Rodo podstawy przetwarzania_danych_ dla pracownikow

Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
Szymon Konkol - Publikacje CyfroweKierownik projektu w Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego en Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
Podstawy przetwarzania danych osobowych.
Dlaczego warto je znać?
Podstawa
prawna
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L
Nr 119, str. 1)
EDICUS
Ochrona Danych
Osobowych
Wstęp
• Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z regułami:
• legalności, rzetelności i przejrzystości - zgodnie z prawem, rzetelnie i w
sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
• PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MUSI W KAŻDYM PRZYPADKU
ZNAJDOWAĆ ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ – PATRZ ART. 6 I 9 RODO
• ograniczenia celu - w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych
celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze
przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów
badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest
uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami).
• minimalizacji danych - adekwatnie, stosownie oraz z ograniczeniem do
tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Wstęp
Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z regułami:
• prawidłowości - prawidłowo i w razie potrzeby z uaktualnianiem (należy podjąć wszelkie rozsądne działania,
aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte
lub sprostowane),
• ograniczenia przechowywania – dane powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację
osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane (dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane
wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub
do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne wymagane na mocy RODO w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą).
• integralności i poufności - w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 1. Wykonanie umowy
Dane osobowe można przetwarzać jeżeli …
… przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• Przetwarzanie danych jest legalne, jeżeli następuje w celu realizacji obowiązków i uprawnień potrzebnych do
wykonania tej umowy (mogą one wynikać z samej umowy lub z załączników np. OWU).
• Podmiot danych musi być stroną umowy.
• Podjęciem działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy jest najczęściej:
a) negocjacje,
b) przetarg, aukcja,
c) weryfikacja zdolności kredytowej,
d) rezerwacja danej usługi (przykładowo pokoju hotelowego).
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 2. Wykonanie obowiązku
prawnego
Dane osobowe można przetwarzać jeżeli …
… przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO).
• Obowiązek prawny musi wynikać z prawa unijnego lub krajowego.
• Podstawa prawna musi określać cel przetwarzania. Tylko taki przepis uprawni do przetwarzania danych w
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Musimy więc odwołać się nie tylko do RODO ale także do innego przepisu unijnego lub krajowego.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 3. Ochrona żywotnych interesów
podmiotu danych
Dane osobowe można przetwarzać jeżeli …
… przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
• Należy zwrócić uwagę na szczególną doniosłość tego warunku ze względu na okoliczności, które legalizuje.
Chodzi tu przede wszystkim o przypadki ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą lub innej osoby
(motyw 46 preambuły RODO).
• Żywotny interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo być podstawą przetwarzania danych osobowych
wyłącznie w przypadkach, gdy ewidentnie przetwarzania tego nie można oprzeć na innej podstawie prawnej.
Jest to więc ostateczność.
• Przykład. W następstwie wypadku komunikacyjnego przetwarzanie danych osobowych, która ucierpiała w
wypadku jest konieczne, aby ochronić jej zdrowie, a może nawet życie. W tej sytuacji przetwarzanie musi
nastąpić niezwłocznie, jako że najważniejszą rolę odgrywa wiedza i czas.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 4. Realizacja interesu
publicznego
Dane osobowe można przetwarzać jeżeli …
… przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
• Tu także podstawa prawna musi być określa w prawie unijnym lub krajowym.
• Podstawa prawna musi określać cel przetwarzania.
• Przetwarzanie danych na tej podstawie musi być konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 5. Realizacja interesu administratora
Dane osobowe można przetwarzać jeżeli …
… przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Nie można powołać się na tę podstawę, jeżeli nadrzędny charakter wobec wskazanych interesów administratora lub osoby trzeciej
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
• Podstawa ta nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.
• Prawnie uzasadniony interes to np.:
a) marketing bezpośredni,
b) zapobieganie oszustwom,
c) przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych,
d) zapewnienia odporności sieci lub systemu informacyjnego na danym poziomie poufności na przypadkowe zdarzenia albo
niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność
przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 6. Zgoda podmiotu danych
Dane osobowe można przetwarzać jeżeli …
… osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
• Zgoda jest stosowana zazwyczaj wtedy, gdy administrator ustali, że w danych okolicznościach nie może się powołać
na pozostałe przesłanki.
