Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Internette Pazarlama Ders Notları , sunu

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 70 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

A los espectadores también les gustó (17)

Anuncio

Similares a Internette Pazarlama Ders Notları , sunu (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Internette Pazarlama Ders Notları , sunu

 1. 1. INTERNETTE PAZARLAMA Yeni Ekonomi, E-ĠĢ E-ticaret Hazırlayan Öğr.Gör. Erdal ORAL Ders Sunumu , 2009 DERS 1
 2. 2. DERS ĠÇERĠĞĠ •Yeni Ekonomi •YENĠ EKONOMĠYE YOL AÇAN TEMEL FAKTÖRLER •YENĠ EKONOMĠ NEDĠR ? •PAZARLAMANIN DEĞĠġEN YÜZÜ •PAZARLAMADAKĠ DÖNÜġÜM •e-dönüĢüm aĢamaları •4P’DEN 4C’YE •Ġnternettin Sağladığı Fırsatlar •Pazarlama Tarafları (Oyuncular) •e-iĢ bileĢenleri •e-business (electronic business) •e-ticaretin geliĢimi •m-ticaret, me-ticaret, cepten ticaret •e-ticaret’te kime danıĢılmalı? •e-ticaret nedir? •e-ticaret araçları •e-ticaret uygulamalarında ilkeler •E-ticaret Biçimleri •iliĢkiler ve örnekler
 3. 3. DERS ĠÇERĠĞĠ ġirketler Arası E-Ticaret (B2B- Business To Business) e-pazaryeri: Covisint LLC B2B B2C Tüketici – Tüketici C2C ġirket-Kamu Ġdaresi Arası Elektronik Ticaret (B2G-Business to goverment) Tüketici-Kamu Ġdaresi Arası Elektronik Ticaret (C2G-Customer to goverment) Devlet – Devlet E-Ticaret – Maliyet Etkisi e-ticaret ve e-iĢ için sorunlar Ġnternet iĢ Süreçleri ve Pazarlama
 4. 4. YARDIMCI KAYNAK KĠTAPLAR Etiket Fiyatı: 17,50 TL (KDV Dahil) 15,00 TL (KDV Dahil)
 5. 5. Dijital Ekonomi
 6. 6. YENĠ EKONOMĠ 1990 sonrası yaĢanan geliĢmeler sonucunda dünya; ekonomik, politik ve kültürel bağlamda yeni bir düzene geçmiĢtir. Ġlerleme ve DeğiĢimin Evreleri Ekonomik yaĢamda devrim yaratan evreler arasındaki süre gittikçe kısalmakta ve zamanımızda değiĢim ve ilerlemenin hızı artmaktadır. Kaynak : Alcorta, 1992:11. (Aktaran : Can Aktan : http://www.canaktan.org/yeni-trendler/yeni-ekono
 7. 7. YENĠ EKONOMĠYE YOL AÇAN TEMEL FAKTÖRLER Bilgi teknolojisinde devrim* Çip teknolojisinde görülen ilerlemeler; Kablolu ve kablosuz iletiĢim sistemleri ile fotonik iletiĢim teknolojilerindeki ilerlemeler; Ürün, üretim süreçleri ve hizmetlerin dijitalleĢmesi ve ortak standartların geliĢtirilmesi ve yazılım-donanım teknolojilerindeki ilerlemeler; Kopyalama, depolama, hafıza, tasarım, görüntü gibi destekleyici niteliğe sahip teknolojilerdeki hızlı geliĢmeler; Uygun yazılımların üretilmesi ve geliĢtirilmesine yönelik yeni araçların üretilmesi, internet ve internet teknolojisindeki büyük geliĢmeler. http://www.canaktan.org/yeni-trendler/yeni-ekonomi/etkili-faktor.htm
 8. 8. YENĠ EKONOMĠ NEDĠR ? Yeni ekonomi bir ağ ekonomisidir. ĠletiĢim ağlarıyla bütünleĢen bir ekonomidir. Küresel bir ekonomidir.
 9. 9. PAZARLAMANIN DEĞĠġEN YÜZÜ 18. yy sonu SANAYĠ DEVRĠMĠ ile makineleĢmenin artması, makine odaklı üretimin artması sonucu varoĢlarda yaĢam baĢlamıĢ, kente göç baĢlamıĢtır. FORDĠST SĠSTEM üretimin ana temasını oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Pazarın Ģartlarını ÜRETĠCĠ belirlemiĢtir. Pazarlama üretici odaklıdır. Rekabet yok denecek kadar az. KĠTLESEL ÜRETĠM yani tek, yekpare, az seçenekli KĠTLESEL TÜKETĠM ise üretici ne sunarsa onu kabul eden tüketim anlayıĢı Tüm bu sürecin sonrasında ÜRETĠM ODAKLI PAZARLAMA ANLAYIġI ortaya çıkmıĢtır. ÜRETĠM ODAKLI PAZARLAMA ANLAYIġI, ne üretirsem onu satarım ve iyi mal kendi kendini satar cümleleri ile ifade edilebilir.
