Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pertemuan i

315 visualizaciones

Publicado el

Definisi Robot

Publicado en: Ciencias
 • Sé el primero en comentar

Pertemuan i

 1. 1. DDeeffiinniissii RRoobboott IIssttiillaahh rroobboott bbeerraawwaall bbaahhaassaa CChheekkoo ““rroobboottaa”” yyaanngg bbeerraarrttii ppeekkeerrjjaa yyaanngg ttiiddaakk mmeennggeennaall lleellaahh aattaauu bboossaann.. SSeeddaannggkkaann sseeccaarraa tteerrmmiinnoollooggii,, aarrttii yyaanngg ppaalliinngg tteeppaatt ddaarrii iissttiillaahh rroobboott mmeennggaanndduunngg ppeennggeerrttiiaann ““SSyysstteemm aattaauu aallaatt yyaanngg ddiigguunnaakkaann uunnttuukk mmeennggggaannttiikkaann kkiinneerrjjaa mmaannuussiiaa sseeccaarraa oottoommaattiiss””.. UUnnttuukk ddaappaatt ddiikkllaassiiffiikkaassiikkaann sseebbaaggaaii rroobboott,, mmeessiinn hhaarruuss mmeemmiilliikkii dduuaa mmaaccaamm kkeemmaammppuuaann yyaaiittuu:: 11..BBiissaa mmeennddaappaattkkaann iinnffoorrmmaassii ddaarrii sseekkeelliilliinnggnnyyaa.. 22..BBiissaa mmeellaakkuukkaann sseessuuaattuu sseeccaarraa ffiissiikk sseeppeerrttii bbeerrggeerraakk aattaauu mmeemmaanniippuullaassii oobbjjeekk.. 33..DDaappaatt ddiipprrooggrraamm.. 44..CCeerrddaass.. 55..BBeekkeerrjjaa sseeccaarraa oottoommaattiiss..
 2. 2. Untuk dapat dikatakan sebagai rroobboott sseebbuuaahh ssyysstteemm ttiiddaakk ppeerrlluu uunnttuukk mmeenniirruu sseemmuuaa ttiinnggkkaahh llaakkuu mmaannuussiiaa,, nnaammuunn ssuuaattuu ssiisstteemm tteerrsseebbuutt ddaappaatt mmeennggaaddooppssii bbeebbeerraappaa ssiisstteemm ssaajjaa yyaanngg aaddaa ppaaddaa ddiirrii mmaannuussiiaa ssuuddaahh ddaappaatt ddiikkaattaakkaann sseebbaaggaaii rroobboott.. SSiisstteemm yyaanngg ddiiaaddooppssii bbeerruuppaa ssiisstteemm ppeenngglliihhaattaann ((mmaattaa)),, ssiisstteemm ppeennddeennggaarraann ((tteelliinnggaa)) aattaauuppuunn ssiisstteemm ggeerraakk.. SSeebbuuaahh rroobboott ddaappaatt ssaajjaa ddiibbuuaatt uunnttuukk bbeerrbbaaggaaii mmaaccaamm aakkttiiffiittaass,, nnaammuunn sseebbuuaahh rroobboott hhaarruuss ddiibbuuaatt ddeennggaann ttuujjuuaann uunnttuukk kkeebbaaiikkaann mmaannuussiiaa.. AAddaa hhuukkuumm rroobboottiikkaa yyaanngg ppeerrlluu ddiippeeggaanngg sseebbeelluumm sseesseeoorraanngg tteerrjjuunn ddaallaamm rroobboottiikkaa,, aannttaarraa llaaiinn:: 11..RRoobboott ttiiddaakk bboolleehh mmeenncciiddeerraaii mmaannuussiiaa aattaauu ddaallaamm kkeeaaddaaaann ttaannppaa aakkssii mmeennggiijjiinnkkaann mmaannuussiiaa mmeennddeekkaatt uunnttuukk ttiiddaakk ddiissaakkiittii.. 22..RRoobboott hhaarruuss mmeennuurruuttii ppeerriinnttaahh yyaanngg ddiibbeerriikkaann oolleehh mmaannuussiiaa kkeeccuuaallii jjiikkaa ppeerriinnttaahh tteerrsseebbuutt bbeerrtteennttaannggaann ddeennggaann hhuukkuumm yyaanngg ppeerrttaammaa.. 33..RRoobboott hhaarruuss ddiilliinndduunnggii eekkssiisstteennssiinnyyaa,, sseellaammaa ttiiddaakk bbeerrtteennttaannggaann ddeennggaann hhuukkuumm ppeerrttaammaa ddaann kkeedduuaa..
