Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
_PRLìI El<T
LENDAZQYTETARI Ạ __ `:`“ửĩĨT-:Ế
TEMA :PERGJEGJESITE QE 1<ANE C
PRODHUESIT,0FRUESIT,FURNIZUESIT I<UR OFROJNE
...
p_-vg ` ø-ìμ

`u .L` IVÌỈẦV lv' PlẦj-P,‹f`ị Ỉ“l.ì`3ííll ,lỈ"PI`_ỆỳIĨ.lv'.x`ẵl F&F:Ỷl'ỈF “:l`Ị .lŕ ,l“" I.»l lí Pllv'

 

...
- J " z .›
'.".'~"-." r .-

  
 

r":_;v'?.Iv vc x_.71---vu I_ '_._ ,_ _ ị` ẩu( _ n _1 s
ỡsâẫầŕøsâawẳầẵằŕv từ-=ẽ=L

 ...
I Ỉị'_l ,lv',k'ẵllé. j`.l_`”'ě_IẶ:Ị; .lr'.&';ỆlìE` a,',IẶlỀF.';Ệl* ,l,›,l'°' 1Ịŕ"'íElv'.`5Ệl= Ế :1j_lẾỂ;"'lỆIị;.lề"vI* `ỉầ...
*!_Ỉ*!_Ề,.`Ĩịịí.,íe 'Jị,lỀelịl aỀặ^ỂlỀ#ì}ỆUPl.†“ẨlỀẾ` ee ,Ề;`*l,í*,,lu.'1í.í í.,Ì.,irỀlỀỸ`Pl_Ĩ'*"Y'*` íĨẾ` ĩ'ŕ'ềỂz;i Ề,V‹`...
.I Vĩlìlìŕçrỹĩl

øN ŕe Ẹ~ LÁ; E “ FaẨaPRẵỈPĨ“ `ỉ_PXẤeĨeF”_Ĩ  Ấ ì`Ĩ- <*=; :ạ

H p r aa n n .. 

ẩLl E' ri F ,í.›X~i,í F'í ...
R  PEI IR E  

R)TE MBAJNE PRODUICTIN NE I<USHTE TE

ERSHTATSHME _`a

 )TE DORZOJNE MALLRA TE C g 
E Q `

<ONTROLLUAR DH...
PERG ỂEG EỆỈTE E ỆĨjĨỈTEẾỈE

 

1)TE FURNIZOHEN ME MALLRA TE SIGURT

z)TE INFORMOJNE I<ONSUMATORIN PER CDO
PARREGULLSI MBI...
}ÍY'ẢjEEIv ữ.Ề'v..`íỆ *ịĩ "[xíA`ỈlE ỸIẨ.F/[ Ế._PĨ'(P ỀF*‹' .ÍÍĨ.† ẳí ĨĨ JỈFỊỆỈPẪ

xỹầ

ỊRỈỊRL. Rịlỉ Ĩỉịỉị ỉịỉ ĨR ỉỉỉỉ ỊỊĨ
...
ik/1(Ĩl'Ặ'ãỉt,ịFỉ:ỉ:ịkỂĨlh{ĨlF7ẳầ7ẫvI ELĨ;iễíị;Ỹi`ĨĨ‹Ĩì1ÌEĨEl'ŕ` ‹e`Ệíe`Líe,l“r* ,,ĨP.Ẩ,Ìía,PĩF.VẦÌỂ.PkI..ỹ

Ỉ,ỶỸ^ỀĨ,Ĩl`E[...
lrí' `» kl lr‹ u` N›vA.^P“'^ lề *v 1 `” †.,Ỉ ”' Ir~
l,Ạ,` ĨFVẤJ " lý ',Fì ỊẦEf` FVẤJÌỊ V tl ,`L ,+vẤ, "l_ v`í,
 'lrì` g...
PUNOIZ
VERỘNII<A I<0CIBELLI
DENADA LII<A
EILIRETA HỘXHA

ALGER CENŨLLI

MEGI POTŨMI

SỘNJA SEIDŨLLARI
TEA SPIRỘLLARI
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