• Aby zgoda na przetwarzanie danych mogła zostać uznana za skuteczną, powinna być dobrowolna, konkretna,
świadoma i jednoznaczna.
• Zgoda może być udzielona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, z którego wynika, że
osoba przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
• Zapytanie o zgodę musi być wyraźnie odseparowane od pozostałych kwestii.
• Administrator powinien być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na operację
przetwarzania danych osobowych, spełniającą wskazane wyżej kryteria.
• Wyrażenie zgody nie będzie uznawane za udzielone w warunkach dobrowolności jeśli uzależniono od niego
wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi.
• RODO wskazuje na konieczność uprzedniego poinformowania osoby fizycznej o możliwości wycofania zgody w
dowolnym momencie oraz wymaga, by wycofanie zgody było równie łatwe, jak jej wyrażenie.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Odrębne regulacje dla danych szczególnej
kategorii
Dane szczególnej kategorii (tzw. wrażliwe) – dane osobowe, które ujawniają:
• pochodzenie rasowe lub etniczne,
• poglądy polityczne,
• przekonania religijne lub światopoglądowe,
• przynależność do związków zawodowych,
a także
• dane genetyczne i dane biometryczne (w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej),
• dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Odrębne regulacje dla danych szczególnej
kategorii
Dane szczególnej kategorii (tzw. wrażliwe) – dane osobowe, które ujawniają:
• pochodzenie rasowe lub etniczne,
• poglądy polityczne,
• przekonania religijne lub światopoglądowe,
• przynależność do związków zawodowych,
a także
• dane genetyczne i dane biometryczne (w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej),
• dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Odrębne regulacje dla danych szczególnej
kategorii
Generalnie przetwarzanie danych szczególnej kategorii jest zabronione.
Przetwarzania tych danych nie legalizują podstawy z art. 6 RODO.
Przetwarzanie danych szczególnej kategorii jest legalne jedynie w przypadku
wystąpienia podstaw z art. 9 ust. 2 RODO.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 1. Realizacja szczególnych
obowiązków lub uprawnień
administratora
• Niezbędność przetwarzania celem wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych
uprawnień przez administratora danych osobowych lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie
prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii
lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa
członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów
osoby, której dane dotyczą.
• W tym zakresie należy odwołać się do źródeł prawa pracy, przede wszystkim Kodeksu pracy, ale także
przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki pracowników i
pracodawców (np. ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, ustawy o działalności
leczniczej), a także postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień
zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (a więc
również regulaminów pracy i wynagradzania). Przesłanka ta legalizuje posługiwanie się danymi
wrażliwymi kandydata do pracy jak również pracowników.
• Przykład 1. Przetwarzanie danych osobowych członków związku zawodowego (przynależność do
związku) w związku z realizacją uprawnienia pracownika do szczególnej ochrony stosunku pracy z art.
32 ustawy o związkach zawodowych albo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z art. 31 ustawy o
związkach zawodowych).
• Przykład 2. Komisja konkursowa przetwarzania dane osobowe o stanie zdrowia kandydata na
stanowisko dyrektora szkoły widniejące w orzeczeniu lekarskim. Odpowiedni stan zdrowia jest jednym
z wymogów do objęcia funkcji dyrektora szkoły.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 2. Ochrona żywotnych
interesów innej osoby
• Niezbędność przetwarzania celem ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie
lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.
• W niektórych przypadkach przetwarzanie może służyć
zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i
żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na
przykład gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów
humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich
rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych sytuacjach
humanitarnych, a zwłaszcza w przypadkach klęsk
żywiołowych i katastrof spowodowanych przez
człowieka (motyw 46 preambuły RODO).