 10. 10. PAZARLAMANIN DEĞĠġEN YÜZÜ Rekabet arttıkça ÜRETĠM ODAKLI PAZARLAMA ANLAYIġI yerine SATIġ ODAKLI PAZARLAMA ANLAYIġI gelmiĢtir. SATIġ ODAKLI PAZARLAMA ANLAYIġI, ne üretirsem onu satarım ama yeter ki satmasını bileyim. Bu da pazarlamanın ön plana çıkmasına ve araĢtırılmasına neden olmuĢtur. Bu esasında KLASĠK PAZARLAMA ANLAYIġIDIR. KLASĠK PAZARLAMA ANLAYIġI yerini TÜKETĠCĠ ODAKLI MODERN PAZARLAMA ANLAYIġINA bırakmıĢtır. MODERN PAZARLAMA ANLAYIġINDA tüketici her Ģeydir. Amaç tüketicilerin isteklerine daha çok eğilerek daha çok mal satmaktır.
 11. 11. PAZARLAMADAKĠ DÖNÜġÜM ĠĢletmeler internet kanalıyla ürün ve hizmetlerini yeni pazarlara, yeni tüketicilere tanıtma ve satma potansiyeline kavuĢmuĢlardır. Ġnternetin devrimci nitelikleri iĢletme- yönetim anlayıĢında kendini göstermekte, bütün iĢ faaliyet ve süreçleri giderek daha yoğun bir biçimde elektronik ortam üzerinden yürütülmektedir.
 12. 12. PAZARLAMADAKĠ DÖNÜġÜM Ġġ Küresel / Yerel / Fiziksel ÇEVRESĠ Sanal VARLIKLAR Somut Soyut DEĞĠġĠM Periyodik Sürekli Kitlesel Kitlesel Üretim ÜRETĠM KiĢiselleĢtirme Kaynak : “Understanding The Net Economy Revolution”, http://www.iPlanet.com
 13. 13. 4P’DEN 4C’YE 4C 4P Customer Value / MüĢteri Değeri Product / Ürün Customer Cost / MüĢteri Maliyeti Price / Fiyat Customer Convenience / MüĢteriye Kolaylık Place / Yer Promotion / Tanıtım Customer Communication / MüĢteri iletiĢimi Philip Kotler tarafından ortaya atılan 4C kavramları Müşteri odaklı yaklaşımın gelişmesiyle beraber firmaların satıcı gözlüğünü bırakarak müşteriyi dikkate almaları kavramını ortaya çıkarmıştır. 4c kavramına baktığımızda 4p’nin müşteri bakışına uyarlanmış hali olduğu anlaŞılmaktıdır. 4P kavramı nasıl pazarlama stratejimizi nasıl kuracağımızı gösteren kılavuzsa 4C’de 4P’yi destekleyen önemli bir araçtır. Bu çerçevede pazarlamacılar 4P’yi kurmadan önce müşterilerinin 4C’lerini iyi bir şekilde incelemeleri ve üzerinde düşünmeleri gerekmektedir.
 14. 14. Ġnternettin ĠĢletmeye Sağladığı Fırsatlar Zaman ĠġLETME Maliyet Mekan 7x24
 15. 15. Ġnternettin Tüketiciye Sağladığı Fırsatlar Bilgi TÜKETĠCĠ Hizmet Ürün 7x24
 16. 16. Pazarlama Tarafları (Oyuncular) Alıcı Satıcı Üretici Bankalar Komisyoncular Sigorta ġirketleri Nakliye - Kargo ġirketleri Özel Sektör Bilgi Teknolojisi - Yazılım ġirketleri Sivil Toplum Örgütleri (Tüketiciyi Koruma Derneği, Odalar v.b.) Üniversiteler Onay Kurumları, Elektronik Noterler DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Gümrük MüsteĢarlığı Diğer Kamu Kurumları
 17. 17. e-ticaretin geliĢimi ĠġLETME Ġġ HAREKETLERĠ internet E-pazaryeri e-pazaryeri 1980 EDI veri teknoloji faks metin ses telefon fiziksel posta zaman müĢteriler tedarikçiler ĠġLETME
