DOKUMEN STANDARDKURIKULUM SEKOLAH RENDAH       MODUL TERAS ASASPENDIDIKAN ISLAM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM...
KANDUNGANTajuk                               Muka surat1. Kandungan            ...
RUKUNEGARA    BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanga...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN    Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan p...
KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM                             SEKOLAH RENDAH MATLAMAT Matla...
FOKUS    Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran, hadis,...
Modul IbadahModul ini memberikan tumpuan kepada memahami dan menghayati cara beribadah yang ditentukan oleh Allah s.w.t. d...
@       @ @1@æìçbm   âýg@åÔí†í†äÏ@æŠuýjàÏ@æa…@åËë†ãb×@…‰†än             @ @æŠuýjàÏ@…‰†än     ...
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än                          @ @åËë†ãb×@…‰†än     @ @Nòä×b@۲ÒëŠy@æõbbi@ïËë...
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än                         @ @åËë†ãb×@…‰†än    @ @@ ‫ @ !@ ﹼ‬B@ñ†‘Ši@ÍnäîÜß@a†...
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än                          @ @åËë†ãb×@…‰†än                  ...
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än                       @ @åËë†ãb×@…‰†än       @ @@NÞìni@åË…@ñ…bè‘@òàÜ×@åØÄ...
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än                         @ @åËë†ãb×@…‰†än                   ...
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än                        @ @åËë†ãb×@…‰†än                     ...
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än                       @ @åËë†ãb×@…‰†än                      ...
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än                         @ @åËë†ãb×@…‰†än           @ @NÞìni@åË…@ÚìiŠ...
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än                        @ @åËë†ãb×@…‰†än @åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êì...
Dokumen standard kurikulum pendidikan islam tahun 1
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Dokumen standard kurikulum pendidikan islam tahun 1

1.026 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
2 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.026
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
34
Comentarios
0
Recomendaciones
2
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Dokumen standard kurikulum pendidikan islam tahun 1

 1. 1. DOKUMEN STANDARDKURIKULUM SEKOLAH RENDAH MODUL TERAS ASASPENDIDIKAN ISLAM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010 2
 2. 2. KANDUNGANTajuk Muka surat1. Kandungan 32. Rukun Negara 43. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 54. Falsafah Pendidikan Islam 55. Matlamat 66. Objektif 67. Fokus Mata Pelajaran 78. Organisasi Kandungan 7-89. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Pendidikan Islam 9 3
 3. 3. RUKUNEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanganseluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains danteknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkanprinsip-prinsip berikut; KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 4
 4. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani,berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysiayang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islamberdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagaihamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arahmencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat 5