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 3. Dane
wcześniej upublicznione
• Objęcie przetwarzaniem danych osobowych w
sposób oczywisty upublicznionych przez osobę,
której dane dotyczą
• Chodzi tu wyłącznie o ewidentny przypadek
upublicznienia danych osobowych przez sam
podmiot tych danych.
• Przykład. Polityk zamieszcza na portalu
społecznościowym filmik z ceremonii zawarcia
związku partnerskiego ze swoim partnerem.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 4.
Dochodzenie roszczeń
• Niezbędność przetwarzania danych osobowych celem
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach
sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
• Wskazana podstawa przetwarzania danych szczególnej
kategorii dotyczy przypadków prowadzenia sporów
sądowych.
• Przykład. Pracodawca zwolnił pracownika, podając jako
przyczynę częste absencje wywołane zwolnieniami lekarskimi
powodujące dezorganizację pracy. Pracownik pozwał
pracodawcę przed sądem pracy. Aby obronić swoje
stanowisko pracodawca musi przedstawić przedkładane
przez pracownika zwolnienia lekarskie.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 5.
Zabezpieczenie
zdrowotne
• Niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów profilaktyki zdrowotnej
lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy
medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,
leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub
zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia
• Dane osobowe mogą być przetwarzane na tej podstawie z zastrzeżeniem
warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 9 ust. 3 RODO tj. jeżeli są
przetwarzane przez – lub na odpowiedzialność – pracownika podlegającego
obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy
krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania
tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub
przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe.
• Przykład. Pracodawca przetwarza dane osobowe o stanie zdrowia kandydata do
pracy, odbierając orzeczenie lekarza medycyny pracy w sprawie przeciwwskazań do
wykonywania pracy na danym stanowisku. Analogicznie pracodawca przetwarza
takie dane pracownika w związku z badaniami okresowymi i kontrolnymi.
Przesłanka 6. Zdrowie
publiczne
• Niezbędność przetwarzania ze względów związanych z
interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub
zapewnienie wysokich standardów jakości i
bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów
leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które
przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony
praw i wolności osób, których dane dotyczą, w
szczególności tajemnicę zawodową.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 7. Cele
szczególne
• Niezbędność przetwarzania danych osobowych
do celów archiwalnych w interesie publicznym,
do celów badań naukowych lub historycznych lub
do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1
RODO, na podstawie prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego, które są proporcjonalne
do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa
do ochrony danych i przewidują odpowiednie,
konkretne środki ochrony praw podstawowych i
interesów osoby, której dane dotyczą.
EDICUS
Ochrona Danych Osobowych
Przesłanka 8. Wyraźna
zgoda podmiotu danych
• Wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku
konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane
dotyczą, nie może uchylić zakazu przetwarzania danych ze
szczególnej kategorii
• Najprostszą formą udzielenia zgody wyraźnej (która
gwarantuje też rozliczalność administratora) z całą
pewnością jest jej forma pisemna.
• Nie można też wykluczyć zgody udzielonej w formie
elektronicznej i telefonicznej.
• Co najistotniejsze, zgoda wyraźna nie powinna przybierać
brzmienia „przyjmuję do wiadomości..”, ponieważ przyjęcie
do wiadomości nie oznacza wyrażenia zgody wyraźnej.