 18. 18. e-pazaryeri: Covisint LLC • En büyük B2B e-pazaryeri •Daimler Chysler, General Motors, Ford, Nissan, Renault, Peugeot , 1999 • Çelik, cam, plastik parçalar, elektronik vb otomotiv sektöründe kullanılan ham madde alım-satımı yapılmaktadır. 2001’de • 1700 tedarikçi • $129 milyar iş hacmi • $37.6 milyar mezat hacmi Ford, 2001’de 70 milyon dolar edinim tasarrufu sağladı. http://www.covisint.com http://www.steelorbis.com http://www.chemorbis.com
 19. 19. e-ticaret nedir? ĠĢletmece yürütülen iĢler ve bilgi akıĢının sağlanmasında elektronik araçlar ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımıdır. Tasarımdan alıĢ, satıĢ ve ulaĢtırmaya iĢletmelerce yürütülen iĢlerin tüm safhalarını hızlandırmak, basitleĢtirmek, kolaylaĢtırmak için elektronik araçlar ve ağ kullanımıdır. Elektronik ağlar vasıtasıyla destek zincirinin herhangi bir aĢamasında, organizasyon içinde olsun veya olmasın, iĢletmeler arasında, iĢletmeler ve müĢteriler arasında veya kamu ve özel sektörler arasında ödemeli veya ödemesiz gerçekleĢtirilen ticari iĢlemlerdir. Mal, hizmet veya bilginin sayısal araçlarla transferini kapsayan herhangi bir iĢlem veya bu iĢlemleri yapabilmeyi sağlayan sayısal fonksiyonlardır. Elektronik ağlar vasıtasıyla mal ve hizmet üretimi, tanıtımı, alıĢ ve satıĢı gibi iĢlemlerdir.
 20. 20. E-ticaret sayesinde Maliyet azaltılıyor, Verimlilik artıyor, Personel giderleri asgari düzeyde
 21. 21. E-Ticaret – Maliyet Etkisi Sektör Tasaruf % Geleneksel E-Ticaret Maliyet Maliyeti 8 USD 1 USD 87 Uçak Bileti Rezervasyonu Bankacılık Hizmetleri 1.8 USD 0.13 USD 89 Hayat Sigortası 400-700 USD 200-300 USD 50 Poliçesi Yazılım 15 USD 0.20-0.50 USD 97-99 Fatura Ödemesi 2.22-2.32 USD 0.65-1.10 USD 67-71 Kaynak: Gartner Grup
 22. 22. Enformasyon, genel olarak insanın dıĢ dünyayla iliĢkisinde, belirsizlik düzeyini azaltan her tür uyaran Ģeklinde tanımlanabilir. Daha özel olarak ise formatlanmıĢ ve yapılandırılmıĢ veriler bütünü olarak tanımlanabilir.
 23. 23. e-ticaret uygulamalarında ilkeler Güvenlik • Kolay ve güvenli eriĢim esastır. MüĢteri parasının kaybolmayacağı veya çalınmayacağından emin olmalıdır. Esneklik • Hızlı ve kolay dönüĢtürülebilme önemlidir. Yapısal değiĢimlere açık Ölçeklenebilirlik • Çok sayıda müĢteriye performanstan ödün vermeden hizmet. Süreklilik • Kesintisiz hizmet önemlidir. Entegrasyon • Eski ve mevcut sistemlerle entegre çalıĢabilmelidir. Arayüzler • KiĢiselleĢtirilebilir, çarpıcı, kolay kullanılabilir olmalıdır. Web, Wap, TV, PDA destekleri olması çok kanallı olması avantajdır. Pazarlama • Zamanında, doğru pazarlama teknikleri elbette önemlidir.