 3. 3. MMaannffaaaatt RRoobboott SSeessuuaaii ddeennggaann ddeeffiinniissii rroobboott ddii aattaass,, mmaakkaa tteerrddaappaatt bbaannyyaakk kkeegguunnaaaann ddaarrii rroobboott.. SSeeccaarraa uummuumm kkeegguunnaaaann rroobboott aaddaallaahh uunnttuukk mmeennggggaannttiikkaann kkeerrjjaa mmaannuussiiaa yyaanngg mmeemmbbuuttuuhhkkaann kkeetteelliittiiaann yyaanngg ttiinnggggii aattaauu mmeemmppuunnyyaaii rreessiikkoo yyaanngg ssaannggaatt bbeessaarr aattaauu bbaahhkkaann mmeennggaannccaamm kkeesseellaammaattaann mmaannuussiiaa.. SSeebbaaggaaii ccoonnttoohh,, sseesseeoorraanngg yyaanngg bbeekkeerrjjaa ddii bbaaggiiaann wweellddiinngg ((ttuukkaanngg llaass)) ddii sseebbuuaahh iinndduussttrrii,, aasssseemmbblliinngg ((ppeerraakkiittaann)) kkeennddaarraaaann,, aakkaann mmeemmppuunnyyaaii rreessiikkoo kkeecceellaakkaaaann kkeerrjjaa yyaanngg ccuukkuupp ttiinnggggii.. MMaakkaa uunnttuukk mmeenngguurraannggii rreessiikkoo kkeerrjjaa tteerrsseebbuutt ppeerrlluu ddiigguunnaakkaann rroobboott yyaanngg mmeennggggaannttiikkaann kkeerrjjaa mmaannuussiiaa ddii bbiiddaanngg tteerrsseebbuutt,, sseehhiinnggggaa rreessiikkoo kkeecceellaakkaaaann kkeerrjjaa ddaappaatt ddiikkuurraannggii bbaahhkkaann ddiihhiillaannggkkaann
 4. 4. Ada juga sebagian robot yang sseennggaajjaa ddiicciippttaakkaann uunnttuukk mmeenneemmaannii mmaannuussiiaa ddii ddaallaamm aakkttiiffiittaassnnyyaa.. RRoobboott-- rroobboott iinnii ddaappaatt ddiisseebbuutt rroobboott bbeerrmmaaiinn.. RRoobboott iinnii ddiicciippttaakkaann uunnttuukk mmeemmbbaannttuu mmaannuussiiaa yyaanngg mmeennggaallaammii kkeesseeppiiaann ddiirrii sseehhiinnggggaa ddaappaatt mmeemmppuunnyyaaii tteemmaann.. RRoobboott-- rroobboott yyaanngg tteerrmmaassuukk jjeenniiss iinnii tteerrmmaassuukk aannttaarr llaaiinn BBaattttllee BBoottss,, RRoobboott ccoonntteessttii,, RRoobboott AAnnjjiinngg.. NNaammuunn sseeccaarraa ggaarriiss bbeessaarr rroobboott ddaappaatt ddiikkllaassiiffiikkaassiikkaann mmeennjjaaddii bbeebbeerraappaa jjeenniiss aannttaarraa llaaiinn:: 11)) RRoobboott iinndduussttrrii 22)) RRoobboott aannttaarriikkssaa 33)) RRoobboott ttrraannssppoorrttaassii 44)) RRoobboott ppeerraanngg 55)) RRoobboott kkeennddaallii jjaarraakk jjaauuhh 66)) RRoobboott kkeeddookktteerraann 77)) RRoobboott rriisseett 88)) RRoobboott bbeerrmmaaiinn,, ddllll
