Werterízat 
e!
Que sei da nova lei de educación? 
Que preguntas me fago sobre o tema? 
Que necesito ter claro?
ONDE É QUE VIMOS?
ONDE NOS ATOPAMOS?
ONDE QUEREMOS IR? 
So tecnoloxía? Parecernos ou copiar de….
ENTRAMOS NA AUTOESTRADA 
 Lembrade que é 
de pago: peaxes 
 Ten límite de 
velocidade: 120 
km/h 
 Tamén ten áreas 
de ...
LOMCE 
As claves da Lei Orgánica do 8 de Nadal, para a 
mellora do sistema educativo.
1. QUE É A LOMCE? 
 Lei orgánica para a Mellora da Calidade Educativa. 
 É unha modificación da vixente LOE (Lei Orgánic...
2. OBXECTIVOS: 
 Impulsar a F. Profesional. 
 Mellorar a aprendizaxe de 
linguas estranxeiras. 
 Restruturar os curricu...
3. ESTRUTURA 
 Primaria se estrutura en 
cursos. 
 Secundaria se estrutura en 
dos ciclos. 
 4º con dos opcións 
educat...
4. CAMBIOS NO CURRICULO
5. COMPETENCIAS: 
Capacidades para educar de xeito integrado os contidos propios de cada 
ensinanza e etapa educativa, co ...
6. METODOLOXÍA 
 SERÁ FUNDAMENTALMENTE: 
 Comunicativa. 
 Inclusiva. 
 Activa e participativa. 
 Dirixida ao logro do...
7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 Concrecións dos criterios de avaliación (definen as aprendizaxes). 
 O que alumnado debe ...
CHEGAMOS A PRIMEIRA PEAXE! 
 É un prezo alto?
8. MATERIAS PRIMARIA ( 
Decreto 105/2014 do 4 de setembro /DOG do 9 de setembro ) 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIAS TRONCAIS 
...
9. CADRO DE DISTRIBUCIÓN 
HORARIA PRIMARIA
10. AVALIACIÓNS PRIMARIA 
 Terase en conta o progreso do alumnado no conxunto das áreas de 
aprendizaxe. 
 Poderá repeti...
11. OUTRAS CARACTERÍSTICAS ESENCIAS 
DO NOVO CURRICULO DE PRIMARIA 
 Regula as tarefas escolares. 
 Fortaleze: atención ...
TOMAMOS UN PEQUENO RESPIRO 
 Xa elaboro así as 
miñas 
programacións? 
 É moito o cambio? 
 Simplificica ou 
complica o...
12. CAMIÑO DA E.S.O. OU FP BÁSICA.
13. FP BÁSICA 
 Forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. 
 Ven de substituir progresiva...
14. FP BÁSICA: TÍTULOS E REQUISITOS 
 REQUISITOS: 
 Proposto polo equipo docente. 
 Consentimento do pai, nai ou titor ...
ESTRUTURAS QUE NOS RESULTAN 
FAMILIARES
15. ESTRUTURA DE 1º E 2º E.S.O. 
TRONCAIS (5) 
Mínimo 50 % do horario. 
ESPECÍFICAS 
(Mínimo 3/máximo 6) 
DE LIBRE CONFIGU...
16. ESTRUTURA 3º E.S.O. 
TRONCAIS (5+1) 
Mínimo 50 % do horario. 
ESPECIFICAS 
Mínimo 3/máximo 6 
DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
...
17. ESTRUTURA 4º ESO (OPCIÓN ACADÉMICA) 
TRONCAIS (4+2) ESPECÍFICAS 
(Mínimo3/máximo 6) 
DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
TRONCAIS...
18. ESTRUTURA 4º ESO (OPCIÓN APLICADAS) 
TRONCAIS (4+2) EPECÍFICAS 
(Mínimo3/máximo 6) 
DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
TRONCAIS ...
19. A AVALIACIÓN NA ESO. 
 Contínua, formativa e integradora. 
