Publicidad
Dạng 1
Dạng 1
Dạng 1
Dạng 1
Publicidad
Dạng 1
Dạng 1
Dạng 1
Dạng 1
Dạng 1
Publicidad
Dạng 1
Dạng 1
Próximo SlideShare
Tw170 Vd ToshibaTw170 Vd Toshiba
Cargando en ... 3
1 de 11
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Dạng 1

 1. CHUYÊN ĐỀ I: RÚT GỌN VÀ TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI Dạng 1: Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau Phương pháp: Nếu biểu thức có  Chứa mẫu số  ĐKXĐ: mẫu số khác 0  Chứa căn bậc chẵn  ĐKXĐ: biểu thức dưới dấu căn  0  Chứa căn thức bậc chẵn dưới mẫu  ĐKXĐ: biểu thức dưới dấu căn  0  Chứa căn thức bậc lẻ dưới mẫu  ĐKXĐ: biểu thức dưới dấu căn  0 1. 1 1 3 x x    2. 3 x 3. 2 4 5x x  4. 1 5 2 x x    5. 2008 2 1x  6. 2008 4x  7. -5x 8. 1 5 x x   9. 2 7x 10. 2 x x 11. 3x 1 12. 2 x 3 13. 5 2x 14. 1 7x 14 15. 2x 1 16. 3 x 7x 2   17. x 3 7 x   18. 2 1 2x x 19. 2 2x 5x 3  20. 2 1 x 5x 6  21. 1 3x x 3 5 x    22. 6x 1 x 3   23. 2 x 3x 7  24. 123 x 25. 3 3 1 3x   26. 15  x 27. 4 2 7 3x  28. 23 2 x 29. 2 5 x 30. 53 1   x 31. 3 1 1 5 x x x     32. 18 x 33. x213  34. x2 2 35. 2 6 5 x 36. 8 3 2 1 3 5x x   37. 3 2 1 4 5 2 x x x     38. 2 27 7 x 39. 63 2 x 40. 2 32 x 41. 2 42 5 2 x x x   
 2. Dạng 2: Tính giá trị biểu thức Phương pháp: Thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Trục căn thức ở mẫu nếu có Bước 2: Quy đồng mẫu thức (nếu có) Bước 3: Đưa một biểu thức ra ngoài dấu căn Bước 4: Rút gọn biểu thức 1. 3 2 4 18 2 32 50   2. 1622001850  3. 4532055  4. 5 48 4 27 2 75 108   5. 6. 485274123  7. 483512  8. 18584322  9. 54452203  10. 2 24 2 54 3 6 150   11. 16227182  12. 3 8 4 18 5 32 50   13. 125 2 20 3 80 4 45   14. 2 28 2 63 3 175 112   15. 1 3 2 8 50 32 2    16. 3 50 2 12 18 75 8    17. 2 75 3 12 27  18. 277512  19. 27 12 75 147   20. 21. 8 32 18 6 5 14 9 25 49   22. 16 1 4 2 3 6 3 27 75   23. 1 3 2 8 50 32 5    24. 12 2 35 25. 5 2 6 26. 16 6 7 27. 31 12 3 28. 27 10 2 29. 14 6 5 30. 17 12 2 31. 7 4 3 32. 2 3 33. 8 28 101. 3 3 26 15 3 26 15 3   102. 3 3 5 2 7 5 2 7   103.  15 50 5 200 3 450 : 10  104. 2 3 15 1 . 3 1 3 2 3 3 3 5           105. 5 5 5 5 10 5 5 5 5       106. 107. 108. 14 7 15 5 1 ): 1 2 1 3 7 5       109. 2 3 6 216 1 38 2 6        110. 4 7 4 7 7    111. 3 5 3 5 2    112.    3 5 3 5 3 5 3 5     113. 1 1 7 24 1 7 24 1      114. 3 3 3 1 1 3 1 1      115. 5 2 6 5 2 6 5 6 5 6      116. 3 5 3 5 3 5 3 5      117. 2 6 2 3 3 3 27 2 1 3      118. 3 1 2 18 3 2 2 2 32     119. 120. 5 5 5 5 3 3 5 1 1 5              121. 2832 146   1 33 1 48 2 75 5 1 2 311    243754832  34 1 23 1 12 1      222.222.84  4 8 15 3 5 1 5 5    
