Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Google ads pdf

262 visualizaciones

Publicado el

Quảng cáo google Ads chuyên nghiệp tại công ty truyền thông King Ads, tiếp cận khách hàng online nhanh chóng bán hàng dễ dàng hơn.
Công ty Truyền thông King Ads: 4 Hoa Sữa, P.7 Q.PN
Hotlone: 0916395631

Publicado en: Marketing
 • DOWNLOAD THI5 BOOKS 1NTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Google ads pdf

 1. 1. v‘ GOODLE AmNORDS . ,’A’}” ‘ ‘ r V‘ . i K , - > - 4. a l ‘ ‘ 0- . .. ú y * I AHWórds KÏ’ É . i Í 4 r
 2. 2. GOODLE ADWORDS QUÁNG cÁo GOOGLE HAY SEM LÁ GÍ? QUÁNG cÁo GOOGLE XUÁT HIEN NHU’ THÉ NÁO? TAI SAO NÉN QUÁNG cÁo GOOGLE? HIEU QUÁ CÚA QUÁNG cÁo GOOGLE uu DIÉM CÚA QUÁNG cÁo GOOGLE GIÁ QUÁNG cÁo GOOGLE LÁ BAO NHIÉU? TAI SAO NÉN CHQN KINGADS? DQCH vu QUÁNG cÁo GOOGLE CÚA KINGADS QUY TRÍNH D! CH vu CÚA KINGADS LIÉN HE CHUYÉN GIA KINGADS ® ® ® ® ® ® 9 ® ® ® KmgAds - Leading In Dugltal Marketing www kingads net
 3. 3. GOODLE ADWORDS Lá hinh thúc quáng cáo trén trang tim kiém Google, các website khác cúa Google vá các E! dól tác: Gmail, Youtube, NewYorkTimes. .. Lá chuvovng trinh quáng cáo TI)’ SONG, cho phép quáng cáo cúa ban xuát hién khi khách háng tim kiém nhümg tir khóa Iién quan tóvi sán pháml dich vu ban cung cáp. Do ca ché giá vá phán phói quáng cáo rát phírc tap, Google khuyén các nhá quáng cáo nén thué các oo: TÁC CHÍNH ïHüc DUOC CHÚNG NHAN bóvi Google trién khai vá quán ¡y quáng cáo trén mang Iwói cúa Google. Nhüng tén thwóvng goi: Google Adwords, Quáng cáo Google, Quáng cáo PPC, hay con goi lá SEM (Search Engine Marketing) Q l i KingAds - Leading ln Dngltal Marketing www kingads net
 4. 4. Go 3k‘ Tói da 3 quáng cáo ben trái vá 8 quáng cáo bén phái GOODLE ADWORDS Ads miei ke web tir khóa tim kiém 9» ‘wi “¿a . v» - , w - » 1.010.000kétqua ccesign "Ei Córg ly ihiéi ké Web Hci: — ¿ÍLCF i (liu-ILn-snivli- Quáng cáo google Tac Website tbc Cóng wie: ! ,L ' i, i 3:" v. thiet ke website - ‘coo si‘ i lliloai Hív/ ¡I-h ' Thiet ke web > ihmi kn WHIFIIF ' . - vi a _ Két qua SEO Thiet ke web gia re Gong ty mié: ke web TRUST. vn » « - wm Ihleüinnb com! ' Tunslme ¡his pago i oyeom Hiïu To«¿angiymibikéwebmusïmiiiiéiiiemmnecnuyen riqhibc mu» e . e . cio clip‘ chain SEO Báo Mami si! hóirv nun doi Khóng ¡má! ké web gm ió item clik i ' i l m. luvng ‘v ‘ï ’ ' F" mk k6 naciste 01th Vu Won cua. «meu khách Mng Thiet ke web - Lhér pm website bar Hang znuan SEO lmvl h. » VJWIWHI‘ ' N41‘: Cóng ty ‘¡Ve! AZ ‘mit: k6 website. (hi6! ké web. gla chl 500K » - Ihlolhuohduiooliemw vTrantlaieihispagc "w má: ¡A wahailv- imán iia mu. «i. rninnn nnninn lun m rlmr 1 mañana mi i KingAds — Leading In Digital Marketing wwwikingads net
 5. 5. GooDLE ADwoRDs ia Ï‘ A -: in: i, ia = Tói có phái tra" mot múc phí c6 dinh háng tháng dé dwqc quáng cáo khóng? Adwords Hoán toán khóng! Ban có the tüy chon ngán sách theo muc tiéu vá khá náng cúa cóng ty ban: 3tr, 5tr, 10tr, 20tr hay 50tr, 100tr, túy y. KingAds - Leading In Digital Marketing www kingads net
 6. 6. Cóng ty tói chi bán háng cho nguóvi Viét sóng tai TP. HCM vá Dá Ning. Tói khóng muón trá tién cho nhüng ngwóvi ór noi khác click quáng cáo có duovc khóng? Cóng ty tói bán háng cho các khách háng nói tíéng KingAds - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net
