გაკვეთილი V

Q
გაკვეთილი N5

საშინაო დავალების შემოწმება


 5. M (NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 გ/მოლი

  ი (Na) = = 0,3932  ანუ  39,32%

     (Cl) = = 0,6068 ანუ  60,68%


 M (CuSO4) = 64 + 32 + 4 . 16 = 160 გ/მოლი


   (Cu) = = 0,4        ანუ  40%


     (S) = = 0,2   ანუ  20%
 % (O) = = 0,4         ანუ  40% M (CaCO3) = 40 + 12 + 3 . 16 = 100 გ/მოლი

  ი (Ca) = = 0,4    ანუ  40%  4 (C) = = 0,12    ანუ  12%   % (O) = = 0,48   ანუ  48%


 M (H2SO4) = 2 . 1 + 32 + 4 . 16 = 98 გ/მოლი


 6 (H) = = 0,0204    ანუ  2,04%


 , (S) = = 0,3265    ანუ  32,65%
?  (O) = = 0,6531    ანუ 65,31%M (C4H10) = 4 . 12+ 1 . 10 = 58 გ/მოლი


 0 (C) = = 0,8276     ანუ 82,76%


   (H) = = 0,1724    ანუ 17,24%M (NaOH) = 23+ 16 + 1 = 40 გ/მოლი


   (Na) = = 0,575    ანუ 57,5%
   (O) = = 0,4      ანუ 40%
   (H) = = 0,025     ანუ 2,5%
6.  x : y = n (Pb) : n(O) = : = 0,418: 0,8375 = 1 : 2
          ე.ი. მივიღებთ PbO2


x : y : z = n (Sn) : n (O) : n (H) = :  : = 0,653 : 1,3125 : 1,3 = 1: 2,01 : 1,99

დავამრგვალოთ ეს რიცხვები, მივიღებთ           1:2:2

ე.ი. SnO2H2  ანუ   Sn(OH)2.x : y : z = n (Na) : n (C) : n (O) =   : : = 1,887 : 0,943 : 2,83 2 : 1 : 3


ე.ი. მივიღეთ Na2CO3.
I ტესტის პასუხები:
1. 3    2. 2    3. 2    4. 4    5. 2
6. 1    7. 3    8. 1    9. 4    10. 3
         ფიზიკური და ქიმიური თვისებები