Dziękujemy za uwagę
1 de 22

Recomendados

Rodo bezpieczenstwo _dla_pracownikow por
Rodo bezpieczenstwo _dla_pracownikowRodo bezpieczenstwo _dla_pracownikow
Rodo bezpieczenstwo _dla_pracownikowSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
308 vistas27 diapositivas
Rodo reakcja na_naruszenia por
Rodo reakcja na_naruszeniaRodo reakcja na_naruszenia
Rodo reakcja na_naruszeniaSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
196 vistas16 diapositivas
Pytania RODO do prezentacji por
Pytania RODO do prezentacjiPytania RODO do prezentacji
Pytania RODO do prezentacjiSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
319 vistas2 diapositivas
Rodo prezentacja dla_pracownikow (1) por
Rodo prezentacja dla_pracownikow (1)Rodo prezentacja dla_pracownikow (1)
Rodo prezentacja dla_pracownikow (1)Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
4.4K vistas22 diapositivas
Prezentacja o ochronie danych osobowych por
Prezentacja o ochronie danych osobowychPrezentacja o ochronie danych osobowych
Prezentacja o ochronie danych osobowychSzkoleniaCognity
4.3K vistas38 diapositivas
Quiz 1 por
Quiz 1Quiz 1
Quiz 1Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
600 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

201711 abordagem rgpd por
201711 abordagem rgpd201711 abordagem rgpd
201711 abordagem rgpdRicardo Marques
2.3K vistas31 diapositivas
Werksmans presentations on popi por
Werksmans presentations on popiWerksmans presentations on popi
Werksmans presentations on popiWerksmans Attorneys
5.8K vistas56 diapositivas
Digital Enterprise Festival Birmingham 13/04/17 - Ian West Cognizant VP Data ... por
Digital Enterprise Festival Birmingham 13/04/17 - Ian West Cognizant VP Data ...Digital Enterprise Festival Birmingham 13/04/17 - Ian West Cognizant VP Data ...
Digital Enterprise Festival Birmingham 13/04/17 - Ian West Cognizant VP Data ...CIO Edge
2.1K vistas30 diapositivas
General Data Protection Regulation por
General Data Protection RegulationGeneral Data Protection Regulation
General Data Protection RegulationBCC - Solutions for IBM Collaboration Software
4.4K vistas28 diapositivas
Privacy and Data Protection por
Privacy and Data ProtectionPrivacy and Data Protection
Privacy and Data ProtectionDirectorate of Information Security | Ditjen Aptika
1.6K vistas15 diapositivas
GDPR Basics - General Data Protection Regulation por
GDPR Basics - General Data Protection RegulationGDPR Basics - General Data Protection Regulation
GDPR Basics - General Data Protection RegulationVicky Dallas
4.2K vistas41 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Digital Enterprise Festival Birmingham 13/04/17 - Ian West Cognizant VP Data ... por CIO Edge
Digital Enterprise Festival Birmingham 13/04/17 - Ian West Cognizant VP Data ...Digital Enterprise Festival Birmingham 13/04/17 - Ian West Cognizant VP Data ...
Digital Enterprise Festival Birmingham 13/04/17 - Ian West Cognizant VP Data ...
CIO Edge2.1K vistas
GDPR Basics - General Data Protection Regulation por Vicky Dallas
GDPR Basics - General Data Protection RegulationGDPR Basics - General Data Protection Regulation
GDPR Basics - General Data Protection Regulation
Vicky Dallas4.2K vistas
Legal obligations and responsibilities of data processors and controllers und... por IT Governance Ltd
Legal obligations and responsibilities of data processors and controllers und...Legal obligations and responsibilities of data processors and controllers und...
Legal obligations and responsibilities of data processors and controllers und...
IT Governance Ltd912 vistas
Personal Data Protection Act - Employee Data Privacy por legalPadmin
Personal Data Protection Act - Employee Data PrivacyPersonal Data Protection Act - Employee Data Privacy
Personal Data Protection Act - Employee Data Privacy
legalPadmin4.7K vistas
Common Practice in Data Privacy Program Management por Eryk Budi Pratama
Common Practice in Data Privacy Program ManagementCommon Practice in Data Privacy Program Management
Common Practice in Data Privacy Program Management
Eryk Budi Pratama686 vistas
GDPR Compliance with WSO2 Identity Server por WSO2
GDPR Compliance with WSO2 Identity ServerGDPR Compliance with WSO2 Identity Server
GDPR Compliance with WSO2 Identity Server
WSO2401 vistas
LGPD | IMPACTOS NO DIA-A-DIA CORPORATIVO por Wellington Monaco
LGPD | IMPACTOS NO DIA-A-DIA CORPORATIVOLGPD | IMPACTOS NO DIA-A-DIA CORPORATIVO
LGPD | IMPACTOS NO DIA-A-DIA CORPORATIVO
Wellington Monaco1.2K vistas
Melihat RUU Pelindungan Data Pribadi por ICT Watch
Melihat RUU Pelindungan Data PribadiMelihat RUU Pelindungan Data Pribadi
Melihat RUU Pelindungan Data Pribadi
ICT Watch925 vistas
LGPD na Saúde | Comissão de Direito Médico e da Saúde OAB/Paraíba por Rosalia Ometto
LGPD na Saúde | Comissão de Direito Médico e da Saúde OAB/ParaíbaLGPD na Saúde | Comissão de Direito Médico e da Saúde OAB/Paraíba
LGPD na Saúde | Comissão de Direito Médico e da Saúde OAB/Paraíba
Rosalia Ometto396 vistas
General Data Protection Regulation (GDPR) por Kimberly Simon MBA
General Data Protection Regulation (GDPR) General Data Protection Regulation (GDPR)
General Data Protection Regulation (GDPR)
Kimberly Simon MBA534 vistas
EY General Data Protection Regulation: Are you ready? por VYTIS MALECKAS
EY General Data Protection Regulation: Are you ready?EY General Data Protection Regulation: Are you ready?
