
Third experiment on electric circuits' laboratoryntsormpa
645 vistas23 diapositivas
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμα por
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμαΕπανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμα
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμαgabriel_hadjimichael
148 vistas17 diapositivas
ηλεκτρικο ρευμα επαναληψη por
ηλεκτρικο ρευμα επαναληψηηλεκτρικο ρευμα επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα επαναληψηΜαυρουδης Μακης
455 vistas4 diapositivas
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdf por
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdfΑσκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdf
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdfΜαυρουδης Μακης
34 vistas6 diapositivas
διαγώνισμα στα μονοφασικά τριφασικά κυκλώματα por
διαγώνισμα στα μονοφασικά  τριφασικά κυκλώματαδιαγώνισμα στα μονοφασικά  τριφασικά κυκλώματα
διαγώνισμα στα μονοφασικά τριφασικά κυκλώματαDimitris Kanakakis
660 vistas3 diapositivas

Similar a 3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx(20)

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμα por Giannis Stathis
Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμαΔυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμα
Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμα
Giannis Stathis3.3K vistas
Third experiment on electric circuits' laboratory por ntsormpa
Third experiment on electric circuits' laboratoryThird experiment on electric circuits' laboratory
Third experiment on electric circuits' laboratory
ntsormpa645 vistas
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμα por gabriel_hadjimichael
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμαΕπανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμα
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμα
διαγώνισμα στα μονοφασικά τριφασικά κυκλώματα por Dimitris Kanakakis
διαγώνισμα στα μονοφασικά  τριφασικά κυκλώματαδιαγώνισμα στα μονοφασικά  τριφασικά κυκλώματα
διαγώνισμα στα μονοφασικά τριφασικά κυκλώματα
Dimitris Kanakakis660 vistas
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και Λύσεις por HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.8K vistas
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις por HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K vistas
Δομή ατόμου κατά Bohr por DimPapadopoulos
Δομή ατόμου κατά BohrΔομή ατόμου κατά Bohr
Δομή ατόμου κατά Bohr
DimPapadopoulos3.3K vistas
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Γυμνασίου (ΘΕΜΑΤΑ) por Dimitris Kontoudakis
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Γυμνασίου (ΘΕΜΑΤΑ)Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Γυμνασίου (ΘΕΜΑΤΑ)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Γυμνασίου (ΘΕΜΑΤΑ)
Dimitris Kontoudakis2.4K vistas
δομή ατόμου κατά Bohr por DimPapadopoulos
δομή ατόμου κατά Bohrδομή ατόμου κατά Bohr
δομή ατόμου κατά Bohr
DimPapadopoulos1.6K vistas

Más de Μαυρουδης Μακης

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx por
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜαυρουδης Μακης
14 vistas10 diapositivas
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf por
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΜαυρουδης Μακης
68 vistas76 diapositivas
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf por
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΜαυρουδης Μακης
37 vistas11 diapositivas
TheoryA.pdf por
TheoryA.pdfTheoryA.pdf
TheoryA.pdfΜαυρουδης Μακης
9 vistas12 diapositivas
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf por
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdfΜαυρουδης Μακης
20 vistas3 diapositivas
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx por
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΜαυρουδης Μακης
18 vistas3 diapositivas

Más de Μαυρουδης Μακης(20)

ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdfΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdfΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf

Último

ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...2lykkomo
991 vistas7 diapositivas
Imerida_36_Dec_2023.pptx por
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx36dimperist
34 vistas7 diapositivas
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
1.4K vistas1 diapositiva
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
41 vistas18 diapositivas
Βρίσκοντας τα μνημεία por
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
17 vistas8 diapositivas
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx por
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docxXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
6 vistas1 diapositiva

Último(20)

ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo991 vistas
Imerida_36_Dec_2023.pptx por 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist34 vistas
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.4K vistas
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b41 vistas
Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 vistas
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 vistas
