Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Laire I La Llum Pwer

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Univers i energia
Univers i energia
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

Laire I La Llum Pwer

 1. 1. LA NECESSITAT DE L'AIRE I LA LLUM EN ELS ÈSSERS VIUS THE NEED OF AIR AND LIGHT IN THE HUMAN BEING. Cicle superior
 2. 2. L'aire: 1-De què està compost l'aire? The air: 1-Which does the air consist of? <ul><li>Els dos principals components de l'atmosfera son: el nitrogen, amb un 78% del total i l'oxigen amb un 21%. </li></ul><ul><li>The two main components of the atmosphere are: nitrogen, with 78% of total and oxygen with 21%. </li></ul>
 3. 3. 2-Es mou l'aire?A quanta velocitat pot anar el vent? 2-Does the air move? In how much wind speed can go ? <ul><li>Si, perquè és l'aire en moviment. </li></ul><ul><li>A 224 Km/h </li></ul><ul><li>Yes, because the air is moving. </li></ul><ul><li>At 224 Km/h. </li></ul>
 4. 4. 3-Què passaria si no hi hagués aire a la Terra? 3-What does it happen if there wasn't air on the Earth ? <ul><li>Que els humans i alguns animals no podríem respirar i moriríem. </li></ul><ul><li>That human beings and some animals not breathe and died. </li></ul>
 5. 5. 4-Per què no es veu l'aire? 4-Why we couldn't see the air? <ul><li>Perquè es una barreja de gasos i té partícules. </li></ul><ul><li>Because it is a mixture of gases and particles. </li></ul>
 6. 6. 5-Per què a cada estació l'aire canvia de temperatura? 5-Why the air change its temperature in each season? <ul><li>Perquè la temperatura atmosfèrica és la que indica el grau d'escalfor que s'acumula en l'aire. </li></ul><ul><li>Because the atmospheric temperature is indicating the degree of heat that builds up in the air. </li></ul>
 7. 7. 6-L'aire pot ser a vegades dolent? 6-The air can sometimes be bad? <ul><li>Depèn, perquè pot ser que estigui contaminat i afecti el nostre planeta, la Terra. </li></ul><ul><li>It depends, because it may be polluted and affect our planet, Earth. </li></ul>
 8. 8. 7-Com poden agafar la llum del Sol les plantes? 7-How plants take light from solar light? <ul><li>Fent la fotosíntesi, és el procés a través del qual les plantes produeixen els nutrients que els serviran d'aliment. </li></ul><ul><li>By photosynthesis, the process by which plants produce nutrients that will feed. </li></ul>
 9. 9. 8-Les plantes respiren? 8-Do plants breathe? <ul><li>Sí, al de dia capten diòxid de carboni i desprenen oxigen i a la nit ho capten a l'inrevés. </li></ul><ul><li>Yes, the day of capture carbon dioxide and release oxygen at night and may pick the opposite. </li></ul>
 10. 10. 9-Com és que els arbres purifiquen l'aire? 9-How do trees purify the air? <ul><li>Perquè fan la fotosíntesi, agafen diòxid de carboni i desprenen oxigen, i a la nit a l'inrevés. </li></ul><ul><li>Because they do the photosynthesis, they take carbon dioxide and release oxygen, and at night the reverse. </li></ul>
 11. 11. La llum: 1-Què es la llum? Light : 1-What is the light? <ul><li>És energia, que pot provenir de fons naturals o artificials, i es propaga a gran velocitat. Segons el comportament del materials davant la llum, es classifiquen en: transparents, translúcids o opacs. </li></ul><ul><li>It is energy that can come from natural or artificial sources, and spreads rapidly. Based on the behaviour of materials to light, are classified as: transparent, translucent or opaque. </li></ul>
 12. 12. 2-Com és que el Sol emet llum? 2-Why does the Sun emit light? <ul><li>Perquè son reaccions nuclears de fusió que es produeixen al seu interior. </li></ul><ul><li>Beacause are nuclear fusion reactions that occur inside. </li></ul>
 13. 13. 3-La llum del Sol es pot apagar algun dia? 3-Sunlight can turn off some day? <ul><li>El Sol, tal i com el coneixem avui en dia, ja fa uns 4.500 milions d'anys que dura, i encara té hidrogen suficient per durar uns altres 5.000 milions d'anys més. I per això es poden produir explosions nuclears. </li></ul><ul><li>The sun, as we know them today, as about 4,500 million years ago that hard, and still have enough hydrogen to last another 5,000 million years more. For this reason it can reduce nuclear explosions. </li></ul>