EY General Data Protection Regulation: Are you ready?
VYTIS MALECKAS2.5K vistas
Pdpa presentation por Alan Teh
Pdpa presentationPdpa presentation
Pdpa presentation
Alan Teh10.9K vistas
GDPR Demystified por SPIN Chennai
GDPR DemystifiedGDPR Demystified
GDPR Demystified
SPIN Chennai1.1K vistas
Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados - guia para marketeers por fredericocarvalho.pt
Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados - guia para marketeersNovo Regulamento Geral de Proteção de Dados - guia para marketeers
Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados - guia para marketeers

Similar a Rodo podstawy przetwarzania_danych_ dla pracownikow

Netcamp #12 - Ochrona danych osobowych w Internecie por
Netcamp #12 - Ochrona danych osobowych w InternecieNetcamp #12 - Ochrona danych osobowych w Internecie
Netcamp #12 - Ochrona danych osobowych w InternecieFundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp
931 vistas25 diapositivas
Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej. por
Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej. Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej.
Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej. Pawel Litwinski
2.8K vistas40 diapositivas
[TestWarez 2017] Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych – wyzwanie czy przy... por
[TestWarez 2017] Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych – wyzwanie czy przy...[TestWarez 2017] Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych – wyzwanie czy przy...
[TestWarez 2017] Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych – wyzwanie czy przy...Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI)
195 vistas27 diapositivas
Ochrona danych osobowych w hospicjum por
Ochrona danych osobowych w hospicjumOchrona danych osobowych w hospicjum
Ochrona danych osobowych w hospicjumFundacja HPE
911 vistas30 diapositivas
Obowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowych por
Obowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowychObowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowych
Obowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowychSpodek 2.0
542 vistas16 diapositivas
RODO - istota i praktyka ochrony danych osobowych por
RODO - istota i praktyka ochrony danych osobowychRODO - istota i praktyka ochrony danych osobowych
RODO - istota i praktyka ochrony danych osobowychKrzysztof Sługocki
510 vistas106 diapositivas

Similar a Rodo podstawy przetwarzania_danych_ dla pracownikow(20)

Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej. por Pawel Litwinski
Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej. Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej.
Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej.
Pawel Litwinski2.8K vistas
Ochrona danych osobowych w hospicjum por Fundacja HPE
Ochrona danych osobowych w hospicjumOchrona danych osobowych w hospicjum
Ochrona danych osobowych w hospicjum
Fundacja HPE911 vistas
Obowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowych por Spodek 2.0
Obowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowychObowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowych
Obowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowych
Spodek 2.0542 vistas
RODO - istota i praktyka ochrony danych osobowych por Krzysztof Sługocki
RODO - istota i praktyka ochrony danych osobowychRODO - istota i praktyka ochrony danych osobowych
RODO - istota i praktyka ochrony danych osobowych
Krzysztof Sługocki510 vistas
Michał Kluska - Ochrona danych osobowych w 2014 r. - przygotuj swój biznes na... por #e-biznes festiwal
Michał Kluska - Ochrona danych osobowych w 2014 r. - przygotuj swój biznes na...Michał Kluska - Ochrona danych osobowych w 2014 r. - przygotuj swój biznes na...
