Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

R
Początek II wojny światowej
Uporządkuj chronologicznie następujące wydarzenia
 , które miały miejsce w czasie II wojny światowej:
                Niemcy zajmują Norwegię i Danię
1. IX .1939
                Atak Niemiec na Holandię, Belgię i
 IV.1940                 Luksemburg

 V.1940             Atak Niemiec na Polskę
                   Niemcy rozpoczynają
V-VI.1940             bombardowanie W.Brytanii

 VII.1940           Niemcy podbijają Francję
                Atak Japonii na amerykaoską bazę
22.VI.1941                Pearl Harbor

7.XII.1941           Atak Niemiec na ZSRR
 VII.1942 –
  II.1943           Bitwa pod Stalingradem
Dokoocz zdania:
• Sojusz wojskowy ,do     • paostwa „osi”
 którego w czasie II wojny
 światowej należały      (Berlin , Rzym ,
 Niemcy , Włochy i       Tokio)
 Japonia miał nazwę…
• Przeciwny mu sojusz     • alianci
 wojskowy , do którego
 należały :Polska,
 W.Brytania, ZSRR, USA i
 częściowo Francja nosił
 nazwę…
Dokoocz zdania:
• Niemiecka maszyna      • enigma
 szyfrująca, której kod
 złamali polscy i brytyjscy
 matematycy to…

• Niemiecki plan zagłady    • holocaust
 całego narodu
 żydowskiego
 realizowany w czasie II
 wojny światowej to…
Polska w latach II wojny światowej
Uporządkuj chronologicznie najważniejsze
   wydarzenia dotyczące ataku Niemiec i ZSRR na
         Polskę w 1939 roku:
                 Polski rząd przekracza granicę z
1. IX .1939                  Rumunią

3.IX.1939            Kapitulacja Warszawy
1-7.IX.1939           Atak Niemiec na Polskę
                 Kapitulacja Polaków w bitwie pod
17.IX.1939                  Kockiem
17/18.IX.1939          Kapitulacja Polaków na Helu

27.IX.1939            Obrona Westerplatte
                 Francja i W.Brytania wypowiadają
2.X.1939                  wojnę Niemcom

5.X.1939             Atak ZSRR na Polskę
Dokoocz zdania:
• Niemiecki pancernik,   • Schleswig Holstein
 który 1.IX.1939 roku
 rozpoczął
 bombardowanie
 Westerplatte…

• Największa bitwa, którą  • Bzurą
 stoczyły wojska polskie
 z niemieckimi we
 wrześniu 1939 odbyła
 się nad rzeką…
Dokoocz zdania:
• Paostwo, w którym      • Francja
 działał początkowo w
 czasie II wojny światowej
 polski rząd emigracyjny
 to…

• Pierwszym premierem     • Władysław Sikorski
 polskiego rządu na
 emigracji został…
Dokoocz zdania:
• Po klęsce Francji     • Wielkiej Brytanii
 emigracyjny rząd polski
 przeniósł się do…

• Prezydentem Polski na   • Władysław
 emigracji został na     Raczkiewicz
 początku II wojny
 światowej…
Dokoocz zdania:
• Najważniejszym     • zorganizowanie
 zadaniem polskiego    polskiej armii
 rządu na emigracji
 było…
• Najważniejsza polska  • Armia Krajowa
 wojskowa organizacja
 podziemna II wojny
 światowej to…
Dokoocz zdania:
• Związek Harcerstwa      • Szare Szeregi
 Polskiego działający w
 czasie II wojny światowej
 przyjął nazwę …
• W ramach           • profesorów
 prześladowania polskiej
 inteligencji hitlerowcy na   Uniwersytetu
 początku wojny         Jagiellooskiego
 aresztowali i wtrącili do
 obozu
 koncentracyjnego…
Dokoocz zdania:
• Polacy pod okupacją      • mały sabotaż
 niemiecką pisali na murach
 hasła antyhitlerowskie i
 ośmieszali jego zarządzenia.
 Działanie takie to…

• Miejscowośd , w której na   • Katyo
 rozkaz Stalina od wiosny
 do jesieni 1940 roku
 rozstrzelano bez sądu
 ponad 25 tysięcy polskich
 oficerów…
Dokoocz zdania:
• Do czasu odkrycia    • generał Władysław
 zbrodni katyoskiej     Anders
 polski rząd emigracyjny
 współpracował z ZSRR i
 utworzył na jego terenie
 armię, którą dowodził…