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 vistas
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist53 vistas
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx por Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu213 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 vistas
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts11 vistas
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki118 vistas
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 vistas
Είδη ζώων.pptx por peikoulini11
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptx
peikoulini1111 vistas

3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx

 • 1. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 1 Ας θυμηθούμε… Tο μαγνητικό πεδίο στο οποίο η ένταση 𝜝 είναι ίδια σε κάθε σημείο του ονομάζεται …………………… . ομογενές Το πείραμα του Oersted μας έδειξε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό ……………… που ασκεί ……………… πάνω σε μαγνήτη. δύναμη πεδίο Σε κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα, που αποτελείται από ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ Ε και συνολική ωμική αντίσταση Rολ, η ένταση του ρεύματος I που διαρρέει το κύκλωμα υπολογίζεται από τη σχέση Ι = …………. 𝑬 𝑹𝛐𝛌
 • 2. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 2 Το μαγνητικό πεδίο μπορεί ν’ ασκήσει δύναμη σε ηλεκτρικό ρεύμα; Βέβαια. Το μαγνητικό πεδίο μπορεί ν’ ασκεί δύναμη σε ηλεκτρικά φορτία που κινούνται (αυτή ονομάζεται δύναμη Lorentz-Λόρεντζ). Συνεπώς, ασκεί δύναμη και σε αγωγό που βρίσκεται μέσα στο πεδίο και διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η δύναμη ονομάζεται …… Hendrik Lorentz (1853 – 1928)
 • 3. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 3 Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace (Λαπλάς) Pierre Simon, Marquis de Laplace (1749-1827) Αριστερό κλικ στην εικόνα seilias.gr
 • 4. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 4 Μπορούμε εύκολα να δούμε την εμφάνιση δύναμης Laplace με την τοποθέτηση αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Αριστερό κλικ στην εικόνα Πείραμα από τον Σεραφείμ Μπίτσιο
 • 5. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 5 Πειραματική μελέτη της δύναμης Laplace (από τον Πάνο Μουρούζη – Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας) Αριστερό κλικ στην εικόνα
 • 6. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 6 Από την πειραματική μελέτη προκύπτει ο νόμος του Laplace. Το μέτρο FL της δύναμης Laplace είναι ανάλογο: • με το μήκος ℓ του ρευματοφόρου αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο, • με την ένταση I του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό, • με την ένταση Β του μαγνητικού πεδίου και • εξαρτάται από τη γωνία που σχηματίζει ο αγωγός με τη διεύθυνση των δυναμικών γραμμών ( ή της έντασης 𝜝 ).
 • 7. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 7 Χαρακτηριστικά της δύναμης Laplace • Σημείο εφαρμογής: Το μέσο του τμήματος του αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο.
 • 8. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 8 • Διεύθυνση: Κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τον αγωγό (ή τη συμβατική φορά του ρεύματος) και τη διεύθυνση των δυναμικών γραμμών (ή την ένταση του μαγνητικού πεδίου). Ι 𝜝 𝑭𝐋
 • 9. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 9 • Φορά: καθορίζεται με τον κανόνα των τριών δακτύλων του δεξιού χεριού ή της δεξιάς παλάμης. Τοποθέτηση των δακτύλων: • Ο αντίχειρας σύμφωνα με τη (συμβατική) φορά του ρεύματος. • Ο δείκτης δείχνει την φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου (ή των δυναμικών γραμμών). • Ο μέσος δείχνει την φορά της δύναμης Laplace. 𝑭 Ι 𝜝 I
 • 10. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 10 Φτιάξε σε 3 διαστάσεις τα μεγέθη 𝑭, 𝑩, I (FBI) • Τύπωσε σε χαρτί ή σε λεπτό χαρτόνι το παραπάνω σχέδιο. • Κόψε κατά μήκος της παχιάς γραμμής. • Αναδίπλωσε κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής. Δύναμη 𝐹 Ένταση 𝐵 Ρεύμα I Κανόνας δεξιού χεριού Δύναμη 𝐹 Ένταση 𝐵 Ρεύμα I Κανόνας δεξιού χεριού Πηγή: physicsteacher
 • 11. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 11 • Μέτρο: Αυτό είναι μέγιστο, όταν ο ρευματοφόρος αγωγός είναι κάθετος στις μαγνητικές γραμμές του ομογενούς μαγνητικού πεδίου. FL,max = B.I.ℓ
 • 12. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 12 Όταν, οι μαγνητικές γραμμές σχηματίζουν γωνία φ με τον αγωγό, αναλύουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε δύο συνιστώσες, μία κάθετη προς τον αγωγό και μία παράλληλη προς αυτόν. FL = I.ℓ.B.ημφ Τότε: FL = I.ℓ.B2 Ρεύμα 𝑭𝐋 𝑩 𝑰 φ 𝐵2 𝐵1
 • 13. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 13 Ορισμοί της ΄Εντασης του Ομογενούς Μαγνητικού Πεδίου και της μονάδας μέτρησης 1 Tesla. Στο μαγνητικό πεδίο, ως κατάλληλο υπόθεμα θεωρούμε το κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο. Η Ένταση 𝜝 του μαγνητικού πεδίου είναι διανυσματικό μέγεθος και μας δείχνει πόσο ισχυρό είναι το μαγνητικό πεδίο σ’ ένα σημείο του. Το διάνυσμα της έντασης 𝜝 σ’ ένα σημείο του μαγνητικού πεδίου έχει διεύθυνση τη διεύθυνση του άξονα της μαγνητικής βελόνας που ισορροπεί στο πεδίο και φορά από το νότιο προς το βόρειο πόλο της.
