Economic Dimensions of Science Brands - a research note presetation

Rossitza Ohridska-Olson
Rossitza Ohridska-OlsonInternational cultural and creative tourism macro-strategist en Vizantia Enterprises Inc.
Икономически измерения на бранда на научните и
образователни институции в България – кратък
сравнителен анализ
Презентация на XVI Национална научна
конференция с международно участие
„ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И
ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК”
УниБИТ, София 1 ноември 2018
1
Росица Василева Охридска-Олсон
@ 2018 Vizantia International Ltd. 2
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. ВЪВЕДЕНИЕ, НАУЧНА ОБОСНОВКА, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
2. ЕЛЕМЕНТИ НА БРАНДА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В НАУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
3. ЕМОЦИОНАЛНИ И РАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БРАНДОВЕТЕ НА НАУЧНИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ИНСТИТУЦИИ
4. ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БРАНДОВЕТЕ НА НАУЧНИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ
5. ИЗВОДИ И БЪДЕЩИ СТЪПКИ
Einstein Harvard
Johns Hopkins
Trinity College
SOAS
Ломоносов
Въведение
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 3
4
Брандингът като част на маркетинговия процес
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved.
Елементи на бранда
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 5
• Име
• Логотип или графичен символ
• Шрифт и шрифтови схеми (основни и вторични)
• Цветови гами (основна и вторични)
• Форми (първични и вторични)
• Стил на визуалните изяви (снимки, илюстрации,
уеб присъствие
• Глас на бранда (стил на словесни комуникации)
Елементи на бранда
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 6
Име и словесни елементи
ИМИ–БАН
ИЕФЕМ – БАН
НАИМ – БАН
НИМХ – БАН
И т.н. НБУ
ВМА
ВТУ
ПУ
ГПЧЕ
ВМА
ВТУ
ПУ
Визуални елементи на брандовете
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 7
Визуални елементи на брандовете
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 8
Визуални елементи на брандовете
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 9
Визуални елементи на брандовете
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 10
Визуални елементи на брандовете
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 11
Визуални елементи на брандовете
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 12
Емоционални измерения на бранда
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 13
Източник: Алфа Ризърч, НАУКАТА И БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В ПРЕДСТАВИТЕ И ОЦЕНКИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
Емоционални измерения на бранда
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 14
Източник: Алфа Ризърч, НАУКАТА И БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В ПРЕДСТАВИТЕ И ОЦЕНКИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
Емоционални измерения на бранда
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 15
Източник: Алфа Ризърч, НАУКАТА И БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В ПРЕДСТАВИТЕ И ОЦЕНКИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
@ 2015 Vizantia International EOOD. @ Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved.
16
Росица Охридска-Олсон, Автореферат
Икономически измерения на бранда
• Публични средства
• Програми
• Частни инвестиции и спонсорства
• Индивидуален избор и индивидуални инвестиции
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 17
Икономически измерения на бранда
• Публични средства
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 18
Chart Key:
- Local direct spending
- State direct spending
- Federal direct spending
- Transfer to state and local
2007 г.
Разходите за образование в България (4.3% от БВП)
са наполовина по-малко от най-щедрото правителство
в Европа – Дания с 8.3%. Най-малко разходи в тази
сфера са направени в Гърция (3.5%), Словакия
(3.7%) и Ирландия (4.5%). (Източник: Институт за
пазарна икономика - БАН
Икономически измерения на бранда
• Публични средства
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 19
Икономически измерения на бранда
• Публични средства
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 20
Източник: Национален статистически институт
Икономически измерения на бранда
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 21
Източник: Бъггарска Академия на Науките
БЮДЖЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
2017 ГОДИНА
ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАГРАФ БЮДЖЕТ
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40,331,000
Приходи и доходи от собственост 24-00 30,600,000
Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 20,000
Други приходи 36-00 140,000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-00 -1,400,000
Помощи и дарения от страната 45-00 200,000
Помощи и дарения от чужбина 46-00 10,271,000
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други
програми
47-00 500,000
II. РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП 144,500,000
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
01-00 57,778,662
Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 23,000,000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 12,617,300
Издръжка 10-00 31,288,438
Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 620,000
Стипендии 40-00 1,205,000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00 3,798,400
Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 3,827,700
Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 9,825,900
Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 538,600
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - ТРАНСФЕРИ 80,837,000
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища
(нето)
32-00 78,287,000
- получени от БАН трансфери от ДБ (+) 32-40 78,287,000
Трансфери между бюджети (нето) 61-00 2,550,000
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО
Наличности в началото на периода 61,615,338
Наличности в края на периода 38,283,338
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки 6,700
Средна годишна брутна заплата 8,624
Източник: MIT
Икономически измерения на бранда
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 22
Източник: MIT
Приходи на Масатчузетския Институт по Технология (МИТ)
Източник: Los Alamos National Laboratory
Приходи (спонсорство) на
Националната лаборатория „Лос Аламос“, САЩ
Икономически измерения на бранда
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 23
Публични, частни и международни източници на финансиране
на образованието по ниво на образование и като процент от БВП
Изводи и бъдещи стъпки
Брандът на научните и образователни институции
2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 24
• БАН –
• създаване на система и модел за
брандирането на отделните институти по
тематичност под общата шапка на БАН
• Избягване на неясни съкращения
• Брандово отделяне на различни под-звена,
като музеи и лаборатории
• Университети
• Емоционална връзка със
• Студенти (настоящи и бивши)
• По-голямо медийно присъствие
• Подчертаване на успехите в науката
• Подчертаване на успехите в реализацията
• Национален брандинг за наука – има ли нужда от
такъв?
Благодаря
Росица Охридска- Олсон
rokambur@gmail.com
@ 2015 Vizantia International
EOOD. @ Rossitza Ohridska-Olson
(author). All rights reserved.
25
1 de 25