• Największy, stworzony  • Oświęcimiu
 przez Niemców, obóz
 koncentracyjny
 znajdował się w…
Zbrodnie niemieckie w Polsce (1939-
        1945)
• morderstwa dokonywane na jeocach wojennych i ludności
 cywilnej (np. pacyfikacje wsi)
• masowa eksterminacja w obozach
• masowe egzekucje
• tzw. łapanki uliczne
• niewolnicza praca
• wysiedlenia ludności
• celowe burzenie miast, wsi oraz osiedli
• grabież dóbr kulturalnych, majątku i niszczenie skarbów
 kultury narodowej
• wynarodowienie i germanizacja
• prześladowania na tle politycznym, rasowym i
 narodowościowym
Masowe egzekucje
• Elementem polityki terroru okupanta niemieckiego były masowe
 egzekucje, przeprowadzane w większości bez procesu sądowego,
 ze złamaniem prawa międzynarodowego. Egzekucje były metodą
 zastraszania społeczeostwa i osłabienia woli oporu. Oprócz
 celów eksterminacyjnych, służyły wymuszaniu uległości
 społeczeostwa wobec polityki okupanta. Odbywały się
 publicznie w miastach, poza nimi w miejscach odosobnionych, w
 sposób jawny lub potajemny, decyzją niemieckich władz
 administracyjnych i policyjnych.
• Egzekucji dokonywano za czyny "antyniemieckie", w tym za
 ukrywanie Żydów od 1942 roku. Często stosowano, wbrew
 prawu międzynarodowemu, zasadę odpowiedzialności
 zbiorowej. Kara śmierci stosowana była także za pomoc jeocom
 wojennym, partyzantom i zbiegom z obozów niemieckich
Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Pacyfikacje wsi
• Polegały na mordowaniu ludzi na miejscu i paleniu
 zabudowao, połączone były często z innymi formami
 przemocy. W większości wypadków pacyfikacje były
 odwetem za działalnośd ruchu oporu (zwłaszcza za
 zamachy na Niemców dokonane w pobliżu wsi), pomoc
 udzielaną przez mieszkaoców wsi podziemiu
 niepodległościowemu, ukrywanie Żydów i zbiegłych
 jeoców wojennych, nie wywiązywanie się mieszkaoców z
 dostaw obowiązkowych kontyngentów, unikanie wywózek
 na roboty do Rzeszy itp. Akcje pacyfikacyjne, wymierzone
 w ludnośd wsi polskich, były prowadzone przez oddziały SS,
 Wehrmacht, oraz inne niemieckie formacje policyjne.
 Niektóre wsie niszczono przy użyciu artylerii i lotnictwa
Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Łapanki uliczne
Według założeo nazistowskiej polityki rasowej ludnośd słowiaoska
 podbitych terytoriów określana była jako "niższe rasy słowiaoskie –
 podludzie". Ludzie ci jako niepełnowartościowi ludzie mieli wykonywad
 proste prace w służbie rasy panów, do których należeli Germanie. Aby
 osiągnąd ten cel Niemcy postanowili wyeliminowad warstwę
 przywódczą narodu polskiego eliminując ją fizycznie w masowych
 egzekucjach ,a pozostałą ludnośd sprowadzid do roli służby dla Niemców
 uważających się za rasę wyższą. Zgodnie z tą wizją organizowanie
 łapanek w Polsce miało dla nazistów cztery powiązane ze sobą cele:
• Eliminacja osób uznanych jako "wrogowie Rzeszy"- wyłapywanie w celu
 likwidacji przedstawicieli warstw kierowniczych, polskiej inteligencji oraz
 ukrywających się poza gettami Żydów .
• Pozyskiwanie darmowej siły roboczej - wyłapywanie kandydatów do
 pracy przymusowej w głębi Niemiec oraz w obozach koncentracyjnych.
• Walka z ruchem oporu - wyłapywanie członków ruchu oporu
 poszukiwanych listami gooczymi oraz podejrzanymi o taką działalnośd.