 ფიზიკური თვისებები

  ნივთიერებებს გააჩნიათ ე.წ. ფიზიკური და ქიმიური თვისებები. ფიზიკური
თვისებებია: აგრეგატული მდგომარეობა, ფერი, სუნი, გემო, დუღილისა და ლღო
ბის ტემპერატურები და სხვა.
  ნივთიერებები შეიძლება გვხვდებოდეს მყარ, თხევად ან აირად მდგომა რე ო
ბაში (აგრეგატულ მდგომარეობაში). მყარ სხეულებს ახასიათებთ ფორმა და აქვთ
გარკვეული მოცულობა. თხევადი ნივთიერებები იღებენ იმ ჭურჭლის ფორ მას,
რომელშიც მათ მოვათავსებთ. ბოთლში ჩასხმულ წყალს ბოთლის ფორმა აქვს. თუ
ბოთლიდან წყალს ჭიქაში ჩავასხამთ წყალი ჭიქის ფორმას მიიღებს. მაგრამ,
სითხეები ინარჩუნებენ მოცულობას. აირები კი იღებენ იმ ჭურჭელის ფორმას და
მოცულობას, რომელშიც არიან მოთავსებულნი. ანუ მათ შეუძლიათ შეიცვალონ
როგორც ფორმა, ისე მოცულობა. მყარი ნივთიერებებია: სუფრის მარილი, შაქარი,
ცარცი. თხევადია: წყალი, სპირტი, გოგირდმჟავა. აირადია: ჟანგბადი (O2),
წყალბადი (H2 ) და სხვა.
  ნივთიერებები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფერის, მაგ: წყალი უფეროა, ნახშირი
შავია, ცარცი - თეთრი, გოგირდი - ყვითელი, შაბიამანი _ ლურჯი და ა.შ.
  ნივთიერებების ნაწილი უგემოა, ზოგს მწარე, ზოგს მლაშე, ზოგს ტკბილი გემო
აქვს. (ყურადღება! ყველა ნივთიერების გემოს გასინჯვა არ შეიძლება, რადგან
ნივთიერებების დიდი ნაწილი მომწამლავია).
  ნივთიერებებს შეიძლება ჰქონდეთ სასიამოვნო, მძაფრი ან არასასიამოვნო სუნი.
ზოგი მათგანი საერთოდ უსუნოა.
  მაგ: სუფთა წყალი უფერო, უსუნო და უგემო თხევადი ნივთიერებაა.. წყალი
იყინება 00C-ზე, ხოლო დუღს 1000C-ზე.
  შაბიამანი ლურჯი ფერის მყარი ნივთიერებაა. მას არა აქვს სუნი, აქვს მომ ჟა ვო
გემო (ძლიერი საწამლავია) .
  ჟანგბადი უფერო, უსუნო და უგემო აირია. დუღს -1830C-ზე, ლღვე ბა -2190C-
ზე.
  ცვლილებები, რომლებსაც ნივთიერება განიცდის იყოფა ორ ჯგუფად _ ფი ზი
კურ და ქიმიურ მოვლენებად.
  ფიზიკური მოვლენისას შეიძლება შეიცვალოს ნივთიერების ფორმა, ტემპე რა
ტურა, აგრეგატული მდგომარეობა და სხვა მახასიათებელი ნიშანი, მაგრამ არ
იცვლება ნივთიერების მილეკულა.
  წყალი შეიძლება რაიმე ჭურჭლიდან სხვა ჭურჭელში გადავასხათ. შეიძლება
გავაცივოთ 00-ზე უფრო დაბალ ტემპერატურაზე. ამ დროს წყალი გაიყინება (გა მ
ყარდება), მიღებული ყინული შეიძლება დავამსხვრიოთ უფრო მცირე ნაწი ლე ბად.
წყალი შეიძლება ავადუღოთ და ამ დროს წყალი თხევადი მდგომარეობიდან აირად
მდგომარეობაში გადადის. ყველა ეს გარდაქმნა ფიზიკური მოვლენაა, რადგან არ
იცვლება წყლის მოლეკულა H2O. ასეთი შედგენილობა აქვს როგორც თხევად წყალს,
ისე მყარს (ყინული) და აირს (წყლის ორთქლი). იცვლება მხო ლოდ წყლის
ფიზიკური მდგომარეობა.
  ზოგადად: კრისტალის ფორმის შეცვლა, დაქუცმაცება, ნივთიერების აგრე გა
ტული მდგომარეობის შეცვლა, ტემპერატურის ცვლილება _ ფიზიკური მოვლე
ნებია.  ქიმიური მოვლენები . ქიმიური რეაქციები

  როდესაც ერთი სახის მოლეკუ ლე ბისგან ახალი მოლეკულები წარმოიქმნება,
მაშინ, ასეთ გარდაქმნას ქიმიური მოვლენა, ანუ ქიმიური რეაქცია ეწოდება.
  როგორც ვიცით ქიმიურ ელემენტთა სიმბოლოების საშუალებით შეიძლება
ჩაიწეროს ნივთიერებათა მოლეკულების ფორმულები. ამ ფორმულების საშუა ლე
ბით შეიძლება გამოვსახოთ თუ რომელი ნივთიერებები ურთიერთქმედებენ ერთ მა
ნეთთან და რომელი ახალი ნივთიერებები წარმოიქმნებიან ამ დროს.
  მაგ.: ფოსფორი იწვის ანუ რეაგირებს ჟანგბადთან. ამ დროს ფოსფორის
ჟანგბადნაერთი (ოქ სი დი) წარმოიქმნება. ფოსფორის, ჟანგბადის და ფოსფორის
ოქსიდის ფორ მუ ლების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ამ რეაქციის სქემის ჩაწერა:

  P + O2   P2O5

  მიღებულ გამოსახულების მარჯვენა და მარცხენა მხარეში კოეფიციენტების
საშუალებით შეიძლება გავა ტო ლოთ ერთიდაიგივე ელემენტების ატომების
რაოდენობა. მარჯვენა მხარეში ჟანგბადის 5 ატომია, მარცხენაში _ 2. 2-ისა და 5-ის
უმარტივესი ჯერადია 10, ამიტომ მარჯვენა მხარეში შეგვაქვს კოეფიციენტი 2,
ხოლო მარცხენაში, ჟანგბადის მოლეკულის სიმბოლოს წინ _ კოეფიციენტი 5.