 O alumnado poderá repetir o mesmo curso 
unha soa vez, e...
ESTRUTURAS MÁIS COMPLEXAS
20. ESTRUTURA 1º BACHARELATO 
1º BACHARELATO 
TRONCAIS (4+2) Mínimo 50% do Horario 
ESPECÍFICAS (Minimo 
3/máximo 4) 
DE L...
21. ESTRUTURA 2º BACHARELATO 
2º BACHARELATO 
TRONCAIS (4+2) Mínimo 50% do Horario 
ESPECÍFICAS (Minimo 
2/máximo 3) 
DE L...
22. AVALIACIÓN FINAL E TÍTULO DE 
BACHELLER. 
 O alumnado promocionará de 1º a 2º 
cando superen todas as materias ou 
te...
20. CALENDARIO DE 
APLICACIÓN 
Curso 2014/2015: 1º, 3º 
e 5º de primaria + 
avaliación en 3º + FP 
Básica.
REMATANDO….. 
 Que aprendín nesta sesión? 
 Como aplicalo na miña aula? 
 Se tivera que pensar nun eslogan ou imaxe 
qu...
LEMBRADE: 
 A modiño 
 Take it easy!
GRAZAS
A LOMCE para profes, nais e pais.
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

A LOMCE para profes, nais e pais.

642 visualizaciones

Publicado el

Presentación que preparei para presentar nos Colexios, cara ao profesorado e tamén ás familias, pais e nais. A intención e facerlles reflexionar, que unha nova lei, non é mais do mesmo, e que todas infúen na labor docente e polo tanto na aprendizaxe do alumnado.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

A LOMCE para profes, nais e pais.

 1. 1. Werterízat e!
 2. 2. Que sei da nova lei de educación? Que preguntas me fago sobre o tema? Que necesito ter claro?
 3. 3. ONDE É QUE VIMOS?
 4. 4. ONDE NOS ATOPAMOS?
 5. 5. ONDE QUEREMOS IR? So tecnoloxía? Parecernos ou copiar de….
 6. 6. ENTRAMOS NA AUTOESTRADA  Lembrade que é de pago: peaxes  Ten límite de velocidade: 120 km/h  Tamén ten áreas de descanso.
 7. 7. LOMCE As claves da Lei Orgánica do 8 de Nadal, para a mellora do sistema educativo.
 8. 8. 1. QUE É A LOMCE?  Lei orgánica para a Mellora da Calidade Educativa.  É unha modificación da vixente LOE (Lei Orgánica de Educación)  Diagnostica o sistema educativo e propón cambios baseados en:  Detección e análise dos principais problemas do S. Educativo.  Resultados obxetivos das avaliacións internacionais.
 9. 9. 2. OBXECTIVOS:  Impulsar a F. Profesional.  Mellorar a aprendizaxe de linguas estranxeiras.  Restruturar os curriculos.  Detención temperá das dificultades de aprendizaxe.  Diminuir as taxas de abandono.  Aumentar as taxas de titulacións en secundaria.  Mellorar o coñecemento de áreas prioritarias.  Autonomía dos centros.  Potenciar as TIC.
 10. 10. 3. ESTRUTURA  Primaria se estrutura en cursos.  Secundaria se estrutura en dos ciclos.  4º con dos opcións educativas.  F. Profesional básica.  Non hai selectividad.
 11. 11. 4. CAMBIOS NO CURRICULO
 12. 12. 5. COMPETENCIAS: Capacidades para educar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.  PRIORITARIAS:  C.en comunicación lingüística (CCL)  C.matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)  TRANSVERSAIS:  C. dixital (CD).  Aprender a aprender (CAA).  C. sociais e cívicas (CSC).  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  Conciencia e expresións culturais (CCEC).
 13. 13. 6. METODOLOXÍA  SERÁ FUNDAMENTALMENTE:  Comunicativa.  Inclusiva.  Activa e participativa.  Dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave.  Integrando experiencias e aprendizaxes.
