Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

แนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกี่ยวกับการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

แนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกี่ยวกับการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES)

Descargar para leer sin conexión

แนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกี่ยวกับการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES)
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4-5 สิงหาคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ กรุงเทพ

แนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกี่ยวกับการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES)
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4-5 สิงหาคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ กรุงเทพ

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a แนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกี่ยวกับการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES) (13)

Anuncio

แนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกี่ยวกับการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES)

 1. 1. แนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกี่ยวกับการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES) การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4-5 สิงหาคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ กรุงเทพ
 2. 2. กรอบการนาเสนอ กลไกและหลักการของ PES ประเภทและองค์ประกอบของ PES เงื่อนไขความสาเร็จของ PES PES กับอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรณีต่างประเทศ แนวทางแทนคุณระบบนิเวศทางทะเล ของประเทศไทย
 3. 3. กลไกตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES) Ecosystem Service = ประโยชน์ที่มนุษย์ ได้รับจากระบบนิเวศ ระบบนิเวศ = ทรัพยากรธรรมชาติ : สินค้าสาธารณะ (Public Goods) สินค้าสาธารณะ ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าของ ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่มีใครมีสิทธิ เหนือใคร รัฐจัดสรรให้ทุกคน ทั้งผู้ที่เต็มใจจ่ายและคนทั่วไป เสมอกัน ราคาต่า ใช้เยอะ ราคาสูง ใช้น้อย # ไม่ตรงกับมูลค่าเศรษฐกิจ ที่แท้จริง ของระบบนิเวศ Payment for Ecosystem Service
 4. 4. หลักการของการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES) ผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ Service Provider/Sellers ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศ Buyers ข้อตกลง
 5. 5. ประเภทของโครงการ PES โครงการ PES ที่รัฐเป็นผู้ซื้อ โครงการ PES ที่เกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต จากเจรจา ระหว่างประเทศ โครงการ PES ที่ตกลงกันระหว่างเอกชนกับเอกชน รัฐไม่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทจากัดเท่านั้น บริษัท เอกชน ภาคเอก ชนที่เป็น ตัวกลาง รัฐบาล องค์กร ผู้ให้ทุน องค์กร พัฒนา เอกชน บุคคล ทั่วไป ผู้ซื้อ
 6. 6. องค์ประกอบของโครงการ PES ที่มา: ประยุกต์จาก Marit Kragt, Michale Renton and Gabriela Scheufele, short course introduction to Payments for Environmental services( PES) Schemes”, Vientiane, Lao PDR.6th-7th March 2013 กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู (ที่แตกต่างจากปกติ : Additionally) เจรจาต่อรอง และมีข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้ดูแลและผู้ได้รับประโยชน์ ระบบนิเวศ Ecosystem Service ประโยชน์ที่ได้รับจากนิเวศบริการ (ข้อมูลฐาน) ระบบนิเวศที่ดีขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น เพราะมีกิจกรรมการอนุรักษ์
