Ple

R
มมีป ระสิท ธิผ ลในกำรให้บ ริก ำรสำธำรณ
   เทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์
ำำ เภอพระสมุท รเจดีย ์ จัง หวัด สมุท รปรำกำ

         นำำ เสนอโดย
       นำงพรพิม ล โสรัจ จตำ
            นนท์
  สำรนิพ นธ์น ี้เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของกำรศึก ษำตำม
  หลัก สูต รรัฐ ประศำสนศำสตร์ม หำบัณ ฑิต
สำขำวิช ำ รัฐ ประศำสนศำสตร์ (กำรบริห ำรเพื่อ กำร
          พัฒ นำท้อ งถิ่น )
ชื่อ สำรนิพ นธ์
    ควำมมีป ระสิท ธิผ ลในกำรให้
         บริก ำรสำธำรณะ
    ของเทศบำลตำำ บลพระสมุท ร
The Effect in the Alms Serves the์
                เจดีย
   อำำ เภอพระสมุท รเจดีย ์ จัPublic
                ง หวัด
           สมุท รปรำกำร
  of Municipal Phrasamutjadee
 districts Amphur Prasamutjadee
      Province Samut Prakan
ควำมเป็น มำและควำมสำำ คัญ ของ
          ปัญ หำ
     รัฐธรรมนูญได้กระจำยอำำนำจให้แก่องค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่นมำกขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบำ
           ภำระจำกระดับจังหวัด
       เทศบำลเป็นหน่วยงำนที่ให้กำรบริกำร
    สำธำรณะ แก่ประชำชนมีประสิทธิผล รวดเร็ว
     คล่องตัว ใกล้ชิด ทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบ
    ได้ และตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริงของ
         ประชำชนในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น
    จึงศึกษำวิจัยประสิทธิผลของเทศบำลในกำรให้
    บริกำรสำธำรณะจำกประชำชนในเขต เพื่อนำำ
     มำใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ
     กำรบริหำรจัดกำรในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
วัต ถุป ระสงค์ก ำรวิจ ัย
1.  เพือ ศึก ษำถึง ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของ
    ่
   กลุ่ม ตัว อย่ำ ง
2.  เพือ ศึก ษำสมรรถนะของกำร
     ่
   บริห ำรจัด กำรทรัพ ยำกรทำงกำร
   บริห ำรเพื่อ ให้บ ริก ำรสำธำรณะ
   ของเทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์
3.  เพือ ศึก ษำประสิท ธิผ ลของกำร
      ่
   บริห ำรจัด กำรบริก ำรสำธำรณะ
   ของเทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์
สมมติฐำนในกำรวิจย
              ั
1.  ค่ำเฉลียของสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรอยู่ใน
      ่
   ระดับปำนกลำงขึ้นไป
2.  ค่ำเฉลียของประสิทธิผลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
       ่
   อยู่ในระดับปำนกลำงขึ้นไป
3.  ค่ำเฉลียของควำมพึงพอใจของประชำชนอยู่ใน
        ่
   ระดับปำนกลำงขึ้นไป
4.  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุมตัวอย่ำงและสมรรถนะใน
              ่
   กำรบริหำรมีอทธิพลต่อประสิทธิผลในกำรให้บริกำร
         ิ
   สำธำรณะของเทศบำลฯ
5.  ประสิทธิผลของเทศบำลฯ ในกำรให้บริกำร
ขอบเขตของกำรวิจ ัย
ขอบเขตด้ำ นเนื้อ หำ
 ผู้วิจัยศึกษำถึงปัญหำควำมต้องกำร

 ของแต่ละชุมชนในกำรให้บริกำร
 สำธำรณะ เพื่อนำำมำเป็นแนวทำงใน
 กำรแก้ไขปัญหำ และควำม
 ต้องกำรของประชำชนซึ่งจะส่งผลต่อ
 ควำมมีประสิทธิผลในกำรให้บริกำร
 สำธำรณะ
ขอบเขตของกำรวิจ ัย
    ( ต่อ )
ขอบเขตด้ำ นประชำกร
 ผู้วิจัยทำำกำรศึกษำกลุ่มประชำชน

  ที่มสิทธิเลือกตั้ง (อำยุ 18 ปี ขึ้น
    ี
  ไป) ที่อยู่ในเขตชุมชนทั้ง 13
 ชุมชน ที่อยู่ในเขตเทศบำลตำำบล
 พระสมุทรเจดีย์ ให้เสนอแนวทำง
 ควำมต้องกำรของแต่ละชุมชน ใน
ขอบเขตด้ำ นตัว แปรกำร
    วิจ ัย
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล (ปัจจัย
 ภูมหลังทำง สังคม เศรษฐกิจของประชำชน)
   ิ
  ได้แก่ เพศ อำยุ อำชีพระดับกำรศึกษำ
 รำยได้ และระยะเวลำที่อำศัยกำรให้บริกำร
 สำธำรณะในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทร
 เจดีย์
 ตัวแปรต้น ได้แก่ สมรรถนะในกำรบริหำร

 จัดกำรของเทศบำล ระบบ 4M’s ได้แก่
 บุคลำกร งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ กำร
 จัดกำรทั่วไป
กำรกำำ หนดตัว แปรในกำรวิจ ัย
 ตำมกรอบทฤษฎีร ะบบ
(The system Theory Variables
 of the Study)