 24. 24. BANKALAR Ödeme / Alt Yapısı { Ürün / Hizmet } SATICI FĠRMA MÜġTERĠ { SipariĢ /Ödeme Bilgisi } LOJĠSTĠK {Teslimat} {Depolama}
 25. 25. E-ĠĢ e-business (electronic business) Gelir/kar yaratmak ve ağ ekonomisinin sunmuĢ olduğu fırsatlardan en yüksek düzeyde yararlanmak için iĢletme içi ve iĢletme dıĢı iliĢkiler ve iĢlemlerin elektronik sistemler ve özellikle internet tabanlı yapıldığı bir iĢ biçimidir. Internet üretim müĢteri Intranet e.iĢletme S.Alma/Tedarik SatıĢ/Pazarlama taĢeronlar Finans/Muhasebe Üretim UlaĢtırma/Dağıtım Ġnsan Kaynakları Extranet IT lojistik firması Extranet tedarikçiler ĠĢletme birimleri arasında (intranet) Mevcut iĢ iliĢkilerinin sürdürülmesi (extranet) Yeni iĢ iliĢkileri (internet) ĠĢletme - ĠĢletme ĠĢletme - MüĢteri Mevcut iĢ iliĢkilerinin sürdürülmesi (extranet) Ön Uç Arka Uç Yeni iliĢkiler (internet) Tedarikçiler, lojistik Müşteriler.... şirketleri ve diğer işletmeler
 26. 26. E-ticaret Biçimleri B2B iĢletme iĢletme business business networks B2G intranet B2C G2B B2A extranet internet devlet müĢteri government customer C2G P2G G2C G2P C2C P2P ĠĢletmeden ĠĢletmeye Business-to-Business B2B ĠĢletmeden MüĢteriye Business-to-Costumer B2C Devletten ĠĢletmeye Government-to-Business G2B MüĢteriden MüĢteriye Customer-to-Customer C2C KiĢiden KiĢiye People-to-People P2P Devletten MüĢteriye Government-to-Customer G2C Devletten Halka Goverment-to-Citizen G2C Devletten Devlete Government-to-Government G2G
 27. 27. ĠliĢkiler Satıcı Tüketici ġirket Devlet MüĢteri Halk ÇalıĢanlar B2E VatandaĢ ġirket C2B G2B B2B Alıcı C2C B2C G2C Tüketici MüĢteri Halk VatandaĢ G2G C2G B2G Devlet
 28. 28. e-ticaret & e-iĢ [EB = EC + BI + CRM + SCM + ERP + HRM +…] Burada, EC = e-commerce BI = business intelligence CRM = customer relationship management SCM = supply chain management ERP = enterprise resource planning HRM = human resource management e-ticaret HRM e-iĢletme CRM ERP SCM e-iĢ dönüĢüm ortak kaynak kullanımı yeni iĢ modelleri yeni ürünler ve hizmetler birlikte çalıĢma
 29. 29. Business intelligence, BI ; ĠĢ zekâsı bir organizasyonun ham verilerini analiz etmek için kullanan çeĢitli yazılım uygulamalarının tümünü kapsayan bir ifade. (SAS) MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ, CRM SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi ) tedarik zinciri, ürünlerin, tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlayan iliĢkiler ve bağlantılar bütünüdür. Firmanın bütün departman ve fonksiyonlarını tek bir sistem içinde birleĢtirmeye çalıĢmasıdır.
 30. 30. ġirketler Arası E-Ticaret (B2B- Business To Business) Firmalar arasında yapılan elektronik ticarete B2B adı verilmektedir. Örneğin Sanayi Ģirketlerine kimyasal malzeme satan bir site B2B sitesidir. B2B Site Tipleri Bir firmanın Tüm firmaların bir bayilerine, iĢ arada bulunduğu ortaklarına yönelik
 31. 31. ġirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret (B2C-Business to consumer) Firmaların müĢterilere yönelik kurmuĢ olduğu sitelerdir. Perakende satıĢ yapılmaktadır. B2C Birçok kategori ve Tek bir kategori / alisveris.guralporselen.com.tr markanın bir arada konuya bulunduğu b2c odaklanmıĢ b2c siteleri siteleri
 32. 32. Tüketici – Tüketici ġahısların kendi ürünlerini sergiledikleri, ticari iĢletme olma, fatura kesme zorunluluğu olmayan, Ģahıslar arasında gerçekleĢen e-ticaret türüdür. Dünya’da ki ve Türkiye’de ki örneklerine bakıldığında en yaygın ve en çok kullanılan e- ticaret türü olduğu gözlemlenmiĢtir. Tüm ürünlerin / içeriğin kullanıcılar tarafından giriliyor olması büyük bir çeĢitlilik kazandırmaktadır. Fakat aynı zamanda farklı sorunlarıda birlikte getirmektedir. Türkiye’de Gittigidiyor bu sorunlara faydalı bir çözüm getirerek (SıfırRisk) baĢarısını artırmıĢtır.
 33. 33. ġirket-Kamu Ġdaresi Arası Elektronik Ticaret (B2G-Business to goverment) Firma ile kamu arasındaki ticari iĢlemleri kapsar, Kamu ihalelerinin internette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermeleri ilk örneklerini oluĢturmaktadır.
 34. 34. Tüketici-Kamu Ġdaresi Arası Elektronik Ticaret (C2G-Customer to goverment)
 35. 35. Devlet – Devlet
 36. 36. M - ticaret Me-business (Mobil e-iĢ) • filo yönetimini mobil cihazlarla yapılması • e-bilet
 37. 37. e-pazaryeri: Covisint LLC • En büyük B2B e-pazaryeri •Daimler Chysler, General Motors, Ford, Nissan, Renault, Peugeot , 1999 • Çelik, cam, plastik parçalar, elektronik vb otomotiv sektöründe kullanılan ham madde alım-satımı yapılmaktadır. 2001’de • 1700 tedarikçi • $129 milyar iş hacmi • $37.6 milyar mezat hacmi Ford, 2001’de 70 milyon dolar edinim tasarrufu sağladı.
