Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
F.A -1
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
From – ರೆ ೋಶನ್ ರರಯ್ ಡಿ’ಸೆ ೋಜ
x ‘B’
ಸಂತ ಅಂತೆ ೋನಿ ಪ್ರಾಢಶರಲೆ
ಗರಯತ್ರಾಪುರಂ ,ಮೈಸ ರು -570019
SWAMI VIVEKANANDA
ಜನನ
12 ಜನ್ವರಿ 1863
ಕೆ ೋಲ್ಕತರ,
ಭರರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗರಳ
ಮರಣ
4 1902 ಜುಲೆೈ
ಕೆ ೋಲ್ಕತರ ಬಳಿ ಬೆೋಲ್ ರು ಮಠ
ಜನನ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ
● ನ್ರೆೋಂದಾನರಥ್ ದತತ ವಿಶವನರಥ್ ದತತ ಮತುತ ಭುವನೆೋಶವರಿ
ದೆೋವಿ ಮಗನರಗಿ ಜನ್ವರಿ 12, 1863 ರಂದು ಶ್ಚಮ್ರಾ Pal...
● ಅವರು ವ್ರದಾಗಳ ಹರಗ ಧ್ವನಿಯ ಸಂಗಿೋತ ಅಧ್ಾಯನ್.
ಅವರು ಸೆನೋಹಿತರ ತನ್ನ ಗುಂಪು ನ್ಡುವ್ೆ ನರಯಕರರಗಿದಾರು.
ಯುವಕನರಗಿದರಾಗಲೆೋ ಸಹ, ಅವರು ಜರ...
 ಪಾಶೆನಗಳು ದೆೋವರು ಮತುತ ದೆೋವರ ಬಗೆೆ ಯುವ ನ್ರೆೋಂದಾ ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಲಾ
ಉದಭವಿಸುವ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
 ಈ kashab ಚಂದಾ ಸೆೋನ್ ನೆೋತೃತವದ ...
`
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೆೊತೆ
● ನ್ರೆೋಂದಾ ನ್ವ್ೆಂಬರ್ 1881 ರಲ್ಲಾ ಮೊದಲ್ ಬರರಿಗೆ ರರಮಕೃರ್ಣ
ಭೆೋಟಿ.
● ಅವರು ದೆೋವರ ಕರಣಬಹುದು ಎನ್ುನವ, ಅದೆೋ ಹ...
ನ್ರೆೋಂದಾ ರರಮಕೃರ್ಣ ಮತುತ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟ್ಕೆ ೋನ್ಗಳ ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ು
ಸರಧ್ಾವಿಲ್ಾ ಆದರ , ಆತ ನಿಲ್ಮಕ್ಷಯ ಸರಧ್ಾವ್ರಗಲ್ಲಲ್ಾ.
ಯರವ್ರಗಲ್ ಅವರು ...
ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ನ್ರೆೋಂದಾ ರರಮಕೃರ್ಣ ಒಪಿಿಕೆ ಂಡರು, ಮತುತ
ಅವರು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಸಂದಭಮದಲ್ಲಾ, ತಮಮ ಸಿವೋಕೃತ್ರ ಸಂಪೂಣಮ
ಹೃದಯದ ಆಗಿತುತ.
ರರಮಕೃರ್...
● ಶ್ಚೋಘ್ಾದಲೆಾೋ, ರರಮಕೃರ್ಣ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಾ ಆಗಸ್ಟ್ 1886 ರಲ್ಲಾ ಗಂಟಲ್ು
ಕರಾನ್ುನಿಮಂದ ರ ಪದಲ್ಲಾ ಬಂದವು.
ಈ ನ್ರೆೋಂದಾ ಮತುತ ರರಮಕೃರ್ಣ ಶ್...
ಶ್ಚಾೋ ರರಮಕೃರ್ಣ ನ್ರೆೋಂದಾ ಮೋಲೆ ಆತನ್ ಶ್ಚರ್ಾರಲ್ಲಾ ಜವ್ರಬರಾರಿಗಳನ್ುನ ಬಿಟು್
1886 ರಲ್ಲಾ ಮರಣ ಹೆ ಂದಿದರು.
ನ್ರೆೋಂದಾ ನರಯಕತವದಲ್ಲಾ...
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಸತತಾುಟಗಳು
● ಶ್ಚೋಘ್ಾದಲೆಾೋ, Baranagore ಯುವ ಸನರಾಸಿ
ಬಡತನ್ದಿಂದ ಒಂದು ಅಲೆದರಡುವ ಸನರಾಸಿಯ ಜಿೋವನ್
ಮತುತ ಭಿಕ್ಷರಟನೆ ಬಟ್...