ปัจจัยนำำเข้ำ (Input)
  เพศ
  อำยุ
  อำชีพ
  ระดับกำรศึกษำ
  รำยได้
ปัจจัยนำำเข้ำ (Input)
 สมรรถนะในกำรบริห ำร
 จัด กำรของเทศบำลฯ
   ระบบ 4 M กล่ำ ว คือ
1. Man       ด้ำ นบุค คลำกร
2. Money      ด้ำ นงบ
  ประมำณ
3. Material    ด้ำ นอุป กรณ์
4. Management    ด้ำ นกำร
(Process)
  กำรให้บ ริก ำร .......
  ด้ำ นสำธำรณูป โภคและ
 สำธำรณูป กำร
  ด้ำ นสำธำรณะสุข และสิ่ง แวดล้อ ม
  ด้ำ นกำรพัฒ นำชุม ชน
  ด้ำ นกำรป้อ งกัน และบรรเทำ
 สำธำรณภัย
(Output)
  ประสิท ธิผ ลในกำรให้บ ริก ำร
  สำธำรณะของเทศบำลตำำ บลพระ
  สมุท รเจดีย ์

(Outcom)
  ควำมพึง พอใจของประชำชน
  ต่อ บริก ำรสำธำรณะของเทศบำล
  ตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์
กรอบแนวคิด ในกำรวิจ ัย (Conceptual Framework)
 ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของ
 กลุ่ม ตัว อย่ำ ง (ผู้
 ตอบแบบสอบถำม)
 ปัจ จัย ด้ำ นถูม ิห ลัง
 ทำงสัง คม กำรศึก ษำ
 และเศรษฐกิจ ของ
 ประชำชน          ประสิท ธิผ ลของเทศบำล
 - เพศ           ในกำรให้บ ริก ำร
 - อำยุ          สำธำรณะ
 - อำชีพ          - ด้ำนสำธำรณูปโภคและ   ควำมพึง
 - ระดับกำรศึกษำ      สำธำรณูปกำร       พอใจของ
 สมรรถนะในกำร
 - รำยได้         - ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่ง  ประชำชน
 บริห ำรจัด กำร
 - ระยะเวลำกำรอำศัย    แวดล้อม
 ทรัพ ยำกรบริห ำร     - ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน
 4M’s           - ด้ำนกำรป้องกันและ
 - คน           บรรเทำสำธำรณภัย
 - เงิน
 - วัสดุอุปกรณ์
 - กำรจัดกำรทั่วไป
วิธ ีด ำำ เนิน กำรวิจ ัย
ประชำกร
 ผู้วิจัยทำำกำรศึกษำกลุ่มประชำชนที่

 มีอำยุไม่ตำ่ำกว่ำ 18 ปี ขึ้นไป ที่อยู่
  ในเขตชุมชนทั้ง 13 ชุมชน ที่
 อยู่ในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทร
    เจดีย์ ให้เสนอแนวทำงควำม
  ต้องกำรของแต่ละชุมชน ในกำร
วิธ ีด ำำ เนิน กำรวิจ ย
             ั
กลุ่ม ตัว อย่ำ ง
    ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่

 ประชำชนที่มีอำยุไม่ตำ่ำกว่ำ 18 ปี ขึ้นไป
 ในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทรเจดียทั้ง  ์
 13 ชุมชน ในเขตเทศบำล ประชำกร
  ที่ทำำกำรสุ่มตัวอย่ำง จำำนวน 388
 คน ซึ่งเป็นจำำนวนประชำกรทีรู้จำำนวน
                 ่
 ประชำกร ตำมสูตรของ ทำโร ยำมำเน่
 (Taro Yamane) โดยผู้วิจยจะทำำกำร
                ั
กำรเก็บ รวบรวมข้อ มูล
กำรเก็บ รวบรวมข้อ มูล ที่ใ ช้ใ นกำร
 วิจ ัย ครั้ง นี้ ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ำก
 แบบสอบถำม
(Questionnaire) ที่ผ ู้ว ิจ ัย สร้ำ งขึ้น
 เพือ นำำ ไปสอบถำมกลุ่ม ตัว อย่ำ งใน
   ่
 กำรศึก ษำ
ครั้ง นี้ ผู้ว ิจ ัย ดำำ เนิน กำรเก็บ รวบรวม
 ข้อ มูล ตำมขั้น ตอน ดัง นี้
  ขัน ที่ 1 ดำำ เนิน กำรเก็บ ข้อ มูล ตำม
   ้
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นกำร
      วิจ ัย
ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถำม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลของประชำชน
ในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทรเจดีย์
ทั้ง 13 ชุมชน โดยแบบสอบถำมได้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นกำร
      วิจ ย
        ั