PERGJEGJESITE E PRODHUESIT,FURNIZUESIT,KONSUMATORIT PER PRODUKTET

518 visualizaciones

Publicado el

QYTETARI

Publicado en: Alimentación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

PERGJEGJESITE E PRODHUESIT,FURNIZUESIT,KONSUMATORIT PER PRODUKTET

 1. 1. _PRLìI El<T LENDAZQYTETARI Ạ __ `:`“ửĩĨT-:Ế TEMA :PERGJEGJESITE QE 1<ANE C PRODHUESIT,0FRUESIT,FURNIZUESIT I<UR OFROJNE NE TREG NJE PRODUI<T OSE SHERBIM. LìBIEl<TlVAT: 1)PERSH[<RIMI I I<ERI<ESAVE I<RYESORE TE LIGJIT PER 1<0NSUMATORIN. 2)TE ANALIZOJE PERGIEGJESITE DHE DETYRIMET E DY PALEVE. g)TE 1<RAHASOJME TE DREJTAT E I<0NSUMAT ME PERGJEGJESITE E PRODHUESIT. .p>TE DIS1<UTOJME NE LIDHJE ME VEPRIMAT I<0NI<RETE PER MBROJTJEN E TE DREJTAVE T I<0NSUMATORIT
 2. 2. p_-vg ` ø-ìμ `u .L` IVÌỈẦV lv' PlẦj-P,‹f`ị Ỉ“l.ì`3ííll ,lỈ"PI`_ỆỳIĨ.lv'.x`ẵl F&F:Ỷl'ỈF “:l`Ị .lŕ ,l“" I.»l lí Pllv' `.IĨ.v. i".lĨF Ỹĩv' Ĩrểtzụ .ỈRỂIPF =ỈP [ẵ#*Ĩ†'[IẾẵ`Ê“:I° Ê Ĩ."'v”"-'“.I" Ĩ`VR,,IỈỈ› 5ĨV“*" Ề:` lĨEk'1 kỂI5Ĩ` l"'l` A ợ,ø 1 ì "' I^'ỊllỊÍL""lƠI Ị Ị" vh'-I=' " iív""*r*1'* Ịv*' ' W ~z› ' *ìvir * μb “ " 1.2, .lŕ.'μ` ỀFTJÍỈI .rử ~:I_ .Ir íIrỆ,í `..,ER:I,,k“i, I` 1; ,,IJí rẳ ,l,r' I`.IÍ.ì._E,.._lí ,La ĩrl_ IElĨ_l Elvktμ ' V `F' ~" l`hĨ ' ní Hn '” ` Ii Ị ”' "= ì' Ị Ỳ!LìỊ“ Ị ' `Ị "FEIT lĨr'Elv“.`,Iĩ ,l. IvỆR _lí_ l`.ì`.a' v!t,:1ịI›n. IEI `.IÍ[v' ẫ¶RlI`.lvỆ ar Ilr 1 I 1 1 ' “ Ị " ` “'*' " 'Q Ầ" iti Ị ỂL "Ị EAv'“ I "“"v" l'Ể `V“ĩn í' "Ị 1 Ị 1" IR.I`. E. `.Ỷ`Iv .l. Ề"lĩL.?1.. t`Etl.`l v.k'zIl.v `. l` Ì. `I)i“ ỀẦ4' Ilrlø 1' .Tμ lí.v `tI .lv P l` l»`1 _lí IPIÍ ;lE“" Iìl'.l,E,=.