Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

1

1

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

1

 1. 1. I. PRAWO LOTNICZE szkolenie dla operatorów BSP VLOS < 5kg 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 1
 2. 2. Podstawy prawne: • Ustawa z dn. 03.07.2002 r. - Prawo lotnicze • Rozporządzenie tzw „wyłączające” z dnia 3 lipca 2019 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków wraz z załącznikami: 6 – loty VLOS rekreacyjne lub sportowe 6a – loty VLOS inne niż rekreacyjne lub sportowe 6b – loty BVLOS • Rozporządzenie ws. badań lotniczo – lekarskich (MTBiGM z dn. 27.05.2013) • Rozporządzenie ws. Świadectw Kwalifikacji (MTBiGM z dn. 03.06.2013) • Kodeks Karny 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 2
 3. 3. Podstawy prawne: Inne akty prawne ważne dla realizacji operacji lotniczych: • Prawo geodezyjne i kartograficzne – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r • Prawo atomowe - Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. • Ustawa o ochronie osób i mienia - z dnia 22 sierpnia 1997 r. 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 3
 4. 4. Prawo lotnicze Art. 126 1. W polskiej przestrzeni powietrznej mogą być wykonywane loty bezzałogowych statków powietrznych. 5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i warunki wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej oraz procedury współpracy operatorów tych statków z instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania z przestrzeni powietrznej. Załączniki 6, 6a, 6b rozporządzenia wyłączającego 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 4
 5. 5. Prawo lotnicze: Art. 126 a BSP / model latający, może zostać zniszczony, unieruchomiony albo nad jego lotem może zostać przejęta kontrola, w przypadku gdy lot: a) zagraża życiu lub zdrowiu osoby, b) stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów, c) zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej uczestników, d) stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego; 2) bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrzeni powietrznej w części, w której wprowadzono ograniczenia lotów albo znajdującej się nad terytorium RP, w której lot jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości. Do ww działania uprawnieni są: 1) w pktach a, b i d –uprawnieni funkcjonariusze Policji, SG, SOP, ABW, AW, CBA, SKW, SWW, SCS, SW, strażnicy Straży Marszałkowskiej, żołnierze ŻW i SZRP oraz pracownicy SUFO, 2) w pkcie c –uprawnieni funkcjonariusze Policji, SG, SOP, ABW, SKW, żołnierze ŻW oraz pracownicy SUFO, 3) pkt 2 –uprawnieni żołnierze SZRP– na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 5
 6. 6. Prawo lotnicze: Art. 94 1. Do wykonywania lotów (…) są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego (…) 2. Członkiem personelu lotniczego jest osoba która posiada (…) świadectwo kwalifikacji (ŚK) i jest wpisana do odpowiedniego rejestru 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 6
 7. 7. Prawo lotnicze: Świadectwo kwalifikacji Art. 95 1. ŚK to dokument potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji i upoważniający do wykonywania określonych czynności lotniczych 2. ŚK są wydawane dla: 5a) operatora BSP używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe 6. Operator BSP używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe musi mieć ukończone 18 lat 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 7
 8. 8. Prawo lotnicze Zawieszenie ŚK Art. 100 ŚK można cofnąć lub zawiesić, gdy: - zostały uzyskane na podstawie fałszywych dokumentów; - utracił kwalifikacje do wykonywania czynności lotniczych (np. wygasły badania lotniczo-lekarskie, lub uprawnienia wpisane do ŚK) - lata w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu lotniczego (np. w CTR, lub nie ustępuje pierwszeństwa) - lata pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 8
 9. 9. Prawo lotnicze Badania lekarskie Rozporządzenie ws badań lotniczo-lekarskich Art. 105 – sprawność psychiczną i fizyczną sprawdza się podczas badań lotniczo – lekarskich; - Badania wykonują lekarze orzecznicy uprawnieni do wykonywania badań L-L (wykaz na stronie ULC) - wydawane są na: - 5 lat dla osób poniżej 40 roku życia; - 2 lata dla osób powyżej 40 roku życia; W przypadku VLOS<5kg badania nie są wymagane. Wystarczy złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania lotów VLOS 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 9
 10. 10. Prawo lotnicze odpowiedzialność cywilna Art. 207 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez BSP ZAWSZE PONOSI JEGO OPERATOR … i dlatego … Art. 209 – należy posiadać ubezpieczenie OC 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 10
 11. 11. Prawo lotnicze odpowiedzialność karna Art. 211 kto lata niesprawnym BSP lub bez ŚK lub mimo utraty sprawności fizycznej i psychicznej (brak badań L-L, latanie pod wpływem) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku Art. 212 kto narusza przepisy ruchu lotniczego w obszarze odbywania lotu podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 kto działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 11