 38. 38. B2C Doğrudan müĢteriyle iliĢki kurulan bir e-ticaret Ģeklidir. – Kitap satıĢı 14000 13,000+ 11.656 • amazon.com 12000 • arkadas.com.tr 10000 1995 7070 8000 1996 – Otomobil satıĢı 1997 6000 • automall.com 1998 2799 4000 1999 – Uçak/tren bileti ayırma ve alma 2000 639 • ryanair.com 0 1995 1996 1997 1998 1999 • ... Japonya e-dükkan sayısı Genellikle perakende ticaret için geçerlidir. Ġnternet’le büyük geliĢme göstermiĢtir. • 65 Milyar Dolar (2001) 4000 3660 3300 • 600 Milyar Dolar (2005) 3500 Yeni B2C uygulamaları (C2B mi?) 3000 2500 • Mağaza portalları EU 1800 2000 1700 U.S. – Cybermalls 1200 1300 1500 Japan • Fiyat karĢılaĢtırma 1000 360 – Pricegrabber 500 90 90 0 – pricewatch B to B B to C Total
 39. 39. B2C Avantajları • MüĢterilere daha iyi hizmet (yer ve zaman bağımsız) • MüĢteri sayısında artıĢ • Daha geniĢ seçenekler ve daha ucuz fiyat • Dünya çapında pazarlama ve satıĢ • Kesintisiz 24/7 hizmet ve satıĢ e-shopping...e-store e-tailing Dezavantajları e-auctioning • DüĢük dönüĢ (alıĢ) oranları e-banking e-trading – ABD’de yaklaĢık %2 e-entertaining e-learning e-realtor • Yüksek risk (Siberfobi : Cyberphobia) e-gambling – Ġflaslar nedeniyle oluĢan irrasyonel korku e-directory e-news e-zine e-adversiting e-logistics
 40. 40. C2C MüĢteriler veya kiĢilerin çoğu kez bir aracı platform kullanarak görüĢmesi ve ticaret yapmasıdır. • Örnekler – Ebay www.ebay.com – Autotrader.com www.autotrader.com – Otoilan.com www.otoilan.com – Arabam.com www.arabam.com 5 milyar dolar iĢ hacmi (2001) P2P ? • Ġnternet kullanıcılarının dosyaları ve bilgisayar kaynaklarını paylaĢmasıdır. – Napster www.napster.com – Kazaa www.kazaa.com
 41. 41. C2C Avantajlar • MüĢterilerin kendi aralarında doğrudan iliĢki kurmasını sağlar. • KiĢilere mal ve himzetlerini satmak için yeni bir iĢ yapma Ģekli sağlar. Dezavantajları • Kazancın az oluĢu
 42. 42. e-ticaret ve e-iĢ için sorunlar Kültürel Sorunlar • Ġsteksizlik ve güven eksikliği • Dil engeli Politikalar ve Yasal Sorunlar • KiĢisellik ve verinin korunmasında sorunlar • Vergilendirmede sorunlar • Devlet desteğinin eksikliği Altyapı Yetersizlikleri • Altyapının yetersizliği • Ödeme yöntemlerinin belirsizliği • SipariĢ memnuniyeti ile ilgili sorunlar Pazar Tanımları ve istatistik bilgi • Ev pazarının hacmi • Yerel satıĢ teknikleri
 43. 43. Ġnternet iĢ Süreçleri ve Pazarlama Artık internetin pazarlama ve iş süreçleri içine girmeisi ile, pazarın bölümlenmesi, Pazar araştırmalarına verilen değer ve yatırımlar artmıştır. Çünkü değişen tüketici profilinin analizi önemli hale gelmiştir. değişen tüketici profili ile pazarlama stratejilerinde farklılıklar oluşmuştur. Bu slayta da görüldüğü üzere artık pazarlama doğrusal bir süreç değil, devinimsel bir süreçtir. Kaynak: Alistair Campbell, What is E-Commerce: The Opportunities and Threats, http://www.e-trade.org.uk/doc-training_tools.htm, Document Library / Training Tools / Training-02, Glasgow Development Agency, 2000, Erisim Tarihi:24.4.2001.
 44. 44. B2M B2M (Business to Machines) CocaCola’dan Otomata Yeni gelişen bir e-ticaret şeklidir. Şirket İnternet aracılığıyla uzaktaki makinelerle iletişim kurabildiğinden bilgi alıp iş süreçlerini otomasyona geçirir. Örneğin, Coca Cola otomatlarını doldurmakla görevli olan bir şirket düşünün. Otomat makineleri şirkete bilgi geçer, şirket en yakındaki kamyonu otomata gönderir. Sipariş ve dağıtım bilgileri otomatik olarak SCM’de işlenir. Coca Cola otomatlarının durumunu, satış miktarlarını, teknik ayrıntılarını uzaktan izler.