ಅವರು ಒಳೆಳಯದು ಮತುತ ಕೆಟ್ದುಾ, ತನ್ನ ಸ ಕ್ಷಮ ದೃಷ್ಟ್
ಫರರ್ Khetri ಮಹರರರಜನ್ು ಹೆಸರು ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ
ನಿೋಡಲರಯತು ಎಂದು ಹೆೋಳಲರಗಿದೆ.
ಈ ...
● ಅವರು 1892 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು, ಭರರತದ
ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಕನರಾಕುಮ್ರರಿಯನ್ುನ ತಲ್ುಪಿದ.
ಇಲ್ಾ, ಅವರು ಸಮುದಾ ಅಡಡಲರಗಿ ಈಜುತ್ರತದಾವ್ರದರ ಮತುತ
ಒ...
● ಅವರು ಸನರಾಸಿ ಮಚಿಿದರು ಮತುತ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸೆ್ೋಟ್ಸು ಹೆ ೋಗಿ
ಧ್ಮಮಗಳು ವಿಶವ ಪ್ರಲ್ಲಮಮಂಟ್ಸ ನ್ಲ್ಲಾ ಹಿಂದ ಧ್ಮಮ ಪಾತ್ರನಿಧಿಸುವ
ಒತರತಯಸಿದ...
● ಆದರೆ ನಿಧ್ಮರಿಸಿದರಾರೆ ಮತುತ ಸರವರ್ಮ ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ
ಭರಗವಹಿಸಲ್ು ಮತುತ ವಿಶವದ ಧ್ಮಮಗಳು ಸಂಸತುತ ರಲ್ಲಾ ಹಿಂದ
ಧ್ಮಮ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗಳು ಪಾತ್ರನ...
ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ
● ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಅವರು ಸರಣಿ ಉಪನರಾಸಗಳು ವಿತರಿಸಲರಯತು
ಚಿಕರಗೆ ದ ಧ್ಮಮಗಳ 1893 ವಿಶವ ಪ್ರಲ್ಲಮಮಂಟ್ಸ, ನ್ಲ್ಲಾ ರ್ೆನರನಗಿ
ಪಡೆಯತ...
● ಸಂಸತ್ರತನ್ ಕೆಲ್ವ್ೆೋ ವರ್ಮಗಳಲ್ಲಾ, ಅವರು ನ್ ಾಯರಕ್ಟಮ ಸಿಟಿ ಮತುತ
ಲ್ಂಡನ್ನಲ್ಲಾ ವ್ೆೋದರಂತದ ಕೆೋಂದಾಗಳು, ಪಾಮುಖ
ವಿಶವವಿದರಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ...
ಮತೆು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ
● ಅಭಿಮ್ರನಿಗಳು ಮತುತ ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಭಕತರು ಭರರತಕೆಕ
ವ್ರಪಸರದ ಅವರನ್ುನ ಉತರುಹಿೋ ಸರವಗತ ನಿೋಡಿದರು.
● ಭರರತದಲ್ಲಾ, ಅ...
● ಅಶುದಧ ವ್ೆಸ್ಟ್ - ಅವರು ಎಂದು ತರವು ಅರ್ಮ - ಆದರಗ ಾ, ಅವರು
ಪಾಯರಣ ನ್ಂತರ ಇತರ ಸರಂಪಾದರಯಕ ಹಿಂದ ಗಳು ಮಹರನ್
ಟಿೋಕೆಗೆ ಕರಡಿ.
● ಅವರ ಸಮಕರಲ್...
● ಅವರು ಅಮರಿಕರದಲ್ಲಾ ಇದನ್ುನ ಅವರು, ಸರಾನ್ ಬರಡಿಗೆ ತನ್ನ
ಆಹರರ ಅಡುಗೆ, ಹಣ, ಮತುತ ಕಲ್ಿನೆ ಇರಲ್ಲಲ್ಾ ಅರ್ವ್ರ ಭರರತ ಮತುತ
ಭರರತ್ರೋಯ ತತವ ಮತು...
● ಟೆಕರುಸ್ಟ, ಯರರರದರ ಅವರು ನಿಜವ್ರಗಿಯ ಇಮ್ರಮಟಮಲ್
ಸವತಃ ತನ್ನನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸುವ ಎಂದು ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಲ್ು ಸಲ್ುವ್ರಗಿ ಅವನ್
ಸುತತ ಚಿತ್ರಾೋಕರ...
● ಅಲ್ಲಾಂದಿೋರ್ೆಗೆ, ರ್ಮರ್ನ್ ಸ ೂತ್ರಮ ಮತುತ ತಮಮ ಆಧ್ರಾತ್ರಮಕ
ಅನೆವೋರ್ಣೆಯಲ್ಲಾ ಜನ್ರ ಸ ೂತ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಮತುತ
ನಿರಂತರವ್ರಗಿ ಲ್ಕ್ಷರ...