 7. 7. ปัจจัยความสาเร็จของโครงการ PES ความโปร่งใส (Transparency) กิจกรรมการ อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรที่ นอกเหนือจาก มาตรการที่ผู้ดูแล ดาเนินการอยู่แล้ว (Additionally) การให้ค่าตอบแทน ควรจะมีเงื่อนไข (Conditionality) ความสมัครใจ (Voluntary)
 8. 8. ตัวอย่างของโครงการ PES: ฝรั่งเศส Service Provider: เกษตรกรเลี้ยงโคนมและเจ้าของ ที่ดินบนพื้นที่ต้นน้า บริษัทจ่ายเงินให้เกษตรกร 230 ดอลล่าร์ต่อเฮกแตร์ต่อปี เป็นระยะเวลา 7 ปี (15,500 ต่อคน /ต้องจ่าย 3.8 ล้านเหรียญ) ข้อตกลง Buyer: บริษัท Perrier Vittel (Nestle) โครงการจัดการลุ่มน้า Rhine-Meuse • ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน • ปลูกป่าเพื่อซับมลพิษในพื้นที่ เปราะบาง
 9. 9. ตัวอย่างของโครงการ PES : แม๊กซิโก Service Provider: ชุมชนรอบผืนป่า เทศบาลตั้งองค์กรอิสระ เพื่อจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อ Profauna ให้ระดมทุนจากผู้สมัครใจ บริจาคตั้งแต่ 1-1000 เปโซ ข้อตกลง Buyer: ผู้ใช้น้าในเขตเทศบาล SALTILLO จัดการ สิ่งแวดล้อม 50% กองทุน อนุรักษ์น้า 10% ให้ความรู้ด้าน สวล. 10% พัฒนาชุมชน และสังคม 10% งานวิจัย 10% บริหารจัดการ 10% กิจกรรมหลัก • ป้องกันไฟป่า • ปลูกป่า • ตรวจสอบคุณภาพน้าและดิน
 10. 10. PES กับระบบนิเวศทะลและชายฝั่ง https://www.youtube.com/watch?v=lVMV3StvLCs
 11. 11. PES กับระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง
 12. 12. การเพาะเลี้ยงไข่มุกปาปัว ประเทศอินโดนีเซีย บริษัท PT Cendana Indopearls (CIP) บริษัทลูกของบริษัท South Sea Pearl ได้ทาสัญญา 30 ปีกับ กลุ่มชาติพันธุ์กาวี (Kawe) การเพาะเลี้ยงไข่มุกในทะเลเพื่อ แลกเปลี่ยนกับการพัฒนาชุมชน (โรงเรียนใหม่ ยารักษาโรค) การจ้างงานและการ สร้างจิตสานึกต่อทรัพยากรทางทะเล โดยบริษัทประสานตรงกับชาวกาวี ครอบครัวเจ้าของที่ดิน การศึกษาวิถีชีวิตชาวกาวีของนักมนุษยวิทยา ทาให้ CIP เรียนรู้วิธีที่ทางานกับชุมชนได้ดีที่สุด ความร่วมมือระหว่าง CIP กับชุมชนชาวกาวี นี้ช่วยสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจและการศึกษาภายในราชาอัมพัด (Raja Ampat) และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไข่มุกปาปัวอย่างยั่งยืน
 13. 13. เต่าหญ้า (Olive Ridley Sea Turtle) ขึ้นวางไข่ที่หาด Gahirmatha ทางตะวันออกของอินเดีย
 14. 14. โครงการท่าเรือ Dhmra ประเทศอินเดีย 2006: DCPL&IUCN ลงนามความ ร่วมมือเพื่อหาแนวทางการดาเนินธุรกิจ ที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศหาด ทรายและเต่าทะเล (5 ปี) พัฒนาแผนการจัดการสื่งแวดล้อม โดย เน้นการลดผลกระทบที่เกิดจากการขุด ลอกร่องน้าและความเข้มของแสงไฟ ข้อตกลง กิจกรรมหลัก • การขุดลอกร่องน้า • ระบบไฟฟ้าในท่าเรือ • มวลชนสัมพันธ์ • แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Service Provider: IUCN/องค์กร พัฒนาเอกชน Buyer: DPCL (L&T และ TATA Steel): 1998 ที่มา: Protecting the Olive Ridley Turtle the Story of the Dhamra Port (2014) IUCN, Scoping mission to the Dahmra Port Project (2006) IUCN
 15. 15. การเช่าแนวปะการัง ที่ประเทศฟิจิ ชุมชนท้องถิ่นชาวฟิจิก่อตั้งการจัดการพื้นที่ทางทะเลโดยชุมชนท้องถิ่น (Community Locally Managed Marine Areas (LMMs) ซึ่งทาสัญญาเช่า ระยะสั้น (2-5 ปี) เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่แนวปะการังและทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะด้านการค้นหาตัวยา การเพาะเลี้ยงและการเก็บหินตกแต่งตู้ปลา ทั้งนี้มีการ บริหารจัดการโดยชุมชน การให้ความรับผิดชอบในพื้นที่ทางทะเล การสารวจติดตาม และการจัดการร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการซื้อขายความยั่งยืน โดย มหาวิทยาลัย South Pacific มีบทบาทในการเป็นคนกลางเพื่อเจรจาตกลงระหว่าง LMMAs กับบริษัทเอกชน เพื่อยังประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการจัดการแนว ปะการังอย่างยั่งยืน นับจากปีเริ่มต้น (1997) หนึ่งหมู่บ้าน เครือข่ายการจัดการพื้นที่ทางทะเลโดยชุมชน ของ ประเทศฟิจิ เป็น 250 แห่งในปี 2009 ที่มีกว่า 279 หมู่บ้าน ครอบคลุม 10,745 ตร.กม. ของ การทาประมงชายฝั่ง และขยายผลไปในประเทศอินโดนีเซีย ไมโครนีเซีย ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์และหมู่เกาะโซโลมอน