 5. 5. KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk: i. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian; ii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian; iii. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya;iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya; v. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan;vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ‘ain dan fardu kifayah sebagai kewajipan umat Islam;vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda;viii. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; danix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa; 6
 6. 6. FOKUS Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran, hadis,pemantapan asas-asas akidah, ibadah, akhlak dan sirah Rasulullah s.a.w. serta kemahiran jawi. Pada akhir pembelajaran PendidikanIslam sekolah rendah murid mampu memahami, mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian.ORGANISASI KANDUNGANKurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standardpembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid . Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikankepada enam modul iaitu:Modul al QuranModul ini memberikan tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, menghafaz dan memahami surah al-Fatihah dan surah tertentu daripada juzu’ Amma serta menghayati pengajarannya.Modul HadisModul ini memberikan tumpuan kepada memahami maksud hadis secara umum serta menghayati pengajarannya.Modul AkidahModul ini memberikan tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah yangsahih dan mengaplikasikan tuntutan akidah dalam kehidupan harian . 7
 7. 7. Modul IbadahModul ini memberikan tumpuan kepada memahami dan menghayati cara beribadah yang ditentukan oleh Allah s.w.t. danmelaksanakannya dalam kehidupan harian.Modul SirahModul ini memberikan tumpuan kepada memahami sirah Rasulullah s.a.w dan mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikandalam kehidupan harian.Modul AdabModul ini memberikan tumpuan kepada menghayati tatacara perhubungan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia danmanusia dengan alam sekitar.Modul JawiModul ini memberikan tumpuan kepada kemahiran membaca dan menulis jawi serta mempelajari asas seni khat. 8
 8. 8. @ @ @1@æìçbm âýg@åÔí†í†äÏ@æŠuýjàÏ@æa…@åËë†ãb×@…‰†än @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än ‫@اﻟﻘﺮءان‬N1 @ @ @ @æõbbi@1.1 @ @H@ð@ aI@mc…@ìmb@í‰biŠi@ÝšËìm@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß 1.1.1.1 M @òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß@1.1.1 @ @H@ðMaI@@@@ïqìi@âb@Ðàç@Íí@òîöbvç@ÒëŠy@ïqìi@aˆîi@Íí†äj¾@1.1.1.2 @ @@Nmc…@ìmb@í‰biŠi@ÝšËìm @ @.mc…@ìmb@í‰biŠi@Íí@ÎìjßbŠi@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@1.1.2.1 @ÎìjßbŠi@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@1.1.2 @ @@N†ß@æõbbi@a†äm@æa…@†ß@‫@ﺣﺮوف‬ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.1.2.2 @ @mc…@ìmb@í‰biŠi@òàÜ×@æa… @ @NÕí†äîÏ@æa…@ÍväÏ@æõbbi@æa…@í‰bi@ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.1 @òía@æa…@òía@åËìmìÏL@òàÜ×@„bj¾@1.1.3 @ @Nåíìäm@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾1.1.3.2 @ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@Õí†äîÏ @ @NÍväÏ@æa…@Õí†äîÏ@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@@1.1.3.3 @ @@Ní‰bi @ @Nòä×b@áîß@æa…@òä×b@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.4 @ @NòÜÔÜÓ@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.5 9
 9. 9. @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @Nòä×b@۲ÒëŠy@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.6@ @Næõbbi@a…@…a@Ö†îm@Íí@ÑîÛa@ÒëŠy@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.4.1 @òía@æa…@òía@åËìmìÏ@LòàÜ×@„bj¾@1.1.4 @ @Z@ÑÓë@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@1.1.4.2 @ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@Õí†äîÏ Næì؍@„bi…@‫@اﺧﲑ‬ÒëŠy • @ @Na†äm@æa…@í‰bi N‫@ﺑﺮﺑﺎرﻳﺲ دوا دأﺗﺲ‬ÒëŠy • @ @N‫@ﺗﺎء ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ‬ÒëŠy • @ @Nò׊y@aë…@éîjÛ@ÍväÏ@æõbbi@a†äm@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@1.1.4.3 @ @Z@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾ 1.1.4.4 Nñ†‘@áîß@æa…@æìã • Næõbbi@a…@…a@Ö†îm@æa…@æõbbi@a…@…a@Þa • N†í†’mŠi@۲ÒëŠy • Nl@ÒëŠy@@ì·Ši@òä×b@áîß • NîÐîã@ëbma@@Ýjm@„bi…@Íí@a@òàÜ× • NH@‰@I@æa…@H@Þ@I@NÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@æìã • 10