ಮರಣ
● ಕೆ ೋಲ್ಕತರ ಬಳಿ ಬೆೋಲ್ ರು ಮಠ ಜುಲೆೈ 4, 1902 ರಂದು,
ಅವರು ಬೆಳಗೆೆ ಕೆಲ್ವು ವಿದರಾಥಿಮಗಳನ್ುನ ವ್ೆೋದರಂತ ಶರಸರವು
ಕಲ್ಲಸಿದ.
● ಅವ...
`
Swami vivekananda-history in Kannada
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Swami vivekananda-history in Kannada

1.804 visualizaciones

Publicado el

for all who want in kannada

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Swami vivekananda-history in Kannada

 1. 1. F.A -1 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ From – ರೆ ೋಶನ್ ರರಯ್ ಡಿ’ಸೆ ೋಜ x ‘B’ ಸಂತ ಅಂತೆ ೋನಿ ಪ್ರಾಢಶರಲೆ ಗರಯತ್ರಾಪುರಂ ,ಮೈಸ ರು -570019
 2. 2. SWAMI VIVEKANANDA ಜನನ 12 ಜನ್ವರಿ 1863 ಕೆ ೋಲ್ಕತರ, ಭರರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗರಳ ಮರಣ 4 1902 ಜುಲೆೈ ಕೆ ೋಲ್ಕತರ ಬಳಿ ಬೆೋಲ್ ರು ಮಠ
 3. 3. ಜನನ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ● ನ್ರೆೋಂದಾನರಥ್ ದತತ ವಿಶವನರಥ್ ದತತ ಮತುತ ಭುವನೆೋಶವರಿ ದೆೋವಿ ಮಗನರಗಿ ಜನ್ವರಿ 12, 1863 ರಂದು ಶ್ಚಮ್ರಾ Pally, ಕೆ ೋಲ್ಕತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗರಳ, ಭರರತ ಜನಿಸಿದರು. ಯುವಕನರಗಿದರಾಗಲೆೋ ಸಹ, ಅವರು ಅಕರಲ್ ಪ್ರಾಢ ಮನ್ಸುು ಮತುತ ತ್ರೋವಾ ಮಮೊರಿ ತೆ ೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಚಿಕಕ ವಯಸಿುನಿಂದಲೆೋ ಧ್ರಾನ್ ಅಭರಾಸ. ಶರಲೆಯಲ್ಲಾ ಭರದಲ್ಲಾ ಅಧ್ಾಯನ್ಗಳು ಉತತಮ, ಹರಗ ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ರಯ ಆಟಗಳು. ಅವರು ಹವ್ರಾಸಿ ನರಟಕ ಮತುತ ಒಂದು ವ್ರಾಯರಮಶರಲೆ ಆಯೋಜಿಸಿ ಫೆನಿುಂಗ್, ಕುಸಿತ, ರೆ ೋಯಂಗ್ ಮತುತ ಇತರ ಕ್ಾೋಡೆಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ರಠಗಳನ್ುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡರು.
 4. 4. ● ಅವರು ವ್ರದಾಗಳ ಹರಗ ಧ್ವನಿಯ ಸಂಗಿೋತ ಅಧ್ಾಯನ್. ಅವರು ಸೆನೋಹಿತರ ತನ್ನ ಗುಂಪು ನ್ಡುವ್ೆ ನರಯಕರರಗಿದಾರು. ಯುವಕನರಗಿದರಾಗಲೆೋ ಸಹ, ಅವರು ಜರತ್ರ ಮತುತ ಧ್ಮಮದ ಆಧ್ರರದ ಮ ಢನ್ಂಬಿಕೆಯ ಕಸ್ಮ್ಸು ಮತುತ ತರರತಮಾ ಸಿಂಧ್ುತವವನ್ುನ ಪಾಶ್ಚನಸಿದರಾರೆ. 1879 ರಲ್ಲಾ ನ್ರೆೋಂದಾ ಉನ್ನತ ಶ್ಚಕ್ಷಣಕರಕಗಿ ಕಲ್ಕತರತದ ಪ್ೆಾಸಿಡೆನಿು ಕರಲೆೋಜಿನ್ಲ್ಲಾ ಪಾವ್ೆೋಶ್ಚಸಿತು. ಒಂದು ವರ್ಮದ ನ್ಂತರ, ಅವರು ಸರಕಟಿಷ್ ಚರ್ಚಮ ಕರಲೆೋಜ್, ಕಲ್ಕತತ ತತವಶರಸರ ಹರಗ ಇತ್ರಹರಸವನ್ುನ ಅಧ್ಾಯನ್ ಸೆೋರಿದರು. ವ್ೆೋಳೆಯಲ್ಲಾ, ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ತಕಮ ವ್ೆಸ್ನ್ಮ ಫಿಲರಸಫಿ ಮತುತ ಯುರೆ ೋಪಿಯನ್ ರರರ್ರಗಳ ಇತ್ರಹರಸ ಅಧ್ಾಯನ್.
