Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Bizbarcelona 2013-Quant val la meva Empresa? Oriol Amat

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Valoració d'empreses
Valoració d'empreses
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 37 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Bizbarcelona 2013-Quant val la meva Empresa? Oriol Amat (20)

Anuncio

Más de Reempresa (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Bizbarcelona 2013-Quant val la meva Empresa? Oriol Amat

 1. 1. QUANT VAL LA MEVA EMPRESA? BIZ BCN 5 de juny 2013 Oriol Amat, UPF
 2. 2. Valoració d’empreses Programa 1. Aspectes previs Valor, preu i motius. Due diligence. 2. Valoració d’empreses. Mètodes estàtics Valor comptable, VC Corregit, Valor Liquidació, Valor substancial. 3. Mètodes dinàmics Descompte de fluxos de caixa: Flux caixa lliure, Cost de capital, Cost d’oportunitat, Valor residual, Anàlisi de sensibilitat. 4. Mètodes basats en múltiples comparables Múltiples basats en ingressos, en balanç i en activitat. 5. Mètodes mixtos 6. Casos especials de valoració Unitats diferenciades. Sectors especials. Primes i descomptes. 2
 3. 3. 3 • Valor i Preu • Motius del comprador Diversificar, créixer, compra actius, eliminar competidor... Aspectes que eleven el valor: sinergies, reestructuracions… • Motius del venedor Gaudir de la vida, no successió, no té diners, associar-se amb empresa més potent... Aspectes que eleven el valor: immobles, valor sentimental, aproximació hostil… • Situació empresa a valorar Normal funcionament, etapa en el cicle de vida, pèrdues, liquidació... • Motiu valoració Compravenda, sortida a borsa, retribució directius, litigi, herència… 1. Aspectes previs 1.1. Introducció. Valor, preu i motius
 4. 4. Empreses amb evolució més lenta (78,34%) Any 4 Any 10 Any 14 Fase de pèrdues Fase dels primers beneficis Fase d’alt creixement Fase posterior a l’alt creixement 0 Pèrdues Beneficis Núm. d’anys des de la creació de l’empresa Empreses que mantenen l’alt creixement (2,76%) Empreses que tenen problemes importants (18,90%) Amat, O, Hernández, JM, Fontrodona, J. i Stoyanova, A. (2010): Les empreses d’alt creixement, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1. Aspectes previs 1.1. Introducció. Cicle de vida de l’empresa 4
 5. 5. 11 22 33 44 55 • Inventari de les dades a obtenir • Sol·licitud • Anàlisi de les dades • Reunió per a aclariments • Fixació del valor provisional • Carta d’intencions • Inici Due Diligence ABANDONARABANDONAR L’ADQUISICIÓ DECISIÓ DE L’ADQUISICIÓ 66 • Resultat de la Due Diligence NEGOCIAR 1. Aspectes previs 1.1. Introducció. Procés de valoració 5
 6. 6. 6 Objecte de la valoració: • Valor del patrimoni net: Valor de les accions • Valor de l’empresa (EV o Entreprise Value): EV = Valor accions + Deute • Valor de projectes: determinats actius o parts de l’empresa 2. Valoració d’empreses Mètodes estàtics Introducció 1. Aspectes previs 2. Valoració d’empreses Mètodes estàtics 3. Mètodes dinàmics 4. Mètodes basats en múltiples 5. Mètodes mixtos 6. Casos especials de valoració
 7. 7. Actiu PN+ Passiu 7 FC1 FC2 FCn I I I I 0 1 2 … n Infinit Basats en el mercat. Múltiples - Dades de balanç: Patrimoni net - Dades d’ingressos: Beneficis, Vendes... - Dades operatives: Visites, mW, Tm... Basats en la capacitat de generar riquesa: Dinàmics Basats en el patrimoni: Estàtics 2. Mètodes estàtics Introducció