Ầ"ølv'*R ; I`P,rL,lí.iỀl“ lvl/&"¶v.ì`. ịlỈ" I`P.l,ÍL,l .Kv'.K.`;Ỉ; r'* ỸE.V'.'““:lEjEb`ỉ;I~ l_`ríỊ ,F~Ể'i Ịę4Ỉ` ý'V"V,;ỂĨ4l`.lề.`ẵỊÌ Ỹl,íLV,lẾ ể`aẵø7,lẨIỸ_` ,EỊ`u.ẸR`: l;E”"ÍRlề.R."Ệ..Eì" 1;' ,Ề;` l,í7,lh“í EìjỆÍỊtR`:IịĨE 1,"'A W:jE_lì:ẽ H` lề '..;ì :'.:Ỷ I"“'^l' :‹v".ị mŕ lY°` 'ìŕ'P,t'.'.fY”.ẽR Fị`i` ịl"' IỊlỀl`.lv',K'ỉ› ,l'r'R I`.Pẫ1 l°` ,l“' Iịl .lỀ.5Ĩv".".. ỈRl` I ' 1 'r'l- V il- -'l- Ịr;v IL V" 'IA' `Ị~ll`v'Ị' ` Ấ `A`**A r`:'1ìJ III Ềỉv '..ìị:I 1:' v'.&`. l`.v" u?:íl`.I lv' °'ĨẦl.Ỉv.“J[6TJ`lvẾÍ ẠIÍLIV .Ịv .v A lE.::_l` 1_ _l` II* :,J .._I,Ỉ_ìề Hà ,,l,lỂ` `,K"`.I_I_h,Ềgẽ Ê v:ỵ~ỂỊ .l,l,Ề,êẺ .fr ,IP!,,íJ_l Ií.l:μ_,lề .lẽì v R ["". P” L.-P V Iềị*f@.j“lẽị@,j`l'ẽF:;Ệl`:ề ' Ỉ_lỸỈll 'tề V-_j`Ệ,IV.ĨP_lề t;~ lEVPýL'¶ ' EịR`:lí: lị"P` ềK`:.ỂE_;:ềR >V'Ể' l_ŕ'ì
 3. 3. - J " z .› '.".'~"-." r .- r":_;v'?.Iv vc x_.71---vu I_ '_._ ,_ _ ị` ẩu( _ n _1 s ỡsâẫầŕøsâawẳầẵằŕv từ-=ẽ=L TE DREI ỊAT E KŨNSUMATŨRIT: e drejtat baze te 1‹Onsu1natOreVe jane: A Í ) e drejta e mqrojtjes se shendetìt, mjedìsit dhe Sìgurìse Se jetes ) e drejta e mbrojtjes Se Ỉnteresave e1<OnOIr1Ỉ1‹e; "Ể'Ĩ ) e drejta e anldnìỉt; Ệ e drejta per demshperblim; fụ .ẳỉ "ỉl ) e drejta e edu1‹ỈIr1Ỉt; Ệẵ h) e drejta e njoftìlĩlìt; ” .Ể ) e drejta e perdorìrrlìt te Sherbìrneve pub1Ỉ1‹e; ) e drejta e mbrojtjes Iígjore; 1 e drejta e Organjzìnĩìt ne shoqata Ose bashkirne per mbrojtj en Ỉnteresave te konsumatorìt dhe e drejta e perfaqesìnĩìt ne ỉ Ữ A rganet e tyre Vendỉrnmarrese. ã
