Publicidad

Programa de cicle inicial 2010

Teacher en Generalitat de Catalunya
2 de Oct de 2010
Programa de cicle inicial 2010
Programa de cicle inicial 2010
Programa de cicle inicial 2010
Programa de cicle inicial 2010
Publicidad
Programa de cicle inicial 2010
Programa de cicle inicial 2010
Programa de cicle inicial 2010
Próximo SlideShare
Continguts de primerContinguts de primer
Cargando en ... 3
1 de 7
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Programa de cicle inicial 2010

  1. Escola El Sagrer PROGRAMACIÓ DE CICLE INICIAL CAPACITATS A ASSOLIR PER PART DELS I LES ALUMNES DURANT EL CICLE INICIAL Aprendre a conèixer la pròpia identitat i a relacionar-se. Aprendre a expressar les seves possibilitats afectives i progressar en l’autonomia personal. Aprendre a conèixer el propi cos i les possibilitats motrius i progressar en l’adquisició d’hàbits. Aprendre a mostrar-se participatiu i solidari de forma reflexiva. Aprendre a resoldre els propis conflictes. 1. LLENGUA CATALANA Pretenem que aprenguin i utilitzin correctament la llengua catalana. La llengua parlada és la base de la comunicació i l’instrument per poder expressar els sentiments, les emocions i les vivències personals. I és alhora la base imprescindible per a l’accés a la llengua escrita. L’ensenyament i aprenentatge de la llengua el plantegem com l’adquisició d’un instrument imprescindible per a la resta dels aprenentatges i com a llengua vehicular. Comprensió i expressió oral Treballem: Comprensió d’ordres, relats i explicacions. Memorització i reproducció de textos i recitació de poemes. Explicació de fets i vivències personals i col·lectives. Participació en les converses. Valoració dels elements no lingüístics: gest, mirada, entonació, velocitat... Dramatitzacions: teatre... Ampliació de lèxic: mots compostos, sinònims i antònims, locucions, dites, refranys i frases fetes. Discriminació fonètica de sons vocàlics i consonàntics. Identificació de les relacions entre els sons. Separació sil·làbica. Reconeixement de la síl·laba tònica. 1
  2. Comprensió i expressió escrita Treballem: Lectura mental i expressiva de textos. Lectura com a recerca d’informació. Relació text i imatge. Els diversos sentits d’una frase oral o escrita amb diferents entonacions o signes de puntuació. Pas d’un missatge oral a un missatge escrit i viceversa. Producció de diferents tipus de textos. Establiment de correspondència so-grafia Ús de les normes ortogràfiques: majúscules, plurals, terminacions verbals i els dígrafs: rr, qu, gu, ny, ll. Ús del verb: present , passat i futur. Ús i concordança del singular i plural, masculí i femení. Ús dels connectors (i, que, perquè, quan...) per precisar una idea. Darrera d’aquest aquest treball es vol incidir també en unes actituds i uns valors aplicables a aquesta i a totes les àrees. Esforç per escoltar amb atenció. Interès per fer-se entendre. Gust per la lectura i respecte pels llibres. Participació i interès en les converses col·lectives. Respecte al torn de paraules. Respecte pel que diuen els companys. Interès per una bona pronúncia. Gust per l’escriptura correcta. 2. LLENGUA CASTELLANA Pretenem que coneguin la llengua castellana a nivell oral i que s’inicïin en l’escriptura, de manera que la puguin utilitzar per comunicar-se i com a font d’informació pels seus aprenentatges. Comprensió i expressió oral Treballem: Comprensió oral d’ordres, lectures, contes, ... Narració oral a partir d’imatges, situacions viscudes... Memorització de dites, refranys, poesies i cançons Aprendre a dir correctament els sons propis de castellà. Ampliació de vocabulari, frases fetes, refranys, poesies... Expressió escrita Iniciació a l’escriptura de paraules i frases. 2
  3. 3. LLENGUA ANGLESA Pretenem introduir la llengua anglesa al cicle inicial de manera atractiva, lúdica i motivadora donant prioritat a l’ús oral de la llengua i iniciant l’aprenentatge a nivell escrit. Plantegem l’ensenyament-aprenentatge de l’anglès des de la perspectiva de l’adquisició d’un instrument, tant per a la comunicació com per a l’aprenentatge. D’aquesta manera, partim del principi que la llengua s’aprèn quan s’usa i, per tant, la classe és un espai d’ús creatiu de la llengua amb activitats molt variades per tal d’aconseguir una competència comunicativa molt bàsica. Competència oral: Treballem: Comprensió de les instruccions de treball i d’actuació a l’aula. Comprensió i resposta verbal o gestual a missatges quotidians d’intercanvi social i d’ús habitual a la classe. Comprensió global d’un text amb