• Wysiedlanie ludności polskiej i żydowskiej z terenów wcielonych do
 Rzeszy w celu zwolnienia miejsca dla Niemieckich osadników.
Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Walka cywilna narodu polskiego z
     okupantem niemieckim
• Bojkot zarządzeo okupanta, instytucji rozrywkowych i prasy
 wydawanej przez Niemców, nazywanej „szmatławcami ” lub
 „gadzinówkami”. Większośd ugrupowao konspiracyjnych
 wydawała własne gazetki.
• Mały sabotaż, czyli różne formy propagandy ulicznej, m.in.
 rozwieszanie flag polskich podczas większych świąt, rozlepianie
 karykatur Hitlera i innych przywódców Rzeszy, podłączanie się
 do megafonów ulicznych. Malowano również na murach znak
 Polski Walczącej (kotwice), symbole powolnej pracy (żółwie). W
 małym sabotażu uczestniczyła głównie młodzież z Szarych
 Szeregów.
• Tajne nauczanie - utworzono TAJNĄ ORGANIZACJĘ
 NAUCZYCIELSKĄ, która organizowała szkoły średnie na tajnych
 kompletach, na ogół w prywatnych mieszkaniach. Funkcjonował
 także Uniwersytet Warszawski, Instytut Sztuki Teatralnej, oraz
 Wszechnica Polska.
Walka cywilna narodu polskiego z
    okupantem niemieckim cz.2
• Sabotaż, polegający
 na niszczeniu i
 psuciu narzędzi,
 maszyn, urządzeo
 oraz niszczeniu
 surowców i
 produkcji
 niepełnowartościow
 ych wyrobów.
 Swoistą formą     - Ukrywanie rzeczywistych
 sabotażu była mało  rozmiarów produkcji przez chłopów i
 wydajna praca.
 Symbolem tej akcji  ziemian, dostarczanie Niemcom
 stał się żółw lub   produktów niepełnowartościowych.
 hasło pPp – pracuj  Nielegalny ubój i dostarczanie
 Polaku powoli.
            żywności na „czarnym rynku”.
Walka zbrojna narodu polskiego z okupantem niemieckim
  – prowadzona przez organizacje podziemne np.AK
 • DYWERSJA. Napady zbrojne na transporty wojskowe, zakłady
  przemysłowe, palenie niemieckich magazynów itp.
 • AKCJE LIKWIDACYJNE przeciwko funkcjonariuszom aparatu
  okupanta, konfidentom gestapo, czołom band terrorystycznych
  itp.
 • AKCJE ODBIJANIA TRANSPORTÓW WIĘZIENNYCH np. odbicie pod
  warszawskim Arsenałem Jana Bytnara ( „Rudego” – jednego
  bohaterów powieści Aleksandra Kamioskiego Kamienie na
  szaniec)
 • AKCJE ROZBROJENIOWE żołnierzy i policji niemieckiej w celu
  zdobycia broni.
 • AKCJE NISZCZENIA DOKUMENTÓW w urzędach np. niszczenie
  wykazów ludnościowych, wykazów podatkowych, spisów
  kontyngentowych, kartotek urzędów pracy, zawierających
  nazwiska osób przewidzianych do wywozu do Rzeszy itp.
 • PARTYZANTKA.
Władysław
 Sikorski
Władysław
Raczkiewicz
• Schleswig-Holstein
Szare Szeregi
Aresztowanie profesorów Uniwersytetu
Znak Polski
 walczącej
Zaakceptowany
  wniosek w
   sprawie
 rozstrzelania
polskich oficerów
Generał
Władysław
 Anders
Brama obozu w Oświęcimiu
Drogi do zwycięstwa
Uporządkuj chronologicznie najważniejsze
wydarzenia II wojny światowej w latach 1943 - 1945:
                Alianci wypierają Niemców z Afryki
 1943                   Północnej
                Wojska alianckie lądują na plażach
                     Normandii
                Wojska rosyjskie zdobywają Berlin.
                   Kapitulacja Niemiec.
                Wojska radzieckie pokonują niemieckie w
 1944               bitwie pancernej pod Kurskiem