  P + 5O2  2P2O5

  მარჯვენა მხარეში კოეფიციენტის შემოტანამ ფოსფორის ატომების რიცხვი
გახადა 4-ის ტოლი. ამიტომ გასატოლებელია მარცხენა მხარეში ფოსფორის
ატომების რიცხვი. ამისათვის ფოსფორის სიმბოლოს წინ ვწერთ კოე ფიცი ე ნ ტს 4.
(დავი მა ხ სოვროთ, რომ მოლეკულის ფორმულის წინ კოეფიციენტის შემო ტანა
ნიშნავს მოლეკულის შემადგენელი ყველა ატომის რაოდენობის იმდენ ჯერ ვე
გაზრდას). ასე, რომ 2P2O5 ნიშნავს, რომ გვაქვს 2 . 2 = 4 ატომი P და 2 . 5 = 10 ატომი
O. 5O2 ნიშნავს, რომ გვაქვს 2 . 5 = 10 ატომი O.

  4P + 5O2      2P2O5;

  კოეფიციენტის შემოტანის შემდეგ სქემის ორივე მხარეში, როგორც ფოსფორის,
ისე ჟანგბადის ატომები თანაბარი რაოდენობითაა. შეიძლება ისარი ტოლობის
ნიშნითაც შევცვალოთ.

  4P + 5O2 = 2P2O5

  ამ გამოსახულებას ქიმიური რექციის ტოლობა ეწოდება.
განვიხილოთ გოგირდის წვის რეაქცია:

 S + O2      SO2;

  როგორც ვხედავთ რეაქციის სქემის მარჯვენა და მარცხენა ნაწილებში ერ თი
დაიგივე ელემენტთა ატომების რაოდენობა ტოლია. ასე, რომ ზოგჯერ
კოეფიციენტების შემოტანა საჭირო არ არის

 S + O2 = SO2
 განვიხილოთ სხვა შემთხვევებიც: მაგ:

 Al2O3 + HCl    AlCl3 + H2O

  ჯერ გავატოლოთ     მარჯვენა  და  მარცხენა  მხარეებში  ალუმინის  ატომთა
რაოდენობა

 Al2O3 + HCl    2AlCl3 + H2O

 შემდეგ ქლორის ატომთა რაოდენობა:

 Al2O3 + 6HCl    2 AlCl3 + H2O

 შემდეგ კი ჟანგბადისა და წყალბადის ატომების რაოდენობა.

 Al2O3 + 6HCl    2 AlCl3 + 3H2O

  ამის შემდეგ, უკვე შეგვიძლია, შევცვალოთ ისარი ტოლობის ნიშნით. მივი ღებთ
ქიმიური რეაქციის ტოლობას

 Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

  აქვე ავღნიშნოთ, რომ ქიმიური რეაქციის სქემის შედგენისას დაუშვებელია
ნივთიერებების ფორმულებში ინდექსების შეცვლა. ეს გამოიწვეს შედგენილობის
მუდმივობის კანონის დარღვევას.
  მოყვანილი მაგალითები უმარტივეს ქიმიურ რეაქციებს შეესაბამება. რთულ
შემთხვევებს განვიხილავთ მოგვიანებით.


 საშინაო დავალება :

 1.   ჩამოთვალეთ ნივთიერებათა ფიზიკური თვისებები?
 2.   რა არ იცვლება ფიზიკური მოვლენების დროს?
 3.   რას ეძახიან სხვაგვარად ქიმიურ მოვლენას?
 4.   გაატოლეთ ქვემოთ მოყანილი ქიმიური რეაქციების სქემები:

    Al + O2  Al2O3
    Mg + O2  Mg O
HgO H    Hg + O2
Fe2O3 + HBr   FeBr3 + H2O

Ca + N2   Ca3N2
BaO + H2O O Ba(OH)2
CaCO3    CaO + CO2
P2O5 + H2O O  H3PO4
CuO + HCl C CuCl2 + H2O

As + Cl2   AsCl3
C + H2    CH4
WO3 + H2    W + H2O

Recomendados

გაკვეთილი VI por
გაკვეთილი VIგაკვეთილი VI
გაკვეთილი VIqimia
2.9K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 3 por
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3datiko43
15.4K vistas5 diapositivas
G 011.doc por
G 011.docG 011.doc
G 011.docqimia
815 vistas6 diapositivas
გაკვეთილი II por
გაკვეთილი IIგაკვეთილი II
გაკვეთილი IIqimia
4.6K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი III por
გაკვეთილი IIIგაკვეთილი III
გაკვეთილი IIIqimia
9.8K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 6 por
გაკვეთილი № 6გაკვეთილი № 6
გაკვეთილი № 6datiko43
2.1K vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

