ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม

Proud N. Boonrak
Proud N. BoonrakProud N. Boonrak
ปรัช ญาการศึก ษาพิพ ัฒ นาการ
     นิย ม


     ( PROGRESSIVI
ความหมายของปรัช ญาการศึก ษา
       พิพ ฒ นาการนิย ม
         ั


พิพ ัฒ นาการ หรือ Progressive หมายถึง การเปลี่ย นแปลง
พิพ ัฒ นาการ หรือ Progressive หมายถึง การเปลี่ย นแปลง
ไม่ห ยุด นิ่ง การจัด การศึก ษาต้อ งปรับ ปรุง ให้ส อดคล้อ งกับ
ไม่ห ยุด นิ่ง การจัด การศึก ษาต้อ งปรับ ปรุง ให้ส อดคล้อ งกับ
           ความเปลี่ย นแปลง
           ความเปลี่ย นแปลง
 จึง ได้เ ชื่อ ว่า “แนวทางแห่ง ความมีอ ิส รเสรีท ี่จ ะนำา ไปสู่
  การเปลี่ย นแปลง ปรับ ปรุง วัฒ นธรรมและสัง คม ”
ความเป็น มาของปรัช ญาการ
   ศึก ษาพิพ ัฒ นาการนิย ม
 พิพ ัฒ นาการนิย มเกิด ขึ้น เพื่อ ต่อ ต้า นแนวคิด และวิธ ีก าร
ศึก ษาแบบเดิม ที่เ น้น แต่เ นื้อ หา สอนแต่ท ่อ งจำา ไม่ค ำา นึง ถึง
          ความสนใจของเด็กจัง จ๊า ค รุส โซ, จอห์น เฮนรี่, เปสตาลอสซี่, เฟรด เดอริค ฟ
รอเบล เป็น ผู้ม ีแ นวคิด ทางปรัช ญาการศึก ษาพิพ ัฒ นาการ
         นิย มเป็น พวกแรกของยุโ รป
ความเป็น มา (ต่อ )
ค.ศ. 1870 ฟรานซีส ดับ เบิล ยู ปาร์ค    ต่อ มา John Dewey ได้
เกอร์ ได้เ สนอให้ม ีก ารปฏิร ูป ระบบ  ทำา การทดลองเพิ่ม เติม จนทั่ว
 โรงเรีย นขึน ใหม่ แต่ย ง ไม่ไ ด้ร ับ
       ้     ั        โลกได้ร ู้จ ัก ปรัช ญาการศึก ษา
      การยอมรับ             พิพ ัฒ นาการนิย ม
แนวคิด พืน ฐานของปรัช ญาการศึก ษา
     ้
      พิพ ัฒ นาการนิย ม
 มีแ นวคิด เช่น เดีย วกับ ปรัช ญาปฏิบ ัต น ิย ม เชื่อ ว่า ชีว ิต เป็น สิ่ง ที่
                     ิ
    เปลี่ย นแปลงได้เ สมอตามกาลเวลาและสิ่ง แวดล้อ ม   องค์ป ระกอบที่ม ีอ ิท ธิพ ลสูง สุด ในการกำา หนดรูป แบบของ
    วัฒ นธรรมและสัง คม คือ การค้น คว้า ทดลอง และ
      ประสบการณ์ข องมนุษ ย์ท ี่ไ ด้เ ห็น ประจัก ษ์