 14. 14. 7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  Concrecións dos criterios de avaliación (definen as aprendizaxes).  O que alumnado debe facer e saber facer en cada materia.  Deben permitir graduar o rendemento ou logro acadado.  Teñen que ser observables, medibles e avalaiables.  Materias troncais:  Estándares regulados polo goberno.  Complementados polas C. Autónomas.  Materias específicas:  Estándares fixados polo goberno.  Materias de configuración autonómica:  Estándares establecidos pola Comunidade.
 15. 15. CHEGAMOS A PRIMEIRA PEAXE!  É un prezo alto?
 16. 16. 8. MATERIAS PRIMARIA ( Decreto 105/2014 do 4 de setembro /DOG do 9 de setembro ) EDUCACIÓN PRIMARIA MATERIAS TRONCAIS  Horario mínimo 50%  Contidos + Estándares avaliables + C.Avaliación regulados polo Goberno.  Ciencias da Natureza.  Ciencias Sociais.  Lingua Castelá e Literatura.  Matemáticas.  Primeira Lingua Estanxeira. MATERIAS ESPECÍFICAS Criterios de avaliación establecidos polo MECD. Estándares de aprendizaxe fixados polo Goberno. Contidos + horario marcado polas C. Autónomas.  Educación Física.  Educación Artística.  Relixión ou Valores Sociais e Cívios: elección pais, nais ou titores legais. MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN Contidos + Estándars + Criterios Ava. Establecidos polas C. Autónomas Contido e carga horaria complementados polos C.E.  Lingua Galega e Literatura.  Opción propia do centro de disciplinas de libre configuración (4º e 6º)
 17. 17. 9. CADRO DE DISTRIBUCIÓN HORARIA PRIMARIA
 18. 18. 10. AVALIACIÓNS PRIMARIA  Terase en conta o progreso do alumnado no conxunto das áreas de aprendizaxe.  Poderá repetir unha soa vez na etapa + plan específico de reforzo/apoio.  PROBA DE AVALIACIÓN 3º PRIMARIA  Realizada polo centro.  Valorarase a expresión e comprensión oral e escrita, e o cálculo e resolución de problemas matemáticos.  AVALIACIÓN FINAL DE ESTAPA EN 6º PRIMARIA.  Recollerase nun informe para aos pais, as nais ou aos titores .  Comprobarase a adquisición das competencias: Lingüística + Matemática + Ciencia e tecnoloxía.
 19. 19. 11. OUTRAS CARACTERÍSTICAS ESENCIAS DO NOVO CURRICULO DE PRIMARIA  Regula as tarefas escolares.  Fortaleze: atención á diversidade + plurilingüismo + plan lector + estilos de vida saudables.  Alumnado con necesidades epseciais + TDH + Altas capacidades.  Elementos transversais: persosas con discapacidade + igualdade de oportunidades entre homes e mulleres + prevención de discriminación por oreintación sexual + seguridade viaria.  TRABALLARANSE EN TODAS AS DISCIPLINAS:  A comprensión lectora.  A expresión oral e escrita.  A comunicación audiovisual.  As tecnoloxías da información e comunicación.  O emprendemento .  A educación cívica e constitucional.
 20. 20. TOMAMOS UN PEQUENO RESPIRO  Xa elaboro así as miñas programacións?  É moito o cambio?  Simplificica ou complica o meu traballo docente?
 21. 21. 12. CAMIÑO DA E.S.O. OU FP BÁSICA.
 22. 22. 13. FP BÁSICA  Forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo.  Ven de substituir progresivamente os programas de cualificación profesional inicial (PCPi).  Ordéanse en en ciclos formativos organizados en módulos profesionais: 200 horas + 2 cursos académicos.  TIPOS DE MÓDULOS:  Módulos asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de C.P.  Módulos asociados a bloques comúns:  Comunicación e sociedade I e II: L. Galega + L.Castelá + Inglés + C. Sociais.  Ciencias aplicadas I e II: Matemáticas e Ciencias.  Módulos profesionais específicos.