 8. 8. 8 2. Mètodes estàtics Variants Mètode Forma de càlcul Consideracions Valor comptable Actiu – Deutes – Accionistes minoritaris • Informació històrica • Prudència valorativa • Intangibles • Maquillatges • Partides fora del balanç Valor comptable corregit Actiu corregit – Deutes corregits – Accionistes minoritaris • Informació històrica • Intangibles • Partides fora del balanç Valor liquidació Valor venda actius – Valor reemborsament deutes – Accionistes minoritaris • Dificultat valoració Valor substancial Valor reposició actius • Dificultat valoració
 9. 9. Balanç de situació. El Corte Inglés (000 euros) ANC Actiu PN + Passiu PN PNC 8.729.640 AC 3.199.987 6.626.054 1.213.680 PC 4.089.893 10,2% 34,3% 55,5% 27,8% 72,2% Estoc 2.039.580 Realitzable Caixa 900.344 260.163 Benefici net = 653.142 milers d’euros 9 2. Mètodes estàtics Exemple. El Corte Inglés
 10. 10. 10 - L’empresa és com un projecte d’inversió - Valor actual de la riquesa a generar - Tres incògnites: núm. d’anys, riquesa, taxa d’actualització - Núm. d’anys: entre 5 i 10. Excepcions: concessions, grans inversions, durada limitada - Riquesa: Flux de caixa lliure (ordinari i no financer) +EBITDA (BAIIA) - Impost de Societats - Inversions ANC - Inversions FM Flux de caixa lliure 3. Mètodes dinàmics Descompte dels fluxos de caixa. Flux de caixa lliure 1. Aspectes previs 2. Valoració d’empreses Mètodes estàtics 3. Mètodes dinàmics 4. Mètodes basats en múltiples 5. Mètodes mixtos 6. Casos especials de valoració
 11. 11. 11 FCL1 FCL2 FCLn I I I I I 0 1 2 … n n+1 Infinit V FCL1/(1+k)1 FCL2/(1+k)2 FCLn/(1+k)n Vr = Renda perpètua = FCLn / k V = FCL1 / (1+k)1 + FCL2 / (1+k)2 ...+ (FCL n + Vr)n / (1+k)n Mètode del Descompte de fluxos de caixa 3. Mètodes dinàmics Descompte de fluxos de caixa. Fórmula
 12. 12. 12 Càlcul del valor total de les accions: +Valor actual dels FCL dels anys previstos +Valor actual del Valor residual +Actius extra funcionals (participacions, immobles…) Valor de l’empresa (EV o total actiu) - Deute financer net (-Deute financer + Tresoreria + IFT) - Contingències Valor total accions (patrimoni net) 3. Mètodes dinàmics Descompte de fluxos de caixa
 13. 13. 13 Riquesa Taxa descompte Valor residual - Flux caixa lliure - Dividends - WACC únic - WACC anual (si canvien tipus d’interès de mercat, estructura finançament, fiscalitat, risc...) - Cost oportunitat: es pot afegir prima per il·liquiditat o per d’altres conceptes - Renda perpètua sense creixement FCLn / k - Renda perpètua amb creixement FCLn (1+g) /(k-g) - Valor comptable Patrimoni net - Valor immobles - Valor liquidació - Múltiple d’alguna variable (Benefici net, BAII, EBITDA...) 3. Mètodes dinàmics Descompte de fluxos de caixa. Alternatives per a cada variable
 14. 14. 14 4. Mètodes basats en múltiples Metodologia 1 2 Mitjana Calen preus de compra-vendes d’empreses comparables 200 500 Es calcula el múltiple en relació amb determinades variables (vendes, benefici, EBITDA, Kw...) Per exemple = Benefici net Valor del múltiple: Benefici: 20 10 Benefici: 25 20 15 S’aplica la mitjana del múltiple al valor de la variable en l’empresa a valorar: Exemple: Benefici = 30 Múltiple PER = 15 Valor assignat = 450 1. Aspectes previs 2. Valoració d’empreses Mètodes estàtics 3. Mètodes dinàmics 4. Mètodes basats en múltiples 5. Mètodes mixtos 6. Casos especials de valoració
 15. 15. 15 4. Mètodes basats en múltiples Variants Mètode Forma de càlcul Consideracions Basat en dades d’ingrés PER = Valor acció / BPA Valor acció / Flux caixa acció Valor total accions / EBITDA EV / EBITDA Valor total accions / Vendes EV / Vendes Basat en dades de balanç Preu (P) / Valor comptable (B) igual a: Valor total accions / Patrimoni net Basat en indicadors d’activitat EV / Núm. de visites web EV / Núm. pàgines vistes EV / Núm. oients o lectors EV / Núm. Kwh de capacitat EV / Núm. habitacions hoteleres EV / Núm. telèfons mòbils Precaució amb els múltiples no relacionats amb la riquesa creada Valor total accions = Capitalització = Valor acció x Núm. d’accions EV (Valor empresa) = Valor accions + Deute