 • 14. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 14 Ο ορισμός του μέτρου της έντασης του μαγνητικού πεδίου προκύπτει από το νόμο του Laplace. Το μέτρο της έντασης Β μαγνητικού πεδίου είναι ίσο με το πηλίκο της δύναμης Laplace, που ασκείται σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, προς το γινόμενο της έντασης I του ρεύματος επί το μήκος ℓ του αγωγού, που βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, όταν αυτός τοποθετηθεί κάθετα στις δυναμικές γραμμές. 𝜝 = 𝑭𝐋 𝜤. ℓ
 • 15. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 15 Η μονάδα μέτρησης της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο SI είναι το 1Tesla (1T) (Τέσλα). Nikola Tesla (1856 – 1943) Ένα Tesla είναι η ένταση του ομογενούς μαγνητικού πεδίου το οποίο ασκεί δύναμη 1Ν σε ευθύγραμμο αγωγό, που έχει μήκος 1m, όταν διαρρέεται από ρεύμα έντασης 1Α και βρίσκεται μέσα στο πεδίο τέμνοντας κάθετα τις δυναμικές γραμμές του. 1 𝐍 𝚨.𝐦 = 1Tesla
 • 16. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 16 Η ένταση του μαγνητικού πεδίου • της Γης, 5 x 10-5 T, • του ανθρώπινου εγκεφάλου, 1 x 10-15 T, • στο εσωτερικό μαγνητικού τομογράφου (MRI), 3Τ, • στον Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (NMR), 18Τ, • η μεγαλύτερη εργαστηριακή τιμή (Πανεπιστήμιο Τόκιο, 2018) που έχει καταγραφεί, 1200 Τ. Το 1 Tesla αποτελεί μια τεράστια τιμή έντασης μαγνητικού πεδίου. Πόσο μεγάλη μονάδα μέτρησης είναι 1 Tesla;
 • 17. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 17 Δύναμεις μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών. Ο ρευματοφόρος αγωγός Α2 βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο του ρευματοφόρου αγωγού Α1. 𝑭12 r 𝑩1 I1 A1 ℓ I2 A2 Τότε, σε τμήμα ℓ του αγωγού Α2, ασκείται δύναμη Laplace 𝑭𝟏𝟐 από τον αγωγό Α1. (Οι αγωγοί Α1 και Α2 είναι στο επίπεδο της διαφάνειας) r I2 A2 ℓ I1 A1 𝑭𝟐1 𝑩2 Όμοια, για τμήμα ℓ του αγωγού Α1 που βρίσκεται στο μαγνητικό πεδίο του ρευματοφόρου αγωγού Α2.
