Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 107 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

The Air Spain

 1. 1. ANIMALS D’AIRE<br />Educació Infantil<br />AIR ANIMALS<br />Infant Education<br />
 2. 2. FEM UN PROJECTE<br />We make a project<br />EN ASSAMBLEA TRIEM UN TEMA<br />We choose a topic in group<br />
 3. 3. FEM UN PROJECTEWE MAKE A PROJECT<br />BUSQUEM INFORMACIÓ I MUNTEM UN RACÓ<br />WE LOOK FOR INFORMATION AND WE MAKE A CORNER<br />
 4. 4. FEM UN PROJECTE<br />Partim sempre de les tres grans preguntes tot fent assamblea: Three important questions<br />Què en sabem? Detectem els coneixements previs del nostre alumnat. What do we know?<br />Què volem saber? Fem una recerca a partir de la seva motivació respecte el tema. What do we want to know?<br />Què hem aprés? Fem un dossier amb totes aquelles coses que finalment sabem del tema. What we have learn?<br />HO VOLEU VEURE??? Do you want to see?<br />
 5. 5. ELS MUSSOLETSOWLS<br />
 6. 6. ELS MUSSOLETSOWLS<br />
 7. 7. ELS MUSSOLETSOWLS<br />
 8. 8. ELS MUSSOLETSOWLS<br />
 9. 9. ELS MUSSOLETSOWLS<br />
 10. 10. ELS MUSSOLETSOWLS<br />
 11. 11. LES PAPALLONESBUTTERFLIES<br />
 12. 12. LES PAPALLONESBUTTERFLIES<br />
 13. 13. LES PAPALLONESBUTTERFLIES<br />
 14. 14. LES PAPALLONESBUTTERFLIES<br />
 15. 15. LES PAPALLONESBUTTERFLIES<br />
 16. 16. LES PAPALLONESBUTTERFLIES<br />
 17. 17. LES ORENETESSWALLOWS<br />
 18. 18. LES ORENETESSWALLOWS<br />
 19. 19. LES ORENETESSWALLOWS<br />
 20. 20. LES ORENETESSWALLOWS<br />
 21. 21. LES ORENETESSWALLOWS<br />
 22. 22. LES ORENETESSWALLOWS<br />FEM UN NIU<br />WE MAKE A NEST<br />
 23. 23. LES CIGONYESSTORKS<br />
 24. 24. LES CIGONYESSTORKS<br />
 25. 25. LES CIGONYESSTORKS<br />
 26. 26. LES CIGONYESSTORKS<br />
 27. 27. LES CIGONYESSTORKS<br />
 28. 28. LES CIGONYESSTORKS<br />
 29. 29. LES ABELLESBEES<br />
 30. 30. LES ABELLESBEES<br />
 31. 31. LES ABELLESBEES<br />
 32. 32. LES ABELLESBEES<br />
 33. 33. LES ABELLESBEES<br />
 34. 34. EL VENT<br />THE WIND<br />INITIAL CYCLE<br />
 35. 35. Quins vents hi ha a Catalunya?<br />Which kind of winds are there in Catalonia?<br />Els vents s’anomenen segons la seva procedència geogràfica<br />Wind are called depending on its geographic origin<br />A Catalunya es representa amb la “ROSA DELS VENTS”<br />In Catalonia we represent on <br />“COMPASS ROSE”<br />
 36. 36. Com sabem la direcció del vent?<br />How we know wind direction?<br />L’instrument que mesura la direcció és el PENELL.<br />The instrument that mesures the direction is called “wind cock” or “weathercock”<br />
 37. 37. El gall és la figura més representada en tots els penell d’arreu d’ Europa.<br />The cock is the most figure represented in all wind cocks all around Europe<br />
 38. 38. Com mesurem la força del vent?<br />How do we mesure wind force?<br />L’instrument que mesura la força del vent es diu ANEMÒMETRE.<br />The instrument which mesures wind force is called “ANEMOMETER”<br />Les MÀNEGUES DE VENT indiquen la força i la direccció del vent als aeroports, ponts i viaductes.<br />The WIND HOSES show force, wind direction in airports, bridges and tracks where it runs a lot of air.<br />