 3. 34. 18 2 65 35. 9 4 5 36. 4 2 3 37. 7 24 38. 2 3 39. 5 2 6 5 2 6   40. 41. 17 12 2 24 8 8   42. 43. 1528  - 1528  44. 17 3 32 17 3 32   45. 6 2 5 6 2 5   46. 11 6 2 11 6 2   47. 15 6 6 33 12 6   48. 6 2 5 6 2 5   49. 8 2 15 23 4 15   50. 31 8 15 24 6 15   51. 49 5 96 49 5 96   52. 3 2 2 5 2 6   53. 10271027  54. 17 4 9 4 5  55. 3 2 2 6 4 2   56. 40 2 57 40 2 57   57. 4 10 2 5 4 10 2 5     58. 35 12 6 35 12 6   59. 8 8 20 40   60.   4 15 10 6 4 15   61. 2 3 5 13 48   62. 6 2 5 13 48   63. 4 5 3 5 48 10 7 4 3    64.    13 30 2 9 4 2 65. 30 2 16 6 11 4 4 2 3    66. 13 30 2 9 4 2   67. 4 8. 2 2 2 . 2 2 2     122. 222)22(  123. 15 1 15 1    124. 25 1 25 1    125. 234 2 234 2    126. 21 22   127. 877)714228(  128. 286)2314( 2  129. 120)56( 2  130. 24362)2332( 2  131. 22 )32()21(  132. 22 )13()23(  133. 22 )25()35(  134. )319)(319(  135. 57 57 57 57      136. 5 5 3 2 2 3 8     137.  3 2 3 2 2 2 3 3 2 1       138. 2 3 2 3   139. 3 2 2 6 4 2   140.      2 3 3 2 3 3 3 1    141. 4 3 2 2 57 40 2   142. 1100 7 44 2 176 1331   143.   2 1 2002 . 2003 2 2002  144. 1 2 72 5 4,5 2 2 27 3 3    145.  3 2 3 2 6 2 4 . 3 12 6 . 2 2 3 2 3                    146. 8 2 15 8 2 15   147. 4 7 4 7   148. 8 60 45 12   149. 9 4 5 9 4 5   9 4 5 9 80   246223 
 4. 68.    9 4 5. 21 8 5 4 5 5 2     69. 3 2 2 3 2 2 17 12 2 17 12 2      70. 2 3 2 3 2 3 2 3      71. 2 3 2 3 2 3 2 3      72. 3 4 6 3 7 3    73. 6 3 2 2 3 74. )23)(122375(  75. 5 3 5 3 5 3 5 3      76. 5 3 5 3 5 1 5 3 5 3 5 1         77. 2 2 3 4 2 78. 1 1 4 3 2 4 3 2    79. 6 2 3 3  80. 1 10 15 14 21   81. 1 2 5 2 2 10   82. 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2       83. 2 30 5 6 7  84. 2 10 24 6 3 6 1    85. 2 15 10 84 6   86. 2 40 12 2 75 3 5 48  87. 1 4 20 3 125 5 45 15 5    88.    3 8 2 12 20 : 3 18 2 27 45    89.         2 2 2 2 2 3 1 3 5 4 : 3 1 5 1       150.    2 8 3 5 7 2 . 72 5 20 2 2    151. 2 5 14 12   152.   5 3 50 5 24 75 5 2    153. 3 5 3 5 3 5 3 5      154. 3 8 2 12 20 3 18 2 27 45     155.   2 2 1 5 2 5 2 52 3        156. 3 13 48  157. 3521 106   158.   2.503218  159. 322 32 322 32      160. 25 1 25 1    161.   3:486278  162. 1027 1528625   163. 422 )1(5)3(2)32(  164. 165. 166. 2 5 125 80 605   167. 10 2 10 8 5 2 1 5     168. 15 216 33 12 6   169. 2 8 12 5 27 18 48 30 162      170. 2 3 2 3 2 3 2 3      171. 16 1 4 2 3 6 3 27 75   172. 4 3 2 27 6 75 3 5   3 13 6 2 3 4 3 3     3 13 6 2 3 4 3 3    
 5. 90.  15 4 12 6 11 6 1 6 2 3 6           91. 2 2 2 5 1 3 123 3 6    92.   2 7 5 2 35  93. 6 14 3 45 243 2 3 28 5 3      94. 1 1 7 24 1 7 24 1      95. 1 1 2 2 3 3 3 3     96.     2 2 8 8 5 3 5 3    97. 3 5 3 5 2 2 3 5 2 2 3 5        98.  3 3 3 26 15 3 2 3 9 80 9 80      99. 3 3 26 15 3 26 15 3   100. 3;3 20 14 2 20 14 2   173.  3 5. 3 5 10 2    174. 8 3 2 25 12 4 192  175.  2 3 5 2  176. 3 5 3 5   177. 4 10 2 5 4 10 2 5     178.   5 2 6 49 20 6 5 2 6   179. 1 1 2 2 3 2 2 3      180. 6 4 2 6 4 2 2 6 4 2 2 6 4 2        181.   2 5 2 8 5 2 5 4    182. 13 1 13 1    183. 24362)2332( 2  184. 2222 817312313  185. 2492301323  186.    116.222.11212  187. 28: 37 37 37 37             188.                      13 1553 1.1 53 3553 189. 14 8 3 24 12 3   190. 4 1 6 3 1 3 2 3 3      191.     3 3 2 1 2 1   192. 3 3 1 3 1 1 3 1      193. 286)2314( 2  194. 195. 3 2 3 2 2 1 . 1: 3 2 1 2 3                 196.   2 1 1 1 . 5 2 5 2 2 1           197. 1 1 1 7 24 1 7 24 1               325027275032 