ajut visual. Identificació i reproducció del lèxic i de missatges referents a ells mateixos, a les situacions habituals a l’aula i als temes treballats. Reproducció i memorització de cançons, poemes i dramatitzacions curtes. Competència escrita: Treballem: Reconeixement de la forma escrita de paraules i frases curtes treballades oralment. Escriptura de paraules i expressions senzilles seguint un model. Interès per la lectura de les instruccions de treball i dels referents de l’aula. També se li donarà prioritat a una sèrie d’actituds i valors: Interès per usar una llengua diferent per a la comunicació dins de l’aula. Superació de la possible inhibició inicial davant una nova llengua. Esforç per comprendre i fer-se comprendre. Participació activa en les activitats que es fan a classe. Actitud oberta respecte a d’altres persones, comunitats i cultures. 4. MATEMÀTICA Pretenem que es vagin introduint en els conceptes i les relacions matemàtiques elementals i vagin dominant les operacions bàsiques. També pretenem que representin i interpretin l’espai, les situacions, i les experiències mitjançant el llenguatge matemàtic. Volem aconseguir que els continguts matemàtics s’aproximin a la vida real dels alumnes, per tal d’arribar així a un aprenentatge significatiu i no mecànic del llenguatge matemàtic. També intentem no acotar els coneixements matemàtics dels alumnes sinó potenciar al màxim les seves possibilitats. 3
  4. Nombres naturals, operacions i lògica Treballem: Lectura, escriptura i dictat de nombres. Seriacions progressives i regressives. Composició i descomposició de nombres. Numeració en base deu: unitats, desenes, centenes,... Relacions d’equivalència i d’ordre entre nombres. La suma emportant i la resta sense emportar. Introducció de la multiplicació (2n.). Utilització de la calculadora (2n.). Resolució de problemes aritmètics i de lògica. Ús del càlcul mental per resoldre sumes, restes i problemes. Magnituds i mesura Treballem: Longitud, massa, capacitat, temps, ritmes temporals i durada d’intervals. Treball amb unitats naturals (pams, peus,...), unitats inventades i unitats estàndard (metre, centímetre, quilogram, dia, nit, setmana, mes, hora). La composició i descomposició d’algunes unitats de mesura (el metre, el quilogram, el dia). Ús d’instruments per mesurar: regle, cinta mètrica, rellotge, calendari, termòmetre, bàscula, balança... Figures i relacions geomètriques Treballem: La línia, la superfície, els polígons, el cercle... Comparació de les formes geomètriques amb formes de la vida real. Pràctica experimental i reconeixement perceptiu i sensorial de simetries en figures planes. Construcció de sanefes, mosaics. Representació plàstica de punts, superfícies i volums. Estadística i probabilitat Treballem: Recollida de dades a partir de situacions reals. Combinació d’elements seguint una consigna. Quantificació, classificació i ordenació de dades i resultats. Estimació del resultat i comprovació. 4
  5. 5. CONEIXEMENT DEL MEDI En el Cicle Inicial treballem el Coneixement del Medi mitjançant PROJECTES. Els PROJECTES són un mètode de treball on l’alumne/a tria, de manera consensuada, el tema que vol tractar i el què vol saber d’aquest tema. Els PROJECTES estimulen la investigació, el treball cooperatiu, la interacció contínua entre el professor/a i l’alumne/a, l’ús i la recerca de diverses fonts d’informació, el respecte vers els companys/e i la creativitat. Els PROJECTES fan que l’alumne/a s’impliqui i sigui protagonista en el seu procés d’aprenentatge. La tasca del /la mestre/a és la d’organitzar com aprendran, què volen saber i vetllar perquè les qüestions primordials de l’àrea del coneixement del medi estiguin presents en cada projecte. Amb el treball per PROJECTES, pretenem aconseguir una major comprensió de la realitat personal i col·lectiva. 6. EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA Treballem la música tenint en compte que és un llenguatge artístic i, per tant, pretenem que l’alumne/a pugui utilitzar-la com a mitjà d’expressió dels seus sentiments, vivències i emocions, i com a mitjà de comunicació i relació amb els altres. Aprenem “fent música”: cantant, tocant instruments, ballant, creant i escoltant. Cançó i veu Partim de la cançó com a principal mitjà d’expressió musical i a través d’ella treballem la tècnica vocal, la memòria, els ritmes, l’anàlisi d’estructures i l’expressió. Educació de l’oïda Aprenem a escoltar els sons de la natura, d’instruments o de les composicions musicals i en capten les qualitats: fort-fluix, agut-greu; també distingim els diversos timbres (instruments, veus humanes) i les línies melòdiques. Moviment corporal A través del moviment corporal treballem els ritmes (imitació, reproducció, creació), la pulsació, el ritme lent, intermedi i ràpid. També treballem les danses com a moviment mesurat, organitzat i d’interrelació social. Iniciació a la lectura i escriptura musicals Comencem (a 2n) a introduir la grafia del ritme intermedi, ràpid i lent i d’algunes notes en el pentagrama partint de la imitació, el reconeixement i la interiorització prèvia. Audició Escoltem i coneixem alguns instruments de l’orquestra, les veus humanes i petits fragments d’obres musicals fomentant el respecte, el sentit estètic i el gaudi de la música. Aprofundim en el coneixement de diferents elements musicals a través d’una representació teatral. 5
  6. 7. EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA L’educació artística afavoreix l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant que analitza la realitat, ajuda a comprendre, a sentir, a pensar i a construir. És una via per desenvolupar el sentit de l’ordre, la participació, la comunicació i la cooperació. Els objectius i els continguts de l’educació artística pretenen que els alumnes adquireixin la capacitat d’interpretar i representar el món: aprendre a percebre, però també a produir a partir del coneixement i de la comprensió de sí mateix i del seu entorn, i a entendre les imatges com una representació. Treballem: Sensibilitat i interès per a l’observació i exploració de les possibilitats plàstiques d’elements de l’entorn. Curiositat, interès i plaer davant les creacions visuals. Apreciació dels objectes i imatges produïts per un mateix o per altres i valoració pel progressiu coneixement que promouen. Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, pintura, collage, modelatge, estampació, construcció… Expressió i comunicació de fets, sentiments, emocions, vivències o fantasies. Creació individual i col·lectiva, gaudint del plaer de la creació de móns imaginaris. Exercitació de destreses manuals, retallar, esquinçar, arrugar, enganxar, plegar, modelar, pintar… 8. EDUCACIÓ FÍSICA Els continguts de l’àrea pretenen donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una vida més saludable i de més qualitat. La pràctica d’hàbits saludables de forma regular i continuada contribueix a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de l’autoestima i el desenvolupament del benestar personal. Les possibilitats expressives del cos i de l’activitat motriu potenciaran la creativitat i l’ús dels llenguatges corporals per a transmetre sentiments i emocions. Es creen relacions interpersonals amb l’adquisició de valors com el respecte, l’acceptació o la cooperació. 6
  7. Control i consciència corporal Treballem: Esquema corporal : les parts del cos, la simetria corporal, les relacions entre les parts del cos, els sentits com a font d’informació. Ajust postural i domini lateral: mobilització de les diferents parts del cos utilització dels sentits, comparació de postures equilibrades i desequilibrades, independència dels segment corporals en relació amb al tot corporal, execució de moviments de bilateralitat. Control de la respiració : utilització de la respiració en el coneixement corporal. Control tònic: experimentació de la tensió i la distensió muscular, pas del moviment al repòs, i a l’inrevés. Organització de l’espai i el temps: situació del propi cos en funció de nocions dins/fora, davant/darrera damunt/sota etc.. Reconeixement i apreciació de les pròpies possibilitats de moviment. Gust en la realització d’activitats físiques. Acceptació i respecte a la diversitat física, d’opinió i acció. Familiarització amb les normes en les activitats físiques elaborades. Interès per endreçar el material d’educació física. Execució d’habilitats coordinatives. Treballem: Experimentació lliure d’habilitats motrius bàsiques: llançaments, desplaçaments, equilibris, girs.. Execució de quadrupèdies i reptacions en diferents posicions. Maneig de diferents objectes. Execució de coordinacions pròpies de diferents danses. Expressió corporal i dramatització. Treballem: Observació del propi cos com a instrument d’expressió. Ús de l’actitud corporal en la representació d’emocions i estats d’ànim. Realització de jocs. Treballem: Experimentació del joc com a objecte de plaer. Jocs dramàtics, tradicionals, de cooperació i oposició L’equip de mestres de Cicle Inicial de l’escola El Sagrer Setembre de 2010 7
Publicidad