 การศึก ษาต้อ งเปลี่ย นแปลงไปตามสภาพการณ์ไ ม่ย ด ติด กับ รูป
                            ึ
 แบบเดิม เพื่อ ก่อ ให้เ กิด การปรับ ปรุง และพัฒ นาด้า นการศึก ษา
               อย่า งต่อ เนื่อ ง
หลัก สำา คัญ ของปรัช ญาการ
    ศึก ษาแบบพิพ ัฒ นาการ
• การศึก ษาคือ ชีว ิต มิใ ช่เ ป็น การเตรีย มตัว เพื่อ ชีว ิต
• การเรีย นควรจะเรีย นในสิ่ง ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์โ ดยตรงกับ ความสนใจ
 ของเด็ก
• การเรีย นโดยวิธ ีแ ก้ป ัญ หาสำา คัญ กว่า การจำา เนื้อ หาวิช า
• บทบาทของครูเ ป็น ผู้แ นะนำา มิใ ช่ผ ู้บ งการ หรือ สั่ง การ
•  โรงเรีย นควรส่ง เสริม ให้เ ด็ก รู้จ ัก ร่ว มมือ กัน มิใ ช่ส ่ง เสริม ให้ม ีก าร
 แข่ง ขัน กัน
• วิถ ท างประชาธิป ไตยเท่า นั้น ที่จ ะส่ง เสริม ให้เ กิด ความสัม พัน ธ์ก ัน
   ี
 อย่า งเสรีใ นทางความคิด และบุค ลิก ภาพ ซึ่ง สิ่ง นี้เ ป็น เงื่อ นไขที่
 จำา เป็น สำา หรับ ความเจริญ งอกงามอย่า งแท้จ ริง
การศึก ษาตามแนวความคิด ของ
ปรัช ญาการศึก ษาแบบพิพ ัฒ นาการ
การศึก ษาตามแนวความคิด ของ
ปรัช ญาการศึก ษาแบบพิพ ฒ นาการ
            ั
การศึก ษาตามแนวความคิด ของ
ปรัช ญาการศึก ษาแบบพิพ ฒ นาการ
            ั
การศึก ษาตามแนวความคิด ของ
ปรัช ญาการศึก ษาแบบพิพ ฒ นาการ
            ั
ข้อ ดีข องการนำา ปรัช ญาการศึก ษา
พิพ ัฒ นาการนิย มไปใช้ก ับ การศึก ษา
ข้อ ดีข องการนำา ปรัช ญาการศึก ษา
พิพ ัฒ นาการนิย มไปใช้ก ับ การศึก ษา
ข้อ เสีย ของการนำา ปรัช ญาการศึก ษา
พิพ ัฒ นาการนิย ม ไปใช้ก ับ การศึก ษา
1 de 13

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

เรียงความ Is1เรียงความ Is1
เรียงความ Is1
panisra42.7K vistas
คำประสมคำประสม
คำประสม
Arocha Chaichana36.5K vistas
ระดับของภาษาระดับของภาษา
ระดับของภาษา
ณรงค์ศักดิ์ กาหลง279.8K vistas
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
ชิตชัย โพธิ์ประภา73.7K vistas
อริยสัจ ๔ ม.๒อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
Evesu Goodevening10.3K vistas
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
วลัยลักษณ์ ยมพินิจ216.7K vistas
เพลงนันทนาการเพลงนันทนาการ
เพลงนันทนาการ
สุวิทย์ สารีแ้ก้ว103.5K vistas

Similar a ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม(20)

Presentation 5Presentation 5
Presentation 5
moohmed150 vistas
การจัดป้ายนิเทศPtfการจัดป้ายนิเทศPtf
การจัดป้ายนิเทศPtf
นางฉันทนา กานต์กัมพล1.7K vistas
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
ณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี88 vistas
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
Pitsiri Lumphaopun306 vistas
Thinking and doing schoolThinking and doing school
Thinking and doing school
WC Triumph858 vistas
Part3Part3
Part3
Mayuree Jantapan367 vistas
อ เกษตรอ เกษตร
อ เกษตร
Som อิอิ328 vistas
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
benty244323 vistas
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
nattawad14734 vistas
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
wanichaya kingchaikerd53 vistas
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
Theerayut Ponman38 vistas
ค่ายอาเซียนค่ายอาเซียน
ค่ายอาเซียน
Aonaon Krubpom576 vistas

Más de Proud N. Boonrak(16)

Present simplePresent simple
Present simple
Proud N. Boonrak719 vistas
ทฤษฏีไวก็อตสกี้ทฤษฏีไวก็อตสกี้
ทฤษฏีไวก็อตสกี้
Proud N. Boonrak48.4K vistas
พหุปัญญาพหุปัญญา
พหุปัญญา
Proud N. Boonrak1.4K vistas
ASEANASEAN
ASEAN
Proud N. Boonrak1.8K vistas

ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม

 • 1. ปรัช ญาการศึก ษาพิพ ัฒ นาการ นิย ม ( PROGRESSIVI
 • 2. ความหมายของปรัช ญาการศึก ษา พิพ ฒ นาการนิย ม ั พิพ ัฒ นาการ หรือ Progressive หมายถึง การเปลี่ย นแปลง พิพ ัฒ นาการ หรือ Progressive หมายถึง การเปลี่ย นแปลง ไม่ห ยุด นิ่ง การจัด การศึก ษาต้อ งปรับ ปรุง ให้ส อดคล้อ งกับ ไม่ห ยุด นิ่ง การจัด การศึก ษาต้อ งปรับ ปรุง ให้ส อดคล้อ งกับ ความเปลี่ย นแปลง ความเปลี่ย นแปลง จึง ได้เ ชื่อ ว่า “แนวทางแห่ง ความมีอ ิส รเสรีท ี่จ ะนำา ไปสู่ การเปลี่ย นแปลง ปรับ ปรุง วัฒ นธรรมและสัง คม ”
 • 3. ความเป็น มาของปรัช ญาการ ศึก ษาพิพ ัฒ นาการนิย ม พิพ ัฒ นาการนิย มเกิด ขึ้น เพื่อ ต่อ ต้า นแนวคิด และวิธ ีก าร ศึก ษาแบบเดิม ที่เ น้น แต่เ นื้อ หา สอนแต่ท ่อ งจำา ไม่ค ำา นึง ถึง ความสนใจของเด็ก จัง จ๊า ค รุส โซ, จอห์น เฮนรี่, เปสตาลอสซี่, เฟรด เดอริค ฟ รอเบล เป็น ผู้ม ีแ นวคิด ทางปรัช ญาการศึก ษาพิพ ัฒ นาการ นิย มเป็น พวกแรกของยุโ รป
 • 4. ความเป็น มา (ต่อ ) ค.ศ. 1870 ฟรานซีส ดับ เบิล ยู ปาร์ค ต่อ มา John Dewey ได้ เกอร์ ได้เ สนอให้ม ีก ารปฏิร ูป ระบบ ทำา การทดลองเพิ่ม เติม จนทั่ว โรงเรีย นขึน ใหม่ แต่ย ง ไม่ไ ด้ร ับ ้ ั โลกได้ร ู้จ ัก ปรัช ญาการศึก ษา การยอมรับ พิพ ัฒ นาการนิย ม
 • 5. แนวคิด พืน ฐานของปรัช ญาการศึก ษา ้ พิพ ัฒ นาการนิย ม มีแ นวคิด เช่น เดีย วกับ ปรัช ญาปฏิบ ัต น ิย ม เชื่อ ว่า ชีว ิต เป็น สิ่ง ที่ ิ เปลี่ย นแปลงได้เ สมอตามกาลเวลาและสิ่ง แวดล้อ ม องค์ป ระกอบที่ม ีอ ิท ธิพ ลสูง สุด ในการกำา หนดรูป แบบของ วัฒ นธรรมและสัง คม คือ การค้น คว้า ทดลอง และ ประสบการณ์ข องมนุษ ย์ท ี่ไ ด้เ ห็น ประจัก ษ์ การศึก ษาต้อ งเปลี่ย นแปลงไปตามสภาพการณ์ไ ม่ย ด ติด กับ รูป ึ แบบเดิม เพื่อ ก่อ ให้เ กิด การปรับ ปรุง และพัฒ นาด้า นการศึก ษา อย่า งต่อ เนื่อ ง
 • 6. หลัก สำา คัญ ของปรัช ญาการ ศึก ษาแบบพิพ ัฒ นาการ • การศึก ษาคือ ชีว ิต มิใ ช่เ ป็น การเตรีย มตัว เพื่อ ชีว ิต • การเรีย นควรจะเรีย นในสิ่ง ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์โ ดยตรงกับ ความสนใจ ของเด็ก • การเรีย นโดยวิธ ีแ ก้ป ัญ หาสำา คัญ กว่า การจำา เนื้อ หาวิช า • บทบาทของครูเ ป็น ผู้แ นะนำา มิใ ช่ผ ู้บ งการ หรือ สั่ง การ •  โรงเรีย นควรส่ง เสริม ให้เ ด็ก รู้จ ัก ร่ว มมือ กัน มิใ ช่ส ่ง เสริม ให้ม ีก าร แข่ง ขัน กัน • วิถ ท างประชาธิป ไตยเท่า นั้น ที่จ ะส่ง เสริม ให้เ กิด ความสัม พัน ธ์ก ัน ี อย่า งเสรีใ นทางความคิด และบุค ลิก ภาพ ซึ่ง สิ่ง นี้เ ป็น เงื่อ นไขที่ จำา เป็น สำา หรับ ความเจริญ งอกงามอย่า งแท้จ ริง
 • 7. การศึก ษาตามแนวความคิด ของ ปรัช ญาการศึก ษาแบบพิพ ัฒ นาการ
 • 8. การศึก ษาตามแนวความคิด ของ ปรัช ญาการศึก ษาแบบพิพ ฒ นาการ ั
 • 9. การศึก ษาตามแนวความคิด ของ ปรัช ญาการศึก ษาแบบพิพ ฒ นาการ ั
 • 10. การศึก ษาตามแนวความคิด ของ ปรัช ญาการศึก ษาแบบพิพ ฒ นาการ ั
 • 11. ข้อ ดีข องการนำา ปรัช ญาการศึก ษา พิพ ัฒ นาการนิย มไปใช้ก ับ การศึก ษา
 • 12. ข้อ ดีข องการนำา ปรัช ญาการศึก ษา พิพ ัฒ นาการนิย มไปใช้ก ับ การศึก ษา
 • 13. ข้อ เสีย ของการนำา ปรัช ญาการศึก ษา พิพ ัฒ นาการนิย ม ไปใช้ก ับ การศึก ษา