 • 18. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 18 Οι δυνάμεις 𝑭𝟏𝟐 και 𝑭𝟐𝟏 έχουν σχέση “δράση – αντίδραση”, δηλαδή, 𝑭𝟏𝟐 = - 𝑭𝟐𝟏 𝑭𝟏𝟐 = 𝑩𝟏𝑰𝟐ℓ 𝑩𝟏 = 𝒌𝛍 𝟐𝑰𝟏 𝒓 𝑭𝟏𝟐 = 𝒌𝛍 𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐 𝒓 ℓ Όμοια 𝑭𝟐𝟏 = 𝑩𝟐𝑰𝟏ℓ 𝑩𝟐 = 𝒌𝛍 𝟐𝑰𝟐 𝒓 𝑭𝟐𝟏 = 𝒌𝛍 𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐 𝒓 ℓ 𝑭𝟏𝟐 = 𝑭𝟐𝟏 Όπως αναμενόταν I1 I2 𝑭12 r ℓ 𝑩1 A1 A2 𝑭𝟐1 𝑩2 ℓ
 • 19. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 19 Διαπιστώνουμε ότι Όταν οι 2 παράλληλοι αγωγοί διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα, έλκονται. Όταν οι 2 παράλληλοι αγωγοί διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα, απωθούνται. I1 I2 𝑭12 r ℓ 𝑩1 A1 A2 𝑭𝟐1 𝑩2 ℓ I1 I2 𝑭12 r ℓ 𝑩1 A1 A2 𝑭𝟐1 𝑩2 ℓ
 • 20. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 20 Πειραματική επίδειξη της δύναμης μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών (από το ΜΙΤ Physics) Αριστερό κλικ στην εικόνα
 • 21. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 21 Ορισμός της θεμελιώδους μονάδας μέτρησης 1 Ampère (1A) στο SI. Ορίζουμε την (θεμελιώδη) μονάδα της Έντασης του Ηλεκτρικού Ρεύματος στο SI, με την βοήθεια της δύναμης μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών. 1Α είναι η ένταση του σταθερού ρεύματος που όταν διαρρέει δύο ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς απείρου μήκους, οι οποίοι βρίσκονται στο κενό και σε απόσταση r = 1m ο ένας από τον άλλο, τότε σε τμήμα μήκους ℓ = 1m o ένας ασκεί στον άλλο δύναμη F = 2.10-7N. 𝑭 = 𝒌𝛍 𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐 𝒓 ℓ 𝒌𝛍= 𝟏𝟎−𝟕 𝐍 𝐀𝟐 , 𝑰𝟏=𝑰𝟐=𝟏𝐀, ℓ=𝟏𝐦, 𝒓=𝟏𝐦 𝑭 = 𝟐. 𝟏𝟎−𝟕𝐍
 • 22. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 22 Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ = 10cm διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α και βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β = 0,2Τ. Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται ο αγωγός όταν: α) είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές, β) είναι παράλληλος με τις δυναμικές γραμμές, γ) σχηματίζει γωνία 30° με τις δυναμικές γραμμές. Παράδειγμα 4 (σελ. 141) α) Όταν ο αγωγός είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές έχουμε: β) Όταν ο αγωγός είναι παράλληλος με τις δυναμικές γραμμές έχουμε: δηλαδή ο αγωγός δε δέχεται καμία δύναμη. Παραδείγματα σχολικού βιβλίου
 • 23. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 23 γ) Όταν ο αγωγός σχηματίζει γωνία 30° με τις δυναμικές γραμμές έχουμε:
 • 24. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 24 Παράδειγμα 5 (σελ. 144) Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα Ι1 = 30Α και Ι2 = 10Α και βρίσκονται σε απόσταση r = 10cm. Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται ένας τρίτος αγωγός σε κάθε μέτρο μήκους όταν βρίσκεται στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης και διαρρέεται από ρεύμα Ι3 = 20Α αντίρροπο με το ρεύμα των άλλων δύο αγωγών. Επειδή οι δυνάμεις έχουν αντίθετη φορά, όπως φαίνεται στο σχήμα, η συνισταμένη τους θα είναι ίση με: Άρα η συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο και φορά ίδια με τη φορά της δύναμης 𝐹13.
 • 25. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 25 Ας βρούμε ερωτήσεις και ασκήσεις για την “Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace” στο διαδίκτυο. • 26 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής με το πρόγραμμα Hot Potatoes, εδώ. • Πολλές ερωτήσεις και ασκήσεις από τα “Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα (study4exams)”, εδώ. • Πολλές ερωτήσεις και ασκήσεις από το “Υλικό Φυσικής-Χημείας”, εδώ. • Όλα τα θέματα Ηλεκτρ/γνητισμού από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εδώ. • “Προετοιμασία Φυσικής”, από τον Γιάννη Μπατσαούρα στο fb, εδώ. • Εργαστηριακή άσκηση από το ΕΚΦΕ Λευκάδος, εδώ. • “Ηλεκτρομαγνητισμός – Τεύχος Β”, του Χαρ. Παπαθεοδώρου (εκδ. Πατάκη), εδώ.