Recomendados

tusofia-nta515_2014_08 por
tusofia-nta515_2014_08tusofia-nta515_2014_08
tusofia-nta515_2014_08Dr. Plamen Ivanov, Ph.D.
426 vistas16 diapositivas
Зимен семестър 2014 - Занятие #2 por
Зимен семестър 2014 - Занятие #2Зимен семестър 2014 - Занятие #2
Зимен семестър 2014 - Занятие #2NikoYanev
411 vistas28 diapositivas
HigherEducationBG por
HigherEducationBGHigherEducationBG
HigherEducationBGHristian Daskalov
265 vistas15 diapositivas
Иновации, човешки ресурси, икономическа среда por
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаИновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаBulgarian Industrial Association
587 vistas12 diapositivas
EU2020 - National and Regional Dimensions por
EU2020 - National and Regional DimensionsEU2020 - National and Regional Dimensions
EU2020 - National and Regional DimensionsHristian Daskalov
492 vistas49 diapositivas
Start UP 2007: ICT Cluster por
Start UP 2007: ICT ClusterStart UP 2007: ICT Cluster
Start UP 2007: ICT ClusterRock'n'Roll.bg
231 vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Economic Dimensions of Science Brands - a research note presetation

Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС por
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕСКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕСilko gruev
1.8K vistas23 diapositivas
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти por
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проектиНАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проектиZbut.Eu
99 vistas27 diapositivas
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf por
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdfPresentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdfMagdaLinaUzunova
200 vistas15 diapositivas
Представяне_дисциплина.pptx por
Представяне_дисциплина.pptxПредставяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptxChristinaFortunova
150 vistas8 diapositivas
Представяне_дисциплина.pptx por
Представяне_дисциплина.pptxПредставяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptxPetyaBankova
136 vistas8 diapositivas
ОТЧЕТ за дейността 05/2019 por
ОТЧЕТ за дейността 05/2019ОТЧЕТ за дейността 05/2019
ОТЧЕТ за дейността 05/2019Kiril Raytchev
304 vistas24 diapositivas

Similar a Economic Dimensions of Science Brands - a research note presetation(20)

Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС por ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕСКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
ilko gruev1.8K vistas
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти por Zbut.Eu
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проектиНАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
НАУКА и БИЗНЕС в иновационните проекти
Zbut.Eu99 vistas
Представяне_дисциплина.pptx por ChristinaFortunova
Представяне_дисциплина.pptxПредставяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptx
ChristinaFortunova150 vistas
Представяне_дисциплина.pptx por PetyaBankova
Представяне_дисциплина.pptxПредставяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptx
PetyaBankova136 vistas
ОТЧЕТ за дейността 05/2019 por Kiril Raytchev
ОТЧЕТ за дейността 05/2019ОТЧЕТ за дейността 05/2019
ОТЧЕТ за дейността 05/2019
Kiril Raytchev304 vistas
Presentation een-stara-zagora avgustiada por ilko gruev
Presentation een-stara-zagora avgustiadaPresentation een-stara-zagora avgustiada
Presentation een-stara-zagora avgustiada
ilko gruev1.4K vistas
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language) por ELANA Group
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)
ELANA Group80 vistas
светослава 1.pdf por PetyaBankova
светослава 1.pdfсветослава 1.pdf
светослава 1.pdf
PetyaBankova49 vistas
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf por PetyaBankova
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
PetyaBankova1.2K vistas
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf por PetyaBankova
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf
PetyaBankova375 vistas
Marina Stefanova Presentation_RIO2020 por cleantechbg
Marina Stefanova Presentation_RIO2020Marina Stefanova Presentation_RIO2020
Marina Stefanova Presentation_RIO2020
cleantechbg279 vistas
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf por PetyaBankova
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
PetyaBankova861 vistas
Programme snapshot 2014_bg05m2op001_1_3_bg por Conka Topalova
Programme snapshot 2014_bg05m2op001_1_3_bgProgramme snapshot 2014_bg05m2op001_1_3_bg
Programme snapshot 2014_bg05m2op001_1_3_bg
Conka Topalova808 vistas
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdf por PetyaBankova
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (1).pdf
PetyaBankova419 vistas
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции por ELANA Group
ЕЛАНА Глобален Фонд АкцииЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ELANA Group40 vistas
Заедно за българското село por bILIANA PANCHEVA
Заедно за българското село Заедно за българското село
Заедно за българското село
bILIANA PANCHEVA152 vistas
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021... por Petar Teodosiev
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...
Petar Teodosiev307 vistas

Más de Rossitza Ohridska-Olson

Cultural mapping of intangible cultural heritage and its usage in tourism bra... por
Cultural mapping of intangible cultural heritage and its usage in tourism bra...Cultural mapping of intangible cultural heritage and its usage in tourism bra...
Cultural mapping of intangible cultural heritage and its usage in tourism bra...Rossitza Ohridska-Olson
290 vistas27 diapositivas
Themed Cultural Tourism: Marketing in the latest technology environments por
Themed Cultural Tourism: Marketing in the latest technology environmentsThemed Cultural Tourism: Marketing in the latest technology environments
Themed Cultural Tourism: Marketing in the latest technology environmentsRossitza Ohridska-Olson
612 vistas30 diapositivas
Културният туризъм: вместо минало - бъдеще por
Културният туризъм: вместо минало - бъдещеКултурният туризъм: вместо минало - бъдеще
Културният туризъм: вместо минало - бъдещеRossitza Ohridska-Olson
1.2K vistas31 diapositivas
Lost in Translation: Regaining Brand Strength in the Digital World por
Lost in Translation: Regaining Brand Strength in the Digital WorldLost in Translation: Regaining Brand Strength in the Digital World
Lost in Translation: Regaining Brand Strength in the Digital WorldRossitza Ohridska-Olson
730 vistas39 diapositivas
Walking on Thin Ice...: Interpreting cultural heritage. The Museum's guides p... por
Walking on Thin Ice...: Interpreting cultural heritage. The Museum's guides p...Walking on Thin Ice...: Interpreting cultural heritage. The Museum's guides p...
Walking on Thin Ice...: Interpreting cultural heritage. The Museum's guides p...Rossitza Ohridska-Olson
530 vistas30 diapositivas
Museum Geosocial Media: a catalyzer for cultural tourism por
Museum Geosocial Media: a catalyzer for cultural tourismMuseum Geosocial Media: a catalyzer for cultural tourism
Museum Geosocial Media: a catalyzer for cultural tourismRossitza Ohridska-Olson
450 vistas36 diapositivas

Más de Rossitza Ohridska-Olson(20)