    ส่ว นที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้
ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ
ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ ระยะเวลำ
ที่อยูอำศัยในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทร
   ่
เจดีย์ ลักษณะคำำถำมเป็นเชิงสำำรวจ
รำยกำร (Check-list) จำำนวน 6 ข้อ
เครื่อ งมือ ทีใ ช้ใ นกำรวิจ ย
           ่        ั
          ( ต่อ )
 ส่ว นที่ 2 ประเมินทัศนคติควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
  สมรรถนะทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
  บริหำร 4M’s ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบ
  ประมำณ ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ และกำรจัดกำร
  ทั่วไป และกำรประเมินประสิทธิผลในกำร
 บริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะ
  ด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ด้ำน
  สำธำรณสุขและสิงแวดล้อม ด้ำนกำรพัฒนำ
         ่
   ชุมชน และด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ
 สำธำรณภัย ซึงวัดจำกกำรเห็นด้วย/ควำมพึง
        ่
 พอใจของประชำชน จำำนวน 40 ข้อ ลักษณะ
  ของแบบสอบถำม ผู้ศึกษำใช้เกณฑ์กำรวัด
กำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล และสถิต ิ
  ที่ใ ช้ใ นกำรวิเ ครำะห์
ผู้วจัยทำำกำรเก็บข้อมูล แบบสอบถำม
  ิ
จำำนวน 388 ชุด และนำำข้อมูลที่ได้มำ
ทำำกำรวิเครำะห์ โดยใช้โปรแกรม
สำำเร็จรูปทำงสถิติ ดังนี้
1. ศึกษำข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค่ำ
สถิติพื้นฐำน โดยกำร แจกแจง
ควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อย
กำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล และสถิต ิท ี่
    ใช้ใ นกำรวิเ ครำะห์ ( ต่อ )
2.  ศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยว
    กับสมรรถนะทำงกำรบริหำร เพื่อ
   ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณะ
    และควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ
    กำรให้บริกำรสำธำรณะ โดยหำค่ำ
    เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
    มำตรฐำน (Standard Deviation)
   โดยใช้เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยของ
กำรวิเ ครำะห์ข อ มูล และ
           ้
 สถิต ท ใ ช้ใ นกำรวิเ ครำะห์
   ิ ี่
       ( ต่อ )
3. ทดสอบสมมติฐำนโดยกำรใช้กำร
วิเครำะห์พหุตัวแปรแบบถดถอย
(Multiple Linear Regression)
โดยกำำหนด ค่ำระดับนัยสำำคัญ
(Significance) เท่ำกับ 0.05
ผลกำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล
           ด้ำ นบุค คล

ษำวิจ ัย พบว่ำ กลุมตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระห
         ่
 กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบอำชีพลูกจ้ำง
อย่ำงส่วนใหญ่ มีรำยได้ตอเดือนไม่เกิน 5,001-10,000 บำท
            ่
           ด้ำ นสัง คม

  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในตำำบลปำกคลองบำง
  ปลำกด และส่วนใหญ่อำศัยอยู่ตำำบลมำกกว่ำ 10 ปี
ผลกำร
       วิเ ครำะห์
สมรรถนะทำงกำรบริห ำรมูล
        ข้อ ประสิท ธิผ ล และควำมพึง
 พอใจในกำรบริห ำรจัด กำรบริก ำรสำธำรณะของ
      เทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์
  ด้ำ นสมรรถนะในกำรบริห ำรจัด กำรทรัพ ยำกร
           บริห ำร 4M’s
   พบว่ำ ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงต่อสมรรถนะ
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรบริหำรในภำพรวม ทั้ง
4 ด้ำนอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน โดยกลุ่ม
ตัวอย่ำงต่อสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำร
บริหำร ด้ำนวัสดุอปกรณ์เรียงลำำดับจำกจำกค่ำเฉลียมำก
         ุ              ่
ไปหำน้อย
ผลกำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล ( ต่อ )
ควำมคิด เห็น ของกลุ่ม   ระดับ ควำมพึง
ตัว อย่ำ งต่อ สมรรถนะใน  พอใจ
กำรบริห ำรจัด กำร
ทรัพ ยำกรกำรบริห ำร
1. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์    ระดับมำก
             =3.91,
             SD.=0.70
2             ระดับมำก
             =3.89 ,
             SD.=0.72
ผลกำรวิเ ครำะห์
         ข้อ มูล
สมรรถนะทำงกำรบริห ำร ประสิท ธิผ ล และควำมพึง
 พอใจในกำรบริห ำรจัด กำรบริก ำรสำธำรณะของ
    เทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์
 ประสิท ธิผ ลของเทศบำลในกำรให้บ ริก ำรสำธำรณะ
   พบว่ำ ประสิทธิผลของเทศบำลในกำรให้บริกำร
สำธำรณะในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทรเจดีย์ ทัง 4
                     ้
ด้ำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับดีตำมลำำดับจำกมำกไปน้อย
ผลกำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล ( ต่อ )

ประสิท ธิผ ลของเทศบำล   ระดับ ควำมพึง
               X
ในกำรให้บ ริก ำร     พอใจ
สำธำรณะ
  X
1. ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน   ระดับมำก =3.92 ,
             SD.=0.68
2. ด้ำนกำรป้องกันและ   ระดับมำก =3.89 ,
บรรเทำสำธำรณภัย      SD.=0.69
3.ด้ำนสำธำรณะสุขและสิ่ง  ระดับมำก
แวดล้อม          =3.87 , SD.=0.67
4. ด้ำนสำธำรณูปโภคและ   ระดับมำก  =3.85
สำธำรณูปกำร        , SD.=0.70
ผลกำร
      วิเ ครำะห์
 สมรรถนะทำงกำรบริห ำร ประสิท ธิผ ล และ
      ข้อ มูล
 ควำมพึง พอใจในกำรบริห ำรจัด กำรบริก ำร
สำธำรณะของเทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์
     ควำมพึง พอใจของประชำชน
ควำมพึง พอใจต่อ   ระดับ ควำมพึง พอใจ
กิจ กรรมบริก ำร
สำธำรณะของเทศบำล  X
1.ควำมพึงพอใจในกำร    ระดับมำกX =3.94
ดูแลผู้พิกำร อำทิ กำรแจก SD.=0.69
สิ่งของเพื่อสงเครำะห์คน
พิกำรอยูในระดับมำก
     ่
2. กำรเฝ้ำตรวจตรำเฝ้ำ ระดับมำก =3.89
ระวังในเวลำกลำงคืนตำม SD.=0.70
ตำรำงแจกแจงผลกำรทดสอบ
 ควำมมีป ระสิท ธิผฐ ำนกำรวิจ บ ริก ำรสำธำรณะ
     สมมติ ลในกำรให้ัย
     ของเทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์
        สมมติฐ ำน       ผลกำร
                            ทดสอบ
                            สมมติฐ ำ
                             น
1.ค่ำเฉลี่ยของสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรอยูในระดับดี
                     ่       ยอมรับ
2.ค่ำเฉลี่ยของประสิทธิผลในกำรให้บริกำรสำธำรณะอยู่ใน   ยอมรับ
ระดับดี             X
3.ค่ำเฉลี่ยของประสิทธิผลในกำรให้บริกำรสำธำรณะอยู่ใน
                       X     ยอมรับ
ระดับมำก
4.ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุมตัวอย่ำงและสมรรถนะในกำร
            ่                ยอมรับ
บริหำรมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในกำรให้บริกำรสำธำรณะของ
เทศบำลฯ