 39. 39. Experimentem amb l&apos;aire<br />We do experiments with the air<br />Descobrim l’aire en el nostre cos. Inflem un globus.<br />We discover the air that’s in our body.<br />We blow a balloon.<br />
 40. 40. Fem bellugar objectes amb l’aire.<br />We move objects with the air.<br />
 41. 41. Descobrim que els espais buits estan plens d’aire.<br />We discover the mpty spaces full of air.<br />
 42. 42. L&apos;escala de BEAUFORT<br />BEAUFORT scale<br />L’escala de Beaufort classifica la força del vent segons la seva velocitat i els efectes que produeix al paisatge o a les persones.<br />Beaufort scale classify wind force depending on its speed and the effects that cuses in landscape or people.<br />Grau/Grade 0<br />Calma/ Calm<br />Grau/Grade 1<br />Ventolina/ Light air<br />Vent moderat/ Gentle Breeze<br />Grau/Grade 4<br />Grau/Grade 8<br />Temporal/ Gale<br />Grau/Grade 12<br />Huracà/ Hurricane<br />
 43. 43.
 44. 44. Per a que utilitzem el vent?<br />Why do we use wind?<br />El vent serveix per a fer moure els MOLINS i els AEROGENERADORS, que són màquines que ens permeten obtenir energia, moldre gra i bombejar aigua.<br />Molí multipala/ <br />Molí de torre/ <br />Aerogenerador/ <br />
 45. 45. Fem molinets<br />We are doing windmills<br />
 46. 46. Fem volar avions<br />We are flying planes<br />
 47. 47. Fem volar estels<br />We are flying kites<br />
 48. 48. “L’AIRE” THE AIR<br />Cicle Mitjà (Medium Cycle)<br />
 49. 49. Procés d’elaboració dels treballs sobre l’aire .<br />CM : 3r i 4t<br />Process of making the air workshop<br />Medium cycle 3rd and 4th grades<br />THE AIR<br />L&apos;AIRE<br />Pòsters :<br />Parcs eòlics<br />La Rosa dels vents<br />El penell<br />La ventada<br />Posters, wind power parks, wind instrument, wind cock,blizzard.<br />
 50. 50. TREBALL A LES AULES<br />Working in our classes <br />
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55.
 56. 56. PÒSTERS ELABORATS PELS ALUMNES DE 3r i 4tPosters made by 3rd and 4th grade students<br />EL VENT <br />L’AIRE EN MOVIMENT<br />Wind, air in movement<br />
 57. 57. It’s so windy !<br />Let’s use it to generate wind<br />powered electricity and to do not polluted.<br />
 58. 58. The fourth graders in the schoool, made a bulletin<br />board. It is about the wind powered electricity.<br /> In the picture you can see a weathervane<br />But it looks like a chicken!<br />The little village imitates the Starry Night<br />from Vincent van Gogh <br />
 59. 59. Si el vent bufa fort...<br />Estem de sort!!<br />Ifwindblowshard, we are lucky!<br />Aprofitarem la sevaforçaperquè el vent<br />esdevéelectricitat.<br />Wetakeprofit of itspowerbecausewindmakeselectricity.<br />
 60. 60. L’airecomença a moure’s per l’efecte del Sol.<br />Air statrsmovingbecause of Suneffects.<br />El Sol és el motor <br />delsvents.<br />Sunistheengine of winds.<br />I el penellassenyala des de quinpunt cardinal bufa.<br />Thewindcock shows of wichzoneblowsthewind<br />
 61. 61. Depèn de com bufa el vent .... <br />Dependingonwindblowing…<br />I depèn des d’on bufa ...<br />And dependingwhereitblows…<br />Elsvents no bufen de la mateixa manera, ni produeixenelsmateixosefectes.<br />Windsdon’tblowthesameway, and don’t produce thesameeffects<br />
