Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2014

458 visualizaciones

Publicado el

Dades 2014

Publicado en: Medio ambiente
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2014

 1. 1. BALANÇ DE LES DADES ESTADÍSTIQUES DE RESIDUS MUNICIPALS DE L’ANY 2014 Juliol de 2015
 2. 2. GLOSSARI Generació de residus municipals: quantitat de residus municipals produïts en tones. S’entén com el sumatori de la recollida selectiva bruta, i la gestió a sistemes finalistes. Generació per càpita: quantitat de residus municipals produïts per habitant i dia. Recollida selectiva bruta: residus municipals aportats als sistemes públics de recollida (contenidors, porta a porta, deixalleries, botigues,...), incloent els impropis, és a dir, aquells residus que no corresponen a la fracció residual objecte de recollida. Recollida selectiva neta: residus municipals recollits sense considerar els impropis presents a cada fracció objecte de recollida.
 3. 3. 3 RESIDUS MUNICIPALS 2014 L’any 2014 s’han generat 3,6 Milions de tones de residus municipals La recollida selectiva bruta es situa en el 38,35 % La generació de residus per habitant es situa en 1,33 kg/hab./dia Dades en tones 2014 2013 VARIACIÓ SOBRE 2013 HABITANTS 7.518.903 7.553.650 -0,46% TOTAL TOTAL % TOTAL/RM AUTOCOMPOSTATGE 5.971 5.857 0,16% 1,94% FRACCIÓ ORGÀNICA 375.262 373.828 10,28% 0,38% PODA 109.171 102.209 2,99% 6,81% PAPER i CARTRÓ 271.427 262.428 7,43% 3,43% VIDRE 162.447 158.241 4,45% 2,66% ENVASOS LLEUGERS 129.956 127.574 3,56% 1,87% VOLUMINOSOS+FUSTA 175.235 161.536 4,80% 8,48% RAEES 25.377 17.786 0,70% 42,68% FERRALLA 5.472 5.338 0,15% 2,51% OLIS VEGETALS 1.047 1.168 0,03% -10,36% TÈXTIL 5.977 5.877 0,16% 1,71% RUNES 112.534 117.797 3,08% -4,47% REPQ 2.169 2.171 0,06% -0,06% ALTRES RECOLLIDES SELECTIVES 17.952 20.007 0,49% -10,27% TOTAL RSB 1.400.000 1.361.816 38,35% 2,80% % RSB/RM 38,35% 37,95% A TMB DE LA RESTA 1.252.955 1.154.419 34,32% 8,54% A DIPÒSIT CONTROLAT (DC) 746.848 823.906 20,46% -9,35% A INCINERACIÓ (INC) 251.046 248.496 6,88% 1,03% Subtotal DC + INC 997.893 1.072.401 27,33% -6,95% TOTAL FRACCIÓ RESTA 2.250.849 2.226.820 61,65% 1,08% % FRTOTAL/RM 61,65% 62,05% TOTAL RM 3.650.849 3.588.636 1,73% RATI (kg/hab*dia) 1,33 1,30 2,20% COMPARATIVA GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 2013/2014 (valors disponibles a 1 de juliol 2015) RECOLLIDASELECTIVABRUTA(RSB)FRACCIÓRESTAGENERACIÓ
 4. 4. 4 EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 2014 LA GENERACIÓ DE RESIDUS A 2014 s’han generat unes 3,6 milions de tones de residus municipals. Respecte l’any 2013, la generació del total de residus municipals ha incrementat en un 1,7 %. Durant el mateix període la població ha disminuït un 0,5%. 3.479 3.596 3.725 3.989 4.130 4.169 4.269 4.307 4.275 4.199 4.189 4.044 3.736 3.589 3.651 6.262 6.361 6.506 6.704 6.813 6.995 7.135 7.211 7.364 7.475 7.512 7.540 7.571 7.554 7.519 0,80 1,30 1,80 2,30 2,80 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 kg/hab/dia 1000tones(ohabitants) Evolució generació RM TOTAL Catalunya Generació Població (1000h) Rati generació (kg/h/dia)
 5. 5. 5 EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DES DE 2007 EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS Respecte a 2007 la generació de residus està un 15,23% inferior, i respecte a 2013 s’ha recuperat 1,44 punts
 6. 6. 6 EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ PER CÀPITA DE RESIDUS MUNICIPALS 2014 LA PREVENCIÓ DE RESIDUS El rati de generació per càpita de residus per persona i dia a 2014 incrementa lleugerament i es situa a 1,33 kg/hab./dia. 1,52 1,55 1,57 1,63 1,66 1,64 1,64 1,64 1,59 1,54 1,53 1,47 1,35 1,30 1,33 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 Ratigeneraciópercàpita(kg/hab/dia) Evolució del rati de generació per càpita de RM
 7. 7. 7 EVOLUCIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 2014 LA GESTIÓ DELS RESIDUS La generació de residus municipals ha incrementat lleugerament respecte 2013 (un 1,7%). La fracció resta (aquells residus que no es recullen selectivament) ha augmentat un 1,1 %, i la recollida selectiva un 2,8 % respecte l’any anterior.