 14. 14. 4-La llum contamina? 4- The light polluter? <ul><li>Sí, es la contaminació lumínica, que es el resplendor de llum al cel nocturn, produït per la mala il·luminació de l'exterior que envia la llum cap al cel, enlloc de ser utilitzada per il·luminar el sòl. </li></ul><ul><li>Yes, light pollution, the at night in the sky, caused by poor lighting outside that light into the sky instead of being used to enlighten the sun. </li></ul>
 15. 15. 5-Qui va descobrir el foc? 5-Who discovered fire? <ul><li>Van ser els prehistòrics, l'Homo Erectus, que picant i rascant dos pedres feien sortir guspires. </li></ul><ul><li>Prehistoric humans Homo Erectus, which were spicy and screeching out two stones sparks. </li></ul>
 16. 16. 6-Per què picant i rascant dues pedres surt foc? 6- Why two hot stones scratching out fire? <ul><li>Perquè si es colpegen dues pedres, una de dura com el Sílex, i una que contingui ferro, com la Pirita, al xocar fan que una partícula de ferro s'escalfi molt i es torni incandescent, aleshores si aquesta partícula la atanses a una fulla seca, es cremarà. </li></ul><ul><li>Because if you strike two stones, as hard as flint, and containing icon, such as pyrite, in kicking make a particle of iron gets very hot and glous again, then if the particle approaching a leaf dry, burn. </li></ul>
 17. 17. 7-Per què el foc crema? 7-Why the fire burns? <ul><li>Perquè hi ha una gran quantitat d'oxigen i perquè hi ha una reacció entre una matèria i aquest oxigen, i aleshores s'allibera energia en forma de foc. </li></ul><ul><li>Because there are a lot oxygen because there is a reaction between this matter and oxygen, and then released energy as heat. </li></ul>
 18. 18. 8-La llum té algun tipus de color? 8- Has the light any kind of colour? <ul><li>La llum blanca que es descompon està formada per set colors, tres dels quals són els anomenats colors primaris:el vermell, el verd i el blau. </li></ul><ul><li>The white light is broken includes seven colors, three of which are called primary colors: red, green and blue. </li></ul>
 19. 19. 9-Per què els éssers vius necessiten la llum per viure i no la foscor? 9-Whiy humans beings need light to live and not darkens? <ul><li>Perquè necessiten escalfor i llum del Sol, ja que si no moriríem. Així mateix, aquells animals que viuen a la foscor, com el talp i el ratpenat, també necessiten la llum de forma indirecta per poder viure, ja que s'alimenten d'insectes o de plantes i aquests viuen gràcies a la llum del Sol. </li></ul><ul><li>Because they need sunlight and warmth, essentials to the lie. Likewise, animals that live in the both, you need light the live indirectly, because they feed on insects or plants and they live thanks to the sunlight . </li></ul>
 20. 20. 9-Per què a la nit no surt el Sol? 9- Why doesn’t the sun rise at night? <ul><li>La Terra gira sobre si mateixa i també al voltant del Sol. Per tant, sempre hi ha un costat del planeta Terra en que la llum del Sol no hi arriba. En aquesta zona diem que és de nit. </li></ul><ul><li>The earth rotates on it self and around the sun. There fore there is always one side of the planet where sunlight does not reach. In this area we call that night. </li></ul>
 21. 21. 10-La llum és energia? 10- Is light energy? <ul><li>Sí , és energia que pot provenir de fonts naturals o artificials i es propaga a gran velocitat. </li></ul><ul><li>Yes, it is energy that can come from natural springs or artificial and spreads rapidly. </li></ul>
 22. 22. 11-La llum és pot aconseguir de fonts naturals i artificials? 11-Is light achievable in natural and artificial sources ? <ul><li>Si. Fonts naturals com:El Sol i la resta d'estrelles. </li></ul><ul><li>Fonts artificials com:Les bombetes, espelmes, etc. </li></ul><ul><li>Yes. Natural sources: such as the sun and other stars. </li></ul><ul><li>Artificial sources: such as lamps, candles, etc... </li></ul>
 23. 23. 12-La gent en treu energia? 12-People in power removed? <ul><li>Si, amb les plaques solars que es transforma la llum del sol en energia calorífica o les plaques fotovoltaiques que es transforma en energia elèctrica. </li></ul><ul><li>Yes, the solar panels that transform sunlight into heat energy or photovoltaic panels that will be transformed in electricity. </li></ul>

×