 62. 62. El vent , una font<br />d’energiamil·lenària. <br />Wind, a milenarienergeticsource.<br />L’aprofitament de <br />l’energiaeòlica<br />amb la construccio<br />delsmolins/ aerogeneradors.<br />Wetakeprofit of windenergytobuildwindmills.<br />Transformen la força del vent en electricitat. <br />Wetransformwindpowertoelectricity<br />
 63. 63. CONSTRUÏM UN COET<br />We make a rocket<br />
 64. 64. CONSTRUÏM UN COET<br />Material: (Material)<br />2 ampolles de plàstic de 1,5 litres. 2 plasticbotteles 1,5l<br />Un tap de suro. 1 cork<br />Un tub de plàstic de bolígraf. 1 plastictubefrom a pen<br />Tisores. Scissors<br />Una manxa amb agulla per inflar. Bellows<br />Aigua. Water<br />Cartolines per decorar el coet. Papers to decoratetherocket<br />
 65. 65. CONSTRUÏM UN COETWE MAKE A ROCKET<br />Foradem el tap de suro i hi posem el tub de plàstic. Wemake a hole in thecork and we put thepastictube.<br />
 66. 66. CONSTRUÏM UN COETWE MAKE A ROCKET<br />Tallem una ampolla de plàstic per la meitat.<br />Wecuttheplasticbottle in themiddle<br />
 67. 67. CONSTRUÏM UN COETWE MAKE A ROCKET<br />Decorem el coet. Wedecoratetherocket<br />
 68. 68. CONSTRUÏM UN COETWE MAKE A ROCKET<br />Omplim d’aigua 1/3 de l’ampolla.<br />We put water in a waterbottle<br />Situem el coet sobre l’ampolla que hem tallat. We put therocket on thebottlethatwecutbefore<br />Introduïm aire a l’ampolla pel tub de plàstic amb la manxa. We put air in thebottlethroughtheplastic tub and bellows. <br /> I ... A volar and fly!!<br />
 69. 69. CONSTRUÏM UN COETWE MAKE A ROCKET<br />
 70. 70. CONSTRUÏM UN COETWE MAKE A ROCKET<br />
 71. 71. CONSTRUÏM UN COETWE MAKE A ROCKET<br />
 72. 72. CONSTRUÏM UN COETWE MAKE A ROCKET<br />
 73. 73. CONSTRUÏM UN COETWE MAKE A ROCKET<br />
 74. 74. Sistema solar<br />Sistema solar<br />The solar system<br />Escola Manuel Ortiz i Castelló<br />High Cycle<br />Escola Manuel Ortiz i Castelló<br />
 75. 75. EL SOL<br />Concentra el 99% de la massa del sistema solar.<br />Itconcentrates 99% of massfromthe solar system<br />L’energia que desprèn ve de la transformació d’hidrogen en Heli<br />The energythatmeltsitcomesfromthetransformation of hydrogen to Heli<br />
 76. 76. MERCURI<br />
 77. 77. VENUS<br />
 78. 78. LA TERRA<br />
 79. 79. MART<br />
 80. 80. JÚPITER<br />
 81. 81. SATURN<br />
 82. 82. URÀ<br />
 83. 83. NEPTÚ<br />
 84. 84. LA NECESSITAT DE L&apos;AIRE I LA LLUM EN ELS ÈSSERS VIUSTHE NEED OF AIR AND LIGHT IN THE HUMAN BEING.<br />Cicle superior<br />HighCycle<br />
 85. 85. L&apos;aire: 1-De què està compost l&apos;aire?The air: 1-Which does the air consist of?<br /><ul><li>Els dos principals components de l'atmosfera son: el nitrogen, amb un 78% del total i l'oxigen amb un 21%.
 86. 86. The two main components of the atmosphere are: nitrogen, with 78% of total and oxygen with 21%.</li></li></ul><li>2-Es mou l&apos;aire?A quanta velocitat pot anar el vent?2-Does the air move? In how much wind speed can go?<br /><ul><li>Si, perquè és l'aire en moviment.