                Amerykanie zrzucają bomby atomowe na
                Hiroszimę i Nagasaki. Kapitulacja Japonii

                Amerykanie dokonują inwazji na
                      Sycylię
                Wojska radzieckie wypierają Niemców ze
 1945              swojego paostwa , z Polski , Rumunii,
                     Bułgarii, z Węgier
                 Walki na terenie Włoch- Polacy
                zdobywają wzgórze Monte Cassino
Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa
1 de 39

Recomendados

II wojna światowa por
II wojna światowaII wojna światowa
II wojna światowamarekbiesiada
13.5K vistas20 diapositivas
Ii wojna światowa por
Ii wojna światowaIi wojna światowa
Ii wojna światowaMTobi
793 vistas8 diapositivas
2 Wojna śWiatowa por
2 Wojna śWiatowa2 Wojna śWiatowa
2 Wojna śWiatowamaring
1.9K vistas25 diapositivas
Druga wojna światowa por
Druga wojna światowaDruga wojna światowa
Druga wojna światowakatia2056
3.8K vistas21 diapositivas
Polacy na frontach ii wojny światowej por
Polacy na frontach ii wojny światowejPolacy na frontach ii wojny światowej
Polacy na frontach ii wojny światowejPiotr Waśk
7.2K vistas26 diapositivas
Wkład polaków w II wojne światową por
Wkład polaków w II wojne światowąWkład polaków w II wojne światową
Wkład polaków w II wojne światowądaniellachendro
3.4K vistas28 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

2 wojna por
2 wojna2 wojna
2 wojnaGnu EL
446 vistas7 diapositivas
II wojna światowa por
II wojna światowaII wojna światowa
II wojna światowaseneka777
1.2K vistas16 diapositivas
Konferencje wielkiej trójki por
Konferencje wielkiej trójkiKonferencje wielkiej trójki
Konferencje wielkiej trójkiaskrainski
7K vistas19 diapositivas
Kształtowanie się wielkiej koalicji por
Kształtowanie się wielkiej koalicjiKształtowanie się wielkiej koalicji
Kształtowanie się wielkiej koalicjiaskrainski
4.9K vistas11 diapositivas
Hupp 10 por
Hupp 10Hupp 10
Hupp 10p_andora
329 vistas28 diapositivas
Prezentacja niemcy bm por
Prezentacja niemcy bmPrezentacja niemcy bm
Prezentacja niemcy bmmg1knurow
2.8K vistas4 diapositivas

La actualidad más candente(20)

2 wojna por Gnu EL
2 wojna2 wojna
2 wojna
Gnu EL446 vistas
II wojna światowa por seneka777
II wojna światowaII wojna światowa
II wojna światowa
seneka7771.2K vistas
Konferencje wielkiej trójki por askrainski
Konferencje wielkiej trójkiKonferencje wielkiej trójki
Konferencje wielkiej trójki
askrainski7K vistas
Kształtowanie się wielkiej koalicji por askrainski
Kształtowanie się wielkiej koalicjiKształtowanie się wielkiej koalicji
Kształtowanie się wielkiej koalicji
askrainski4.9K vistas
Hupp 10 por p_andora
Hupp 10Hupp 10
Hupp 10
p_andora329 vistas
Prezentacja niemcy bm por mg1knurow
Prezentacja niemcy bmPrezentacja niemcy bm
Prezentacja niemcy bm
mg1knurow2.8K vistas
Zakończenie II wojny światowej - konferencje wielkiej trójki por Malina-S
Zakończenie II wojny światowej - konferencje wielkiej trójkiZakończenie II wojny światowej - konferencje wielkiej trójki
Zakończenie II wojny światowej - konferencje wielkiej trójki
Malina-S13.9K vistas
Wojna obronna polski 1939 por annaszsp9
Wojna obronna polski 1939Wojna obronna polski 1939
Wojna obronna polski 1939
annaszsp94K vistas
Wojna obronna 1939 w Polsce por Anna Sz.
Wojna obronna 1939 w PolsceWojna obronna 1939 w Polsce
Wojna obronna 1939 w Polsce
Anna Sz.4.4K vistas
Kryzys w polityce miedzynarodowej w l. 60 por Jakub Leśniewski
Kryzys w polityce miedzynarodowej w l. 60Kryzys w polityce miedzynarodowej w l. 60
Kryzys w polityce miedzynarodowej w l. 60
Jakub Leśniewski939 vistas
Polacy w walce z okupantem por Agula Kursa
Polacy w walce z okupantem Polacy w walce z okupantem
Polacy w walce z okupantem
Agula Kursa1.7K vistas
Wojna obronna Polski 1939 por Anna Sz.
Wojna obronna Polski 1939Wojna obronna Polski 1939
Wojna obronna Polski 1939
Anna Sz.316 vistas
Szymon P. bitwy Napoleona Bonaparte por Marcin Paks
Szymon P. bitwy Napoleona BonaparteSzymon P. bitwy Napoleona Bonaparte
Szymon P. bitwy Napoleona Bonaparte
Marcin Paks2.3K vistas
Jakub a. Kampanie Napoleona por Marcin Paks
Jakub a. Kampanie NapoleonaJakub a. Kampanie Napoleona
Jakub a. Kampanie Napoleona
Marcin Paks2.5K vistas
Konrad R. Podboje Napoleona por Marcin Paks
Konrad R. Podboje NapoleonaKonrad R. Podboje Napoleona
Konrad R. Podboje Napoleona
Marcin Paks4K vistas
Napoleon a sprawa polska por janek
Napoleon a sprawa polskaNapoleon a sprawa polska
Napoleon a sprawa polska
janek4.3K vistas
Ho Chi Minh. Wietnamski Gomułka i jego nacjonalkomunizm por Natalia Julia Nowak
Ho Chi Minh. Wietnamski Gomułka i jego nacjonalkomunizmHo Chi Minh. Wietnamski Gomułka i jego nacjonalkomunizm
Ho Chi Minh. Wietnamski Gomułka i jego nacjonalkomunizm
Natalia Julia Nowak113 vistas
Historia polski (1914–1918) por Teo Krawczyk
Historia polski (1914–1918)Historia polski (1914–1918)
Historia polski (1914–1918)
Teo Krawczyk2.4K vistas
Walka o granice por gblonska
Walka o graniceWalka o granice
Walka o granice
gblonska1.1K vistas
Historia niemiec bs por mg1knurow
Historia niemiec bsHistoria niemiec bs
Historia niemiec bs
mg1knurow813 vistas