 16. 16. 16 4. Mètodes basats en múltiples Exemple
 17. 17. Combinen mètodes estàtics amb dinàmics 1) Mitjana del Valor comptable corregit i Descompte de FCL: Valor comptable corregit + Valor Descompte FCL 2 • Es pot ponderar la mitjana • Per a empreses que generen FCL positius 5. Mètodes mixtes 17 1. Aspectes previs 2. Valoració d’empreses Mètodes estàtics 3. Mètodes dinàmics 4. Mètodes basats en múltiples 5. Mètodes mixtos 6. Casos especials de valoració
 18. 18. 18 2) Agregació de valor d’actius tangibles i intangibles: • V = Valor comptable + Plusvàlues actius tangibles + Valor intangibles • V = Valor comptable corregit + Valor intangibles Actiu corregit – Deutes corregits Valor marques, patents... Descompte FCL diferencials Valor raonable -Valor comptable Actiu - Deutes 5. Mètodes mixtos
 19. 19. Quin és el valor més raonable de El Corte Inglés? --17.886 Valor comptable + Plusvàlues + Valor marques (César Areces) --14.700 Descompte de fluxos de caixa -- 6.626 Valor comptable (El Corte Inglés) 19 Sentència: El Corte Inglés va fer una valoració que “és irreal" en no reflectir el seu valor. Ha de pagar 98,5 MM€ pel 0,67% del capital 5. Mètodes mixtos Exemple: El Corte Inglés
 20. 20. 20 6. Casos especials de valoració Diferents unitats de negoci. Mètode de suma de parts
 21. 21. 21 Valoració de companyia asseguradora d’automòbils Preu pagat = 105 milions d’euros Primes últim any = 100 milions d’euros Múltiple Preu / Primes = 1,05 Pregunta: El preu pagat és raonable? € pagats / € prima cotxe ------------------------ Transacció A - Transacció B 1,32 Transacció C 1,31 Transacció D - Transacció E 0,89 Transacció F 1,15 Transacció G 0,97 Transacció H - Total transaccions (interval) 0,89 – 1,32 6. Casos especials de valoració Exemple: Asseguradora
 22. 22. 22
 23. 23. Valor “Estratègic” Valor “control” • Negociable, Control Valor “mercat de valors” • Negociable, Minoria Falta de control del valor • No negociable, Minoria Prima de Control 42,9% Descompte de minoria 30% Prima Estratègica (20%) 12,00 € Per acció Descompte il·liquidesa (40%) 10,00 € Per acció 7,00 € Per acció 4,20 € Per acció 6. Casos especials de valoració Primes i descomptes 23
 24. 24. Cas pràctic: Quant val la meva empresa? Valor comptable (Actiu – Deutes) 334
 25. 25. Valor comptable 334 Menys provisions -20 Més: plusvàlues immob. +30 Més plusvàlues estocs +50 Valor comptable ajustat 394 Cas pràctic: Quant val la meva empresa?
 26. 26. 334 VALOR COMPTABLE 394 VALOR COMPTABLE AJUSTAT Cas pràctic: Quant val la meva empresa?
 27. 27. FCL VENEDOR 1 2 3 4 5 Total ------ ------ ------ ------ ------ ------- Benefici net 165 206 235 269 307 1.182 Amortitzacions +6 +6 +6 +6 +6 ------------------------------------------------------------------------- Flux de caixa 171 212 241 275 313 -Inversió immobilitzat -2 -2 -2 -2 -2 -Augment estoc -18 -20 -22 -24 -26 -Augment clients -39 -44 -49 -54 -59 +Augment proveïdors +32 +34 +36 +38 +40 -------------------------------------------------------------------------- Variació caixa +144 +180 +204 +233 +266 +1.027 Cas pràctic: Quant val la meva empresa?
 28. 28. FCL COMPRADOR 1 2 3 4 5 Total ------ ------ ------ ------ ------ ------ Benefici net 137 137 137 137 137 685 Amortitzacions --------------------------------------------------------------------- Flux de caixa -Inversió immobilitzat -Augment estoc -Augment clients +Augment proveïdors ---------------------------------------------------------------------- Variació caixa Cas pràctic: Quant val la meva empresa?