 5. 5. AArrssiitteekkttuurr RRoobboott RRoobboott sseeddeerrhhaannaa ddaappaatt ddiibbaanngguunn hhaannyyaa ddeennggaann mmeenngggguunnaakkaann 22 bbuuaahh mmoottoorr DDCC ddeennggaann tteeggaannggaann 66 VV,, bbaatteerraaii 99 VV ddaann sseennssoorr yyaanngg ddaappaatt mmeennggaakkttiiffkkaann ppeenngguuaatt mmoottoorr ddcc tteerrsseebbuutt.. RRoobboott sseeddeerrhhaannaa uummuummnnyyaa mmeemmiilliikkii eemmppaatt bbllookk uuttaammaa,, yyaaiittuu :: 11..BBllookk CCaattuu ddaayyaa yyaaiittuu rraannggkkaaiiaann ppeennyyeeddiiaa ddaayyaa bbaaggii sseemmuuaa bbllookk yyaanngg mmeemmbbuuttuuhhkkaann ccaattuu ddaayyaa.. 22..BBllookk sseennssoorr bbeerrffuunnggssii mmeennddeetteekkssii oobbjjeekk aattaauu ssiinnaarr yyaanngg ddiiddeetteekkssii oolleehh sseennssoorr.. 33..BBllookk KKoonnttrroolleerr bbeerrffuunnggssii mmeemmbbaaccaa ddaattaa ddaarrii sseennssoorr uunnttuukk sseellaannjjuuttnnyyaa mmeennggoonnttrrooll ppeerrggeerraakkaann rroobboott.. 44..BBllookk AAccttuuaattoorr ((ppeennggggeerraakk)) bbeerrffuunnggssii uunnttuukk mmeennggggeerraakkkkaann rroobboott..
 6. 6. Catu Daya Sensor Kontroler Penggerak Blok diagram robot sederhana
 7. 7. Roda belakang Roda Sensor Motor kiri Motor kanan Gambar Rancangan robot sederhana
 8. 8. CCaattuu DDaayyaa DDaallaamm ffuunnggssiinnyyaa,, rroobboott mmeemmbbuuttuuhhkkaann tteennaaggaa,, ddaann hhaammppiirr sseemmuuaa rroobboott mmeenngggguunnaakkaann tteennaaggaa lliissttrriikk ddaallaamm ppeenneerraappaannnnyyaa.. AAddaa dduuaa ssuummbbeerr ddaarrii tteennaaggaa lliissttrriikk ppaaddaa rroobboott bbeerrggeerraakk ((mmoobbiillee rroobboottiicc)),, yyaaiittuu bbaatteerraaii ddaann tteennaaggaa ssuurryyaa ((mmaattaahhaarrii)).. 11.. TTeennaaggaa SSuurryyaa TTeennaaggaa ssuurryyaa mmeenngghhaassiillkkaann tteennaaggaa lliissttrriikk ddaarrii ccaahhaayyaa mmaattaahhaarrii.. JJiikkaa tteennaaggaa ssuurryyaa tteerrsseebbuutt ccuukkuupp kkuuaatt,, kkiittaa ddaappaatt mmeennggooppeerraassiikkaann rroobboott sseeccaarraa llaannggssuunngg.. BBiiaassaannyyaa,, rroobboott ddeennggaann tteennaaggaa ssuurryyaa ddiirraannccaanngg sseekkeecciill mmuunnggkkiinn aaggaarr ddaappaatt bbeerrffuunnggssii sseessuuaaii kkeebbuuttuuhhaann.. PPeenngguurraannggaann uukkuurraann bbeerraatt rroobboott aakkaann mmeenngguurraannggii ppuullaa tteennaaggaa lliissttrriikk yyaanngg ddiibbuuttuuhhkkaann uunnttuukk bbeerrggeerraakknnyyaa rroobboott ddaann ddaayyaa ppeennggggeerraakknnyyaa iittuu sseennddiirrii.. PPeenngguurraannggaann bbeerraatt rroobboott mmeerruuppaakkaann hhaall yyaanngg ssaannggaatt ppeennttiinngg ddaallaamm mmeerraannccaanngg tteennaaggaa ddaarrii sseebbuuaahh rroobboott bbaaiikk ddeennggaann tteennaaggaa bbaatteerraaii ddaann tteennaaggaa cchhaarrggiinngg.. MMeettooddee llaaiinn ddaallaamm ppeenngggguunnaaaann tteennaaggaa ssuurryyaa aaddaallaahh ttiiddaakk ddaappaatt mmeennggggeerraakkkkaann rroobboott sseeccaarraa llaannggssuunngg..