 87. 87. A 224 Km/h
 88. 88. Yes, because the air is moving.
 89. 89. At 224 Km/h.</li></li></ul><li>3-Què passaria si no hi hagués aire a la Terra? 3-What does it happen if there wasn&apos;t air on the Earth?<br /><ul><li>Que els humans i alguns animals no podríem respirar i moriríem.
 90. 90. That human beings and some animals not breathe and died.</li></li></ul><li>4-Per què no es veu l&apos;aire?4-Why we couldn&apos;t see the air?<br /><ul><li>Perquè es una barreja de gasos i té partícules.
 91. 91. Because it is a mixture of gases and particles.</li></li></ul><li>5-Per què a cada estació l&apos;aire canvia de temperatura?5-Why the air change its temperature in each season?<br /><ul><li>Perquè la temperatura atmosfèrica és la que indica el grau d'escalfor que s'acumula en l'aire.
 92. 92. Because the atmospheric temperature is indicating the degree of heat that builds up in the air.</li></li></ul><li>6-L&apos;aire pot ser a vegades dolent?6-The air can sometimes be bad?<br /><ul><li>Depèn, perquè pot ser que estigui contaminat i afecti el nostre planeta, la Terra.
 93. 93. It depends, because it may be polluted and affect our planet, Earth.</li></li></ul><li>7-Com poden agafar la llum del Sol les plantes?7-How plants take light from solar light?<br /><ul><li>Fent la fotosíntesi, és el procés a través del qual les plantes produeixen els nutrients que els serviran d'aliment.
 94. 94. By photosynthesis, the process by which plants produce nutrients that will feed.</li></li></ul><li>8-Les plantes respiren?8-Do plants breathe?<br /><ul><li>Sí, al de dia capten diòxid de carboni i desprenen oxigen i a la nit ho capten a l'inrevés.
 95. 95. Yes, the day of capture carbon dioxide and release oxygen at night and may pick the opposite.</li></li></ul><li>9-Com és que els arbres purifiquen l&apos;aire?9-How do trees purify the air?<br /><ul><li>Perquè fan la fotosíntesi, agafen diòxid de carboni i desprenen oxigen, i a la nit a l'inrevés.
 96. 96. Because they do the photosynthesis, they take carbon dioxide and release oxygen, and at night the reverse.</li></li></ul><li>La llum:1-Què es la llum?Light: 1-What is the light?<br /><ul><li>És energia, que pot provenir de fons naturals o artificials, i es propaga a gran velocitat. Segons el comportament del materials davant la llum, es classifiquen en: transparents, translúcids o opacs.
 97. 97. It is energy that can come from natural or artificial sources, and spreads rapidly. Based on the behaviour of materials to light, are classified as: transparent, translucent or opaque.</li></li></ul><li>2-Com és que el Sol emet llum?2-Why does the Sun emit light?<br /><ul><li>Perquè son reaccions nuclears de fusió que es produeixen al seu interior.
 98. 98. Beacause are nuclear fusion reactions that occur inside.</li></li></ul><li>3-La llum del Sol es pot apagar algun dia?3-Sunlight can turn off some day?<br /><ul><li>El Sol, tal i com el coneixem avui en dia, ja fa uns 4.500 milions d'anys que dura, i encara té hidrogen suficient per durar uns altres 5.000 milions d'anys més. I per això es poden produir explosions nuclears.
 99. 99. The sun, as we know them today, as about 4,500 million years ago that hard, and still have enough hydrogen to last another 5,000 million years more. For this reason it can reduce nuclear explosions.</li></li></ul><li>4-La llum contamina?4- The light polluter?<br /><ul><li>Sí, es la contaminació lumínica, que es el resplendor de llum al cel nocturn, produït per la mala il·luminació de l'exterior que envia la llum cap al cel, enlloc de ser utilitzada per il·luminar el sòl.
