Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Carta de la rita a l'antoni copia

  1. va l a te ò oni, Rita, é, per An t la b E st imat Rita, sí, ue estàs molt la Sóc na. Ja s uè é q estic t. ba germa perq ue he tro ic lq t ’escr pada pe cu preo ts el s escri no vegis mare. Jo què ri c per Són de la n ho T’esc envio. qua la ue t’ ndaràs enc que q ente ent sé que però jo t a r s, a llegeixi s volia m n m are e
  2. vull veure’ls morir de cap i ja no me la’n puc treure. No Una idea se m’ha ficat al un desastre . No sé com i ni ngú ens pot ajudar. Tot és fam .. Acabarem al carrer sa, marit, feina, fills.. de to t, i jo sense bé amb ca he pogut passar de viure erra! Tot arruïnat és un culp able, la guerra. Maleïda gu adonar-me’n, a res . I nom per segons.. ue fer, no N’estic farta, no sé q e parets i quatre Quimet Ja no tinc res ...quatr puc més... Ai, el meu i gana i una i ja no hi estris vells i fred, ..com me l’estimava . Els nens impotè ncia indescriptible és.. Tot això és un m alson. uelètics i dorm en, però estan esq njar.. famèlics de no me
  3. e em Escric, amb l’única ploma qu n Quimet, queda, perquè no puc cridar , perquè ni els nens, ni jo, ni e rquè ateu, ni no puc parlar amb ningú, pe ni el Cintet, ni el M ense uè d’altres s ningú no em pot ajudar, perq tants i tants em... ens ho mereix necessito escriure els meus nom, no çades... se m’ha tantes vides esquin sentiments i perquè una idea c treure. Això no es viu re... ficat al cap i ja no me la’n pu No puc pensar en altra cosa . ig bé? Sí, no tinc cap Se ntiments. Dubtes. Fa o? Puc decidir altra solució. ..faig bé? I si els deix . Demà s’haurà . I si ells volen per ells? Potser sols se’n sortiran acabat tot. Per uran malament i viure? Però no, no podran, vi sempre. No més na, de fred, de mor iran a poc a poc, de ga gana, no més e mi la seva sort tristesa. O potser sens els puc deixar misèria. Només canviarà? Q ui els ajudarà? Jo no PAU. per ells i per mi. així. Ho he d’acabar per ells,
  4. m’ho o faré? On és l’embut? Com ut? Com m’h faré? Necessito una On és l’emb . Ja està, polla i Necessito una ampolla falta el ampolla. Ja esta, l’am em but. Només l’embut. Només falt a el l’ampolla i l’ indré. tindre. salfuma nt. Demà el t salfumant. Demà el Ja ho tinc tot! Avui .. jo no puc Jo no vull això!Però s’acabarà tot, tot el sponsable vi ure així! Jo sóc la re sofriment..per fi jo i els r res pels meus dels nens i no puc fe meus petits podrem ser ida: morir. fills. Una única sort feliços.
  5. at al id e a s e m’h a f ic al t r a r e me i, u n a r e . Ne c e s s it o No t in c e l a ’n p u c t r eu ic a o m r ... M o r ir ....é s l ’ú n c ap i j a n a d ’a c a b a no t s ’h f ic a t a l c ap i j a f or ç a, t o a s e m’h a me u s s o l u c ió . U n a id e he de f e r pe l s ’n p u c t r e u r e . Ho e .. Ho s e n t o, ho me l a enr er mé s hi ha v ol t a mi... c r ec que no f il l s . No s f il l s i p e r t . f a ig p e l s me u aques t p a t ime n c a b a r a mb a ix í p u c a i què puc f e r j o? I què Ai, ai.. Això no pot p o t f e r n in g ú ? P l o r a r i ser...mare meva! Jo no pl or ar , pe r ò j o j a no vull això t in c n i p l o r s , n o p u c f e r r e s ..
  6. at. t u avi n rla r amb q u è e ro pa i diga’m fem. Espe ta’m è es s i qu etó. Co n t p en s e Un p a, n ag erma L a t ev Rita.
Publicidad