Publicidad

Carta de la rita a l'antoni copia

respine2
9 de Mar de 2012
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Carta de la rita a l'antoni copia

  1. la on i, R ita, e at Ant sí, la sé qu stim Rita, a. Ja uè E la n ic perq el S óc rma t’escr ada p ge erò te va p cup s bé, t preo està ol c m robat. esti e t h que è rqu p e r it s r ic c de e s c ls e s . S ó n T’ e io v e g is e nv no sé t’ o s q ue a r e . J da rà s , n i la m e n t e e g e ix q u e ll que n ho nc a n t e v o lia q u ò jo e n s pe r a re e la m a r t ma
  2. c treure. No vull veure’ls Una idea se m’ha fic at al cap i ja no me la’n pu morir de fam .. un desastre . Acabarem al carrer i ni ngú ens pot ajudar. Tot és ar-me’n, a res . No sé com he pogut pa ssar de tot, i jo sense adon erra. I només un culpable, la gu Maleïda guerra! Tot arruïnat per segons.. uat r e t in c r e s ...q , no s é J a no e s t r is N’e s t ic f a r t a par e t s i quat r e que f er , no p uc ana i una vel l s i f r ed,i g t ib l e . mé s ... A i, e l me u imp o t è n c ia in d e s c r ip Qu ime t ..c o m m e r me n , p e r ò no hi E l s nens do t ic s i l ’e s t ima v a i j a es t an es quel è é s .. T o t a ix ò és un e n j a r .. f a mè l ic s d e n o m ma l s o n .
  3. Quimet, Escric, perquè no puc cridar, ni els nen s, ni jo, ni en ar, ni tants i perquè ningú no em pot ajud t, ni el Mateu, meus ni el Cinte m, no ens perquè necessito escriure els tants d’a ltres sense no sentiments i perquè tes vides ho m ereixem... tan una idea se m’ha ficat al cap i ja no ixò no es es quinçades... A me la’n puc treure. viure... . No puc pensar en altra cosa ig bé? Sí, no tinc cap Se ntiments. Dubtes. Fa o? Puc decidir altra solució. ..faig bé? I si els deix . D e mà an. I si ells volen per ells? Potser sols se’n sortir s ’h a u r à uran malament i viure? Però no, no podran, vi ac abat gana, de fred, de m oriran a poc a poc, de t ot . Pe r e mi la seva sort tristesa. O potser sens els puc deixar s e mp r e . No canviarà? Qui els ajudarà? Jo no mé s g a n a , per ells i per mi. així. Ho he d’acabar per ells, n o mé s mis è r ia . No mé s P A U .
  4. m’ho o faré? On és l’embut? Com ut? Com m’h faré? Necessito una On és l’emb . Ja està, polla i Necessito una ampolla falta el ampolla. Ja esta, l’am em but. Només l’embut. Només falt a el l’ampolla i l’ indré. tindre. salfuma nt. Demà el t salfumant. Demà el Ja ho tinc tot! Jo no vull això! re així! Però.. jo no puc viu Avui s’acabarà tot, tot el le dels nens i Jo sóc la responsab sofriment.. eus fills. no puc fer res pels m per fi jo i els meus petits podrem ser feliços. morir. Una única sortida:
  5. al id e a s e m’h a f ic a t al t r a r e me i, u n a e . Ne c e s s it o No t in c r eur l a ’n p u c t l ’ú n ic a c ap i j a n o me a b a r ... M o r ir ....é s no t s ’ h a d ’a c at a l c ap i j a f or ç a, t o s e m’h a f ic me u s s o l u c ió . U n a id e a e de f e r pe l s ’n p u c t r e u r e . Ho h e .. Ho s e n t o, ho me l a enr er és hi ha v ol t a mi... c r e c que nom f il l s . No il l s i p e r me u s f ime n t . f a ig p e l s a mb a q ue s t pat a ix í p u c ac abar i què puc f e r j o? I què Ai, ai.. Això no pot p o t f e r n in g ú ? P l o r a r i ser...mare meva! Jo no pl or ar , pe r ò j o j a no vull això t in c n i p l o r s , n o p u c f e r r e s ..
  6. at. t u avi n rla r amb q u è e ro pa i diga’m fem. Espe ta’m è es s i qu etó. Co n t p en s e Un p a, n ag erma L a t ev Rita.
Publicidad