 8. 8. 8 EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA TOTAL 2014 L’any 2014 s’han recollit selectivament el 38,3% dels residus generats LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA TOTAL L’any 2014 a Catalunya s’han recollit selectivament 1,4 milions de tones de residus, un 2,8% mes que a l’any 2013. L’índex de recollida selectiva bruta es situa en el 38,3% del total de residus generats, que suposa un increment de 0,4 punts respecte a l’any anterior. 14,1% 17,1% 19,9% 23,5% 25,4% 29,3% 32,0% 33,7% 34,4% 37,5% 40,5% 40,6% 39,1% 37,9% 38,3% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RS/RM Milers de tones Evolució recollida selectiva de Residus Municipals Recollida Selectiva Bruta
 9. 9. 9 EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D’ORGÀNICA 2014 LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA DE LA MATÈRIA ORGÀNICA A l’any 2014 a recollida selectiva bruta de la matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita), servei prestat per 738 municipis va ascendir a 375.262 tones, un 0,4 % més respecte 2013. 424 municipis realitzen l’auto-compostatge, tant individual com comunitari. Considerant el nombre i la capacitat dels compostadors es calcula que a l’any 2014 es van gestionar 5.971 t de matèria orgànica en autocompostatge, un 2% més que a 2013. En total 381.233 tones de matèria orgànica van rebre tractament biològic, un 0,4% més que a 2013.
 10. 10. 10 EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ 2014 LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA DEL PAPER I CARTRÓ La recollida selectiva del paper i cartró ha estat de 271.427 tones, un 3,4 % més que l’any anterior. 25.860 64.587 70.769 92.942 122.131 155.373 240.302 247.537 269.506 335.771 402.900 419.948 408.535 410.714 427.990 453.970 408.542 318.211 262.428 271.427 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 t RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ PGRMC PROGREMIC 2001‐2006 PROGREMIC 2007‐2012 PRECAT 20
 11. 11. 11 EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE 2014 LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA DEL VIDRE La quantitat total de vidre recollit l’any 2014 és de 162.447 tones, dada que suposa respecte de l’any anterior un increment del 2,6 %. 54.735 62.359 64.182 69.941 74.826 76.138 80.450 117.603 130.833 144.000 162.375 183.230 201.462 204.386 191.665 186.404 180.741 169.222 158.241 162.447 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 t EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE PGRMC PROGREMIC 2001‐2006 PROGREMIC 2007‐2012 PRECAT 20
 12. 12. 12 EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS 2014 LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA DELS ENVASOS LLEUGERS La recollida selectiva bruta d’envasos lleugers ha incrementat un 1,9 % respecte de l’any anterior. S’han recollit 129.956 tones d’envasos.6.501 9.577 10.208 11.230 20.395 30.863 37.232 40.471 60.600 72.261 94.853 103.791 115.895 127.624 135.974 137.013 135.378 127.574 129.956 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 t RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS PGRMC PROGREMIC 2001‐2006 PROGREMIC2007‐2012 PRECAT 20
 13. 13. FRACCIÓ  ORGÀNICA 27,2% PODA 7,8% PAPER i CARTRÓ 19,4% ENVASOS  LLEUGERS 9,3% VIDRE 11,6% Altres Residus   24,7% DISTRIBUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS  MUNICIPALS 2014 Recollida selectiva: 38,38% 13 LES PRINCIPALS FRACCIONS DE RESIDUS RECOLLIDES SELECTIVAMENT A 2014 LES FRACCIONS DE RESIDUS RECOLLIDES SELECTIVAMENT A 2014 es manté la proporció dels percentatges de recollida selectiva de l’any anterior. 27,88 27,23 7,51 7,80 19,27 19,39 9,37 9,28 11,62 11,60 24,36 24,70 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 2014 %RStotal Evolució de la gestió dels residus municipals 2013/2014 Altres Residus VIDRE ENVASOS LLEUGERS PAPER i CARTRÓ PODA FRACCIÓ ORGÀNICA
 14. 14. LES PRINCIPALS FRACCIONS DE RESIDUS RECOLLIDES SELECTIVAMENT A 2014 LES FRACCIONS DE RESIDUS RECOLLIDES SELECTIVAMENT La proporció dels residus recollits selectivament és molt similar a la de l’any anterior.