გაკვეთილი № 5 por
გაკვეთილი № 5გაკვეთილი № 5
გაკვეთილი № 5datiko43
5.2K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 8 por
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8datiko43
3.9K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 9 por
გაკვეთილი № 9გაკვეთილი № 9
გაკვეთილი № 9datiko43
2K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 11 por
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11datiko43
5.8K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი IV por
გაკვეთილი IVგაკვეთილი IV
გაკვეთილი IVqimia
5.3K vistas6 diapositivas
G009 1 por
G009 1G009 1
G009 1barambo
752 vistas4 diapositivas

La actualidad más candente(20)

გაკვეთილი № 5 por datiko43
გაკვეთილი № 5გაკვეთილი № 5
გაკვეთილი № 5
datiko435.2K vistas
გაკვეთილი № 8 por datiko43
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8
datiko433.9K vistas
გაკვეთილი № 9 por datiko43
გაკვეთილი № 9გაკვეთილი № 9
გაკვეთილი № 9
datiko432K vistas
გაკვეთილი № 11 por datiko43
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი IV por qimia
გაკვეთილი IVგაკვეთილი IV
გაკვეთილი IV
qimia5.3K vistas
G009 1 por barambo
G009 1G009 1
G009 1
barambo752 vistas
გაკვეთილი № 25 por datiko43
გაკვეთილი № 25გაკვეთილი № 25
გაკვეთილი № 25
datiko432.3K vistas
G010 1 por barambo
G010 1G010 1
G010 1
barambo1.1K vistas
გაკვეთილი № 37 por datiko43
გაკვეთილი № 37გაკვეთილი № 37
გაკვეთილი № 37
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი № 38 por datiko43
გაკვეთილი № 38გაკვეთილი № 38
გაკვეთილი № 38
datiko437.2K vistas
G 011 1 por barambo
G 011 1G 011 1
G 011 1
barambo772 vistas
გაკვეთილი № 15 por datiko43
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15
datiko433.5K vistas
G003 110923031634-phpapp02 por barambo
G003 110923031634-phpapp02G003 110923031634-phpapp02
G003 110923031634-phpapp02
barambo331 vistas
გაკვეთილი № 14 por datiko43
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14
datiko435.4K vistas
გაკვეთილი №1 por datiko43
გაკვეთილი №1გაკვეთილი №1
გაკვეთილი №1
datiko4311.9K vistas
გაკვეთილი № 36 por datiko43
გაკვეთილი № 36გაკვეთილი № 36
გაკვეთილი № 36
datiko433.6K vistas
გაკვეთილი № 7 por datiko43
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7
datiko433.6K vistas
გაკვეთილი № 18 por datiko43
გაკვეთილი № 18გაკვეთილი № 18
გაკვეთილი № 18
datiko432.3K vistas
გაკვეთილი № 22 por datiko43
გაკვეთილი № 22გაკვეთილი № 22
გაკვეთილი № 22
datiko435K vistas
გაკვეთილი № 19 por datiko43
გაკვეთილი № 19გაკვეთილი № 19
გაკვეთილი № 19
datiko436K vistas

Destacado

გაკვეთილი № 44 por
გაკვეთილი № 44გაკვეთილი № 44
გაკვეთილი № 44datiko43
19.7K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 42 por
გაკვეთილი № 42გაკვეთილი № 42
გაკვეთილი № 42datiko43
18.9K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 43 por
გაკვეთილი № 43გაკვეთილი № 43
გაკვეთილი № 43datiko43
4.7K vistas3 diapositivas
G 040 por
G 040G 040
G 040datiko43
1.2K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 47 por
გაკვეთილი № 47გაკვეთილი № 47
გაკვეთილი № 47datiko43
9.6K vistas7 diapositivas
საქართველოს პატრული por
საქართველოს პატრულისაქართველოს პატრული
საქართველოს პატრულიdatiko43
700 vistas12 diapositivas

Destacado(20)