 6. 198. 2 3 15 1 . 3 1 3 2 3 3 3 5             199. 61 66 : 6 5 2 3 3 2            Dạng III: Rút gọn biểu thức Phương pháp: Thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Tìm điều kiện xác định nếu đề bài chưa cho Bước 2: Phân tích đa thức ở tử và mẫu thành nhân tử Bước 3: Quy đồng mẫu thức Bước 4: Rút gọn 1. 2 1 : 1 1 11 2                 x xxx x xx x A  2 1 4   x x A 2. )1(: 1 1 1 12 x x xx x xx B                      1 xA 3.                             1 1 1 3 : 1 8 1 1 1 1 xx xx x x x x x x B 4 4   x x B 4. xxxxx A 2 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1                    x A 2 3  5. 9 93 3 2 3        x x x x x x A 3 3   x A 6. Q =                        2 2 : 2 3 2 4 x x x x xxx x xA 1 7. 3 1 1 1 1 1 x x A x x x x x          12  xxA 8.   3 1 4 4 a > 0 ; a 4 42 2 a a a aa a         2 4   a A 9. 1 1 1 1 1 A= : 1- x 1 1 1 1x x x x                  )1( 1 xx A   10. 1 )1(22 1 2         x x x xx xx xx A 1 xxA 11.                        1 2 : 1 1 1 2 xx x xxx xx A 2 1   x A 12.                        xx x xx x x x x A 2 1 11 : 1 1  x x A 13. 3 32 1 23 32 1115          x x x x xx x A 3 52    x x A 14. 1 1 1 1       x x x xx A 1  x x A 15. 1 2 : 1 1 1 4 1             x xx xx A x x A 2 
 7. 16. 9 93 3 2 3        x x x x x x A 3 3   x A 17. 1 1 8 3 2 : 1 9 13 1 3 1 3 1 x x x A xx x x                     39 133    x xx A 18. 2 10 2 1 6 3 2 x x x Q x x x x           1 2 Q x   19.                      2 1 1 2 : 1 11 x x x x xx A x x A 3 2  20.                                  1 1 1 1111 x x x x x x xx xx xx xx E x xx A )1(2   21.                        1 : 1 1 1 1 x x x x x x xx A x x A   2 22.                        xx x xx x x x x A 2 1 11 : 1 1  x x A 23.                         2 2 : 2 3 2 4 x x x x xxx x A xA 1 24.                    1 2 1: 1 1 1 12 xx x xxx x A 3  x x A 25.                 1 1 1 1 1 22 :1 xxx x xx xx A x xx A 1  26.                            xx x x x x x xx x A 2 2 2 3 : 2 23 2 3 2 1 2    x x A 27.                        xxx x xx x P 2 2 1 : 4 8 2 4 x x A   3 4 28. 11 1 1 1 3        x xx xxxx P 12  xxA 29.                           65 2 3 2 2 3 : 1 1 xx x x x x x x x A 1 2    x x A 30.                         1 2 1 3 : 1 32 1 1 xx x x xx x x A 1 4   x A 31.                      1 2 1 1 : 1 22 1 1 xxxxxx x x A 1 1    x x A 32.                      1 4 1: 1 1 1 12 3 xx x xx x A 3  x x A 33. a a a a a a A          3 12 2 3 65 92 3 1    a a A 34.                             3 5 5 3 152 25 :1 25 5 x x x x xx x x xx A x A   3 5 35.                             3 2 2 3 6 9 :1 9 3 x x x x xx x x xx A 2 3   x A