 23. 23. 14. FP BÁSICA: TÍTULOS E REQUISITOS  REQUISITOS:  Proposto polo equipo docente.  Consentimento do pai, nai ou titor  Facer 15 ou 16 anos de inicio do ciclo.  Ter cursado o 3º da ESO, ou excepcionalmente 2º.  A proposta do equipo docente tamén poderá solicitalo o alumnado de 17 anos feitos no anos de inicio do ciclo.  Se quedan prazas vacantes complementearanse con outros grupos.  TÍTULO:  Ten validez académica e profesional.  Poderá obter o título de graduado en ESO, a través das dúas opcións de 4º.  VIAS DE OBTENCIÓN DO TÍTULO:  Superar un ciclo de F.P. Basica.  Superar a proba para a obtención do título (maiores de 18).  Acreditar todas as unidades de copetncia do título profesionsl básico (maiores de 22).
 24. 24. ESTRUTURAS QUE NOS RESULTAN FAMILIARES
 25. 25. 15. ESTRUTURA DE 1º E 2º E.S.O. TRONCAIS (5) Mínimo 50 % do horario. ESPECÍFICAS (Mínimo 3/máximo 6) DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  Lingua Castelá e Literatura  Primeira Lingua estranxeira.  Xeografía e Historia.  Bioloxía e Xeoloxía (1º).  Fisica e Química (2º).  Matemáticas.  Sempre :  Educación Fisica  Relixión/Valores éticos. • Sempre: • Lingua Galega e Literatura.  Entre 1 e 4:  Tecnoloxía.  Música.  Educación Plástica e Visual.  2ª L.Estranxeira.  Iniciación A. Emprendedora.  Cultura Clásica.  Relixión/Valores Éticos.  Outras: A determinar. Unha materia do bloque específicas, non cursada.
 26. 26. 16. ESTRUTURA 3º E.S.O. TRONCAIS (5+1) Mínimo 50 % do horario. ESPECIFICAS Mínimo 3/máximo 6 DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (nº indeterminado) TRONCAIS XERAIS (5) TRONCAIS DE OPCIÓN (1) SEMPRE:  Educación Física  Relixión/Valores Éticos. SEMPRE:  Lingua Galega e Literatura  Lingua Castelá e Literatura.  Inglés.  Xeografía e Historia.  Bioloxía e Xeoloxía.  Física e Química.  Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas.  Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas. ENTRE 1 E 4:  Tecnoloxía.  Música.  Educación Plástica e Visual.  2ª Lingua estranxeira.  Actividade Emprendedora e Empresarial.  Cultura clásica  Relixión/Valores Éticos. OUTRAS: A determinar. Unha materia do bloque específicas, non cursada.
 27. 27. 17. ESTRUTURA 4º ESO (OPCIÓN ACADÉMICA) TRONCAIS (4+2) ESPECÍFICAS (Mínimo3/máximo 6) DE LIBRE CONFIGURACIÓN TRONCAIS XERAIS (4) TRONCAIS DE OPCIÓN AUTONÓMICA (2)  Lingua Castelá e Literatura.  Matemáticas académicas.  Inglés.  Xeografía e Historia.  Fisica e Química.  Bioloxía e Xeoloxía.  Latín.  Economía. SEMPRE:  Educación Física.  Relixión/Valores Éticos. SEMPRE: Lingua Galega e Literatura. ENTRE 1 E 4: 2ª Lingua estranxeira.  Artes escénicas. Ed. Plástica. Música. Relixión/Valores Éticos. TIC ENTRE 1 E 4:  Cultura clásica.  Filosofía.  Cultura científica. 1 materia do bloque troncais non cursada. OUTRAS: A determinar. Unha materia do bloque específicas non cursada.