 10. 10. @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @@ ‫ @ !@ ﹼ‬B@ñ†‘Ši@ÍnäîÜß@a†äm@†Ï@ò׊y@a@ÍväÏ@æõbbi • BNðB@æa…@B@ë@B@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b@æìã • NB@l@B@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b@æìã •،‫ ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص‬ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b@æìã • .‫ض،ط،ظ، ف،ق،ك‬ NÑÓë@a†äm • NìnämŠm@òàÜ×@†Ï@ÑÓë • NòÈĐÔß@ÒëŠy • @ @ @ @ZÞìni@åË…@pìØíaŠi@ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 1.2.1.1 @ @åÄÐy@æa…@æõbbi@@1.2 Nò¤bÐÛa@ñ‰ì • @ @ZpìØíaŠi@۲ñ‰ì ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@1.2.1 @N÷bäÛa@ñ‰ì • Nò¤bÐÛa@ñ‰ì • NÕÜÐÛa@ñ‰ì • @N÷bäÛa@ñ‰ì • 11
 11. 11. @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än .‫• ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص‬ @NÕÜÐÛa@ñ‰ì • @ @ .‫• ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص‬ @ @ñ†îÔÇ@@@N2 @ @N@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@ 2.1.1 @ @æb¹a@æì×ë‰@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@@2.1 @ @@@Næb¹a@æì×ë‰@å×bmbrß@2.1.2 @ @@Næb¹a@æì×ë‰@†Ð×@æb¹aŠi@åŽ×@pìjrß@2.1.3 @ @ Næb¹a@æì×ë‰@ðõbíbŠÐ¾@Ö†îm@òjÓbÇ@pìjrß@2.1.4 @ @@N@a@†Ð×@æb¹aŠi@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@@@2.2.1 Na@†Ð×@æb¹aŠi@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@2.2@ @ Na@抎j×@æa…@æ…ìuì×@Ínäm@ïÜÔÇ@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…@pìjrß@@2.2.2 @ @@Nâýg@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@2.3.1 Nâýg@æì×ë‰@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾ 2.3 @ @@âýg@æì×ë‰@å×bmbrß@@2.3.2 @ @@Nâýg@æì×ë‰@åË…@ÝàÇŠi@åŽ×@å×bmbrß@2.3.3 Nâýg@æì×ë‰@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß 2.3.4 12
 12. 12. @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @@NÞìni@åË…@ñ…bè‘@òàÜ×@åØÄÐÜß 2.4.1 Nñ…bè‘@òàÜ×@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@2.4@ @ @@NÞìni@åË…@ñ…bè‘@òàÜ×@ÅÐzÌß 2.4.2 Nñ…bè‘@òàÜ×@´mŠÌÏ@å×bmbrß 2.4.3 @ @ñ…bjÇ@.3 @ @NsßìØy@æa…@ïìŠi@´mŠÌÏ@å×bmbrß@3.1.1 @ïìŠi@ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@3.1@ @ @ @ @@NïìŠi@۲a‰b@åØía‰bärß@3.1.2 @ @@NïìŠi@ê†íõbÏ@pìjrß@3.1.3 NïìŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß@3.1.4 @ @.‫´@اﺳﺘﻨﺠﺎء‬mŠÌÏ@å×bmbrß@3.2.1 @ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 3.2 .‫@ﺑﺮاﺳﺘﻨﺠﺎء‬a‰b@å×bmbrß@3.2.2 N‫اﺳﺘﻨﺠﺎء‬Ši @ @.‫@اﻟﺖ۲ ﺑﺮاﺳﺘﻨﺠﺎء‬åØía‰bärß@3.2.3 .‫@ﺑﺮاﺳﺘﻨﺠﺎء‬åÌînäÐ×@å×bmbrß@3.2.4.ouby ‫ ﻗﻀﺎء‬Ð܍@æa…@÷b@L@âìÜj ۲‫@ادب‬å×bmbrß@3.2.5 13
 13. 13. @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @.‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@å×bmbrß@3.3.1@ @N‫@ﺑﺮوﺿﻮء‬ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@3.3 .‫وﺿﻮء‬Ši@æaìuìm@pìjrß@3.3.2 @ @ @ @Nsîm‰a@bmŠ@‫@وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@„bj¾@@3.3.3 @ @ .‫ اوروﺗﻦ‬pìØîÌß ‫۲@وﺿﻮء‬æì×ë‰@pìjrß@@3.3.4 @ @ .‫وﺿﻮء‬Ši@Ùîn×@êëŠØß@æa…@òä@۲a‰b׊Ï@pìjrß@@3.3.5 @ @ @ @Nsnä@- òä@bmŠŠi@bã‰ìÐ@åË… ‫وﺿﻮء‬Ši@a‰b@å×ì×ýß@@3.3.6 @ @ .‫ ﳑﺒﻄﻠﻜﻦ وﺿﻮء‬Íí@۲a‰b׊Ï@å×bmbrß@@3.3N7 @ @ Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@ @†àª@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@å×bmbrß 4.1.1 ê.4 N@ †àª@ã@åãë‰ìn×@æõaìîàînŽíd×@å×bmbrß 4.1.2 @@ @@‫@ﳏﻤﺪ‬ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@ïàè¾@4.1@a†äîši@Ð܍@æa…@÷b@aìînŽíŠÏ@å׊a…Ši@ @†àª@ã@´jä×@٢a†äm@å×bmbrß 4.1.3 Na†äîši@´jä×@٢a†äm@æa… Nå×çü… Nsãõb™bväÏ@êìÐàîm@æa…@ @†àª@ã@å×ììrß@Íí@bnîãaë@۲âbã@pìjrß 4.2.1 @ @ @†àª@ã@æaììrÏ@é–îÓ@ïàè¾@4.2 Næaìì@ìjía@éîÛëa@å×ìì…@ @†àª@ã@۲kj@å×bmbrß@4.2.2 14