 16. 16. ตัวอย่างของโครงการ PES ในระบบนิเวศทะลและชายฝั่ง
 17. 17. Chumbe Island Coral park ประเทศ Tanzania กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ทานเซเนีย จัดตั้งอุทยานแห่งชาติทางทะเลรอบเกาะ Chumbe เมื่อปี 1995 โดยให้ทางบริษัท Chumbe Island Coral Park เช่าบริหารจัดการ มีระยะเวลาที่ต่ออายุทุกๆ 10 ปี กิจกรรมหลักเพื่อการจัดการพื้นที่ คุ้มครอง ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การศึกษาวิจัยและการสร้างโอกาสทาง การศึกษา ภายใต้แผนการจัดการ CHICOP (1995-2016)
 18. 18. อุทยานทางทะเลบอแนร์ เนเธอร์แลนด์ อุทยานทางทะเลบอแนร์ในทะเลแคริบเบียน ตั้งขึ้นในปี 1979 เพื่ออนุรักษ์ ถิ่นที่อยู่อาศัยทางทะเลและชายฝั่งที่นับว่าเป็นแหล่งดาน้าที่มีชื่อเสียงมาก ที่สุดของโลก การเก็บค่าธรรมเนียมการดาน้า ทาให้อุทยานสามารถบริษัท จัดการตัวเองได้ทั้งหมด นับแต่ปี 1992 รวมทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการสารวจ ติดตาม การฝึกตารวจเพื่อปราบการบุกรุกลักลอบ ล่าจับสัตว์ การทิ้งสมอ บนแนวปะการังและการวิจัย สารวจติดตามระยะยาว และเน้นการให้การ ความรู้แก่นักท่องเที่ยว คนงานและคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกี่ยวกับการ อนุรักษ์ทางทะเล ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระดับโลก ปัจจุบันมีการเพิ่มแหล่งเก็บ เงินรายได้ คือค่าธรรมเนียมการจอดเรือ ค่าธรรมเนียมเรือที่เข้ามาในพื้นที่
 19. 19. The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) The Dutch Ministry of the Interior contributes €750,000 annually (until 2016).
 20. 20. อุทยานแห่งชาติทางทะเล Bunaken อินโดนีเซีย ประกาศจัดตั้งเมื่อปี 1991 พื้นที่ประมาณ 900 ตร.กม. มีพื้นที่อยู่บนฝั่ง และ 5 เกาะ 22 หมู่บ้านอาศัยอยู่ใน อุทยาน ประมาณ 3 หมื่นคน แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีการพัฒนา เป็นอย่างดี • ผู้ประกอบการดาน้า 20 แห่ง ทั้งอยู่บนฝั่งและ ออกดาแบบ Day trip ในอุทยาน • ที่พักมีตั้งแต่ระดับ 5 ดาวจนถึงกระต๊อบ สาหรับ Backpackers • นักท่องเที่ยวประมาณ 25,000 คนต่อปี • มีสายการบินตรงจากต่างประเทศ ที่มา: Developing a diversified portfolio of sustainable financing options for Bunaken National marine Park, MV Erdmam, USAID’s Natural Resources Management Programme, Indonesia
 21. 21. อุทยานแห่งชาติทางทะเล Bunaken อินโดนีเซีย รัฐบาลสนับสนุน งบประมาณประจาปี ระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม แบบกระจายอานาจ การสนับสนุน จากภาคเอกชน งบประมาณ จากหน่วยงานภาครัฐ ระบบอาสาสมัคร ต่างประเทศ ทุนสนับสนุน จากแหล่งทุน
 22. 22. อุทยานแห่งชาติทางทะเล Bunaken อินโดนีเซีย ชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านดาน้า นักวิชาการ องค์กร พัฒนา เอกชน การ ท่องเที่ยว ท้องถิ่น กรม ประมง ท้องถิ่น หน่วยงาน ด้าน สิ่งแวดล้อม
 23. 23. แนวทางโครงการ PES ในระบบนิเวศทะลและชายฝั่ง
 24. 24. แนวทางโครงการ PES ในระบบนิเวศทะลและชายฝั่ง
 25. 25. กองทุนอนุรักษ์ตะรุเตา แผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน (Business Plan for Tarutao) แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมตะรุเตา (Tarutao Management Plan) หน่วยงานภาครัฐ (งบจังหวัด อบจ.) % ค่าธรรมเนียม พิเศษ ค่าบารุงสวล. จากผู้ประกอบการ โรงแรม ที่พัก % สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว /ระดมทุน % ประมูลเลขทะเบียนสวย รักษ์อันดามัน กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สารวจวิจัย สร้างจิตสานึก ให้ความรู้ เฝ้าระวัง % บริษัทนาเที่ยวของ มาเลเซีย
 26. 26. radda.larpnun@undp.org ขอบคุณค่ะ

×