 28. 28. 18. ESTRUTURA 4º ESO (OPCIÓN APLICADAS) TRONCAIS (4+2) EPECÍFICAS (Mínimo3/máximo 6) DE LIBRE CONFIGURACIÓN TRONCAIS XERAIS (4) TRONCAIS DE OPCIÓN AUTONÓMICA (2)  Lingua Castelá e Literatura.  Matemáticas aplicadas.  Inglés.  Xeografía e Historia.  Ciencias aplicadas á actividade profesional.  Tecnoloxía  Actividade Emprendedora e empresarial. SEMPRE:  Educación Física.  Relixión/Valores Éticos. SEMPRE: Lingua Galega e Literatura. ENTRE 1 E 4: 2ª Lingua estranxeira. Artes escénicas. Ed. Plástica. Música. Relixión/Valores Éticos. TIC ENTRE 1 E 4:  Cultura clásica.  Filosofía.  Cultura científica. 1 materia do bloque troncais non cursada. OUTRAS: A determinar. Unha materia do bloque específicas non cursada.
 29. 29. 19. A AVALIACIÓN NA ESO.  Contínua, formativa e integradora.  O alumnado poderá repetir o mesmo curso unha soa vez, e dous veces como máximo dentro da etapa.  Se a 2ª repeticón é en 3º /4º, se poderá alongar un curso a permanencia na ESO.  Promoción con 2 materias suspensas; excepcionalmente con 3 se:  Non son conxuntamente Lingua e Matemáticas.  Medidas adoptadas polo claustro e orientación.  Externa e deseñada polo Goberno.  Necesario superala para a obtención do Título de Graduado en ESO.  Celebraranse alomenos dúas convocatorias anuais.  Comprobará o logro dos obxectivos da etapa e o grao de adquisición das competencias en relación cas materias cursadas.  Se considera superada a proba como mínimo 5 puntos sobre 10.  Cualificación final: 70 % (cualificación media materias cursadas) + 30 % nota avaliación final.
 30. 30. ESTRUTURAS MÁIS COMPLEXAS
 31. 31. 20. ESTRUTURA 1º BACHARELATO 1º BACHARELATO TRONCAIS (4+2) Mínimo 50% do Horario ESPECÍFICAS (Minimo 3/máximo 4) DE LIBRE TRONCAIS XERAIS (4) TRONCAIS DE OPCIÓN (2) CONFIGURACIÓN CIENCIAS  L.Castelá e Liter I  1ª L.Estranxeira I  Filosofía.  Matemáticas I  Física e Química.  Bioloxía e Xeoloxía.  Debuxo Técnico I. SEMPRE  Educación física. Mínimo 2 máximo 3: 2ª L.estranxeira. Cultura Científica. Tecnoloxía Iidust. I  TIC I.  Debuxo Técnico I.  Debuxo artístico I.  Volume. Anatomía aplicada. Análise musical I. Linguaxe e práctica musi. 1 materia das troncais. Relixión. SEMPRE:  L. Galega e Literatura. OUTRAS:  A determinar.  1 materia das específicas non cursada. HUMANIDADES E C.SOCIAIS  L. Castelá e Liter. I  1ª L. Estranxeira I.  Filosofía.  Latín I (Itin. Humani.)  Mates. Apli. C.Soci.I  H. do Mundo C.  Grego I.  Economía Univ.  Literatura Univ. ARTES  L.Castelá e Liter I.  1ª L. Estranxeira I  Filosofía.  Fundamentos arte I.  H. do Mundo C.  Literatura Univ.  Cultura Audiovisual I.