Michał Kluska - Ochrona danych osobowych w 2014 r. - przygotuj swój biznes na...
#e-biznes festiwal981 vistas
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2017: Dane osobowe w organizacji pozarządowej por ngopl
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2017: Dane osobowe w organizacji pozarządowejWebinarium SCWO/portal ngo.pl 2017: Dane osobowe w organizacji pozarządowej
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2017: Dane osobowe w organizacji pozarządowej
ngopl6.1K vistas
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2018: Dane osobowe por ngopl
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2018: Dane osoboweWebinarium SCWO/portal ngo.pl 2018: Dane osobowe
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2018: Dane osobowe
ngopl7.4K vistas
Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie.pdf por CyberAlex_pl
Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie.pdfPrzetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie.pdf
Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie.pdf
CyberAlex_pl129 vistas
IT w RODO - praktyczne informacje. por Tomasz Janas
IT w RODO - praktyczne informacje.IT w RODO - praktyczne informacje.
IT w RODO - praktyczne informacje.
Tomasz Janas1.9K vistas
RODO a wykonywanie zawodu adwokata. Wdrożenie RODO w kancelarii. por Pawel Litwinski
RODO a wykonywanie zawodu adwokata. Wdrożenie RODO w kancelarii. RODO a wykonywanie zawodu adwokata. Wdrożenie RODO w kancelarii.
RODO a wykonywanie zawodu adwokata. Wdrożenie RODO w kancelarii.
Pawel Litwinski4.5K vistas
Cognity - Ochrona Danych Osobowych w Firmie por SzkoleniaCognity
Cognity - Ochrona Danych Osobowych w FirmieCognity - Ochrona Danych Osobowych w Firmie
Cognity - Ochrona Danych Osobowych w Firmie
SzkoleniaCognity1.3K vistas
Aspekty prawne monitorowania aktywności użytkowników komputerów firmowych por Cyberlaw Beata Marek
Aspekty prawne monitorowania aktywności użytkowników komputerów firmowychAspekty prawne monitorowania aktywności użytkowników komputerów firmowych
Aspekty prawne monitorowania aktywności użytkowników komputerów firmowych

Más de Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe

k1.pdf por
k1.pdfk1.pdf
k1.pdfSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
43 vistas1 diapositiva
t1.pdf por
t1.pdft1.pdf
t1.pdfSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
68 vistas10 diapositivas
Quiz3 por
Quiz3Quiz3
Quiz3Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
1.8K vistas1 diapositiva
Quiz2 por
Quiz2Quiz2
Quiz2Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
491 vistas1 diapositiva
4 por
44
4Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
5K vistas7 diapositivas
3 por
33
3Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
1.6K vistas8 diapositivas

Más de Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe(20)

Rodo podstawy przetwarzania_danych_ dla pracownikow

 • 1. Podstawy przetwarzania danych osobowych. Dlaczego warto je znać?