 9. 9. MMeettooddee llaaiinn ddaallaamm ppeenngggguunnaaaann tteennaaggaa ssuurryyaa aaddaallaahh ttiiddaakk ddaappaatt mmeennggggeerraakkkkaann rroobboott sseeccaarraa llaannggssuunngg.. TTeettaappii tteennaaggaa ssuurryyaa mmaallaahh ddiigguunnaakkaann sseebbaaggaaii ssuummbbeerr tteennaaggaa uunnttuukk bbaatteerreeii iissii uullaanngg ((rreecchhaarrggiinngg)).. SSeehhiinnggggaa ddeennggaann mmeettooddee iinnii,, ddaappaatt mmeenngguurraannggii tteennaaggaa ssuurryyaa yyaanngg ddiippeerrlluukkaann uunnttuukk mmeennggggeerraakkkkaann rroobboott sseeccaarraa llaannggssuunngg.. NNaammuunn ddeemmiikkiiaann,, tteennttuunnyyaa RRoobboott yyaanngg mmeenngggguunnaakkaann bbaatteerraaii iissii uullaanngg ((rreecchhaarrggiinngg)) hhaannyyaa bbiissaa bbeerrffuunnggssii tteerrggaannttuunngg ddaarrii kkeekkuuaattaann bbaatteerraaii ddaallaamm jjaannggkkaa wwaakkttuu tteerrtteennttuu ssaajjaa..
 10. 10. Metode ketiga, adalah kkoommbbiinnaassii ddaarrii 22 mmeettooddee sseebbeelluummnnyyaa.. YYaanngg sseekkaarraanngg sseerriinngg ddiisseebbuutt sseebbaaggaaii ““SSoollaarr eennggiinnee”” ((mmeessiinn ssuurryyaa)).. KKoommppoonneenn uuttaammaa ddaarrii ““ssoollaarr eennggiinnee”” aaddaallaahh tteennaaggaa ssuurryyaa iittuu sseennddiirrii,, kkaappaassiittoorr ddaann ssiirrkkuuiitt ppeemmiiccuu.. KKeettiikkaa tteerrkkeennaa ccaahhaayyaa,, tteennaaggaa ssuurryyaa mmuullaaii tteerriissii ppaaddaa kkaappaassiittoorr,, sseehhiinnggggaa kkaappaassiittoorr aakkaann mmeennyyeeddiiaakkaann tteennaaggaa lliissttrriikk uunnttuukk mmeennggggeerraakkkkaann rroobboott.. SSeeccaarraa rriinnccii,, sseetteellaahh vvoollttaassee ddaarrii kkaappaassiittoorr bbeerrttaammbbaahh,, oottoommaattiiss ssiirrkkuuiitt ppeemmiiccuu ((ttrriiggggeerr cciirrccuuiitt)) aakkaann bbeerrggeettaarr.. KKeettiikkaa tteennaaggaa ppaaddaa kkaappaassiittoorr ssuuddaahh tteerrppeennuuhhii,, ssiirrkkuuiitt ppeemmiiccuu aakkaann mmeemmiiccuu SSCCRR ((SSiilliiccoonn CCoonnttrroolllleedd RReeccttiiffiieerr)).. UUnnttuukk mmeennggeelluuaarrkkaann tteennaaggaa yyaanngg ssuuddaahh tteerrssiimmppaann ttaaddii kkee kkaappaassiittoorr uunnttuukk mmeennggggeerraakkkkaann// mmeemmffuunnggssiikkaann rroobboott.. DDaann ddeennggaann