გაკვეთილი № 44 por datiko43
გაკვეთილი № 44გაკვეთილი № 44
გაკვეთილი № 44
datiko4319.7K vistas
გაკვეთილი № 42 por datiko43
გაკვეთილი № 42გაკვეთილი № 42
გაკვეთილი № 42
datiko4318.9K vistas
გაკვეთილი № 43 por datiko43
გაკვეთილი № 43გაკვეთილი № 43
გაკვეთილი № 43
datiko434.7K vistas
G 040 por datiko43
G 040G 040
G 040
datiko431.2K vistas
გაკვეთილი № 47 por datiko43
გაკვეთილი № 47გაკვეთილი № 47
გაკვეთილი № 47
datiko439.6K vistas
საქართველოს პატრული por datiko43
საქართველოს პატრულისაქართველოს პატრული
საქართველოს პატრული
datiko43700 vistas
G 010.docx por qimia
G 010.docxG 010.docx
G 010.docx
qimia570 vistas
G 009.docx por qimia
G 009.docxG 009.docx
G 009.docx
qimia418 vistas
G 020.doc por qimia
G 020.docG 020.doc
G 020.doc
qimia752 vistas
G 013.doc por qimia
G 013.docG 013.doc
G 013.doc
qimia801 vistas
G 014.doc por qimia
G 014.docG 014.doc
G 014.doc
qimia1.4K vistas
G 007.docx por qimia
G 007.docxG 007.docx
G 007.docx
qimia6.5K vistas
G 012.doc por qimia
G 012.docG 012.doc
G 012.doc
qimia4K vistas
გაკვეთილი № 46 por datiko43
გაკვეთილი № 46გაკვეთილი № 46
გაკვეთილი № 46
datiko431.9K vistas
გაკვეთილი I por qimia
გაკვეთილი Iგაკვეთილი I
გაკვეთილი I
qimia15.6K vistas
გაკვეთილი № 34 por datiko43
გაკვეთილი № 34გაკვეთილი № 34
გაკვეთილი № 34
datiko431.6K vistas
გაკვეთილი № 39 por datiko43
გაკვეთილი № 39გაკვეთილი № 39
გაკვეთილი № 39
datiko432.6K vistas
გაკვეთილი № 45 por datiko43
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45
datiko431.8K vistas
გაკვეთილი № 45 por datiko43
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45
datiko431.2K vistas
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w por datiko43
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w
datiko432.8K vistas

Similar a გაკვეთილი V

G005 110923032204-phpapp02 por
G005 110923032204-phpapp02G005 110923032204-phpapp02
G005 110923032204-phpapp02barambo
314 vistas6 diapositivas
G010 110926064001-phpapp02 por
G010 110926064001-phpapp02G010 110926064001-phpapp02
G010 110926064001-phpapp02barambo
174 vistas5 diapositivas
G011 110926064302-phpapp02 por
G011 110926064302-phpapp02G011 110926064302-phpapp02
G011 110926064302-phpapp02barambo
170 vistas8 diapositivas
G004 110923031950-phpapp01 por
G004 110923031950-phpapp01G004 110923031950-phpapp01
G004 110923031950-phpapp01barambo
299 vistas6 diapositivas
G 052 por
G 052G 052
G 052barambo
630 vistas7 diapositivas
G 037 por
G 037G 037
G 037datiko43
666 vistas6 diapositivas

Similar a გაკვეთილი V(18)

G005 110923032204-phpapp02 por barambo
G005 110923032204-phpapp02G005 110923032204-phpapp02
G005 110923032204-phpapp02
barambo314 vistas
G010 110926064001-phpapp02 por barambo
G010 110926064001-phpapp02G010 110926064001-phpapp02
G010 110926064001-phpapp02
barambo174 vistas
G011 110926064302-phpapp02 por barambo
G011 110926064302-phpapp02G011 110926064302-phpapp02
G011 110926064302-phpapp02
barambo170 vistas
G004 110923031950-phpapp01 por barambo
G004 110923031950-phpapp01G004 110923031950-phpapp01
G004 110923031950-phpapp01
barambo299 vistas
G 052 por barambo
G 052G 052
G 052
barambo630 vistas
G 037 por datiko43
G 037G 037
G 037
datiko43666 vistas
G009 110926063614-phpapp01 por barambo
G009 110926063614-phpapp01G009 110926063614-phpapp01
G009 110926063614-phpapp01
barambo122 vistas
G037 110928062458-phpapp02 por barambo
G037 110928062458-phpapp02G037 110928062458-phpapp02
G037 110928062458-phpapp02
barambo321 vistas
G025 110928021137-phpapp01 por barambo
G025 110928021137-phpapp01G025 110928021137-phpapp01
G025 110928021137-phpapp01
barambo226 vistas
G052 120708075806-phpapp01 por barambo
G052 120708075806-phpapp01G052 120708075806-phpapp01
G052 120708075806-phpapp01
barambo492 vistas
O 015 por barambo
O 015O 015
O 015
barambo255 vistas
O 015 por barambo
O 015O 015
O 015
barambo396 vistas
გაკვეთილი № 16 por datiko43
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16
datiko431.8K vistas
G 016.doc por qimia
G 016.docG 016.doc
G 016.doc
qimia525 vistas
G024 110926074256-phpapp02 por barambo
G024 110926074256-phpapp02G024 110926074256-phpapp02
G024 110926074256-phpapp02
barambo306 vistas
გაკვეთილი № 24 por datiko43
გაკვეთილი № 24გაკვეთილი № 24
გაკვეთილი № 24
datiko433.7K vistas
G008 110923050138-phpapp01 por barambo
G008 110923050138-phpapp01G008 110923050138-phpapp01
G008 110923050138-phpapp01
barambo139 vistas
G014 110926065624-phpapp01 por barambo
G014 110926065624-phpapp01G014 110926065624-phpapp01
G014 110926065624-phpapp01
barambo228 vistas