 45. 45. INTERNET PAZARLAMASININ GELĠġĠMĠ Önce araĢtırma amaçlı Eğlence , dinlenme, bilgilenme Güvenlik sistemlerini geliĢmesi ile Ticari alıĢ veriĢ AraĢtırma ve eğitim siteleri önemli hale geldi Internet pazarlamasının geliĢiminde iki ana etken önemli • 1- IP geleneksel pazarlama faaliyetini etkiliyor • 2- teknolojinin geliĢmesi ile pazarlama stratejilerinde iĢletme karlılığını arttıran yeni iĢ modellerinin oluĢması
 46. 46. YENĠ PAZARLAMA TANIMI AġAĞIDAKĠ FARKLILIKLARI ĠÇERĠR 1- Pazarlama iĢlevi artık her iĢletme her bölümün kontrolü altındadır. 2- sayısal bilgiler daha rahat düzenlenir ve paylaĢılır 3- ĠĢletmeler bağlamında diyalog artmıĢ ve bilgi önemli hale gelmiĢtir. 4- ĠĢletme içi ve iĢletme dıĢı bilginin ayrımı azalmıĢtır. 5- IP pazarlama bilgi sisteminin bir parçasıdır
 47. 47. INTERNET ÜZERĠNDE PAZARLAMA KAVRAMI Pazarlama kavramının unsurları açısından internetin diğer özellikleri Ģöyledir(Kırcova,2005:32-33). 1- kiĢiye özel üretim ; kitlesel üretim kavramı sona ermiĢ müĢterilerin kiĢisel isteklerine uygun mal ve hizmet üretimi internet pazarlaması aracılığı ile en üst noktaya eriĢmiĢtir. 2- Zengin içerik : iĢletmelin ürün ve hizmetini destekleyen multimedia araçları bir arada kullanılarak tüketiciye zengin içeriğin ulaĢması sağlanmıĢtır. 3- E-Tedarik sistemi : tedarikçi ve üretici entegrasyonu maksimize ve optimize edilmiĢtir stok ve envanter maliyetleri düĢecektir. 4- E-promosyon : geleneksel promosyon araçlarının yerini alan internetle internet üzerindeki bütünleĢik pazarlama iletiĢimi fonksiyonları farklı bir boyut kazanmıĢtır. 5- E- Pazar araĢtırması Pazar ve pazarlama araĢtırmaları önemli hale gelmiĢ ve maliyetler büyük ölçüde düĢmüĢtür. 6- E- MüĢteri iliĢkileri , tüketici odaklı üretim süreci içerisinde tüketiciler ve müĢteriler ile olan iletiĢimin boyutu değiĢmiĢ veri analizi verinin iĢlenmesi ve verinin elde edilme süreçleri geleneksel iĢ modellerine göre daha kolay bir hale gelmiĢtir. 7-E-iletiĢim iĢ modellerinde coğrafi engeller ortadan kalkmakta hem iĢletme içi hem iĢletme dıĢı faaliyetleri kolaylaĢmaktadır. Etkinlik ve verimlilik buna bağlı olarak artmaktadır.
 48. 48. Ġnternette Pazarlama ve Geleneksel Pazarlamanın KarĢılaĢtırılması
 49. 49. DeğiĢen Tüketici Profili IP içindeki pazarlama kitlesi temle olarak bilgisayar kullanmasını bilen softike ürünlere meraklı teknolojik geliĢime duyarlı daha çok yüksek öğrenim görmüĢ genç kitle Bu kitle bilgiye önem ve değer verir. Alacakları ürün veya hizmet hakkında bilgi edinmeyi önemser ve karĢılıklı iletiĢime izin verir.
 50. 50. YENĠ EKONOMĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ Yeni ekonomi bilgi ekonomisidir. Yeni ekonomi dijital bir ekonomidir. Yeni ekonomide sanallaĢma önemli rol oynamaktadır. Ekonominin kıtlığa dayalı olma niteliği aĢınmaktadır. Yeni ekonomi bir ağ ekonomisidir. Yeni ekonomide bilgi malları ortaya çıkmaktadır. Yeni ekonomide aracılar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Yeni ekonominin hakim sektörü üçlü bir oluĢumdur. Yeni ekonomi yenilik temelli bir ekonomidir. Yeni ekonomi bir hız ekonomisidir. Yeni ekonomi küresel bir ekonomidir. Yeni ekonomide gayri-maddi malların (intangible goods) önemi artmaktadır.