 • 26. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 26 Παρακάτω δίνονται διευθύνσεις όπου μπορείτε να βρείτε αναρτήσεις για το θέμα “Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace”. • Διαδικτυακή παρουσίαση της δύναμης Laplace από τον Σταύρο Λουβερδή, εδώ. • Διαδικτυακή παρουσίαση της δύναμης Laplace από το κανάλι iPedia, εδώ. • Παρουσίαση ενδιαφέροντος πειράματος από το ΜΙΤ Physics, εδώ. • Παρουσίαση θεωρίας από το ιστολόγιο physiclessons του Στέργιου Πελλή, εδώ. • Προσομοίωση για “Δύναμη Laplace” από τον Ηλία Σιτσανλή, εδώ. • Προσομοίωση για “Δύναμη Laplace” από το Φωτόδεντρο, εδώ. • Προσομοίωση για “Δύναμη μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών” (αγγλικά), εδώ.
 • 27. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 27 Εφαρμογές
 • 28. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 28 Ερωτήσεις από το βιβλίο (από σελ. 170)
 • 29. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 29 8. Τι λέμε δύναμη Laplace; Σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε για το μέτρο και τη διεύθυνσή της; 9. Πώς ορίζεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου, πώς η μονάδα της; 10. Tι γνωρίζετε για τη δύναμη μεταξύ δύο παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών; 11. Πώς ορίζεται το Ampère;
 • 30. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 30 42. Ο ρευματοφόρος αγωγός της εικόνας ισορροπεί στους κατακόρυφους και λείους αγωγούς. Να σχεδιαστεί η φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου. 𝒘 𝑭𝑳 𝑩
 • 31. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 31 43. Ο ρευματοφόρος αγωγός του σχήματος ισορροπεί στους κατακόρυφους αγωγούς χωρίς τριβές. Αν διπλασιάσουμε το ρεύμα ο αγωγός α) θα συνεχίσει να ισορροπεί, β) θα κινηθεί προς τα πάνω επιταχυνόμενος με επιτάχυνση g, γ) θα κινηθεί προς τα κάτω επιταχυνόμενος με επιτάχυνση g, δ) θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω ευθύγραμμα και ομαλά. 𝑭𝑳
 • 32. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 32 α) Θα κινηθεί προς τα κάτω επιταχυνόμενος. β) Θα παραμείνει η ισορροπία. γ) Θα παραμείνει η ισορροπία. 44. Στον αγωγό της προηγούμενης ερώτησης τι θα συμβεί αν α) αλλάξουμε τη φορά του ρεύματος, β) αλλάξουμε τη φορά του ρεύματος και της έντασης του μαγνητικού πεδίου ταυτόχρονα, γ) διπλασιάσουμε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου και ταυτόχρονα υποδιπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος 𝑭𝑳
 • 33. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 33 45. Βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις της ερώτησης που ακολουθεί είναι σωστή: Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί Α και Γ μεγάλου μήκους που διαρρέονται από ρεύματα ΙΑ και ΙΓ αντίστοιχα, βρίσκονται σε μικρή μεταξύ τους απόσταση. Αν ΙΑ = 3ΙΓ τότε τα μέτρα των δυνάμεων Laplace FA και FΓ που ασκούνται στους αγωγούς είναι: α) FA = 3FΓ. β) FA = FΓ/3. γ) FA = FΓ. δ) τα στοιχεία δεν είναι επαρκή.