გაკვეთილი V

 • 1. გაკვეთილი N5 საშინაო დავალების შემოწმება 5. M (NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 გ/მოლი ი (Na) = = 0,3932 ანუ 39,32% (Cl) = = 0,6068 ანუ 60,68% M (CuSO4) = 64 + 32 + 4 . 16 = 160 გ/მოლი (Cu) = = 0,4 ანუ 40% (S) = = 0,2 ანუ 20% % (O) = = 0,4 ანუ 40% M (CaCO3) = 40 + 12 + 3 . 16 = 100 გ/მოლი ი (Ca) = = 0,4 ანუ 40% 4 (C) = = 0,12 ანუ 12% % (O) = = 0,48 ანუ 48% M (H2SO4) = 2 . 1 + 32 + 4 . 16 = 98 გ/მოლი 6 (H) = = 0,0204 ანუ 2,04% , (S) = = 0,3265 ანუ 32,65%
 • 2. ? (O) = = 0,6531 ანუ 65,31% M (C4H10) = 4 . 12+ 1 . 10 = 58 გ/მოლი 0 (C) = = 0,8276 ანუ 82,76% (H) = = 0,1724 ანუ 17,24% M (NaOH) = 23+ 16 + 1 = 40 გ/მოლი (Na) = = 0,575 ანუ 57,5% (O) = = 0,4 ანუ 40% (H) = = 0,025 ანუ 2,5% 6. x : y = n (Pb) : n(O) = : = 0,418: 0,8375 = 1 : 2 ე.ი. მივიღებთ PbO2 x : y : z = n (Sn) : n (O) : n (H) = : : = 0,653 : 1,3125 : 1,3 = 1: 2,01 : 1,99 დავამრგვალოთ ეს რიცხვები, მივიღებთ 1:2:2 ე.ი. SnO2H2 ანუ Sn(OH)2. x : y : z = n (Na) : n (C) : n (O) = : : = 1,887 : 0,943 : 2,83 2 : 1 : 3 ე.ი. მივიღეთ Na2CO3.
 • 3. I ტესტის პასუხები: 1. 3 2. 2 3. 2 4. 4 5. 2 6. 1 7. 3 8. 1 9. 4 10. 3 ფიზიკური და ქიმიური თვისებები ფიზიკური თვისებები ნივთიერებებს გააჩნიათ ე.წ. ფიზიკური და ქიმიური თვისებები. ფიზიკური თვისებებია: აგრეგატული მდგომარეობა, ფერი, სუნი, გემო, დუღილისა და ლღო ბის ტემპერატურები და სხვა. ნივთიერებები შეიძლება გვხვდებოდეს მყარ, თხევად ან აირად მდგომა რე ო ბაში (აგრეგატულ მდგომარეობაში). მყარ სხეულებს ახასიათებთ ფორმა და აქვთ გარკვეული მოცულობა. თხევადი ნივთიერებები იღებენ იმ ჭურჭლის ფორ მას, რომელშიც მათ მოვათავსებთ. ბოთლში ჩასხმულ წყალს ბოთლის ფორმა აქვს. თუ ბოთლიდან წყალს ჭიქაში ჩავასხამთ წყალი ჭიქის ფორმას მიიღებს. მაგრამ, სითხეები ინარჩუნებენ მოცულობას. აირები კი იღებენ იმ ჭურჭელის ფორმას და მოცულობას, რომელშიც არიან მოთავსებულნი. ანუ მათ შეუძლიათ შეიცვალონ როგორც ფორმა, ისე მოცულობა. მყარი ნივთიერებებია: სუფრის მარილი, შაქარი, ცარცი. თხევადია: წყალი, სპირტი, გოგირდმჟავა. აირადია: ჟანგბადი (O2), წყალბადი (H2 ) და სხვა. ნივთიერებები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფერის, მაგ: წყალი უფეროა, ნახშირი შავია, ცარცი - თეთრი, გოგირდი - ყვითელი, შაბიამანი _ ლურჯი და ა.