 51. 51. Fotonik nedir? Fotonik temelde fotonların(ıĢık hücreleri) kontrol edilmesi, algılanması ve iĢlenmesi tanımlanabilir. olarak Fotonik ile ses, görüntü, data vb. Ģeyler iletilmekte ve iĢlem sağlıklı bu çok olarak gerçekleĢmektedir. Günümüzde fiberoptik olarak adlandırılan kablolar yardımı ile bu iletimler sağlanmaktadır.Kütlesiz, elektrik yüksüz ve ıĢık hızındaki fotonların gelecekte elektronların yerini alması beklenmektedir. Buda elektroniğin yerini fotoniğe bırakması anlamına gelir.
 52. 52. Yeni ekonomi bir ağ ekonomisidir. Yeni ekonomi iletiĢim ağlarıyla bütünleĢen bir ekonomidir. Analog hatlar yerine dijital iletiĢim ağlarının oluĢması ve klasik ana bilgisayar sisteminden web tabanlı sisteme doğru gerçekleĢen kayma iĢ dünyasında önemli dönüĢümlere neden olmaktadır. ĠletiĢim ağlarının band geniĢliğinin artması veri, metin, ses, görüntü ve video Ģeklindeki multi- medya kaynaklarına kolayca ulaĢıma imkan vermekte ve buna bağlı olarak yeni kurumsal yapıların hızla ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. Yeni teknoloji iletiĢim ağları küçük ölçekli iĢletmelere büyük ölçekli iĢletmelerin sahip olduğu ölçek ekonomileri ve kaynağa ulaĢma gibi ana avantajlara sahip olma imkanı sunmaktadır. Öte yandan, büyük ölçekli iĢletmelerin belli dezavantajları (katı bürokrasi, hiyerarĢik yapı, ve değiĢim güçlüğü) küçük iĢletmelerde bulunmamaktadır. Büyük ölçekli iĢletmeler ancak küçük akıĢkan gruplar halinde örgütlenirlerse çeviklik, özerklik ve esneklik kazanabileceklerdir. GloballeĢme ve deregülasyon. Yeni ekonominin ortaya çıkmasında rol oynayan diğer bir faktör de iktisadi faaliyetlerin hızla globalleĢmesi ve mal, sermaye, teknoloji ve hizmetler ile üretim ve dağıtım süreçlerinde global düzeyde deregülasyon eğiliminin varlığıdır. Son otuz yılda üç alanda iktisadi deregülasyon hareketleri söz konusu olmaktadır: (1) Mal ve hizmetlerin ticaretinde uygulanan tarife ve tarife dıĢı ticaret engellerinde azalma (korumacılığın gerilemesi); (2) Ulusal piyasaların dalgalanmaya bırakılması ve dolaysız yabancı yatırımlar ve diğer uluslararası sermaye akımları ile teknoloji transferleri önündeki engellerin azaltılması (finans ve sermaye piyasalarının serbestleĢtirilmesi) ve (3) Telekomünikasyon, hava taĢımacılığı, finans ve sigorta sektörleri baĢta gelmek üzere mal, hizmet ve finansal faaliyetlerin deregülasyonu ve tekellerin ortadan kaldırılması (yurtiçi piyasaların deregülasyonu). Bu geliĢmeler sonucunda global düzeyde teknoloji akım ve transferlerinin hız kazanması ve rekabetin artması mal ve hizmet fiyatlarında dramatik düĢüĢlerin meydana gelebilmesine imkan sağlamaktadır. (ġekil 4) Bu eğilim, yeni teknolojik geliĢmelerin yeni ürün ve üretim süreçlerinin geliĢtirilmesini sağladığı piyasalarda yaygındır.
 53. 53. Deregülasyon ? SerbestleĢtirme. KuralsızlaĢtırma. Serbest piyasa ekonomisine geçiĢ çerçevesinde, iktisadi faaliyetleri kamunun koyduğu kuralların sınırlayıcı etkisinden kurtarmak amacıyla yasal düzenlemelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması.
 54. 54. Customer Value (Müşteri Değeri) Müşteriler aldıkları ürün veya hizmetten bir değer elde etme ya da bir sorunlarının çözümünü bulmayı amaçlamaktadırlar. Müşterilerin bu amaçları doğrultusunda pazarlama işiyle uğraşanların bir ürün veya hizmet yaratacakları zaman bunun müşteriye sağlayacağı değeri öncelikle ortaya koymaları gerekmektedir.
 55. 55. Customer Cost (MüĢteri Maliyeti) MüĢterinin satın almak istediklerinin kendisine pahalıya mal olmaması isteği günümüzde dikkate alınması gereken önemli bir pazarlama unsur haline gelmiĢtir. Bu çerçevede iĢletmelerin kaliteli ve ucuz ürün üretebilmeliri ve müĢterinin ödemek durumunda kalacağı her eki ortadan kaldırmalı gerekmektedir.
