Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ขั้นตอนการสร้าง Animation

9.362 visualizaciones

Publicado el

ขั้นตอนการสร้าง Animation
- Preproduction
- Production
- Postproduction

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

ขั้นตอนการสร้าง Animation

  1. 1. ขั้นตอนการสร้าง ANIMATION Punsupa Porthanee
  2. 2. ขั้นตอนในการทาแอนิเมชั่น  การสร้างแอนิเมชันไม่ว่าจะเป็นประเภทใดสามารถแบ่งขั้นตอนการทาได้ ๓ ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้นตอนเตรียมการก่อนการทา (Preproduction) ขั้นตอนการทา (Production) ขั้นตอนหลังการทา (Postproduction)
  3. 3. ขั้นตอนเตรียมการก่อนการทา  เป็นหัวใจสาคัญสาหรับการสร้างเนื้ อหาของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนั้นๆ ความสนุก ตื่นเต้น และอารมณ์ของตัวละครทั้งหลาย จะถูกกาหนดใน ขั้นตอนนี้ ทั้งหมด ดังนั้นในส่วนนี้ จึงมีหลายขั้นตอนและค่อนข้างซับซ้อน หลายคนจึงมักกล่าวว่า หากเสร็จงานในขั้นตอนเตรียมการนี้ แล้ว ก็เสมือน ทางานเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ในขั้นตอนนี้ จะแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนย่อย ด้วยกัน โดยเรียงตามลาดับดังนี้ คือ
  4. 4. ขั้นตอนเตรียมการก่อนการทา (ต่อ) 1. เขียนเรื่องหรือบท (story) • การเล่าเรื่องที่บอกถึง เนื้ อหาเรื่องราวทุกอย่างใน ภาพยนตร์ (ตัวละคร ลาดับเหตุการณ์ ฉาก แนวคิด ) • พิจารณาการหักมุม การ สร้างความบันเทิง ความ ประทับใจ • เขียนเนื้ อเรื่องและบทพูด 2. ออกแบบภาพ (visual design) • ออกแบบตัวละคร • ออกแบบสี และลักษณะ ของฉาก 3. ทาบทภาพ (storyboard) • นาบทมาจาแนกมุมภาพ ต่างๆ • ร่างภาพพร้อมคาบรรยาย แล้วนามาเรียงต่อกันเป็น ฉากๆ 4. ร่างช่วงภาพ (animatic) • นาบทภาพทั้งหมดมาตัด ต่อ • ใส่เสียงพากย์ของตัวละคร ทั้งหมด ต้องมีแนวคิด แรงบันดาลใจ
  5. 5. ขั้นตอนการทา (Production)  เป็นขั้นตอนที่ทาให้ภาพตัวละครต่างๆ มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนสาคัญที่จะกาหนดว่า ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนั้น จะ สวยงามมากหรือน้อยเพียงใด ประกอบด้วย
  6. 6. ขั้นตอนการทา (Production) 1. วางผัง (layout) • การกาหนดมุม ภาพ และ ตาแหน่งของตัว ละครอย่าง ละเอียด • ในแต่ละช็อตภาพ นั้น ตัวละคร จะต้อง เคลื่อนไหว หรือ แสดงสีหน้า อารมณ์อย่างไร 2. ทาให้ เคลื่อนไหว (animate) • ทาให้ตัวละคร เคลื่อนไหวตาม บทในแต่ละฉาก • กาหนดว่า ในแต่ ละวินาที ตัว ละครหรือสิ่งของ ในฉากหนึ่งๆ จะ เปลี่ยนตาแหน่ง หรืออิริยาบถไป อย่างไร • กาหนดอริยาบท หลักก่อน 3. ฉากหลัง (background) • ฉากช่วยเสริม อารมณ์ของผู้ชม • สีและแสงที่ ต่างกันย่อมให้ อารมณ์ที่ไม่ เหมือนกัน
  7. 7. ขั้นตอนหลังการทา (Postproduction) • นาตัวละครและฉากหลังมา รวมเป็นภาพเดียวกัน • ปรับแสงและสีของภาพ ให้มี ความกลมกลืนกัน ไม่ให้สี แตกต่างกัน 1. การประกอบภาพรวม (compositing) • เลือกเสียงดนตรีและเสียง ประกอบ ให้เข้ากับการ ดาเนินเรื่อง • การ์ตูนภาพเดียวกันแต่เสียง ประกอบต่างกัน ทาให้ อารมณ์แตกต่างกัน 2. ดนตรีและเสียงประกอบ (music and sound effects)

×