 7. 7. DicH vu A ‘v , ‘l v’ ¿‘v . g . le: M‘ ¿‘Si-gg" wgemtrsï grey/ S‘ -. - —. _.. v Ngoái nhümg ngu= óvi sir dung máy tinh, tói muón nhám tóii nhümg ngwói súv dung Iphone có dwqc . .. ; - _ V . ‘A! ’ l Ngoái trang tim kiém l z . . google, tói muón quáng 9 *' cáo trén Gmail hay _ youtube có duioic f l’. 1,‘ KingAds - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net
 8. 8. Dic" A A Khách háng cúa tói chi thói gian buói tói móii tim kiém sán phám nhiéu, tói muón quáng cáo táp trung váo thóii gian dó có dwqc l tú’ ÍhCPZ-thú’ GJÓÍChÍ , ._ muón quáng cáo váo l l " thóii gian dó, có duiqc KingAds - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net
 9. 9. DicH vu ' - ‘ -. .- s. , ïx. N‘ '*' _ ‘V ‘v ; . g . 3% ¿‘al u, "HFL? . í.«"ïvf, li"“'i¿ y‘ * ’-_ ” ' e A ee, l" L I Sau mcjit vái tuán quáng cáo, tói tháy mot vái tiïv khóa có hieu quá khóng tót, Ibi quáng cáo khóng háp dán khách háng, tói có the thay dói khóng? KingAds - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net
 10. 10. DicH vu A ¿il ‘v , ' w"‘v . g . No‘ > _ g g e e , _ HH r w323i i , , v d’ ¿ev , a : - ‘ 44.‘ in. ¿ag e si ‘ f r g g. g. A c; '. Háng ngáy tói có biét duos chinh i" xác quáng cáo xuát hien bao nhiéu ú án, Ó dáu vá có bao nhiéu nguióii click váo quáng cáo khóng? KingAds - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net
 11. 11. GOODLE ADWORDS GlÁ QUÁNG cAo GOOGLE LA BAO NHIÉU? ® Google khóng dinh giá c6 dinh cho 1 tú‘ khóa ói mót vi trí, tai mot thóvi diém nhát dinh náo. GIA lá do Nhá quáng cáo tg‘ dáu giá. ® Mú>c dáu giá cao + Diem chát luiqng quáng cáo cao >> vi trí xuát hién vá múic do xuát hién quáng cáo tót. Q Diém chát Iwovng = Dé tói u= u cúa quáng cáo + T9 le Click I só lán xuát hien (CTR) Q Giá phái trá cúa nhá quáng cáo ó‘ vi trí só 1 lá giá dáu cúa nhá quáng cáo xuát hién o‘ vi trí thú 2. 4Q KingAds - Leading In Digital Marketing www kingads net
 12. 12. A ¿‘v . bli, fi 7 Kiém tra _ quáng cáo i- , g; ‘ . A i g ¡a u, “ mi Gin‘ báo cool); Th_= _y dói ya ‘ ¿ ' ; chién dich d tói LPU Iai g, chien dich W quáng cáo rw Ésïïgfiïg: r ' háng tuán Chién dich i quáng cáo ‘¿ng vá , vá due ra g v. bi h » ve. ¡iiiïizigïzzspv quang-m , trien khai ¿ill . ., m m’ ’g»'3‘: - = i ‘al ‘ fill: L fi ‘ w y ,1 ‘ . _ _ . z, ¿v Nnán ha? E] Phá" “ch L oe xuát ' v ÏChuyén HD lil. j vá yéu cáu , trién khai KingAds - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net
 13. 13. CLIENTS WS Hun Khan ‘Kb’ ÉPTÁV<ÚTÁY—GÍAÉÍ ÜGÁYGIIMCAQNIÜCÜGIÜ ¿F EEE] wgvmv Illl Illllel ¡lol! ïAooAuAncuoncoim-iAviei nouwnnuuicnciu mmGHALuoHGToAN Leading In Digital Marketing wwwikingadsnet
 14. 14. CLIENTS W ïlrúülfilfiflfllflNGNiUülCfluvfiflfiüil’ ®Milazo ¿iJADOO 8gp vbl lhóvl glan ouluAomAnoiAu-uïomur 3,, can, “¡m m", Kingads - Leading In Digital Marketing wwwikingadsnet
 15. 15. PARTNERS VNEXPREVFS m. —_. -.. . KingAds — Leading In Digital Marketing wwwikingadsnet
 16. 16. CÓNG TY TNHH DÁU TUVA QUÁNG CÁO KINGADS Digital Marketing Tri_i so’: 17D, Dáng Ván Ngfr, Phirüng 10, Quán Phú Nhuán Dién Thoai: 083 5173947 Email: info@kingads. net www. kingads. net Ms. Lám An Account Manager Mobile: 0936.5l.52.5l Email: an. manager@kingads. net

×