5.ประสิทธิผลของเทศบำลฯ ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ มี     ยอมรับ
อิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของประชำชน
ข้อ เสนอแนะจำกกำรวิจ ัย
ข้อ เสนอแนะในกำรวิจ ัย ครั้ง ต่อ ไป
  1. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงเทศบำล
ตำำบลพระสมุทรเจดีย์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ในจังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อเปรียบเทียบกำรให้
บริกำรประชำชนผู้รับบริกำรในเขตพื้นที่ และศึกษำ
ถึงจุดเด่นจุดด้วยและข้อควำมปรับปรุงแก้ไขอย่ำงชัด
เจยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น และประชำชนในเขตขององค์กร
         ปกครองส่วนท้องถิ่น
   2. ควรมีกำรศึกษำวิจัย ควำมคำดหวังของ
 ประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะขององค์กร
         ปกครองส่วนท้องถิ่น
ควำมมีป ระสิท ธิผ ลในกำรให้บ ริก ำรสำธำรณะ
   ของเทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์
อำำ เภอพระสมุท รเจดีย ์ จัง หวัด สมุท รปรำกำร
1 de 32

Recomendados

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสาระหน้าที่ฯ por
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสาระหน้าที่ฯการวิเคราะห์ตัวชี้วัดสาระหน้าที่ฯ
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสาระหน้าที่ฯนันทนา วงศ์สมิตกุล
2.4K vistas5 diapositivas
006 2-0 cupเมือง por
006 2-0 cupเมือง006 2-0 cupเมือง
006 2-0 cupเมืองสปสช นครสวรรค์
2K vistas40 diapositivas
ตัวอย่าง การจัดทำโครงการและการประเมินผลด้านสุขภาพ por
ตัวอย่าง การจัดทำโครงการและการประเมินผลด้านสุขภาพตัวอย่าง การจัดทำโครงการและการประเมินผลด้านสุขภาพ
ตัวอย่าง การจัดทำโครงการและการประเมินผลด้านสุขภาพWC Triumph
16.4K vistas24 diapositivas
Aaสุขศึกษา 1.53 por
Aaสุขศึกษา 1.53Aaสุขศึกษา 1.53
Aaสุขศึกษา 1.53Wee Boon
278 vistas73 diapositivas
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต por
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตpor
230 vistas2 diapositivas
ส่งประกวด por
ส่งประกวดส่งประกวด
ส่งประกวดItslvle Parin
222 vistas3 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Rpsi plan 03_apr2013 por
Rpsi plan 03_apr2013Rpsi plan 03_apr2013
Rpsi plan 03_apr2013BePanda PandaNarak
157 vistas6 diapositivas
Rpsi plan 22_mar2013 por
Rpsi plan 22_mar2013Rpsi plan 22_mar2013
Rpsi plan 22_mar2013BePanda PandaNarak
167 vistas6 diapositivas
Rpsi apr2013 por
Rpsi apr2013Rpsi apr2013
Rpsi apr2013BePanda PandaNarak
176 vistas6 diapositivas
รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2552 por
รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2552รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2552
รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2552Ying Kanya
580 vistas6 diapositivas
งานนำเสนอ รร.ขนาดเล็ก 2007 (ฉบับนำเสนอ ๑) por
งานนำเสนอ รร.ขนาดเล็ก 2007 (ฉบับนำเสนอ ๑)งานนำเสนอ รร.ขนาดเล็ก 2007 (ฉบับนำเสนอ ๑)
งานนำเสนอ รร.ขนาดเล็ก 2007 (ฉบับนำเสนอ ๑)จักรพัฒน์ สมบูรณ์
861 vistas32 diapositivas
คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดการติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร por
คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดการติดต่อขอข้อมูลข่าวสารคำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดการติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดการติดต่อขอข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ สพป.สตูล
2.5K vistas13 diapositivas

La actualidad más candente(11)

รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2552 por Ying Kanya
รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2552รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2552
รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2552
Ying Kanya580 vistas
Code of conduct_regulators 1 por Kan Yuenyong
Code of conduct_regulators 1Code of conduct_regulators 1
Code of conduct_regulators 1
Kan Yuenyong512 vistas
ข้อเสนอเชิงนโยบายเมืองน่าอยู่ por Chakgrit Podapol
ข้อเสนอเชิงนโยบายเมืองน่าอยู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเมืองน่าอยู่
ข้อเสนอเชิงนโยบายเมืองน่าอยู่
Chakgrit Podapol1.4K vistas
สรุปปลการร้องเรียนการทุจริตประจำปี por Watcharasak Chantong
สรุปปลการร้องเรียนการทุจริตประจำปีสรุปปลการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สรุปปลการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต por Watcharasak Chantong
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต por Watcharasak Chantong
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

Destacado

Creativity in shopping venues por
Creativity in shopping venuesCreativity in shopping venues
Creativity in shopping venuesThomas Howe
102 vistas6 diapositivas
Git level1 por
Git level1Git level1
Git level1Hirokazu Fukami
748 vistas28 diapositivas
Vision psychiatry por
Vision psychiatryVision psychiatry
Vision psychiatrytspike
655 vistas12 diapositivas
Guias por
GuiasGuias
Guiascarlovelas82
209 vistas5 diapositivas
งานนำเสนอ1 por
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1rever39
463 vistas13 diapositivas
Guias por
GuiasGuias
Guiascarlovelas82
181 vistas5 diapositivas

Destacado(6)

Creativity in shopping venues por Thomas Howe
Creativity in shopping venuesCreativity in shopping venues
Creativity in shopping venues
Thomas Howe102 vistas
Vision psychiatry por tspike
Vision psychiatryVision psychiatry
Vision psychiatry
tspike655 vistas
งานนำเสนอ1 por rever39
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
rever39463 vistas

Similar a Ple

กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชค por
กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชคกระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชค
กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชคAraya Sripairoj
531 vistas50 diapositivas
human security integrated development por
human security integrated developmenthuman security integrated development
human security integrated developmenttpsinfo
323 vistas57 diapositivas
ระบบสารสนเทศ Up por
ระบบสารสนเทศ Upระบบสารสนเทศ Up
ระบบสารสนเทศ Upสราวุฒิ จบศรี
565 vistas15 diapositivas
Oral Health Ponetong por
Oral Health PonetongOral Health Ponetong
Oral Health PonetongNithimar Or
430 vistas51 diapositivas
คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1 por
คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1
คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1Prapaporn Boonplord
2.8K vistas35 diapositivas
สุขฯ ม.2 หน่วย 7 por
สุขฯ ม.2 หน่วย 7สุขฯ ม.2 หน่วย 7
สุขฯ ม.2 หน่วย 7supap6259
41.7K vistas30 diapositivas

Similar a Ple(20)

กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชค por Araya Sripairoj
กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชคกระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชค
กระบวนการแลกเปลี่ยนCBLภาคใต้โดยคุณนันทโชค
Araya Sripairoj531 vistas
human security integrated development por tpsinfo
human security integrated developmenthuman security integrated development
human security integrated development
tpsinfo323 vistas
Oral Health Ponetong por Nithimar Or
Oral Health PonetongOral Health Ponetong
Oral Health Ponetong
Nithimar Or430 vistas
คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1 por Prapaporn Boonplord
คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1
คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 1
Prapaporn Boonplord2.8K vistas
สุขฯ ม.2 หน่วย 7 por supap6259
สุขฯ ม.2 หน่วย 7สุขฯ ม.2 หน่วย 7
สุขฯ ม.2 หน่วย 7
supap625941.7K vistas
พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ por Chatnakrop Sukhonthawat
พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
Ppt การพัฒนาระบบการประกัน por QA Bpi
Ppt การพัฒนาระบบการประกันPpt การพัฒนาระบบการประกัน
Ppt การพัฒนาระบบการประกัน
QA Bpi2.6K vistas
4 page1 por suwan131
4 page14 page1
4 page1
suwan131230 vistas
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม por mastersunshine
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
mastersunshine67 vistas
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี por Watcharasak Chantong
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
อบรมเห็ด55 por 84village
อบรมเห็ด55อบรมเห็ด55
อบรมเห็ด55
84village158 vistas
ผลกระทบสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน por Taraya Srivilas
ผลกระทบสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
ผลกระทบสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
Taraya Srivilas1.8K vistas
สังคม por jirapom
สังคมสังคม
สังคม
jirapom716 vistas