 • 2. Podstawa prawna • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 3. Wstęp • Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z regułami: • legalności, rzetelności i przejrzystości - zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MUSI W KAŻDYM PRZYPADKU ZNAJDOWAĆ ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ – PATRZ ART. 6 I 9 RODO • ograniczenia celu - w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami). • minimalizacji danych - adekwatnie, stosownie oraz z ograniczeniem do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 4. Wstęp Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z regułami: • prawidłowości - prawidłowo i w razie potrzeby z uaktualnianiem (należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane), • ograniczenia przechowywania – dane powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą). • integralności i poufności - w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 5. Przesłanka 1. Wykonanie umowy Dane osobowe można przetwarzać jeżeli … … przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). • Przetwarzanie danych jest legalne, jeżeli następuje w celu realizacji obowiązków i uprawnień potrzebnych do wykonania tej umowy (mogą one wynikać z samej umowy lub z załączników np. OWU). • Podmiot danych musi być stroną umowy. • Podjęciem działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy jest najczęściej: a) negocjacje, b) przetarg, aukcja, c) weryfikacja zdolności kredytowej, d) rezerwacja danej usługi (przykładowo pokoju hotelowego). EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 6. Przesłanka 2. Wykonanie obowiązku prawnego Dane osobowe można przetwarzać jeżeli … … przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). • Obowiązek prawny musi wynikać z prawa unijnego lub krajowego. • Podstawa prawna musi określać cel przetwarzania. Tylko taki przepis uprawni do przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO. • Musimy więc odwołać się nie tylko do RODO ale także do innego przepisu unijnego lub krajowego. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 7. Przesłanka 3. Ochrona żywotnych interesów podmiotu danych Dane osobowe można przetwarzać jeżeli … … przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). • Należy zwrócić uwagę na szczególną doniosłość tego warunku ze względu na okoliczności, które legalizuje. Chodzi tu przede wszystkim o przypadki ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą lub innej osoby (motyw 46 preambuły RODO). • Żywotny interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo być podstawą przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach, gdy ewidentnie przetwarzania tego nie można oprzeć na innej podstawie prawnej. Jest to więc ostateczność. • Przykład. W następstwie wypadku komunikacyjnego przetwarzanie danych osobowych, która ucierpiała w wypadku jest konieczne, aby ochronić jej zdrowie, a może nawet życie. W tej sytuacji przetwarzanie musi nastąpić niezwłocznie, jako że najważniejszą rolę odgrywa wiedza i czas. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 8. Przesłanka 4. Realizacja interesu publicznego Dane osobowe można przetwarzać jeżeli … … przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). • Tu także podstawa prawna musi być określa w prawie unijnym lub krajowym. • Podstawa prawna musi określać cel przetwarzania. • Przetwarzanie danych na tej podstawie musi być konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 9. Przesłanka 5. Realizacja interesu administratora Dane osobowe można przetwarzać jeżeli … … przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). • Nie można powołać się na tę podstawę, jeżeli nadrzędny charakter wobec wskazanych interesów administratora lub osoby trzeciej mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. • Podstawa ta nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. • Prawnie uzasadniony interes to np.: a) marketing bezpośredni, b) zapobieganie oszustwom, c) przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, d) zapewnienia odporności sieci lub systemu informacyjnego na danym poziomie poufności na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 10. Przesłanka 6. Zgoda podmiotu danych Dane osobowe można przetwarzać jeżeli … … osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). • Zgoda jest stosowana zazwyczaj wtedy, gdy administrator ustali, że w danych okolicznościach nie może się powołać na pozostałe przesłanki. • Aby zgoda na przetwarzanie danych mogła zostać uznana za skuteczną, powinna być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. • Zgoda może być udzielona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, z którego wynika, że osoba przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. • Zapytanie o zgodę musi być wyraźnie odseparowane od pozostałych kwestii. • Administrator powinien być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na operację przetwarzania danych osobowych, spełniającą wskazane wyżej kryteria. • Wyrażenie zgody nie będzie uznawane za udzielone w warunkach dobrowolności jeśli uzależniono od niego wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi. • RODO wskazuje na konieczność uprzedniego poinformowania osoby fizycznej o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz wymaga, by wycofanie zgody było równie łatwe, jak jej wyrażenie. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 11. Odrębne regulacje dla danych szczególnej kategorii Dane szczególnej kategorii (tzw. wrażliwe) – dane osobowe, które ujawniają: • pochodzenie rasowe lub etniczne, • poglądy polityczne, • przekonania religijne lub światopoglądowe, • przynależność do związków zawodowych, a także • dane genetyczne i dane biometryczne (w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej), • dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 12. Odrębne regulacje dla danych szczególnej kategorii Dane szczególnej kategorii (tzw. wrażliwe) – dane osobowe, które ujawniają: • pochodzenie rasowe lub etniczne, • poglądy polityczne, • przekonania religijne lub światopoglądowe, • przynależność do związków zawodowych, a także • dane genetyczne i dane biometryczne (w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej), • dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 13. Odrębne regulacje dla danych szczególnej kategorii Generalnie przetwarzanie danych szczególnej kategorii jest zabronione. Przetwarzania tych danych nie legalizują podstawy z art. 6 RODO. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii jest legalne jedynie w przypadku wystąpienia podstaw z art. 9 ust. 2 RODO. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 14. Przesłanka 1. Realizacja szczególnych obowiązków lub uprawnień administratora • Niezbędność przetwarzania celem wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych uprawnień przez administratora danych osobowych lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. • W tym zakresie należy odwołać się do źródeł prawa pracy, przede wszystkim Kodeksu pracy, ale także przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (np. ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, ustawy o działalności leczniczej), a także postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (a więc również regulaminów pracy i wynagradzania). Przesłanka ta legalizuje posługiwanie się danymi wrażliwymi kandydata do pracy jak również pracowników. • Przykład 1. Przetwarzanie danych osobowych członków związku zawodowego (przynależność do związku) w związku z realizacją uprawnienia pracownika do szczególnej ochrony stosunku pracy z art. 32 ustawy o związkach zawodowych albo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z art. 31 ustawy o związkach zawodowych). • Przykład 2. Komisja konkursowa przetwarzania dane osobowe o stanie zdrowia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły widniejące w orzeczeniu lekarskim. Odpowiedni stan zdrowia jest jednym z wymogów do objęcia funkcji dyrektora szkoły. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 15. Przesłanka 2. Ochrona żywotnych interesów innej osoby • Niezbędność przetwarzania celem ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody. • W niektórych przypadkach przetwarzanie może służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, a zwłaszcza w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka (motyw 46 preambuły RODO). EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 16. Przesłanka 3. Dane wcześniej upublicznione • Objęcie przetwarzaniem danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą • Chodzi tu wyłącznie o ewidentny przypadek upublicznienia danych osobowych przez sam podmiot tych danych. • Przykład. Polityk zamieszcza na portalu społecznościowym filmik z ceremonii zawarcia związku partnerskiego ze swoim partnerem. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 17. Przesłanka 4. Dochodzenie roszczeń • Niezbędność przetwarzania danych osobowych celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. • Wskazana podstawa przetwarzania danych szczególnej kategorii dotyczy przypadków prowadzenia sporów sądowych. • Przykład. Pracodawca zwolnił pracownika, podając jako przyczynę częste absencje wywołane zwolnieniami lekarskimi powodujące dezorganizację pracy. Pracownik pozwał pracodawcę przed sądem pracy. Aby obronić swoje stanowisko pracodawca musi przedstawić przedkładane przez pracownika zwolnienia lekarskie. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 18. Przesłanka 5. Zabezpieczenie zdrowotne • Niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia • Dane osobowe mogą być przetwarzane na tej podstawie z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 9 ust. 3 RODO tj. jeżeli są przetwarzane przez – lub na odpowiedzialność – pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe. • Przykład. Pracodawca przetwarza dane osobowe o stanie zdrowia kandydata do pracy, odbierając orzeczenie lekarza medycyny pracy w sprawie przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Analogicznie pracodawca przetwarza takie dane pracownika w związku z badaniami okresowymi i kontrolnymi.
 • 19. Przesłanka 6. Zdrowie publiczne • Niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 20. Przesłanka 7. Cele szczególne • Niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. EDICUS Ochrona Danych Osobowych
 • 21. Przesłanka 8. Wyraźna zgoda podmiotu danych • Wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu przetwarzania danych ze szczególnej kategorii • Najprostszą formą udzielenia zgody wyraźnej (która gwarantuje też rozliczalność administratora) z całą pewnością jest jej forma pisemna. • Nie można też wykluczyć zgody udzielonej w formie elektronicznej i telefonicznej. • Co najistotniejsze, zgoda wyraźna nie powinna przybierać brzmienia „przyjmuję do wiadomości..”, ponieważ przyjęcie do wiadomości nie oznacza wyrażenia zgody wyraźnej.