Similar a Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

ii-wojna-swiatowa-prezentacja-a-swoboda-1488192735.ppt por
ii-wojna-swiatowa-prezentacja-a-swoboda-1488192735.pptii-wojna-swiatowa-prezentacja-a-swoboda-1488192735.ppt
ii-wojna-swiatowa-prezentacja-a-swoboda-1488192735.pptgrzerzorz
18 vistas24 diapositivas
Obozy zagłady podczas II wojny światowej por
Obozy zagłady podczas II wojny światowejObozy zagłady podczas II wojny światowej
Obozy zagłady podczas II wojny światowejszeszelka
5.8K vistas21 diapositivas
Wywóz Polaków na Syberię por
Wywóz Polaków na SyberięWywóz Polaków na Syberię
Wywóz Polaków na Syberięannaszsp9
881 vistas15 diapositivas
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach por
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasachPolacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasachdjmauritius
599 vistas14 diapositivas
ii_wojna_swiatowa.ppt por
ii_wojna_swiatowa.pptii_wojna_swiatowa.ppt
ii_wojna_swiatowa.pptAdamJaskulski
25 vistas44 diapositivas
Stefan Starzyński por
Stefan Starzyński Stefan Starzyński
Stefan Starzyński Anna Sz.
689 vistas10 diapositivas

Similar a Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa(20)

ii-wojna-swiatowa-prezentacja-a-swoboda-1488192735.ppt por grzerzorz
ii-wojna-swiatowa-prezentacja-a-swoboda-1488192735.pptii-wojna-swiatowa-prezentacja-a-swoboda-1488192735.ppt
ii-wojna-swiatowa-prezentacja-a-swoboda-1488192735.ppt
grzerzorz18 vistas
Obozy zagłady podczas II wojny światowej por szeszelka
Obozy zagłady podczas II wojny światowejObozy zagłady podczas II wojny światowej
Obozy zagłady podczas II wojny światowej
szeszelka5.8K vistas
Wywóz Polaków na Syberię por annaszsp9
Wywóz Polaków na SyberięWywóz Polaków na Syberię
Wywóz Polaków na Syberię
annaszsp9881 vistas
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach por djmauritius
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasachPolacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
djmauritius599 vistas
Stefan Starzyński por Anna Sz.
Stefan Starzyński Stefan Starzyński
Stefan Starzyński
Anna Sz.689 vistas
Ania Karolewicz por marzen
Ania KarolewiczAnia Karolewicz
Ania Karolewicz
marzen961 vistas
Jan paweł por filipm13
Jan pawełJan paweł
Jan paweł
filipm13541 vistas
Pokolenie Kolumbów por rakso332
Pokolenie KolumbówPokolenie Kolumbów
Pokolenie Kolumbów
rakso3326.9K vistas
Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gif por rakso332
Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 GifPokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gif
Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gif
rakso3326.1K vistas
Katyń por rakso332
KatyńKatyń
Katyń
rakso3324.3K vistas
Ruch oporu na ziemiach polskich por gblonska
Ruch oporu na ziemiach polskichRuch oporu na ziemiach polskich
Ruch oporu na ziemiach polskich
gblonska1.8K vistas
Ak strona internetowa !!! por danutaminta
Ak strona internetowa !!!Ak strona internetowa !!!
Ak strona internetowa !!!
danutaminta1.6K vistas
Polityka okupacyjna niemiec por AnnaBrak
Polityka okupacyjna niemiecPolityka okupacyjna niemiec
Polityka okupacyjna niemiec
AnnaBrak533 vistas
Polityka okupacyjna niemiec por AnnaBrak
Polityka okupacyjna niemiecPolityka okupacyjna niemiec
Polityka okupacyjna niemiec
AnnaBrak503 vistas
Powstanie Warszawskie oczami 12 letniego cywila por pzgomaz
Powstanie Warszawskie oczami 12 letniego cywilaPowstanie Warszawskie oczami 12 letniego cywila
Powstanie Warszawskie oczami 12 letniego cywila
pzgomaz3.2K vistas