Ple

 • 1. มมีป ระสิท ธิผ ลในกำรให้บ ริก ำรสำธำรณ เทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์ ำำ เภอพระสมุท รเจดีย ์ จัง หวัด สมุท รปรำกำ นำำ เสนอโดย นำงพรพิม ล โสรัจ จตำ นนท์ สำรนิพ นธ์น ี้เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของกำรศึก ษำตำม หลัก สูต รรัฐ ประศำสนศำสตร์ม หำบัณ ฑิต สำขำวิช ำ รัฐ ประศำสนศำสตร์ (กำรบริห ำรเพื่อ กำร พัฒ นำท้อ งถิ่น )
 • 2. ชื่อ สำรนิพ นธ์ ควำมมีป ระสิท ธิผ ลในกำรให้ บริก ำรสำธำรณะ ของเทศบำลตำำ บลพระสมุท ร The Effect in the Alms Serves the์ เจดีย อำำ เภอพระสมุท รเจดีย ์ จัPublic ง หวัด สมุท รปรำกำร of Municipal Phrasamutjadee districts Amphur Prasamutjadee Province Samut Prakan
 • 3. ควำมเป็น มำและควำมสำำ คัญ ของ ปัญ หำ  รัฐธรรมนูญได้กระจำยอำำนำจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมำกขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบำ ภำระจำกระดับจังหวัด  เทศบำลเป็นหน่วยงำนที่ให้กำรบริกำร สำธำรณะ แก่ประชำชนมีประสิทธิผล รวดเร็ว คล่องตัว ใกล้ชิด ทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ และตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริงของ ประชำชนในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น  จึงศึกษำวิจัยประสิทธิผลของเทศบำลในกำรให้ บริกำรสำธำรณะจำกประชำชนในเขต เพื่อนำำ มำใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ กำรบริหำรจัดกำรในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
 • 4. วัต ถุป ระสงค์ก ำรวิจ ัย 1. เพือ ศึก ษำถึง ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของ ่ กลุ่ม ตัว อย่ำ ง 2. เพือ ศึก ษำสมรรถนะของกำร ่ บริห ำรจัด กำรทรัพ ยำกรทำงกำร บริห ำรเพื่อ ให้บ ริก ำรสำธำรณะ ของเทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์ 3. เพือ ศึก ษำประสิท ธิผ ลของกำร ่ บริห ำรจัด กำรบริก ำรสำธำรณะ ของเทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์
 • 5. สมมติฐำนในกำรวิจย ั 1. ค่ำเฉลียของสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรอยู่ใน ่ ระดับปำนกลำงขึ้นไป 2. ค่ำเฉลียของประสิทธิผลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ่ อยู่ในระดับปำนกลำงขึ้นไป 3. ค่ำเฉลียของควำมพึงพอใจของประชำชนอยู่ใน ่ ระดับปำนกลำงขึ้นไป 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุมตัวอย่ำงและสมรรถนะใน ่ กำรบริหำรมีอทธิพลต่อประสิทธิผลในกำรให้บริกำร ิ สำธำรณะของเทศบำลฯ 5. ประสิทธิผลของเทศบำลฯ ในกำรให้บริกำร
 • 6. ขอบเขตของกำรวิจ ัย ขอบเขตด้ำ นเนื้อ หำ  ผู้วิจัยศึกษำถึงปัญหำควำมต้องกำร ของแต่ละชุมชนในกำรให้บริกำร สำธำรณะ เพื่อนำำมำเป็นแนวทำงใน กำรแก้ไขปัญหำ และควำม ต้องกำรของประชำชนซึ่งจะส่งผลต่อ ควำมมีประสิทธิผลในกำรให้บริกำร สำธำรณะ
 • 7. ขอบเขตของกำรวิจ ัย ( ต่อ ) ขอบเขตด้ำ นประชำกร  ผู้วิจัยทำำกำรศึกษำกลุ่มประชำชน ที่มสิทธิเลือกตั้ง (อำยุ 18 ปี ขึ้น ี ไป) ที่อยู่ในเขตชุมชนทั้ง 13 ชุมชน ที่อยู่ในเขตเทศบำลตำำบล พระสมุทรเจดีย์ ให้เสนอแนวทำง ควำมต้องกำรของแต่ละชุมชน ใน
 • 8. ขอบเขตด้ำ นตัว แปรกำร วิจ ัย  ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล (ปัจจัย ภูมหลังทำง สังคม เศรษฐกิจของประชำชน) ิ ได้แก่ เพศ อำยุ อำชีพระดับกำรศึกษำ รำยได้ และระยะเวลำที่อำศัยกำรให้บริกำร สำธำรณะในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทร เจดีย์  ตัวแปรต้น ได้แก่ สมรรถนะในกำรบริหำร จัดกำรของเทศบำล ระบบ 4M’s ได้แก่ บุคลำกร งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ กำร จัดกำรทั่วไป
 • 9. กำรกำำ หนดตัว แปรในกำรวิจ ัย ตำมกรอบทฤษฎีร ะบบ (The system Theory Variables of the Study) ปัจจัยนำำเข้ำ (Input)  เพศ  อำยุ  อำชีพ  ระดับกำรศึกษำ  รำยได้
 • 10. ปัจจัยนำำเข้ำ (Input) สมรรถนะในกำรบริห ำร จัด กำรของเทศบำลฯ ระบบ 4 M กล่ำ ว คือ 1. Man ด้ำ นบุค คลำกร 2. Money ด้ำ นงบ ประมำณ 3. Material ด้ำ นอุป กรณ์ 4. Management ด้ำ นกำร
 • 11. (Process) กำรให้บ ริก ำร .......  ด้ำ นสำธำรณูป โภคและ สำธำรณูป กำร  ด้ำ นสำธำรณะสุข และสิ่ง แวดล้อ ม  ด้ำ นกำรพัฒ นำชุม ชน  ด้ำ นกำรป้อ งกัน และบรรเทำ สำธำรณภัย
 • 12. (Output)  ประสิท ธิผ ลในกำรให้บ ริก ำร สำธำรณะของเทศบำลตำำ บลพระ สมุท รเจดีย ์ (Outcom)  ควำมพึง พอใจของประชำชน ต่อ บริก ำรสำธำรณะของเทศบำล ตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์