 8. 36.                           1 3 22 : 9 33 33 2 x x x x x x x x A 3 3    x A 37. 3 1 4 4 42 2 a a a A aa a         2 4   a A 38. 1 )12(2 : 11                 x xx xx xx xx xx A 1 1    x x A 39.                      1 2 1 1 : 1 1 1 12 3 xxxx x A 3  x x A 40. aaaa a A        2 1 6 5 3 2 2 4    a a A 41.                     1 2 2: 1 2 1 1 x xx xxxxx A x x A    2 1 42.                       1 1 3 1 : 3 1 9 72 xxx x x xx A 3 1    x x A 43. 2 1 : 1 1 11 2                 a aaa a aa a A 44.                        1 1 1 1 a aa a aa A 45.                       112 1 2 x xx x xx x x A 46.                      1 3 1 3 x xx x xx A 47. 11 1 1 1 3 22         a aa aaaaa a A 48.     3 2 2 3 2 2 3 1 4 2 2 : 23 1 4 2 a a a a a A aa a a a                 49.                     1 2 1 1 : 1 2 1 aaaa a aa a A 50.                     aaaa a aa a A 1 2 1 1 : 1 1 51.                             1 1 1 3 : 1 1 1 8 1 1 xx xx x x x x x x A 52.                         a a a aa a a a A 1 1 11 12 3 3 53. 121 2 1 12 1                 a aa aa aaaa a aa A 54.                           1 3 22 : 9 33 33 2 a a a a a a a a A
 9. 55.                      1 1: 1 1 1 2 x x xxxxx x A 56.                          1 12 2 41 21 :1 41 4 x x x x x xx A 57. 144 1 : 21 1 14 5 2 2 1                 xx x xx x x P 58. 3 32 1 23 32 1115          x x x x xx x P 59.                     xxxxx x P 1 2 1 1 : 1 1 60. 12 1 : 1 11             xx x xxx P 61.                        x x xxx x P 1 3 2: 1 1 352 2 62.                       xx xxxx x xx xx P 1 2 1 12 : 1 1 1 63.                             3 5 5 3 152 25 :1 25 5 x x x x xx x x xx M 64.                                    x x xx x x xx x xx P 1 1 . 1 1 : 1 1. 2 65.                           1 3 22 : 9 33 33 2 x x x x x x x x P 66.  2 2 11 1 : 1 x xx x x x P xx x x x                 67. 1 1 : 1 1 1 x x x x P x x x x                    68. 1 1 1 1      x x x xx 69. 4 52 2 2 2 1        x x x x x x 70.                      1 2 2 1 : 1 1 1 a a a a aa 71. x x x x x x 4 4 . 22             72. 1 3 11       x x x x x x 73. 8 44 . 2 2 2 2           xx xx
 10. 74.       6 5 3 2 aaa a P a2 1 75.                      1 2 2 1 : 1 1 1 a a a a aa 76. 1 2 1 3 1 1      xxxxx 77. x x x x xx x         3 12 2 3 65 92 78.                    1 2 1 1 : 1 1 xxxxx x 79. 1 1 1 4 . 1 1 a a a a a a a                 80. 3 9 3 2 1 : 9 6 2 3 x x x x x x x x x x                        81. 15 11 3 2 2 3 2 3 1 3 x x x x x x x          82. 2 1 1 1 1 1 x x x x x x x         83. 2 9 3 2 1 5 6 2 3 a a a a a a a          84. 1 3 2 1 1 1x x x x x       85. 7 1 2 2 2 : 4 42 2 2 x x x x x x xx x x                       86. 1 1 1 1 1 . 1 1 x x x x x x x x x x x x x x                     87.   4 3 2 : 2 22 x x x x x xx x               88. 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 2x x x x x                  89. 1 1 8 3 1 : 1 11 1 1 x x x x x x xx x x                       90. 4 1 2 1 : 1 11 x x x xx        91. 2 2 2 2 1 . 1 22 1 x x x x x x x            92.                       1 1 1 1 . 2 1 2 2 a a a a a a P 93. a a a a aa aa P          1 2 2 1 2 393
 11. 94. x x x x xx x A 1 . 1 2 12 2                95. 1 1 1 1 1      aa A 96. 2 2 : 11                 a a aa aa aa aa A 97.                    2 1 1 1 1 1 1 x x xx A 98.   1 122 : 11                 x xx xx xx xx xx A 99. x x x x xx A        1 1 1 12 100.                            12 2 12 1 1:1 12 2 12 1 x xx x x x xx x x
Publicidad