Cultural mapping of intangible cultural heritage and its usage in tourism bra... por Rossitza Ohridska-Olson
Cultural mapping of intangible cultural heritage and its usage in tourism bra...Cultural mapping of intangible cultural heritage and its usage in tourism bra...
Cultural mapping of intangible cultural heritage and its usage in tourism bra...
Themed Cultural Tourism: Marketing in the latest technology environments por Rossitza Ohridska-Olson
Themed Cultural Tourism: Marketing in the latest technology environmentsThemed Cultural Tourism: Marketing in the latest technology environments
Themed Cultural Tourism: Marketing in the latest technology environments
Културният туризъм: вместо минало - бъдеще por Rossitza Ohridska-Olson
Културният туризъм: вместо минало - бъдещеКултурният туризъм: вместо минало - бъдеще
Културният туризъм: вместо минало - бъдеще
Lost in Translation: Regaining Brand Strength in the Digital World por Rossitza Ohridska-Olson
Lost in Translation: Regaining Brand Strength in the Digital WorldLost in Translation: Regaining Brand Strength in the Digital World
Lost in Translation: Regaining Brand Strength in the Digital World
Walking on Thin Ice...: Interpreting cultural heritage. The Museum's guides p... por Rossitza Ohridska-Olson
Walking on Thin Ice...: Interpreting cultural heritage. The Museum's guides p...Walking on Thin Ice...: Interpreting cultural heritage. The Museum's guides p...
Walking on Thin Ice...: Interpreting cultural heritage. The Museum's guides p...
Social and geosocial media: building bridges between information, interpretat... por Rossitza Ohridska-Olson
Social and geosocial media: building bridges between information, interpretat...Social and geosocial media: building bridges between information, interpretat...
Social and geosocial media: building bridges between information, interpretat...
Визуализация на културното наследство в съвременната информационна среда por Rossitza Ohridska-Olson
Визуализация на културното наследство в съвременната информационна средаВизуализация на културното наследство в съвременната информационна среда
Визуализация на културното наследство в съвременната информационна среда
Destination Branding for Cultural Tourism - Varna 2010 - English por Rossitza Ohridska-Olson
Destination Branding for Cultural Tourism - Varna 2010 - EnglishDestination Branding for Cultural Tourism - Varna 2010 - English
Destination Branding for Cultural Tourism - Varna 2010 - English