 • 13. กรอบแนวคิด ในกำรวิจ ัย (Conceptual Framework) ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของ กลุ่ม ตัว อย่ำ ง (ผู้ ตอบแบบสอบถำม) ปัจ จัย ด้ำ นถูม ิห ลัง ทำงสัง คม กำรศึก ษำ และเศรษฐกิจ ของ ประชำชน ประสิท ธิผ ลของเทศบำล - เพศ ในกำรให้บ ริก ำร - อำยุ สำธำรณะ - อำชีพ - ด้ำนสำธำรณูปโภคและ ควำมพึง - ระดับกำรศึกษำ สำธำรณูปกำร พอใจของ สมรรถนะในกำร - รำยได้ - ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่ง ประชำชน บริห ำรจัด กำร - ระยะเวลำกำรอำศัย แวดล้อม ทรัพ ยำกรบริห ำร - ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน 4M’s - ด้ำนกำรป้องกันและ - คน บรรเทำสำธำรณภัย - เงิน - วัสดุอุปกรณ์ - กำรจัดกำรทั่วไป
 • 14. วิธ ีด ำำ เนิน กำรวิจ ัย ประชำกร  ผู้วิจัยทำำกำรศึกษำกลุ่มประชำชนที่ มีอำยุไม่ตำ่ำกว่ำ 18 ปี ขึ้นไป ที่อยู่ ในเขตชุมชนทั้ง 13 ชุมชน ที่ อยู่ในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทร เจดีย์ ให้เสนอแนวทำงควำม ต้องกำรของแต่ละชุมชน ในกำร
 • 15. วิธ ีด ำำ เนิน กำรวิจ ย ั กลุ่ม ตัว อย่ำ ง  ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ประชำชนที่มีอำยุไม่ตำ่ำกว่ำ 18 ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทรเจดียทั้ง ์ 13 ชุมชน ในเขตเทศบำล ประชำกร ที่ทำำกำรสุ่มตัวอย่ำง จำำนวน 388 คน ซึ่งเป็นจำำนวนประชำกรทีรู้จำำนวน ่ ประชำกร ตำมสูตรของ ทำโร ยำมำเน่ (Taro Yamane) โดยผู้วิจยจะทำำกำร ั
 • 16. กำรเก็บ รวบรวมข้อ มูล กำรเก็บ รวบรวมข้อ มูล ที่ใ ช้ใ นกำร วิจ ัย ครั้ง นี้ ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ำก แบบสอบถำม (Questionnaire) ที่ผ ู้ว ิจ ัย สร้ำ งขึ้น เพือ นำำ ไปสอบถำมกลุ่ม ตัว อย่ำ งใน ่ กำรศึก ษำ ครั้ง นี้ ผู้ว ิจ ัย ดำำ เนิน กำรเก็บ รวบรวม ข้อ มูล ตำมขั้น ตอน ดัง นี้  ขัน ที่ 1 ดำำ เนิน กำรเก็บ ข้อ มูล ตำม ้
 • 17. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นกำร วิจ ัย ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลของประชำชน ในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทรเจดีย์ ทั้ง 13 ชุมชน โดยแบบสอบถำมได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
 • 18. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นกำร วิจ ย ั ส่ว นที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ ระยะเวลำ ที่อยูอำศัยในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทร ่ เจดีย์ ลักษณะคำำถำมเป็นเชิงสำำรวจ รำยกำร (Check-list) จำำนวน 6 ข้อ
 • 19. เครื่อ งมือ ทีใ ช้ใ นกำรวิจ ย ่ ั ( ต่อ )  ส่ว นที่ 2 ประเมินทัศนคติควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ สมรรถนะทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร บริหำร 4M’s ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบ ประมำณ ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ และกำรจัดกำร ทั่วไป และกำรประเมินประสิทธิผลในกำร บริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะ ด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ด้ำน สำธำรณสุขและสิงแวดล้อม ด้ำนกำรพัฒนำ ่ ชุมชน และด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัย ซึงวัดจำกกำรเห็นด้วย/ควำมพึง ่ พอใจของประชำชน จำำนวน 40 ข้อ ลักษณะ ของแบบสอบถำม ผู้ศึกษำใช้เกณฑ์กำรวัด
 • 20. กำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล และสถิต ิ ที่ใ ช้ใ นกำรวิเ ครำะห์ ผู้วจัยทำำกำรเก็บข้อมูล แบบสอบถำม ิ จำำนวน 388 ชุด และนำำข้อมูลที่ได้มำ ทำำกำรวิเครำะห์ โดยใช้โปรแกรม สำำเร็จรูปทำงสถิติ ดังนี้ 1. ศึกษำข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค่ำ สถิติพื้นฐำน โดยกำร แจกแจง ควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อย
 • 21. กำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล และสถิต ิท ี่ ใช้ใ นกำรวิเ ครำะห์ ( ต่อ ) 2. ศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยว กับสมรรถนะทำงกำรบริหำร เพื่อ ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณะ และควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ กำรให้บริกำรสำธำรณะ โดยหำค่ำ เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มำตรฐำน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยของ
 • 22. กำรวิเ ครำะห์ข อ มูล และ ้ สถิต ท ใ ช้ใ นกำรวิเ ครำะห์ ิ ี่ ( ต่อ ) 3. ทดสอบสมมติฐำนโดยกำรใช้กำร วิเครำะห์พหุตัวแปรแบบถดถอย (Multiple Linear Regression) โดยกำำหนด ค่ำระดับนัยสำำคัญ (Significance) เท่ำกับ 0.05