Początek ii wojny światowej ,polska w latach ii wojny światowej oraz drogi do zwycięstwa

 • 1. Początek II wojny światowej
 • 2. Uporządkuj chronologicznie następujące wydarzenia , które miały miejsce w czasie II wojny światowej: Niemcy zajmują Norwegię i Danię 1. IX .1939 Atak Niemiec na Holandię, Belgię i IV.1940 Luksemburg V.1940 Atak Niemiec na Polskę Niemcy rozpoczynają V-VI.1940 bombardowanie W.Brytanii VII.1940 Niemcy podbijają Francję Atak Japonii na amerykaoską bazę 22.VI.1941 Pearl Harbor 7.XII.1941 Atak Niemiec na ZSRR VII.1942 – II.1943 Bitwa pod Stalingradem
 • 3. Dokoocz zdania: • Sojusz wojskowy ,do • paostwa „osi” którego w czasie II wojny światowej należały (Berlin , Rzym , Niemcy , Włochy i Tokio) Japonia miał nazwę… • Przeciwny mu sojusz • alianci wojskowy , do którego należały :Polska, W.Brytania, ZSRR, USA i częściowo Francja nosił nazwę…
 • 4. Dokoocz zdania: • Niemiecka maszyna • enigma szyfrująca, której kod złamali polscy i brytyjscy matematycy to… • Niemiecki plan zagłady • holocaust całego narodu żydowskiego realizowany w czasie II wojny światowej to…
 • 5. Polska w latach II wojny światowej
 • 6. Uporządkuj chronologicznie najważniejsze wydarzenia dotyczące ataku Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939 roku: Polski rząd przekracza granicę z 1. IX .1939 Rumunią 3.IX.1939 Kapitulacja Warszawy 1-7.IX.1939 Atak Niemiec na Polskę Kapitulacja Polaków w bitwie pod 17.IX.1939 Kockiem 17/18.IX.1939 Kapitulacja Polaków na Helu 27.IX.1939 Obrona Westerplatte Francja i W.Brytania wypowiadają 2.X.1939 wojnę Niemcom 5.X.1939 Atak ZSRR na Polskę
 • 7. Dokoocz zdania: • Niemiecki pancernik, • Schleswig Holstein który 1.IX.1939 roku rozpoczął bombardowanie Westerplatte… • Największa bitwa, którą • Bzurą stoczyły wojska polskie z niemieckimi we wrześniu 1939 odbyła się nad rzeką…
 • 8. Dokoocz zdania: • Paostwo, w którym • Francja działał początkowo w czasie II wojny światowej polski rząd emigracyjny to… • Pierwszym premierem • Władysław Sikorski polskiego rządu na emigracji został…
 • 9. Dokoocz zdania: • Po klęsce Francji • Wielkiej Brytanii emigracyjny rząd polski przeniósł się do… • Prezydentem Polski na • Władysław emigracji został na Raczkiewicz początku II wojny światowej…
 • 10. Dokoocz zdania: • Najważniejszym • zorganizowanie zadaniem polskiego polskiej armii rządu na emigracji było… • Najważniejsza polska • Armia Krajowa wojskowa organizacja podziemna II wojny światowej to…
 • 11. Dokoocz zdania: • Związek Harcerstwa • Szare Szeregi Polskiego działający w czasie II wojny światowej przyjął nazwę … • W ramach • profesorów prześladowania polskiej inteligencji hitlerowcy na Uniwersytetu początku wojny Jagiellooskiego aresztowali i wtrącili do obozu koncentracyjnego…
 • 12. Dokoocz zdania: • Polacy pod okupacją • mały sabotaż niemiecką pisali na murach hasła antyhitlerowskie i ośmieszali jego zarządzenia. Działanie takie to… • Miejscowośd , w której na • Katyo rozkaz Stalina od wiosny do jesieni 1940 roku rozstrzelano bez sądu ponad 25 tysięcy polskich oficerów…