შ. ნივთიერებების ნაწილი უგემოა, ზოგს მწარე, ზოგს მლაშე, ზოგს ტკბილი გემო აქვს. (ყურადღება! ყველა ნივთიერების გემოს გასინჯვა არ შეიძლება, რადგან ნივთიერებების დიდი ნაწილი მომწამლავია). ნივთიერებებს შეიძლება ჰქონდეთ სასიამოვნო, მძაფრი ან არასასიამოვნო სუნი. ზოგი მათგანი საერთოდ უსუნოა. მაგ: სუფთა წყალი უფერო, უსუნო და უგემო თხევადი ნივთიერებაა.. წყალი იყინება 00C-ზე, ხოლო დუღს 1000C-ზე. შაბიამანი ლურჯი ფერის მყარი ნივთიერებაა. მას არა აქვს სუნი, აქვს მომ ჟა ვო გემო (ძლიერი საწამლავია) . ჟანგბადი უფერო, უსუნო და უგემო აირია. დუღს -1830C-ზე, ლღვე ბა -2190C- ზე. ცვლილებები, რომლებსაც ნივთიერება განიცდის იყოფა ორ ჯგუფად _ ფი ზი კურ და ქიმიურ მოვლენებად. ფიზიკური მოვლენისას შეიძლება შეიცვალოს ნივთიერების ფორმა, ტემპე რა ტურა, აგრეგატული მდგომარეობა და სხვა მახასიათებელი ნიშანი, მაგრამ არ იცვლება ნივთიერების მილეკულა. წყალი შეიძლება რაიმე ჭურჭლიდან სხვა ჭურჭელში გადავასხათ. შეიძლება გავაცივოთ 00-ზე უფრო დაბალ ტემპერატურაზე. ამ დროს წყალი გაიყინება (გა მ ყარდება), მიღებული ყინული შეიძლება დავამსხვრიოთ უფრო მცირე ნაწი ლე ბად. წყალი შეიძლება ავადუღოთ და ამ დროს წყალი თხევადი მდგომარეობიდან აირად მდგომარეობაში გადადის. ყველა ეს გარდაქმნა ფიზიკური მოვლენაა, რადგან არ
 • 4. იცვლება წყლის მოლეკულა H2O. ასეთი შედგენილობა აქვს როგორც თხევად წყალს, ისე მყარს (ყინული) და აირს (წყლის ორთქლი). იცვლება მხო ლოდ წყლის ფიზიკური მდგომარეობა. ზოგადად: კრისტალის ფორმის შეცვლა, დაქუცმაცება, ნივთიერების აგრე გა ტული მდგომარეობის შეცვლა, ტემპერატურის ცვლილება _ ფიზიკური მოვლე ნებია. ქიმიური მოვლენები . ქიმიური რეაქციები როდესაც ერთი სახის მოლეკუ ლე ბისგან ახალი მოლეკულები წარმოიქმნება, მაშინ, ასეთ გარდაქმნას ქიმიური მოვლენა, ანუ ქიმიური რეაქცია ეწოდება. როგორც ვიცით ქიმიურ ელემენტთა სიმბოლოების საშუალებით შეიძლება ჩაიწეროს ნივთიერებათა მოლეკულების ფორმულები. ამ ფორმულების საშუა ლე ბით შეიძლება გამოვსახოთ თუ რომელი ნივთიერებები ურთიერთქმედებენ ერთ მა ნეთთან და რომელი ახალი ნივთიერებები წარმოიქმნებიან ამ დროს. მაგ.: ფოსფორი იწვის ანუ რეაგირებს ჟანგბადთან. ამ დროს ფოსფორის ჟანგბადნაერთი (ოქ სი დი) წარმოიქმნება. ფოსფორის, ჟანგბადის და ფოსფორის ოქსიდის ფორ მუ ლების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ამ რეაქციის სქემის ჩაწერა: P + O2 P2O5 მიღებულ გამოსახულების მარჯვენა და მარცხენა მხარეში კოეფიციენტების საშუალებით შეიძლება გავა ტო ლოთ ერთიდაიგივე ელემენტების ატომების რაოდენობა. მარჯვენა მხარეში ჟანგბადის 5 ატომია, მარცხენაში _ 2. 