 4. 4. I Ỉị'_l ,lv',k'ẵllé. j`.l_`”'ě_IẶ:Ị; .lr'.&';ỆlìE` a,',IẶlỀF.';Ệl* ,l,›,l'°' 1Ịŕ"'íElv'.`5Ệl= Ế :1j_lẾỂ;"'lỆIị;.lề"vI* `ỉầI,í,lv' ěR:v' x›'r`íE'v`”"”.iR'PI'r Ế# “la .I`lJl`E íPlề` ””'“`,-“ v'I"ĨE`Ĩr'Ềí" '7'l"llIv'.“"-` Ĩlịýlv' ấlÍL7l"!'r'ỶýllIỈỆ"Ỉ_l" “EIF :lỶ!,;-".`.lỊ-“"`-L Ỹ'FỆí' ỀỊFỀĨEÍP ~':IÊ" `,Ì`,Iíỳ7[v".ì 'Iv' ỈỂẵ'°Ể.V['° t` .y r .L ' I_V'VỸ"_ k?*'vk“ẵ,ỹ ; ' Lv iẳ `r`-' L ' 1' bif Lil' 'n' LÍ ' P ill 'p J›- ' E.'*I"“"'~lE..*Ê ls'1.lỀ`v“ę êử ki'-.llìIĩ, ,IÊE RĨÍIIF'Ế` , Iâẳ” Iêắ lề, ` :~.“-E'.IP lê. VF?I.'°l.II`.lẾỀ` , J J 1 .`-lỀ;v".í,JlĩỈ Ỉllíý ` PERP 'Ĩ lv'E'íí..lỈí ỈEl,IíỈ , Ì A › ^ - =L 'v '^'. " ›. .-‹.u‹ -..Iv Ị'Fv'JỊ'liỂỊ K A,,lv°Ể2μ`Ij,,l'°".í írI'°”Ề_f ,;_l 1 IĨE.l, `,I,í,lể` ,,,I_I,Ĩ"°*Ểj._.,Il P?.ỊlĨ.[r*P` .`¶_, Al_ŕLr ,VXrỂ_f ._XrỆ,r" I 1, ,l_,_ rP EE_.,.*4lvỂr Iv L.-;“ lầ# ,IêE“' .l` ]"'l El`l'Ị "P ' 'J `Jị' '*l'*'l`> * '“`μL*JI'rỊ"Ị 'L*Ị"v "-v'V J`Ị [x`:I'."`lỀ.V.v'Ễĩ'Fẫí[_,_,[`*Ií v' h`lÍ['°ỂF'Ỷl,ÌỈ`l.I. .Iv'!“'.ls`1J,I,.rr .v `.lÍl'Ểl tẵlí gổ! Rllr' .lv,K“5,Ií vủ ` L j._IỆlí. ,ỉ;E1ịE.IíEE.,'r" J,l,ílIg, r' °,lv'Ẻ_ị*“`r l`:J “"vIề“"'”l'~,K` sẽ :1'lềE“””“lìli l'I`ĩ. 1>'.`bP1ỊIJlỈ I`Ií I`Ií ề ;IềỂμF'b'Ĩ`PlĨ”lề,'iĨl`” É; lEl`í°r' JlÌ'.l'H.&“: l L `Ị `I'r'Ị"'-Ị :líỊ`HỊ *ỊiỸ'lĨ""'Ĩ'J ""I 'I "L'Ị 'ỹ'DvỊ"L'1v"'ỊẢDtJỊVl v'!Kv'!"`í.,l v .l`:l,lJI v i.v :1ỶlvÉ' ll IEI .l.l :ęllI.“=lx `,lÍ["ẫÍ lvf* lII.R.lvĨív .Ĩ'ỂỸ'ỵ
 5. 5. *!_Ỉ*!_Ề,.`Ĩịịí.,íe 'Jị,lỀelịl aỀặ^ỂlỀ#ì}ỆUPl.†“ẨlỀẾ` ee ,Ề;`*l,í*,,lu.'1í.í í.,Ì.,irỀlỀỸ`Pl_Ĩ'*"Y'*` íĨẾ` ĩ'ŕ'ềỂz;i Ề,V‹` .Ễ`Eỉl,Ỉ,. E Ềl^l ỂỈỀ,Í7`Iý Ij`Ịê!^r `ÍíjLP [ee Ềẽ` J ỈEIÍỂìrỂẵ_ĨĨElí,EỀIøĨỂfIỶ. IỆ`51iằIÌTrẸ` IềE,'r'tĨk‹Ĩl_'r'ĩEl,í:,ì:Ll`í `ĩ.