 15. 15. 15 L’any 2014 es va generar 2.250.849 tones de fracció resta, un 1,1 % més que l’any anterior. La fracció resta es gestiona destinant-la a tractament mecànic biològic, a dipòsit controlat o a incineració com a gestió primària. A 2014 s’observa que segueix la tendència d’anys anteriors de disminució de les entrades directes a dipòsit controlat com a destí primari. Mentre l’any 2013 el 37,0 % de la fracció resta anava a abocador directament, a l’any 2014 ja només s’hi ha destinat el 33,2 %. GESTIÓ PRIMÀRIA DE LA FRACCIÓ RESTA DELS RESIDUS MUNICIPALS 2014
 16. 16. GESTIÓ DE LA FRACCIÓ RESTA DELS RESIDUS MUNICIPALS 2014 Tract.  Mecànic‐ Biològic de Resta 55,7% Dipòsit  controlat 33,2% Incineració 11,2% DESTÍ PRIMARI DE LA FRACCIÓ  RESTA 2014  DESTÍ FINAL DEL REBUIG DE  TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ RESTA  2014 898.600 tones 59,5 % a dipòsit 40,5% a incineració 2.250.850 tones
 17. 17. 17 GESTIÓ FINAL DELS RESIDUS MUNICIPALS 2014 A 2014 les plantes de tractament finalista han rebut un total de 2.240.400 tones de fracció resta i rebuig de tractaments de residus municipals. El 44,5% prové de fracció resta sense tractament previ i 40,1% de fracció resta tractada. El 15,4% restant és rebuig procedent de deixalleries, neteges viàries, platges, etc. De les 2,24 Mt destinades a tractament finalista, 709.560 s’han incinerat i 1.530.850 han anat a dipòsit.
 18. 18. RECOLLIDA SELECTIVA NETA (RSN): La RSN es calcula restant del total de la recollida selectiva bruta de la fracció orgànica (FORM), del vidre, del paper i dels envasos lleugers, els impropis (aquells residus que no corresponen a la fracció residual objecte de recollida). Per a les altres fraccions recollides selectivament es calcula la recollida selectiva neta tenint en compte la informació disponible segons el destí primari sigui valorització o disposició final. En base el que s’ha exposat, la mitjana de recollida selectiva neta de Catalunya es situa en el 31,24 %, mentre que la recollida selectiva bruta ha estat del 38,35 %. El càlcul de la RSN 2014 per comarca, es basa en la informació dels impropis de la FORM i ENVASOS LLEUGERS específics de cada comarca i municipi, i per a la resta de fraccions recollides selectivament i a nivell de comarca s’ha aplicat la dada mitjana de Catalunya. RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB): Recopilació de dades facilitades pels ens locals responsables de les recollides i/o ens locals titulars de plantes i/o operadors privats. % IMPROPIS (mitjana ponderada a Catalunya a 2013) • FORM: 13,4% (es disposa de dades d’impropis per comarca i municipi) • PAPER i CARTRÓ: 6,0% • VIDRE: 2,0% • ENVASOS LLEUGERS: 27,4% (es disposa de dades d’impropis per comarca i municipi) LA RECOLLIDA SELECTIVA NETA 2014
 19. 19. QUALITAT DE LA RECOLLIDA: RECOLLIDA SELECTIVA NETA 2014 L’any 2014 cada ciutadà ha lliurat als sistemes de recollida selectiva 49,9 kg de fracció orgànica (FORM), 36,1 kg de paper/cartró, 21,6 kg de vidre, i 17,3 kg d’envasos lleugers. Del total recollit de cada fracció, la recollida selectiva neta (descomptant els impropis) ha estat del 86% per la FORM, el 94% pel paper i cartró, el 98% pel vidre i el 71% pels envasos. % IMPROPIS (mitjana ponderada a Catalunya a 2014) FORM: 13,4% PAPER i CARTRÓ: 6,0% VIDRE: 2,0% ENVASOS LLEUGERS: 27,4%
 20. 20. COMPARATIVA DE GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS AMB EUROPA A Catalunya, la generació de residus municipals a 2014 s’ha situat en 485 kg/hab./any, valor molt similar a la mitjana europea de 2013 (481 kg/hab./any). 0 100 200 300 400 500 600 2010 2011 2012 2013 2014 Catalunya Espanya Unió Europea ‐27 Generació de residus municipals per càpita (kg/hab/any)  kg/hab.any