 12. 12. Kodeks karny odpowiedzialność karna Art. 173 par. 1 Kto sprowadza katastrofę w ruchu (…) powietrznym zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 Art. 174 par. 1 Kto sprowadza niebezpieczeństwo katastrofy (…) kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 Art. 177 par. 1 kto choćby nieumyślnie naruszy zasady bezpieczeństwa i spowoduje wypadek w którym ucierpiała inna osoba kara pozbawienia wolności do lat 32020-07-16 PRAWO LOTNICZE 12
 13. 13. Świadectwa kwalifikacji - podstawa prawna – Prawo lotnicze art. 95 - obowiązkowo w celach innych niż rekreacyjne i sportowe; - dla osób które ukończyły 18 lat; - badania lotniczo-lekarskie - wydawane bezterminowo; - uprawnienia podstawowe na 5 lat - uprawnienia dodatkowe na 3 lata 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 13
 14. 14. Świadectwa kwalifikacji Uprawnienia podstawowe (wydawane na 5 lat): - VLOS – visual line of sight (w zasięgu wzroku) - BVLOS – beyond visual line of sight (poza zasięgiem wzroku) Uprawnienia dodatkowe (wydawane na 3 lata): - INS - instruktor - kategorie statku powietrznego: MR – wielowirnikowiec, multirotor A – samolot As – aerostat H – śmigłowiec kategorie wagowe (<5kg, <25kg, <150kg) 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 14
 15. 15. Świadectwa kwalifikacji 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 15
 16. 16. Organizacje lotnicze i ich funkcje: ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego. Organ administracji rządowej sprawujący szeroko rozumiany nadzór nad lotnictwem cywilnym. • Do zadań ULC należy: -nadzór nad eksploatacją statków powietrznych oraz badaniami L-L -prowadzenie wszelkiego rodzaju rejestrów statków powietrznych, licencji i ŚK, urządzeń i obiektów lotniczych, etc. 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 16
 17. 17. Organizacje lotnicze i ich funkcje: PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (ang. PANSA), zapewnia bezpieczeństwo i płynność ruchu lotniczego poprzez zarządzanie przestrzenią powietrzną kraju (tzw. FIR Warszawa). Zadania realizuje w 3 zakresach: 1. ATFM – zarządzanie przepływem ruchu lotniczego; 2. ASM – zarządzanie przestrzenią powietrzną; • Funkcjonalność umożliwiająca maksymalnie kompletne wykorzystanie przestrzeni powietrznej uwzględniając potrzeby jej użytkowników; • Odbywa się na 3 poziomach 1. ATS – zapewnienie służby ruchu lotniczego2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 17
 18. 18. ASM – zarządzanie przestrzenią powietrzną. 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 18 ASM 1 • Prezes ULC • Komitet Zarządzania PP • Ośrodek Planowania Strategicznego PAŻP Poziom strategiczny • Planowanie 7 dni – 12 miesięcy do przodu; • Organ planistyczny • Współpraca cywilno-wojskowa; • Organizuje całą pracę związaną z zarządzanie PP; ASM 2 AMC Polska (Struktura PAŻP) Poziom przedtaktyczny • Planowanie 24h- 6 dni do przodu; • Zbieranie i analiza zapotrzebowań na elementy PP; • Rozstrzyganie konfliktów podczas przydziału elementów PP; • Decydowanie o współużytkowaniu PP przez kilku użytkowników; • Współpraca z SZRP; • Wydawanie AUP ASM 3 AMC Polska Kontroler GAT/OAT Poziom taktyczny • Aktywacja/dezaktywacja elementów PP zgodnie z AUP; • Aktywacja dodatkowych stref; • Uaktualnianie danych w AUP; • Monitorowanie przydzielonych struktur PP;
 19. 19. Organizacje lotnicze i ich funkcje: PKBWL – Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych • niezależna stała komisja działająca przy ministrze transportu; • bada okoliczności i przyczyny wypadków i incydentów lotniczych; • PKBWL nie orzeka o winie, a jedynie wskazuje przyczyny a ich raporty mają za zadanie polepszyć bezpieczeństwo w lotnictwie; • W przypadku wypadku w lotnictwie państwowym (np. wojskowym) powoływana jest każdorazowo Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP) 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 19
 20. 20. PKBWL - Klasyfikacja zdarzeń lotniczych Wypadek lotniczy: - zdarzenie (…) podczas którego: • ktokolwiek zginął bądź doznał poważnego obrażenia ciała; • statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji; • statek powietrzny zaginął lub dostęp do niego lub znajduje się w miejscu niedostępnym; Poważny incydent lotniczy: - zdarzenie w którym nieomal doszło do wypadku lotniczego; Incydent lotniczy: - zdarzenie inne niż wypadek (…) które ma lub mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji statku powietrznego; 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 20
 21. 21. Organizacje lotnicze i ich funkcje: EASA (European Union Aviation Safety Agency) – odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w transporcie lotniczym w Europie. JARUS - grupa ekspertów z Narodowych Agencji Lotnictwa (odpowiedników PAŻP i ULC) której celem jest rekomendowanie jednolitych rozwiązań technicznych, bezpieczeństwa i operacyjnych w celu certyfikacji i bezpiecznej integracji BSP z lotnictwem załogowym w przestrzeni powietrznej i w rejonach lotnisk. JARUS dostarcza wytyczne agencjom poszczególnych krajów w celu opracowania własnych wymagań i wyeliminowania duplikacji wysiłku ICAO (International Civil Aviation Organization) - organizacja ONZ zajmująca się opracowywaniem i wdrażaniem międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo żeglugi powietrznej oraz wspieraniem rozwoju transportu lotniczego. 2020-07-16 PRAWO LOTNICZE 21

  Sé el primero en comentar

1

Vistas

Total de vistas

3.066

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

117

Acciones

Descargas

2

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×