“r` í:j:.k?:ị_løỈ:ỉi^r `e›:‹e` `F.ẽ` rfỉ_íLÍ.,lF!,r'LílĩEJ:J:.lỉIỀ. .. `v`^_í^ừ!r'es:Ệf í;'eeaI1 PN _ỀỊỀ!Ỹ'_ỀỊ'ŕSĩẾPV/P` “ñê” ị” I°ŕỀ`ỈỊ“g'I'1i:ÌỀỂILỂ_IỊ`ẵ,[LỈ.IỉỊEỊỆE_lỀ` "ĩ.e` Í-cỊI,`[.Ĩ..Í`ỉ:IỂfAỸ` :fee 'e`Iị..ií=..l,ĨẵlIĨf *.í ìLe,l'r ””A` qlì* ỊỊ'lL* l"'v* Ầ“^ L* Ị L* ỊỈĂ "'* Ấ '* Ịì'i'“ ` ^'L* ll "v* A 'i'rỊ ”Ị` ítì Ă Ăn `Ầik^'Ị qll' ì Ị' Ề4lJ.,lỀz,Ỹ I* lẪJ,Ịe,I,IĨ [E ĨỀẾJ ịiñdir ,..,l`Ỹ` [F l'Ĩụ,Ĩ [F Ỉ[.ÌĨ,J JFỀ` ỷÍ>>`.'ỳiỀ ,Ỹ,Ĩ` ỀỆầ,Í.Ễ,Ạ, i:I[ ỂỀĨ,“Ậ ,Ĩ,Ũ,`,Ề`. ặ ,ỈỊ 7ñ`.[ị` 1 . A le1ẹịìtịlệ;.Ềíậlt*:Ịlí*lj:eJlIÌ ÍĨ._l*` ,ỂIỊIIỊỊ `ĩí.Ỷ:..lẽ^ íÍ..lề` .Ề;ĩịI:iÌ'_IỀeìỶ ề` e`F:!lẽ.,'r”-í`:L,. ịịIẳỆaỈ`Y7ềĨ" ~ỀlF`v`”Ỹ'Ế` "F.ê ›ềỊ_rfề .`:í“* ỀỊ.íịỉầI_rFề1 JÍ,lỀ` Ịlỉí,Ề;ể!j*J1 `r.,` øỀ;vf`;`íỊ”Íếe“l Ĩ*,lầ!í*j-1,, `ỂiÍ,Ịl,ỀẫlỀ` "yá,k.ỀE,rrỂễ¶[,ẮiỀ[ấỊrç “ớ,,ì“ệ!í”lẽ,í*,IỈíĩêì^ĩ ỉ ỉ,leE',r IK* ›:1Ĩ:,I `r;,íì,ì:,lềĩ ` ne?1ỈeỊ"`.r,í”._ltaÍ`ỉ‹“:IE°r"Ĩì'eeị^í `v*í .ìa,[,ŕ;ÍĨ_le`;^r:ềí;'r'ẽ: ,Ẻ;‹Ỉl.íl:.IỀ I'tì`r:ềE,r'^ñ' R rạ`I“`í:v`:í,í:..líĨEr`:I,'r'lĨì't`.`ĩ V'-'.íỊ[ịμF'*Pl›ỊlíỄr`:Ĩ°Ĩ,†VÍ,l'ỀL. `F.e` ỊIỀ!EÌ"ĩýỈỀt!EỀịỶ°ịíỊÊẵI,ĨỶỀl j:._l't` `vIẽE,í*.,l‹Ìì'ŕ`.`r e` '.í .ĩ 'r'N” lị lỆEvỂI.íĨ.L. ‹:1`í:Ểl,í“_l‹aỈẳP:ĩ”;`r'lĨi'ee;^í .í”..l‹a`ịì'cỆe'r'.øẺ;‹Ĩ lj:j:,IỀ l'ŕ`;`í:v`:Iŕ;'r'eT. 1 Ì EejỆr`vIâ!,Eỉíjej ẽ^ Ị:_í“”Ệ~e^jĨ,Ì,ĨỆỈjeJỉ_IĩÌỶ hee Ềl_r“ỶỊÍỊ:ềíjĨ,iỀlÌ:ỆIỶ ”Ìí,íL*el°ŕe ĂPỈ°ŕ!_ỀỊỂ,líýl_iíý ịệ;`iỆlqHe' / Ể K `E;v“'“'E:=”`*“-l^ĩ v* Ềzeelíekìí sa*=I^F.el'r'l`ĩ 'Iẽ"r r`:^ỊL'.í '“'Fí IP` Ĩ'ề!ỀĨ"lÊRIỊaiÊỀĨ,ĨÍ.lí.ỂỈa`líỆJỆ.l*ĨĨ ê* ,Ề4V..‹`l_'r.eIỊ,IỆIa:Ệlí*líeeIIĨ e^ñe` ẸỶÍỂIỄỈLĨỊỀỂỊĨÍE' I.I^í F-`e.Ệ,r'í*l”ỊlỊE‹Ĩậlỉ”,k