 14. 14. @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @l…a@N5 @ @Zâìäîß@æa…@å×bß@l…a@pìjrß 5.1.1 @æa…@å×bß@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@5.1 @ @âìÜj • @ @Nâìäîß @ @@@÷b • @ @ @ @Ð܍ • Nâìäîß@æa…@å×bß@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß@5.1.2 Nâìäîß@æa…@å×bß@Ð܍@æa…@âìÜj@õbÇ…@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@5.1.3 @ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß 5.2.1 @Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@@@5.2 @ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß 5.2.2 @ @NÒbi@ìjía@ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß 5.2.3 @ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@õbÇ…@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@5.2.4 @ @Nå×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@pìjrß@5.3.1 @Þëõb™Ši@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 5.3 @ @Nå×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß 5.3.2 @ @Nå×a‰@åË… Nå×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß@5.3.3 15
 15. 15. @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@pìjrß 5.4.1 @Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 5.4 @ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß 5.4.2 @ @Në‰ì™ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß@ 5.4.3 @ @ @ @ @ @ðëbuN@6 @ @ @NÞìni@åË…@ÝšËìm@ðëbu@٢ÒëŠy@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@@6.1.1 @ðëbu@RÒëŠy@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@6.1 @ @NÞìni@åË…@Öìnäi@æa…@ïqìi@âb@Ðàç@Íí@٢ÒëŠy@å×aˆîj¾ 6.1.2 NÝšËìm @ @@ @@NÞìni@åË…@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@æa…@Îìjßb…@éîÛìi@Íí@ðëbu@ÒëŠy@pìjrß@æa…@ÝäÌß 6.2.1 @٢ÒëŠy@îÛìäß@æa…@pìjrßL@ÝäÌß 6.2 @ @NÞìni@åË…@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@æa…@Îìjßb…@éîÛìi@Íí@٢ÒëŠy@å×aˆîj¾ 6.2.2 @NÎìjßbŠi@ðëbu @ @@NÞìni@åË…@åãìŽãì×@ÒëŠy@æa…@Ý×ëú@٢ ÒëŠy@ÝäÌß 6.3.1 @pb×@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@L@ÝäÌß 6.3 @ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@„bj¾ 6.3.2 NÚìiŠm @ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@îÛìäß 6.3.3 16
 16. 16. @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@bäîj¾@ 6.3.4 @ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@„bj¾ 6.4.1 @ê…ìß@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@bäîj¾L@„bj¾@6.4 @ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@bäîj¾ 6.4.2 NÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰… NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@îÛìäß@ 6.4.3 @ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß@@6.5.1 @†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾L@ÝäÌß 6.5 @ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@ 6.5.2 @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb @ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß 6.6.1 @†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@L@ÝäÌß@6.6 @ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß 6.6.2 NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß 6.7.1 @†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾LÝäÌß 6.7 @ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß 6.7.2 @ NÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì @ @ 17
 17. 17. @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@„bj¾@6.8.1 @pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾ 6.8 @ @@NÞìni @pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×@@æa… @åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@bäîj¾ 6.8.2 NÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm @ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@îÛìäß 6.8.3 NÞìni @ @@NÞìni@åË…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@„bj¾@6.9.1 @Íí@ê…ìß@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾ 6.9 @ @@NÞìni@åË…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@bäîj¾@ 6.9.2 @pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß @ NÞìni@åË…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@îÛìäß 6.9.3 NÊìà© 18

×