 100. 100. Yes, light pollution, the at night in the sky, caused by poor lighting outside that light into the sky instead of being used to enlighten the sun.</li></li></ul><li>5-Qui va descobrir el foc?5-Who discovered fire?<br /><ul><li>Van ser els prehistòrics, l'Homo Erectus, que picant i rascant dos pedres feien sortir guspires.
 101. 101. Prehistoric humans Homo Erectus, which were spicy and screeching out two stones sparks.</li></li></ul><li>6-Per què picant i rascant dues pedres surt foc?6- Why two hot stones scratching out fire?<br /><ul><li>Perquè si es colpegen dues pedres, una de dura com el Sílex, i una que contingui ferro, com la Pirita, al xocar fan que una partícula de ferro s'escalfi molt i es torni incandescent, aleshores si aquesta partícula la atanses a una fulla seca, es cremarà.
 102. 102. Because if you strike two stones, as hard as flint, and containing icon, such as pyrite, in kicking make a particle of iron gets very hot and glous again, then if the particle approaching a leaf dry, burn.</li></li></ul><li>7-Per què el foc crema?7-Why the fire burns?<br /><ul><li>Perquè hi ha una gran quantitat d'oxigen i perquè hi ha una reacció entre una matèria i aquest oxigen, i aleshores s'allibera energia en forma de foc.
 103. 103. Because there are a lot oxygen because there is a reaction between this matter and oxygen, and then released energy as heat.</li></li></ul><li>8-La llum té algun tipus de color?8- Has the light any kind of colour?<br /><ul><li>La llum blanca que es descompon està formada per set colors, tres dels quals són els anomenats colors primaris:el vermell, el verd i el blau.
 104. 104. The white light is broken includes seven colors, three of which are called primary colors: red, green and blue.</li></li></ul><li>9-Per què els éssers vius necessiten la llum per viure i no la foscor?9-Whiy humans beings need light to live and not darkens?<br /><ul><li>Perquè necessiten escalfor i llum del Sol, ja que si no moriríem. Així mateix, aquells animals que viuen a la foscor, com el talp i el ratpenat, també necessiten la llum de forma indirecta per poder viure, ja que s'alimenten d'insectes o de plantes i aquests viuen gràcies a la llum del Sol.
 105. 105. Because they need sunlight and warmth, essentials to the lie. Likewise, animals that live in the both, you need light the live indirectly, because they feed on insects or plants and they live thanks to the sunlight.</li></li></ul><li>9-Per què a la nit no surt el Sol?9- Why doesn’t the sun rise at night?<br /><ul><li>La Terra gira sobre si mateixa i també al voltant del Sol. Per tant, sempre hi ha un costat del planeta Terra en que la llum del Sol no hi arriba. En aquesta zona diem que és de nit.
 106. 106. The earth rotates on it self and around the sun. There fore there is always one side of the planet where sunlight does not reach. In this area we call that night.</li></li></ul><li>10-La llum és energia?10- Is light energy?<br /><ul><li>Sí , és energia que pot provenir de fonts naturals o artificials i es propaga a gran velocitat.
 107. 107. Yes, it is energy that can come from natural springs or artificial and spreads rapidly.</li></li></ul><li>11-La llum és pot aconseguir de fonts naturals i artificials?11-Is light achievable in natural and artificial sources? <br /><ul><li>Si. Fonts naturals com:El Sol i la resta d'estrelles.
 108. 108. Fonts artificials com:Les bombetes, espelmes, etc.
 109. 109. Yes. Natural sources: such as the sun and other stars.
 110. 110. Artificial sources: such as lamps, candles, etc...</li></li></ul><li>12-La gent en treu energia?12-People in power removed?<br /><ul><li>Si, amb les plaques solars que es transforma la llum del sol en energia calorífica o les plaques fotovoltaiques que es transforma en energia elèctrica.
 111. 111. Yes, the solar panels that transform sunlight into heat energy or photovoltaic panels that will be transformed in electricity.</li></li></ul><li>Meeting Sweden13-18th December 2009<br />

×