 56. 56. Customer Convenience (MüĢteriye Kolaylık) MüĢteriler alacakları ürün ve hizmete kolayca ulaĢmak isterler. Pazarlama planlaması yapılırıken müĢterilerin ürün / hizmete kolayca oluĢmalarını sağlayacak dağıtım ağı ve iletiĢim sistemi kurulmalıdır.
 57. 57. Customer Communication (MüĢteri ĠletiĢimi) Pazarlamayı konu alan her türlü iletiĢim özünde müĢteriye dönük iletiĢimdir. Günümüzde e müĢteri tanıtımdan çok karĢılıklı iletiĢim istemektedir. Aldatıcı ve yanıltıcı olmayan dürüst ve empatik bir iletiĢim sistemi kurularak müĢterilerin olası sorunları giderilmelidir. 4C bilincine göre müĢteriye verilen değer, önem ve öncelik iĢletmelerin pazarlama iletiĢimi çerçevesini ve politikaların etkilemektedir. Bu çerçevede 4C kavramının da pazarlama iletiĢi kavramı düĢünülmesi müĢteri mutluluğunun içinde ve amaçlanmasıyla firmanın yaratacağı olumlu ve kalıcı etkinin yararları gözardı edilmemelidir.
 58. 58. Firma – Tüketici – Devlet EtkileĢimi
 59. 59. Customer Value (MüĢteri Değeri) MüĢteriler aldıkları ürün veya hizmetten bir değer elde etme ya da bir sorunlarının çözümünü bulmayı amaçlamaktadırlar. MüĢterilerin bu amaçları doğrultusunda pazarlama iĢiyle uğraĢanların bir ürün veya hizmet yaratacakları zaman bunun müĢteriye sağlayacağı değeri öncelikle ortaya koymaları gerekmektedir.
 60. 60. Intranet (LAN, Yerel Ağ) Yalnızca belirli bir kuruluĢ içindeki bilgisayarların oluĢturduğu ağa denir.
 61. 61. Extranet ĠĢ ortaklarını internet üzerinden birbirine bağlayan ağdır. Bu bağlantı özellikle iĢ ortaklarını kendi intranet alanlarına girmelerine izin veren Ģirketler tarafından kullanılır. Extranet çok sayıdaki organizasyonların iletiĢimini sağlayan geniĢletilmiĢ bir intranet ağıdır. Bu organizasyonların iç personelleri ,müĢterileri, tedarikçi firmaları ve stratejik ortakları, bağlantısız kapalı kullanıcı grupları halinde extranet yardımıyla birbirlerine bağlanabilirler.
 62. 62. İnanç asıl mesele Ġnanın! Türkiyede ya da Dünya’da kurulan örneklerin geçmiĢini incelediğiniz zaman bir çoğunun yıllar sonra kar ettiğini görebilirsiniz. Amazon.com - Jeff BEZOS : 10 yıl zarar etti. ġu anda 4.26 milyar dolar cirosu var. Her çeyrekte %25 – %30 artıyor. Hepsiburada.com - Kaan DÖNMEZ Infoshop ismiyle siteyi kurduklarında kendi kredi kartları ile ürün alıp müĢterilere gönderiyorlardı. Siteyi Doğan Holdinge satmaya giderken arabalarının benzini bitmek üzereydi. E-Bebek.com - Halil ERDOĞMUġ Bebek.com ve e-bebek.com alan adlarını almak için tüm varlıklarını (2 daire) sattı. Çevresindeki hiç kimse ona inanmadı. Alisverissaati.com - Kudret CÜREY Kuyumcu olan babası onu desteklemedi. Saatleri internetten sattı. Bugün 2 milyon dolar cirosu 8 adet mağazası var. 67
 63. 63. EDI (Electronic Data Interchange) EDI, ticari bilgi alisverisini standart hale getiren bir metoddur. EDI sistemi, elektronik iletiĢim sisteminde satıcı ve müĢteri arasında kağıt ve iĢ gücüne dayalı iliĢkiyi tümüyle değiĢtirmektedir. EDI yalnız baĢına ticari bilgi alıĢveriĢini standart hale getiren bir metod'dur.
 64. 64. E-pazaryeri tanımı E-pazaryeri, bir web sitesinde bir çok alıcı ve satıcının buluĢtuğu ve alıĢveriĢ yaptığı bir ortamdır. E-pazaryerlerinin odak noktası konumundaki iĢletmeler, alıcı ve satıcıların gerekli iĢlemleri yerine getirebilmelerini sağlamak üzere ihtiyaç duyulan her türlü altyapı ve ofis hizmetlerini sunmaktadırlar. E-pazaryerleri gelecekte KOBĠ’lerin de önemli bir tarafı olacağı, iĢletmeler arası elektronik ticarette (B2B) oldukça önemli bir yer tutmaktadır. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=102

×