Economic Dimensions of Science Brands - a research note presetation

 • 1. Икономически измерения на бранда на научните и образователни институции в България – кратък сравнителен анализ Презентация на XVI Национална научна конференция с международно участие „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК” УниБИТ, София 1 ноември 2018 1 Росица Василева Охридска-Олсон
 • 2. @ 2018 Vizantia International Ltd. 2 СЪДЪРЖАНИЕ: 1. ВЪВЕДЕНИЕ, НАУЧНА ОБОСНОВКА, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 2. ЕЛЕМЕНТИ НА БРАНДА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В НАУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 3. ЕМОЦИОНАЛНИ И РАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БРАНДОВЕТЕ НА НАУЧНИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 4. ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БРАНДОВЕТЕ НА НАУЧНИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 5. ИЗВОДИ И БЪДЕЩИ СТЪПКИ Einstein Harvard Johns Hopkins Trinity College SOAS Ломоносов
 • 3. Въведение Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 3
 • 4. 4 Брандингът като част на маркетинговия процес Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved.
 • 5. Елементи на бранда Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 5 • Име • Логотип или графичен символ • Шрифт и шрифтови схеми (основни и вторични) • Цветови гами (основна и вторични) • Форми (първични и вторични) • Стил на визуалните изяви (снимки, илюстрации, уеб присъствие • Глас на бранда (стил на словесни комуникации)
 • 6. Елементи на бранда Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 6 Име и словесни елементи ИМИ–БАН ИЕФЕМ – БАН НАИМ – БАН НИМХ – БАН И т.н. НБУ ВМА ВТУ ПУ ГПЧЕ ВМА ВТУ ПУ
 • 7. Визуални елементи на брандовете Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 7
 • 8. Визуални елементи на брандовете Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 8
 • 9. Визуални елементи на брандовете Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 9
 • 10. Визуални елементи на брандовете Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 10
 • 11. Визуални елементи на брандовете Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 11
 • 12. Визуални елементи на брандовете Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 12
 • 13. Емоционални измерения на бранда Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 13 Източник: Алфа Ризърч, НАУКАТА И БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В ПРЕДСТАВИТЕ И ОЦЕНКИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
 • 14. Емоционални измерения на бранда Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 14 Източник: Алфа Ризърч, НАУКАТА И БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В ПРЕДСТАВИТЕ И ОЦЕНКИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
 • 15. Емоционални измерения на бранда Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 15 Източник: Алфа Ризърч, НАУКАТА И БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ В ПРЕДСТАВИТЕ И ОЦЕНКИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
 • 16. @ 2015 Vizantia International EOOD. @ Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 16 Росица Охридска-Олсон, Автореферат
 • 17. Икономически измерения на бранда • Публични средства • Програми • Частни инвестиции и спонсорства • Индивидуален избор и индивидуални инвестиции Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 17
 • 18. Икономически измерения на бранда • Публични средства Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 18 Chart Key: - Local direct spending - State direct spending - Federal direct spending - Transfer to state and local 2007 г. Разходите за образование в България (4.3% от БВП) са наполовина по-малко от най-щедрото правителство в Европа – Дания с 8.3%. Най-малко разходи в тази сфера са направени в Гърция (3.5%), Словакия (3.7%) и Ирландия (4.5%). (Източник: Институт за пазарна икономика - БАН
 • 19. Икономически измерения на бранда • Публични средства Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 19
 • 20. Икономически измерения на бранда • Публични средства Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 20 Източник: Национален статистически институт
 • 21. Икономически измерения на бранда Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 21 Източник: Бъггарска Академия на Науките БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 2017 ГОДИНА ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАГРАФ БЮДЖЕТ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40,331,000 Приходи и доходи от собственост 24-00 30,600,000 Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 20,000 Други приходи 36-00 140,000 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-00 -1,400,000 Помощи и дарения от страната 45-00 200,000 Помощи и дарения от чужбина 46-00 10,271,000 Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми 47-00 500,000 II. РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП 144,500,000 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 01-00 57,778,662 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 23,000,000 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 12,617,300 Издръжка 10-00 31,288,438 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 620,000 Стипендии 40-00 1,205,000 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00 3,798,400 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 3,827,700 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 9,825,900 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 538,600 III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - ТРАНСФЕРИ 80,837,000 Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) 32-00 78,287,000 - получени от БАН трансфери от ДБ (+) 32-40 78,287,000 Трансфери между бюджети (нето) 61-00 2,550,000 IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО Наличности в началото на периода 61,615,338 Наличности в края на периода 38,283,338 НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Щатни бройки 6,700 Средна годишна брутна заплата 8,624 Източник: MIT
 • 22. Икономически измерения на бранда Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 22 Източник: MIT Приходи на Масатчузетския Институт по Технология (МИТ) Източник: Los Alamos National Laboratory Приходи (спонсорство) на Националната лаборатория „Лос Аламос“, САЩ
 • 23. Икономически измерения на бранда Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 23 Публични, частни и международни източници на финансиране на образованието по ниво на образование и като процент от БВП
 • 24. Изводи и бъдещи стъпки Брандът на научните и образователни институции 2010 – 2018 © Vizantia International Ltd. @ 2018 Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 24 • БАН – • създаване на система и модел за брандирането на отделните институти по тематичност под общата шапка на БАН • Избягване на неясни съкращения • Брандово отделяне на различни под-звена, като музеи и лаборатории • Университети • Емоционална връзка със • Студенти (настоящи и бивши) • По-голямо медийно присъствие • Подчертаване на успехите в науката • Подчертаване на успехите в реализацията • Национален брандинг за наука – има ли нужда от такъв?
 • 25. Благодаря Росица Охридска- Олсон rokambur@gmail.com @ 2015 Vizantia International EOOD. @ Rossitza Ohridska-Olson (author). All rights reserved. 25

Notas del editor

 1. Among the EU- citizens surveyed, 45.3% declare to be rather interested in science and technology issues, whereas less find politics (41.3%) and economics (37.9%) interesting. Culture (56.9%) and sports (54.3%) rate first. People’s interest in science is strongly correlated with their age and place of living. Countries most interested are Sweden (64.3%), Denmark (60.9%) and the Netherlands (58.9) – which are the countries that register the greatest number of higher education graduates in Europe. Gender also plays a significant role: far fewer women than men are interested in science (39.6% as opposed to 51.5%).
 2. Among the EU- citizens surveyed, 45.3% declare to be rather interested in science and technology issues, whereas less find politics (41.3%) and economics (37.9%) interesting. Culture (56.9%) and sports (54.3%) rate first. People’s interest in science is strongly correlated with their age and place of living. Countries most interested are Sweden (64.3%), Denmark (60.9%) and the Netherlands (58.9) – which are the countries that register the greatest number of higher education graduates in Europe. Gender also plays a significant role: far fewer women than men are interested in science (39.6% as opposed to 51.5%).