mmeettooddee ““ssoollaarr eennggiinnee”” iinnii,, aakkaann ddaappaatt ddiigguunnaakkaann uunnttuukk bbeerrbbaaggaaii mmaaccaamm rraannccaannggaann rroobboott.. SSoollaarr eennggiinnee bbiiaassaannyyaa ddiigguunnaakkaann ppaaddaa rroobboott ddeennggaann ttiippee BBEEAAMM,, aattaauu sseerriinngg ddiisseebbuutt jjuuggaa ddeennggaann ““ LLiivviinngg RRoobboott”” aattaauu rroobboott yyaanngg ttiiddaakk mmeemmiilliikkii ffuunnggssii sseeccaarraa ssppeessiiffiikk.. IInnssppiirraassii ddaarrii ““ssoollaarr eennggiinnee”” iinnii sseebbeennaarrnnyyaa ddiippaappaarrkkaann oolleehh DDaavvee HHrryynnkkiiww ddaarrii KKaannaaddaa,, yyaanngg mmeenngggguunnaakkaann rraannccaannggaann iinnii uunnttuukk mmeennggggeerraakkkkaann rroobboott ddeennggaann sseebbuuaahh bboollaa ssuurryyaa..
 11. 11. 22.. BBaatteerraaii BBaatteerraaii sseejjaauuhh iinnii,, aaddaallaahh tteennaaggaa ppeennggggeerraakk rroobboott yyaanngg ppaalliinngg bbaannyyaakk ddiigguunnaakkaann kkaarreennaa ppeenngggguunnaaaannnnyyaa ssaannggaatt mmuuddaahh.. AAddaa bbaannyyaakk sseekkaallii jjeenniiss bbaatteerraaii yyaanngg aaddaa uunnttuukk mmeennggggeerraakkkkaann sseebbuuaahh rroobboott,, tteettaappii bbeebbeerraappaa jjeenniiss bbaatteerraaii yyaanngg ssaannggaatt uummuumm ddiigguunnaakkaann aaddaallaahh ccaarrbboonn--zziinncc,, aallkkaalliinn,, nniicckkeell--ccaaddmmiiuumm,, lleeaadd--aacciidd ddaann lliitthhiiuumm.. JJiikkaa aannddaa mmeenngggguunnaakkaann IICC TTTTLL aattaauu kkoommppoonneenn llaaiinnnnyyaa yyaanngg mmeenngggguunnaakkaann tteeggaannggaann 55 VV,, rraannggkkaaiiaann ddii bbaawwaahh iinnii ddaappaatt ddiigguunnaakkaann ddeennggaann ssuummbbeerr ddaarrii bbaatteerraaii 99 VV aattaauu ggaabbuunnggaann bbaatteerraaii ddeennggaann ttoottaall tteeggaannggaann yyaanngg mmeemmaaddaaii sseebbaaggaaii ssuummbbeerr rreegguullaattoorr 77880055 yyaanngg ddaappaatt mmeennssuuppllaaii aarruuss hhiinnggggaa 9900 mmAA..
 12. 12. Gambar rangkaian catu daya menggunakan regulator 7805
 13. 13. Gambar penjepit kutub baterai 9 V Gambar jenis-jenis baterai 9 V
 14. 14. Gambar baterai size AA 1,5 V Gambar rangkaian seri 4 baterai 1,2
 15. 15. Gambar bentuk IC regulator 7805
 16. 16. Gambar rangkaian power supply robot

×