 6. 6. .I Vĩlìlìŕçrỹĩl øN ŕe Ẹ~ LÁ; E “ FaẨaPRẵỈPĨ“ `ỉ_PXẤeĨeF”_Ĩ Ấ ì`Ĩ- <*=; :ạ H p r aa n n .. ẩLl E' ri F ,í.›X~i,í F'í íĩềỵ Jr, Fỵí Jr, í FZ ,r‹Ẹ .í',ễ ,í'E: Oil g ›v'r "I ° Ề Erin P ”” `ŨỂnĨ”":` aíỉFx%Fel rv)RFíE =F^e”r'íỈ^vA1 .- . ".ắ. ` í`Ĩ†Ỉ` ",lPe+X~ẤỉP,l J `Ệ‹a!RÍ `R,“F,PEỈịPPa 'a“.ỸĨĨf~' 'Ẹ` W Í-EZ1Ỉ/À J aeĩịŕk/KjeeF^exlKaEF”_í ĩ”rv PI`:[_í í»‹A-”í'F:.ịe ._Ẹ AE! F‹;,rn+1 FỈ` P'Ẹ:r ,1FíŕẸ”r”í'PỊk P'”í'Fe. Ir‹rFI‹ ^Ặ +v/tư Í rr‹l
 7. 7. R PEI IR E R)TE MBAJNE PRODUICTIN NE I<USHTE TE ERSHTATSHME _`a )TE DORZOJNE MALLRA TE C g E Q ` <ONTROLLUAR DHE TE SIGURT 1 a )TE FURNIZOJNE VETEM VENDE TE ^ IGURTA I<U MUND TE SHITET PRODUICTI ” Ẫ R )TE DEMSHPERBLEJNE I<ONSUMAT0RIN R E RASTE SHI<EL]E APO PASIGURI TE RODUICTIT
 8. 8. PERG ỂEG EỆỈTE E ỆĨjĨỈTEẾỈE 1)TE FURNIZOHEN ME MALLRA TE SIGURT z)TE INFORMOJNE I<ONSUMATORIN PER CDO PARREGULLSI MBI PRODUICTET j)TE ELEMINOJE PRODUICTET E SI<ADUARA 4)T'I RUAJE PRODUICTET NE I<USHTE TE PERSHTATSHME 5)TE MOS ABUZOJE ME CMIMET E Ề PRODUI<TEỈE I 6)TE MOS PRANOJE PRODUICTE PA IMTA SI<ADENCE DHE TE MOS I<RYEJE PARREGULLSI DUI{E IVENDOSUR VETE ATO. Ị,_-›tU".›' &Mu-5:1* 1v"<*::` ỵ_` μ:_ęĩgççị.uur 1 ìP,, ,_, s.
 9. 9. }ÍY'ẢjEEIv ữ.Ề'v..`íỆ *ịĩ "[xíA`ỈlE ỸIẨ.F/[ Ế._PĨ'(P ỀF*‹' .ÍÍĨ.† ẳí ĨĨ JỈFỊỆỈPẪ xỹầ ỊRỈỊRL. Rịlỉ Ĩỉịỉị ỉịỉ ĨR ỉỉỉỉ ỊỊĨ . Ầ [ ẾẦ `Ẻ ,ĨP` lí .“_L.`-..`.ạụ”...`ị P-.l..ạA_`.“....A......lA.`....A* ^“-.*, lñxữ HỆ ‹P`ĨỆĨ l<Ạ* Y*/P/ẠrỄẪíEF'..F`},ỂÍẨĨ.+/Ấ /`ẶẾ,ỆF`”ÌPĨ”,Ỉ1MĨ†gF`aJÍPỆI†ĨỶFỂEỆEF`AĩỆ`ẩPỆ.ĨlEF'”.PỆIŕĨ`J ẽP/ _ Fỉ ;r `EPF“Ỉ/(Í 7'LẾ,ŕĨl E1 ”Ĩ'Ja.LR IP.`Í.