 • 13. Dokoocz zdania: • Do czasu odkrycia • generał Władysław zbrodni katyoskiej Anders polski rząd emigracyjny współpracował z ZSRR i utworzył na jego terenie armię, którą dowodził… • Największy, stworzony • Oświęcimiu przez Niemców, obóz koncentracyjny znajdował się w…
 • 14. Zbrodnie niemieckie w Polsce (1939- 1945) • morderstwa dokonywane na jeocach wojennych i ludności cywilnej (np. pacyfikacje wsi) • masowa eksterminacja w obozach • masowe egzekucje • tzw. łapanki uliczne • niewolnicza praca • wysiedlenia ludności • celowe burzenie miast, wsi oraz osiedli • grabież dóbr kulturalnych, majątku i niszczenie skarbów kultury narodowej • wynarodowienie i germanizacja • prześladowania na tle politycznym, rasowym i narodowościowym
 • 15. Masowe egzekucje • Elementem polityki terroru okupanta niemieckiego były masowe egzekucje, przeprowadzane w większości bez procesu sądowego, ze złamaniem prawa międzynarodowego. Egzekucje były metodą zastraszania społeczeostwa i osłabienia woli oporu. Oprócz celów eksterminacyjnych, służyły wymuszaniu uległości społeczeostwa wobec polityki okupanta. Odbywały się publicznie w miastach, poza nimi w miejscach odosobnionych, w sposób jawny lub potajemny, decyzją niemieckich władz administracyjnych i policyjnych. • Egzekucji dokonywano za czyny "antyniemieckie", w tym za ukrywanie Żydów od 1942 roku. Często stosowano, wbrew prawu międzynarodowemu, zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Kara śmierci stosowana była także za pomoc jeocom wojennym, partyzantom i zbiegom z obozów niemieckich
 • 17. Pacyfikacje wsi • Polegały na mordowaniu ludzi na miejscu i paleniu zabudowao, połączone były często z innymi formami przemocy. W większości wypadków pacyfikacje były odwetem za działalnośd ruchu oporu (zwłaszcza za zamachy na Niemców dokonane w pobliżu wsi), pomoc udzielaną przez mieszkaoców wsi podziemiu niepodległościowemu, ukrywanie Żydów i zbiegłych jeoców wojennych, nie wywiązywanie się mieszkaoców z dostaw obowiązkowych kontyngentów, unikanie wywózek na roboty do Rzeszy itp. Akcje pacyfikacyjne, wymierzone w ludnośd wsi polskich, były prowadzone przez oddziały SS, Wehrmacht, oraz inne niemieckie formacje policyjne. Niektóre wsie niszczono przy użyciu artylerii i lotnictwa
 • 19. Łapanki uliczne Według założeo nazistowskiej polityki rasowej ludnośd słowiaoska podbitych terytoriów określana była jako "niższe rasy słowiaoskie – podludzie". Ludzie ci jako niepełnowartościowi ludzie mieli wykonywad proste prace w służbie rasy panów, do których należeli Germanie. Aby osiągnąd ten cel Niemcy postanowili wyeliminowad warstwę przywódczą narodu polskiego eliminując ją fizycznie w masowych egzekucjach ,a pozostałą ludnośd sprowadzid do roli służby dla Niemców uważających się za rasę wyższą. Zgodnie z tą wizją organizowanie łapanek w Polsce miało dla nazistów cztery powiązane ze sobą cele: • Eliminacja osób uznanych jako "wrogowie Rzeszy"- wyłapywanie w celu likwidacji przedstawicieli warstw kierowniczych, polskiej inteligencji oraz ukrywających się poza gettami Żydów . • Pozyskiwanie darmowej siły roboczej - wyłapywanie kandydatów do pracy przymusowej w głębi Niemiec oraz w obozach koncentracyjnych. • Walka z ruchem oporu - wyłapywanie członków ruchu oporu poszukiwanych listami gooczymi oraz podejrzanymi o taką działalnośd. • Wysiedlanie ludności polskiej i żydowskiej z terenów wcielonych do Rzeszy w celu zwolnienia miejsca dla Niemieckich osadników.