 29. 29. FCL COMPRADOR 1 2 3 4 5 Total ------ ------ ------ ------ ------ ------ Benefici net 137 137 137 137 137 685 Amortitzacions +6 +6 +6 +6 +6 ---------------------------------------------------------------------- Flux de caixa 143 143 143 143 143 -Inversió immobilitzat -2 -2 -2 -2 -2 -Augment estoc -18 -20 -22 -24 -26 -Augment clients -39 -44 -49 -54 -59 +Augment proveïdors +32 +34 +36 +38 +40 ----------------------------------------------------------------------- Variació caixa +116 +111 +106 +101 +96 +530 Cas pràctic: Quant val la meva empresa?
 30. 30. ANYS 1 2 3 4 5 RP VA (10%) VENEDOR 144 180 204 233 266 2.660 COMPRADOR 116 111 106 101 96 960 Cas pràctic: Quant val la meva empresa?
 31. 31. ANYS 1 2 3 4 5 RP VA (10%) VENEDOR 144 180 204 233 266 2.660 2.409 COMPRADOR 116 111 106 101 96 960 1.002 Cas pràctic: Quant val la meva empresa?
 32. 32. 334 VALOR COMPTABLE 394 VALOR COMPT. AJUSTAT 2409 VA FCL VENEDOR 1002 VA FCL COMPRADOR Cas pràctic: Quant val la meva empresa?
 33. 33. PREU OFERT MES 0 3 6 12 24 VA (10%) ALTER- NATIVA 1 650 200 200 ALTER- NATIVA 2 650 125 125 ALTER- NATIVA 2 650 125 125 100 200 Cas pràctic: Quant val la meva empresa?
 34. 34. PREU OFERT MES 0 3 6 12 24 VA (10%) ALTER- NATIVA 1 650 200 200 1.035 ALTER- NATIVA 2 650 125 125 891 ALTER- NATIVA 2 650 125 125 100 200 1.160 Cas pràctic: Quant val la meva empresa?
 35. 35. 334 VALOR COMPTABLE 394 VALOR COMPT. AJUSTAT 2409 VA FCL VENEDOR 1002 VA FCL COMPRADOR 1035 ALTERNATIVA 1 891 ALTERNATIVA 2 (PITJOR) 1160 ALTERNATIVA 2 (MILLOR) Cas pràctic: Quant val la meva empresa?
 36. 36. Valoració d’empreses Programa 1. Aspectes previs Valor, preu i motius. Due diligence. 2. Valoració d’empreses. Mètodes estàtics Valor comptable, VC Corregit, Valor Liquidació, Valor substancial. 3. Mètodes dinàmics Descompte de fluxos de caixa: Flux caixa lliure, Cost de capital, Cost d’oportunitat, Valor residual, Anàlisi de sensibilitat. 4. Mètodes basats en múltiples comparables Múltiples basats en ingressos, en balanç i en activitat. 5. Mètodes mixtos 6. Casos especials de valoració Unitats diferenciades. Sectors especials. Primes i descomptes. 36
 37. 37. Valoració d’empreses Bibliografia • Visió general: Amat, O. i Guasch, M. (2010): “¿Com es valora una empresa?”, Nota tècnica. Fabregat, J. (2009): “Introducció als mètodes de valoració de empreses”, Valoració de empreses, Revista de Comptabilitat i Direcció, ACCID, Barcelona, p. 11-30. • Sobre el mètode de descompte de fluxos de caixa: Realp, J.M. (2009): “Valoració de empreses en el context d’una Due Diligence”, Valoració de empreses, Revista de Comptabilitat i Direcció, ACCID, Barcelona, p. 191-206. • Sobre mètodes basats en múltiples comparables: Labatut, G. (2009): “La valoració de l’empresa amb el mètode de múltiples”, Valoració de empreses, Revista de Comptabilitat i Direcció, ACCID, Barcelona, p. 59-76. • Sobre valoració d’intangibles: Fernández, P. (2009): “Valoració de marques i intangibles”, Valoració de empreses, Revista de Comptabilitat i Direcció, ACCID, Barcelona, p. 77-116. www.oriolamat.cat @oriolamat 37

×