 • 34. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 34 46. Τρεις παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί (1), (2), (3) μεγάλου μήκους διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα Ι1, Ι2, Ι3. Σε ποιον από τους τρεις αγωγούς η συνισταμένη δύναμη από τους δύο άλλους αγωγούς είναι δυνατόν να είναι μηδέν; Στον αγωγό (2)
 • 35. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 35 Ασκήσεις και Προβλήματα από το βιβλίο (από σελ. 183)
 • 36. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 36 29. Ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός μήκους ℓ = 20cm τοποθετείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 0,4Τ. Όταν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα Ι = 10Α, μετακινείται με σταθερή επιτάχυνση α = 2m/s2. Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης Laplace για χρόνο t = 10s (υποθέτουμε ότι η FL είναι η μόνη δύναμη στη διεύθυνση κίνησης του αγωγού). WF L = 80J
 • 37. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 37 30. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους ℓ = 20cm μπορεί να μετακινείται πάνω σε δύο κατακόρυφους μονωτικούς αγωγούς χωρίς τριβές. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 2Τ. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον αγωγό, ώστε αυτός: α) να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. β) να κατεβαίνει με επιτάχυνση α = g/3. γ) να ανεβαίνει με επιτάχυνση α = g/4. Δίνονται: m = 100g, g = 10m/s2. α) Ι1 = 2,5Α β) Ι2 = 𝟓 𝟑 Α γ) Ι3 = 𝟐𝟓 𝟖 Α
 • 38. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 38 31. Μεταλλικό ορθογώνιο τρίγωνο διαρρέεται από ρεύμα I και βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο τρίγωνο. Fολ = 0
 • 39. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 39 32. Οριζόντια μεταλλική ράβδος μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα Ι1 = 100Α. Στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο κάτω από τη ράβδο και παράλληλα με αυτή βρίσκεται ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ = 1m και μάζας m = 5g. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον αγωγό, ώστε αυτός να ισορροπεί σε απόσταση x = 2cm από τη μεταλλική ράβδο. (g = 10m/s2) Ι = 50Α
 • 40. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 40 34. Μία μεταλλική ράβδος μήκους ℓ = 1m κρέμεται οριζόντια από ένα δυναμόμετρο με μονωτικά νήματα μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο. Όταν η ράβδος δε διαρρέεται από ρεύμα το δυναμόμετρο δείχνει ένδειξη F1 = 0,4Ν. Όταν η ράβδος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α δείχνει ένδειξη F2 = 0,6N. Να υπολογιστούν: α) το βάρος της ράβδου, β) η δύναμη Laplace, γ) η ένταση του μαγνητικού πεδίου. α) 0,4Ν β) 0,2Ν γ) 2.10-2Τ
 • 41. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 41 39. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους r = 12cm και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα I1 και Ι2 = 5Ι1, αντίστοιχα. Να υπολογιστεί σε ποιο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί ένας τρίτος ρευματοφόρος αγωγός, ώστε να ισορροπεί. x = 2cm
 • 42. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 42 Ερωτήσεις εκτός του βιβλίου
 • 43. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 43 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις, στις παρακάτω προτάσεις: (Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μία λέξη) α. «Ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ διαρρέεται από ρεύμα έντασης I και βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Η δύναμη Laplace που ασκείται στον αγωγό έχει σημείο εφαρμογής το ………… του αγωγού, ……………….. κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τον αγωγό και την ένταση Β του πεδίου και φορά που καθορίζεται από τον κανόνα των …………. …..……………( 2 λέξεις ) του δεξιού χεριού. Ο αντίχειρας έχει την κατεύθυνση του .……………., ο δείκτης την κατεύθυνση της ………………. του μαγνητικού πεδίου, οπότε ο μέσος δείχνει την κατεύθυνση της ……………… Laplace. » μέσο διεύθυνση ρεύματος έντασης δύναμης δακτύλων τριών
 • 44. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 44 β. «1 ………… είναι η ένταση του ομογενούς μαγνητικού πεδίου, το οποίο ασκεί ……………… 1Ν σε ευθύγραμμο αγωγό που έχει μήκος 1m, όταν διαρρέεται από ρεύμα έντασης ……… και βρίσκεται μέσα στο πεδίο τέμνοντας ……………… τις δυναμικές γραμμές του». Tesla δύναμη 1 Α κάθετα 2. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι Σωστή ή με Λ αν είναι Λάθος. α. Δύο απείρου μήκους ευθύγραμμοι παράλληλοι αγωγοί που διαρρέονται από ομόρροπα ηλεκτρικά ρεύματα και βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους απωθούνται. β. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, που βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, θα μπορούσε να μη δέχεται δύναμη Laplace. Λ Σ
 • 45. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 45 3. Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, τοποθετημένος κάθετα στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Η δύναμη Laplace που ασκείται στον αγωγό, Α. έχει την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών του πεδίου. Β. έχει τη διεύθυνση του αγωγού. Γ. σχηματίζει οξεία γωνία με την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών του πεδίου. Δ. είναι κάθετη στη διεύθυνση του αγωγού και στη διεύθυνση των δυναμικών γραμμών του πεδίου.