Ĩ líĩ › v PỆỆ '_F')a1Ệị†ẨE J EF'EF`Rỉí- *Ỉ >“Ỉrị.R ,`JbĨEĨị`ẫP_FP_Ĩl [Ệ *Í,P',_Fte_vE!μEĨị`ẩi,ĨP_Ĩl Ỉ †ÍFĨ,ỆĨEễ F`[ JẶEĨr"lPr`ílĨñrÍ íF'Ĩx' ẩfhí, FLI P, ,/,Í Flạj _ỀỊÍ` F1/rểIxI`Ã[ IP/[ỂFỈ'íP *F)[r`L (`ỈĨ lí`› ‹ỆÍĨP, PEÍ ^_F'R[Eẳí PĨEẬ /ịỂLF`R”aEĨ”EĨl Et ẵ#<`:l-Ế, PỀ"lP lịr ấ[ỉ`ẫỈ íR`,P/LỂ.EEF._Ỉ'íỈ *`,F' “el. , .ịfấFíỆl~Ể.e IĨỈỊ l<-› í'ĨẾLF`ỊỂ'Ỉ%(ỆeĨẫẨ_`JP`Í .I .ỊRZJ ,AXA I <Ĩ` †Pí F*Í `Ể`EĨxíPPẵ(Ỉ l,r` `F“Ĩ›Ị`ẩỈŕ,fŕĨ'F“l, EFP,FạụP1":t7`;PẸEF‹`l,I Ề“°1Ĩ *;r ểE›'Ạ ìlE PíPỆ`Ẩ A, †,f'í ø ŕÍF'x”,l..R.k“P..í- *Er ẩ[`í`Ãtz !lk}Ẩ[ A,EỸỈ'(Ỉ †R,F` ” .Í F°'.ĨịẠ`rl_[rỂ_ĨPĨi.Pl. Ệ_P'/jị.F`17f._F'7 Fĩ”f” ẬEE ỈPỊPPỆ "`ẵI I ”F†íỆ [ .l..F'í ẤĨÍĨIẤĨ J ỈEỊ, EĨ*Ĩ,F<)EF'ĩỆfF 'Pí “'ỆFỈ”JẠ, PIị`ẩEP,ĩFỈ'FỆ EPẦỆỈF“ềJ _F'RPỈ.ỆEF'aị< P`ÍPễlPRF*aỆí ỶÍĨễ[`ĨFWĨỆ`ẵ.fPỈ°F'Ệ ĨFTÍ, xĨ`ẫEỆíĨr` Ệ`l ..EFPĨI ỈF 'EF'JERPỆJ FĨP``t”ĨPPỈ_F`^,ỈFE'RỊ..
 10. 10. ik/1(Ĩl'Ặ'ãỉt,ịFỉ:ỉ:ịkỂĨlh{ĨlF7ẳầ7ẫvI ELĨ;iễíị;Ỹi`ĨĨ‹Ĩì1ÌEĨEl'ŕ` ‹e`Ệíe`Líe,l“r* ,,ĨP.Ẩ,Ìía,PĩF.VẦÌỂ.PkI..ỹ Ỉ,ỶỸ^ỀĨ,Ĩl`E[',ịĨĨỸ'^Ề`“7Ề` I,Pĩí.ĨLr‹.,ỈỊỄ` `ỀỂ` ỊIỀẺ,Ĩ'ồí(Ĩl,ĨEkễT`7Ề' ;ÍỸEĨ`.,l^ŕ` ÍỄÍ lŕ -|,ạ ,- E- ệ “Ệ E ŕçẸịÍĨíỀ.lổ` EuỊlÊ!Ỉ'rĨ5íỈl°[.iỆỂIĨĨ` ịỀĨịt:;ị[ịk;P` íỂ[Ì^.le` '*`Ịí.Ĩ›r'EiIIea`ỈỶ,ịlF.iỀĨỄ` EỶ,Ỉ`Ì<,ẵí.i`ỉịl,ị[;Ĩ† í,ồỶ.Ệ"ỄỂìỶỆỈ l°ỗ.Ỉ'<,ểỶ.ĨĨ'ỄỀLỈỶ íỉ ĨÃe` Ref:^'ỗ,'ríĨr:,Lr..lí:l.”r..'~í :Zi ;Í`ịíElẾ“ẵ` IÌĨỄ&ẾẾ,íL`,ÌỶỆlỈỀỂĂĨ ỂE [ỉ`l Ịllĩ lì;iÌ:jỂịỀịěl FEIERr'Eí.j”El‹aĨLEle.tíaịlễk F* í“I'ŕ..'r” ỉ:l:,L“l_r'fĨlÌĨ:LỊ'ě.í*ỵ *r~` R`r.ề ‹Ĩŕ.ị,`r'ổEẦPỊPĨr:í-:rwXể` ỀìEET:ễA "ĩ.P` =^í`~ỵĨ/”j'FŕL, P” i ĨỈ_lŕ` RĨl^r._r” Ỳ,.rĨỈ:í;liĨỊìt1iỉIỉĨL, `.í_l'r` _Í.Íe_lỀ!_ÍÍ_“/`_`F'” "lÉĩtĨỈí~:ìỊ:.Íỉ.l“ĨF.