 • 23. ผลกำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล ด้ำ นบุค คล ษำวิจ ัย พบว่ำ กลุมตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระห ่ กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบอำชีพลูกจ้ำง อย่ำงส่วนใหญ่ มีรำยได้ตอเดือนไม่เกิน 5,001-10,000 บำท ่ ด้ำ นสัง คม กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในตำำบลปำกคลองบำง ปลำกด และส่วนใหญ่อำศัยอยู่ตำำบลมำกกว่ำ 10 ปี
 • 24. ผลกำร วิเ ครำะห์ สมรรถนะทำงกำรบริห ำรมูล ข้อ ประสิท ธิผ ล และควำมพึง พอใจในกำรบริห ำรจัด กำรบริก ำรสำธำรณะของ เทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์ ด้ำ นสมรรถนะในกำรบริห ำรจัด กำรทรัพ ยำกร บริห ำร 4M’s พบว่ำ ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงต่อสมรรถนะ ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรบริหำรในภำพรวม ทั้ง 4 ด้ำนอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน โดยกลุ่ม ตัวอย่ำงต่อสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำร บริหำร ด้ำนวัสดุอปกรณ์เรียงลำำดับจำกจำกค่ำเฉลียมำก ุ ่ ไปหำน้อย
 • 25. ผลกำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล ( ต่อ ) ควำมคิด เห็น ของกลุ่ม ระดับ ควำมพึง ตัว อย่ำ งต่อ สมรรถนะใน พอใจ กำรบริห ำรจัด กำร ทรัพ ยำกรกำรบริห ำร 1. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ ระดับมำก =3.91, SD.=0.70 2 ระดับมำก =3.89 , SD.=0.72
 • 26. ผลกำรวิเ ครำะห์ ข้อ มูล สมรรถนะทำงกำรบริห ำร ประสิท ธิผ ล และควำมพึง พอใจในกำรบริห ำรจัด กำรบริก ำรสำธำรณะของ เทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์ ประสิท ธิผ ลของเทศบำลในกำรให้บ ริก ำรสำธำรณะ พบว่ำ ประสิทธิผลของเทศบำลในกำรให้บริกำร สำธำรณะในเขตเทศบำลตำำบลพระสมุทรเจดีย์ ทัง 4 ้ ด้ำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับดีตำมลำำดับจำกมำกไปน้อย
 • 27. ผลกำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล ( ต่อ ) ประสิท ธิผ ลของเทศบำล ระดับ ควำมพึง X ในกำรให้บ ริก ำร พอใจ สำธำรณะ X 1. ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน ระดับมำก =3.92 , SD.=0.68 2. ด้ำนกำรป้องกันและ ระดับมำก =3.89 , บรรเทำสำธำรณภัย SD.=0.69 3.ด้ำนสำธำรณะสุขและสิ่ง ระดับมำก แวดล้อม =3.87 , SD.=0.67 4. ด้ำนสำธำรณูปโภคและ ระดับมำก =3.85 สำธำรณูปกำร , SD.=0.70
 • 28. ผลกำร วิเ ครำะห์ สมรรถนะทำงกำรบริห ำร ประสิท ธิผ ล และ ข้อ มูล ควำมพึง พอใจในกำรบริห ำรจัด กำรบริก ำร สำธำรณะของเทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์ ควำมพึง พอใจของประชำชน ควำมพึง พอใจต่อ ระดับ ควำมพึง พอใจ กิจ กรรมบริก ำร สำธำรณะของเทศบำล X 1.ควำมพึงพอใจในกำร ระดับมำกX =3.94 ดูแลผู้พิกำร อำทิ กำรแจก SD.=0.69 สิ่งของเพื่อสงเครำะห์คน พิกำรอยูในระดับมำก ่ 2. กำรเฝ้ำตรวจตรำเฝ้ำ ระดับมำก =3.89 ระวังในเวลำกลำงคืนตำม SD.=0.70
 • 29. ตำรำงแจกแจงผลกำรทดสอบ ควำมมีป ระสิท ธิผฐ ำนกำรวิจ บ ริก ำรสำธำรณะ สมมติ ลในกำรให้ัย ของเทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์ สมมติฐ ำน ผลกำร ทดสอบ สมมติฐ ำ น 1.ค่ำเฉลี่ยของสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรอยูในระดับดี ่ ยอมรับ 2.ค่ำเฉลี่ยของประสิทธิผลในกำรให้บริกำรสำธำรณะอยู่ใน ยอมรับ ระดับดี X 3.ค่ำเฉลี่ยของประสิทธิผลในกำรให้บริกำรสำธำรณะอยู่ใน X ยอมรับ ระดับมำก 4.ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุมตัวอย่ำงและสมรรถนะในกำร ่ ยอมรับ บริหำรมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในกำรให้บริกำรสำธำรณะของ เทศบำลฯ 5.ประสิทธิผลของเทศบำลฯ ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ มี ยอมรับ อิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของประชำชน
 • 31. ข้อ เสนอแนะในกำรวิจ ัย ครั้ง ต่อ ไป 1. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงเทศบำล ตำำบลพระสมุทรเจดีย์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อเปรียบเทียบกำรให้ บริกำรประชำชนผู้รับบริกำรในเขตพื้นที่ และศึกษำ ถึงจุดเด่นจุดด้วยและข้อควำมปรับปรุงแก้ไขอย่ำงชัด เจยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และประชำชนในเขตขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ควรมีกำรศึกษำวิจัย ควำมคำดหวังของ ประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 32. ควำมมีป ระสิท ธิผ ลในกำรให้บ ริก ำรสำธำรณะ ของเทศบำลตำำ บลพระสมุท รเจดีย ์ อำำ เภอพระสมุท รเจดีย ์ จัง หวัด สมุท รปรำกำร