 32. 32. 21. ESTRUTURA 2º BACHARELATO 2º BACHARELATO TRONCAIS (4+2) Mínimo 50% do Horario ESPECÍFICAS (Minimo 2/máximo 3) DE LIBRE TRONCAIS XERAIS (4) TRONCAIS DE OPCIÓN (2) CONFIGURACIÓN CIENCIAS  L.Castelá e Liter II  1ª L.Estranxeira II  Historia de España.  Matemáticas II  Física.  Química.  Bioloxía.  Xeoloxía.  Debuxo Técnico II.  2ª L.estranxeira II  Historia da Filosofía.  Tecnoloxía Iidust. II  TIC II.  Debuxo Técnico II.  Debuxo artístico II.  CTMA.  Psicoloxía.  Análise musical II  Historia da música e danza.  Imaxe e son.  Fund. Administración e xestión  T.Exp.grafico-plasticas  1 materia das troncais.  Relixión. SEMPRE:  L. Galega e Literatura. OUTRAS:  A determinar.  1 materia das específicas non cursada.  Ed.Física. HUMANIDADES E C.SOCIAIS  L. Castelá e Liter. II  1ª L. Estranxeira II  Historia de España.  Latín II (Itin. Humani.)  Mates. Apli. C.Soci.II  H. da Arte.  Grego II.  Xeografia.  Historia da filosofía. ARTES  L.Castelá e Liter II.  1ª L. Estranxeira II  Historia de España.  Fundamentos arte II.  Deseño.  Artes escénicas.  Cultura Audiovisual II. 1º BACHARELATO TRONCAIS (4+2) Mínimo 50% do Horario ESPECÍFICAS (Minimo 3/máximo 4) TRONCAIS XERAIS (4) TRONCAIS DE OPCIÓN (2) CIENCIAS  L.Castelá e Liter I  1ª L.Estranxeira I  Filosofía.  Matemáticas I  Física e Química.  Bioloxía e Xeoloxía.  Debuxo Técnico I. SEMPRE  Educación física. Mínimo 2 máximo 3: 2ª L.estranxeira. Cultura Científica. Tecnoloxía Iidust. I  TIC I.  Debuxo Técnico I.  Debuxo artístico I.  Volume. Anatomía aplicada. Análise musical I. Linguaxe e práctica musi. 1 materia das troncais. Relixión. SEMPRE:  L. Galega e Literatura. OUTRAS:  A determinar.  1 materia das específicas non cursada. HUMANIDADES E C.SOCIAIS  L. Castelá e Liter. I  1ª L. Estranxeira I.  Filosofía.  Latín I (Itin. Humani.)  Mates. Apli. C.Soci.  H. do Mundo C.  Grego I.  Economía Univ.  Literatura Univ. ARTES  L.Castelá e Liter I.  1ª L. Estranxeira.  Filosofía.  Fundamentos arte I.  H. do Mundo C.  Literatura Univ.  Cultura Audiovisual I.
 33. 33. 22. AVALIACIÓN FINAL E TÍTULO DE BACHELLER.  O alumnado promocionará de 1º a 2º cando superen todas as materias ou teñan avaliación negativa e 2 materias.  So poderán repetir cada un dos curos 1 soa vez ata un máximo de catro anos.  Avaliaicón final é externa e deseñada polo Goberno.  Para superala se requerirá unha cualificación igual ou maior a 5 puntos sobre 10.  Celebraranse 2 convocatorias anuais.  Cualificación final do Bacharelato deducirase de:  60 % da media das cualificacións das materias cursadas.  40 % da nota obtida na avaliación final.  Deberá constar a modalidade cursada e cualifícación final de Bacharelato.  Permite acceder ás diferentes modalidades de ensinanza superior.  Se non supera o bacharelato recibirá un certificado para efectos laborais.
 34. 34. 20. CALENDARIO DE APLICACIÓN Curso 2014/2015: 1º, 3º e 5º de primaria + avaliación en 3º + FP Básica.
 35. 35. REMATANDO…..  Que aprendín nesta sesión?  Como aplicalo na miña aula?  Se tivera que pensar nun eslogan ou imaxe que resumira todo, seria….
 36. 36. LEMBRADE:  A modiño  Take it easy!
 37. 37. GRAZAS

×