 • 21. Walka cywilna narodu polskiego z okupantem niemieckim • Bojkot zarządzeo okupanta, instytucji rozrywkowych i prasy wydawanej przez Niemców, nazywanej „szmatławcami ” lub „gadzinówkami”. Większośd ugrupowao konspiracyjnych wydawała własne gazetki. • Mały sabotaż, czyli różne formy propagandy ulicznej, m.in. rozwieszanie flag polskich podczas większych świąt, rozlepianie karykatur Hitlera i innych przywódców Rzeszy, podłączanie się do megafonów ulicznych. Malowano również na murach znak Polski Walczącej (kotwice), symbole powolnej pracy (żółwie). W małym sabotażu uczestniczyła głównie młodzież z Szarych Szeregów. • Tajne nauczanie - utworzono TAJNĄ ORGANIZACJĘ NAUCZYCIELSKĄ, która organizowała szkoły średnie na tajnych kompletach, na ogół w prywatnych mieszkaniach. Funkcjonował także Uniwersytet Warszawski, Instytut Sztuki Teatralnej, oraz Wszechnica Polska.
 • 22. Walka cywilna narodu polskiego z okupantem niemieckim cz.2 • Sabotaż, polegający na niszczeniu i psuciu narzędzi, maszyn, urządzeo oraz niszczeniu surowców i produkcji niepełnowartościow ych wyrobów. Swoistą formą - Ukrywanie rzeczywistych sabotażu była mało rozmiarów produkcji przez chłopów i wydajna praca. Symbolem tej akcji ziemian, dostarczanie Niemcom stał się żółw lub produktów niepełnowartościowych. hasło pPp – pracuj Nielegalny ubój i dostarczanie Polaku powoli. żywności na „czarnym rynku”.
 • 23. Walka zbrojna narodu polskiego z okupantem niemieckim – prowadzona przez organizacje podziemne np.AK • DYWERSJA. Napady zbrojne na transporty wojskowe, zakłady przemysłowe, palenie niemieckich magazynów itp. • AKCJE LIKWIDACYJNE przeciwko funkcjonariuszom aparatu okupanta, konfidentom gestapo, czołom band terrorystycznych itp. • AKCJE ODBIJANIA TRANSPORTÓW WIĘZIENNYCH np. odbicie pod warszawskim Arsenałem Jana Bytnara ( „Rudego” – jednego bohaterów powieści Aleksandra Kamioskiego Kamienie na szaniec) • AKCJE ROZBROJENIOWE żołnierzy i policji niemieckiej w celu zdobycia broni. • AKCJE NISZCZENIA DOKUMENTÓW w urzędach np. niszczenie wykazów ludnościowych, wykazów podatkowych, spisów kontyngentowych, kartotek urzędów pracy, zawierających nazwiska osób przewidzianych do wywozu do Rzeszy itp. • PARTYZANTKA.
 • 30. Zaakceptowany wniosek w sprawie rozstrzelania polskich oficerów
 • 32. Brama obozu w Oświęcimiu
 • 34. Uporządkuj chronologicznie najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w latach 1943 - 1945: Alianci wypierają Niemców z Afryki 1943 Północnej Wojska alianckie lądują na plażach Normandii Wojska rosyjskie zdobywają Berlin. Kapitulacja Niemiec. Wojska radzieckie pokonują niemieckie w 1944 bitwie pancernej pod Kurskiem Amerykanie zrzucają bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki. Kapitulacja Japonii Amerykanie dokonują inwazji na Sycylię Wojska radzieckie wypierają Niemców ze 1945 swojego paostwa , z Polski , Rumunii, Bułgarii, z Węgier Walki na terenie Włoch- Polacy zdobywają wzgórze Monte Cassino