ŕ` PF .-EA-'r°l Í Ĩ Iỗ"` F” Vŕ Air . PÍT_ -.P * _Í._l‹Ĩ”ẵ.Ị[Ệ_íÍlÍ._kíìlỈĨĨíỈl_Ĩ'E`V/Ễ` ;ỈlÍElổ^ `Ị Fíì[ịíÌlỆlấL[lỸ"P'1ÌỶỈị[ĨĨỊ rỂí Ề”..1P Ịí“ì”..le` eỀ*` RíÌel<eĨỸịịFeầ?:iÌ.lẻ_j:íỈL, I ;**:l.` Ỉiề!,ỉjel;Ỉ;Ầỳe`~7eL, RĨF.e` `Ịì,ỂỄIỆf“` et, `Ãíaí;ỉ'ỆÍề,,r'~fe^., ỊẦ[ịíAÌ^"Ịễ[,ịP`IẦÌ(,ĨkỂì`ỵ/TỂẨ` ”íĨP` ., ø ỆEẬỆẦỀỂỀỂỂE `ĨF:'t` EkẨ.,ị[ỊỄEỂỉẦí,ị[ỆỂ[;Ĩ”PÍẵl jĩ lP,,í`.lía`ịìíỈ l_Ĩ'ẨỀ` e^ íí:EV=t:;1ỸÍk;“ứ^.
 11. 11. lrí' `» kl lr‹ u` N›vA.^P“'^ lề *v 1 `” †.,Ỉ ”' Ir~ l,Ạ,` ĨFVẤJ " lý ',Fì ỊẦEf` FVẤJÌỊ V tl ,`L ,+vẤ, "l_ v`í, 'lrì` g'L. R * AH- .-zu lv -H ,-nv v . ,-u :~-u ỳ`ẹụ P PPPRHỊA uễvlì r` ` EJ,Ỹ“Ề` _'EFxẤÌ1Ệ` ' “gn lÌ` r" JP. P ầ ỘstI°"a ,. E - . E, -E , , , E-, . _ _ Ữ đẩrzs r I ,I I ` Ơ v _‹I1 ` ` 1 VII _`. 'P Ị _.A^_. r Ỉ“ ',“-` r Ị* _Í .P aỈ`A ,Ềị l_PỶẢVVf,ỸlỊf aE.'^ _Ề` Ỉn; Ỉ e ',ễ`t z.Ầ_" , ,E _.~_,ề` ýẶv,I_[a_F“ẵ_F`1P ",r` _ỉ*VỊP `Ir`[ 1* _`vẨL^_j' I_- r A *` 'r.Ẹ 'í ›v1íRé;Eẵ`: Ir 'A n ỉ,*í ĩr` l'í'r~`r A ỉH“'ÍLể[ A Pí'›RĨ‹` -` llrví .r íí›v1~ +~Ấl-- 'Fl ì 'P”FĨ”`_› ^ í E [F`”'aÍraFĩ ZF* Ì ,r”í r" ›vIIl".“`Ị u Ĩ`Ệ r“`í írv ỉ`íF lrvÍ` I bỉEPl` Eìí ,*Jị^”,í I_ẵ: zẦ,†`,ỈĨ_r.ể,,,Ầ 'Ề`R ' t`rl,4Ạ.,1j"ẤỈ 'ểe ,kul V'r" 'F`i` l,u,,l,›` '."ìí` “`PĨ'l`Ể(` r`ĨivlĨ:` pí lí Ỉíl` Íĩgílậ ”% FI llF k` Irv' :` í,>rẤ,L_.^ IL " LAE-`Ệ R F'Ẹ ';`-` Àỉỷr`1›Ijì 7ýVỈvẨ1 L Iỹvl ŕị ỈẠÍỈẠ L,1ŕ f.ŕ í' fẠỷŕ. yẠv7`V`IẸ”tlý†` Rig: ,Ễ.;LI :ẶVẤ . tA_ L.Al _, , Zi, L.ALlẠ` ,AA '_ị ' 'Ạ LVÙẠV*‹ ,Ạ ,_ ,AA . Ạ
 12. 12. PUNOIZ VERỘNII<A I<0CIBELLI DENADA LII<A EILIRETA HỘXHA ALGER CENŨLLI MEGI POTŨMI SỘNJA SEIDŨLLARI TEA SPIRỘLLARI

×