2-ისა და 5-ის უმარტივესი ჯერადია 10, ამიტომ მარჯვენა მხარეში შეგვაქვს კოეფიციენტი 2, ხოლო მარცხენაში, ჟანგბადის მოლეკულის სიმბოლოს წინ _ კოეფიციენტი 5. P + 5O2 2P2O5 მარჯვენა მხარეში კოეფიციენტის შემოტანამ ფოსფორის ატომების რიცხვი გახადა 4-ის ტოლი. ამიტომ გასატოლებელია მარცხენა მხარეში ფოსფორის ატომების რიცხვი. ამისათვის ფოსფორის სიმბოლოს წინ ვწერთ კოე ფიცი ე ნ ტს 4. (დავი მა ხ სოვროთ, რომ მოლეკულის ფორმულის წინ კოეფიციენტის შემო ტანა ნიშნავს მოლეკულის შემადგენელი ყველა ატომის რაოდენობის იმდენ ჯერ ვე გაზრდას). ასე, რომ 2P2O5 ნიშნავს, რომ გვაქვს 2 . 2 = 4 ატომი P და 2 . 5 = 10 ატომი O. 5O2 ნიშნავს, რომ გვაქვს 2 . 5 = 10 ატომი O. 4P + 5O2 2P2O5; კოეფიციენტის შემოტანის შემდეგ სქემის ორივე მხარეში, როგორც ფოსფორის, ისე ჟანგბადის ატომები თანაბარი რაოდენობითაა. შეიძლება ისარი ტოლობის ნიშნითაც შევცვალოთ. 4P + 5O2 = 2P2O5 ამ გამოსახულებას ქიმიური რექციის ტოლობა ეწოდება.
 • 5. განვიხილოთ გოგირდის წვის რეაქცია: S + O2 SO2; როგორც ვხედავთ რეაქციის სქემის მარჯვენა და მარცხენა ნაწილებში ერ თი დაიგივე ელემენტთა ატომების რაოდენობა ტოლია. ასე, რომ ზოგჯერ კოეფიციენტების შემოტანა საჭირო არ არის S + O2 = SO2 განვიხილოთ სხვა შემთხვევებიც: მაგ: Al2O3 + HCl AlCl3 + H2O ჯერ გავატოლოთ მარჯვენა და მარცხენა მხარეებში ალუმინის ატომთა რაოდენობა Al2O3 + HCl 2AlCl3 + H2O შემდეგ ქლორის ატომთა რაოდენობა: Al2O3 + 6HCl 2 AlCl3 + H2O შემდეგ კი ჟანგბადისა და წყალბადის ატომების რაოდენობა. Al2O3 + 6HCl 2 AlCl3 + 3H2O ამის შემდეგ, უკვე შეგვიძლია, შევცვალოთ ისარი ტოლობის ნიშნით. მივი ღებთ ქიმიური რეაქციის ტოლობას Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O აქვე ავღნიშნოთ, რომ ქიმიური რეაქციის სქემის შედგენისას დაუშვებელია ნივთიერებების ფორმულებში ინდექსების შეცვლა. ეს გამოიწვეს შედგენილობის მუდმივობის კანონის დარღვევას. მოყვანილი მაგალითები უმარტივეს ქიმიურ რეაქციებს შეესაბამება. რთულ შემთხვევებს განვიხილავთ მოგვიანებით. საშინაო დავალება : 1. ჩამოთვალეთ ნივთიერებათა ფიზიკური თვისებები? 2. რა არ იცვლება ფიზიკური მოვლენების დროს? 3. რას ეძახიან სხვაგვარად ქიმიურ მოვლენას? 4. გაატოლეთ ქვემოთ მოყანილი ქიმიური რეაქციების სქემები: Al + O2 Al2O3 Mg + O2 Mg O
 • 6. HgO H Hg + O2 Fe2O3 + HBr FeBr3 + H2O Ca + N2 Ca3N2 BaO + H2O O Ba(OH)2 CaCO3 CaO + CO2 P2O5 + H2O O H3PO4 CuO + HCl C CuCl2 + H2O As + Cl2 AsCl3 C + H2 CH4 WO3 + H2 W + H2O