 • 46. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 46 4. Δεν ασκείται δύναμη Laplace σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό ο οποίος Α. είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Β. σχηματίζει οξεία γωνία με τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Γ. διαρρέεται από ρεύμα μικρής έντασης. Δ. είναι παράλληλος προς τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
 • 47. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 47 I (α) 5. Να σχεδιαστεί η δύναμη Laplace στις παρακάτω 2 περιπτώσεις: I x x x x x x x x x x x x (β) 𝜝 𝜝 𝑭 𝑭
 • 48. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 48 6. Χάλκινος ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ με μάζα m κρέμεται οριζόντια από τα αγώγιμα νήματα ΑΚ και ΓΛ. Τα άκρα Α και Γ συνδέονται με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε. Ο αγωγός ΚΛ τοποθετείται στο διάκενο μεταξύ των πόλων πεταλοειδή μαγνήτη κάθετα στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού του πεδίου, το οποίο θεωρούμε ομογενές. Θέλουμε η δύναμη Laplace, που δρα στον ρευματοφόρο αγωγό ΚΛ από το μαγνητικό πεδίο, να είναι αντίρροπη του βάρους της. Α. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται για την πηγή, ο πόλος Α να είναι θετικός και ο πόλος Γ αρνητικός. Β. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται για την πηγή, ο πόλος Γ να είναι θετικός και ο πόλος Α αρνητικός. Γ. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται ο αγωγός ΚΛ να τοποθετηθεί παράλληλα στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Δ. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
 • 49. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 49 7. Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί Α και Γ απείρου μήκους απέχουν απόσταση d και διαρρέονται από αντίρροπα συνεχή και σταθερά ηλεκτρικά ρεύματα, εντάσεων ΙΑ και ΙΓ αντίστοιχα, όπου ΙΓ = 3ΙΑ (σχήμα). Ένας τρίτος ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους ℓ, παράλληλος με τους αγωγούς Α και Γ, που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτούς και ισορροπεί, απέχει αποστάσεις rA και rΓ από τους αγωγούς Α και Γ αντίστοιχα. Ο αγωγός μήκους ℓ διαρρέεται από συνεχές και σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι που είναι ομόρροπο με το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό Α. Η απόσταση rΓ είναι ίση με: i. 𝑑 4 . ii. 3𝑑 2 . iii. 5𝑑 4 . Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
 • 50. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 50 Ασκήσεις και Προβλήματα εκτός του βιβλίου
 • 51. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 51 Κ Λ Ε 1. Στο κύκλωμα του σχήματος υπάρχει μεταλλικό σύρμα ΚΛ μάζας m = 2g, μήκους ℓ = 10cm και αντίστασης R = 10Ω, το οποίο μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές στους κατακόρυφους οδηγούς. Το όλο σύστημα βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β = 2.10-2Τ, κάθετο στο επίπεδο των οδηγών. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ της πηγής, ώστε το σύρμα να ισορροπεί. Δίνονται: g = 10m/s2, η πηγή δεν έχει εσωτερική αντίσταση. Ε = 100V 𝒎𝒈 𝑭𝐋 𝑩 I
 • 52. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 52 2. Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί A και Γ, μεγάλου μήκους, απέχουν μεταξύ τους r = 5cm και διαρρέονται από ρεύματα με εντάσεις Ι1 = 2Α και Ι2 = 1,5Α, αντίστοιχα. Να βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε σημείο Λ που βρίσκεται πάνω στην ευθεία που ενώνει τους αγωγούς και σε απόσταση r1 = 2cm από τον αγωγό Α, όταν τα ρεύματα που διαρρέουν τους αγωγούς είναι α. ομόρροπα. β. αντίρροπα. α. 10-5 Τ, κατεύθυνση του 𝜝𝟏 β. 3x10-5 Τ, κατεύθυνση ίδια με 𝜝𝟏 και 𝜝𝟐