 21. 21. GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIAPALS A LA UNIÓ EUROPEA 0 100 200 300 400 500 600 700 800 EU-27 Denmark Switzerland Luxembourg Cyprus Germany Ireland Austria Malta France Netherlands Greece Norway Finland Italy Catalunya2014 UnitedKingdom Sweden Spain Portugal Belgium Lithuania Bulgaria Slovenia Turkey Croatia Hungary Iceland Latvia CzechRepublic Slovakia Poland Estonia Romania Generació de residus per càpita (kg/hab./any). Dades de 2013 EU-27 i Catalunya 2014
 22. 22. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 EU(27countries) Belgium Bulgaria CzechRepublic Denmark Germany Estonia Ireland Greece Spain Catalunya2014 France Croatia Italy Cyprus Latvia Lithuania Luxembourg Hungary Malta Netherlands Austria Poland Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden UnitedKingdom Iceland Norway Switzerland Dipòsit 2013 Incineració 2013 Reciclatge 2013 Compostatge i Digestió 2013 Tractament de Residus municipals  a 2013 per país i tipus de tractament (kg per càpita) Dades de Catalunya corresponents a 2014kg/hab./any COMPARATIVA DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS Les diferències entre la gestió dels residus municipals dels diferents països correspon als diferents resultats de reciclatge i tractament dels residus. La normativa europea estableix una jerarquia de gestió que tendeix a disminuir la disposició final dels residus. El tractament biològic dels residus orgànics, juntament amb el reciclatge constitueix la valorització material. El reciclatge material no inclou el reciclatge de la FORM ja que es comptabilitza en el tractament biològic
 23. 23. L’INDICADOR Destí RECiclatge DREC
 24. 24. Indicador DREC Finalitat: avaluar les quantitats de residus municipals que realment arriben a plantes de reciclatge. Arrel dels treballs desenvolupats en el marc del Projecte INTERREG IVC Regions for Recycling s'ha calculat l'indicador Destí RECiclatge DREC
 25. 25. Definició DREC DREC inclou: Recollida selectiva de fluxos d’un sol material (per ex. Vidre) Sortides de plantes de triatge Sortides de TMB destinades a reciclatge DREC = Destí RECiclatge material DREC NO inclou: Runes Sortides de processos d'incineració (escòries, metalls...) Reutilització (materials no considerats residus)
 26. 26. Exemples de DREC Vidre Valorització material DREC Envasos lleugers Paper/ cartró Disposicó final Valorització material DREC Envasos metall Valorització material DREC Rebuig triatge Disposició final Envasos plàstic Valorització material DREC DestíTriatgeRecollida Paper Valorització material DREC DREC de materials subjectes a Recollida Selectiva: El vidre i el paper són materials que es separen en origen i es destinen a processos de valorització material. Els envasos lleugers són una barreja de materials que necessiten un procés de triatge previ a la valorització.
 27. 27. Exemples de DREC Destí Sortides planta TMB Recollida Fracció Resta CDR Valorització energètica Vidre Vidre a val. Material DREC Vidre a disp.final Metall Metall a val. Material DREC Plàstic Plàstic a val. Material DREC Plàstic a disp. final MOE MOE a rebliment MOE a dipòsit contr. Rebuig Rebuig a dispos. final DREC de la Fracció Resta: També es tenen en compte els materials recuperables que surten dels processos de garbellat de plantes de tractament TMB.
 28. 28. DREC de Residus Municipals de Catalunya 2014
 29. 29. DREC de Residus Municipals de Catalunya 2014 DREC per tipus de residu i punt de separació
 30. 30. DREC de Residus Municipals de Catalunya 2014 DREC per tipus de residu i punt de separació
 31. 31. DREC de Residus Municipals de Catalunya 2014 DREC de Catalunya El DREC de Catalunya ha estat el 34,91 % dels residus municipals, més de 2 punts per sobre del valor de 2013 (32,45%)
 32. 32. DREC a Catalunya i altres Regions R4R L’any 2014 a Catalunya el 82,2 % del DREC total es va separar en origen, el 9,6 % són sortides de plantes de triatge i el 8,2 % surt de plantes TMB Dades de Catalunya 2013 i 2014 en comparació amb dades 2013 de la ciutat d’Odense (soci R4R), i Milan DREC total en kg/hab./any: Catalunya 2013: 154,16 Catalunya 2014: 164,28 Milan (IT): 212,89 Odense (DK): 226,20

×