 5. 5.  ಪಾಶೆನಗಳು ದೆೋವರು ಮತುತ ದೆೋವರ ಬಗೆೆ ಯುವ ನ್ರೆೋಂದಾ ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಲಾ ಉದಭವಿಸುವ ಆರಂಭಿಸಿದರು.  ಈ kashab ಚಂದಾ ಸೆೋನ್ ನೆೋತೃತವದ ಬಾಹಮ ಸಮ್ರಜ, ಸಮಯ ಪಾಮುಖ ಧ್ರರ್ಮಮಕ ಚಲ್ನೆಯಂದ ಅವನ್ನ್ುನ ಸಹರಯಕ ಮ್ರಡಿದ  ಆದರೆ ಸಮ್ರಜ ನ್ ಕರನಿೆಿಗೆೋಶನ್ಲ್ ಪ್ರಾರ್ಮನೆ ಮತುತ ಭಕ್ತ ಗಿೋತೆಗಳನ್ುನ ದೆೋವರನ್ುನ ಅರಿಯಲ್ು ನ್ರೆೋಂದಾ ಅವರ ಉತರುಹ ಪೂರೆೈಸಲ್ು ಸರಧ್ಾವ್ರಗಲ್ಲಲ್ಾ.  ಅವರು ದೆೋವರ ಕಂಡುಬರುತತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಾಹಮ ಸಮ್ರಜದ ನರಯಕರು ಕೆೋಳುವಿರಿ. ಅವರು ಸಮ್ರಧ್ರನ್ಕರ ಉತತರವನ್ುನ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಾ.  ಇದು ಪ್ರಾಫೆಸರ್ ಹೆೋಸಿ್ೋ ಸರಕಟಿಷ್ ಚರ್ಚಮ ಕರಲೆೋಜ್ ದಕ್ಷಿಣೆೋಶವರ ಆಫ್ ಶ್ಚಾೋ ರರಮಕೃರ್ಣ ಬಗೆೆ ತ್ರಳಿಸಿದನ್ು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಾ.
 6. 6. `
 7. 7. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೆೊತೆ ● ನ್ರೆೋಂದಾ ನ್ವ್ೆಂಬರ್ 1881 ರಲ್ಲಾ ಮೊದಲ್ ಬರರಿಗೆ ರರಮಕೃರ್ಣ ಭೆೋಟಿ. ● ಅವರು ದೆೋವರ ಕರಣಬಹುದು ಎನ್ುನವ, ಅದೆೋ ಹಳೆಯ ಪಾಶೆನ ರರಮಕೃರ್ಣ ಕೆೋಳಿದರಗ ● ಅವರು ಮನ್ುರ್ಾನ್ ಪದಗಳನ್ುನ ಪ್ರಾಮ್ರಣಿಕ ಮತುತ ಅನ್ುಭವದ ಆಳ ಉಚಿರಿಸಿದ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಧ್ಾವ್ರಯತು. ● ಅವರು ಆಗರಗೆೆ ರರಮಕೃರ್ಣ ಭೆೋಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
 8. 8. ನ್ರೆೋಂದಾ ರರಮಕೃರ್ಣ ಮತುತ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟ್ಕೆ ೋನ್ಗಳ ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ು ಸರಧ್ಾವಿಲ್ಾ ಆದರ , ಆತ ನಿಲ್ಮಕ್ಷಯ ಸರಧ್ಾವ್ರಗಲ್ಲಲ್ಾ. ಯರವ್ರಗಲ್ ಅವರು ಒಪಿಿಕೆ ಳಳಲ್ು ಮೊದಲೆೋ ಸಂಪೂಣಮವ್ರಗಿ ಏನೆ ೋ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ನ್ರೆೋಂದಾ ಪಾಕೃತ್ರಯಲ್ಲಾ ಇತುತ. ಅವರು ಗರಿರ್ಠ ರರಮಕೃರ್ಣ ತಪ್ರಸಣೆಗೆ ಳಪಟ್ ಆದರೆ ಮ್ರಸ್ರ್, ರೆ ೋಗಿಯ ಕ್ಷರ್ಮಸುವ, ಹರಸಾಮಯ, ಮತುತ ಪಿಾೋತ್ರ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರು ಕರರಣ ತಾಜಿಸಲ್ು ನ್ರೆೋಂದಾ ಕೆೋಳಿದರಗ ಇಲ್ಾ, ಮತುತ ಅವರು ಅನ್ಂತ ತರಳೆಮ ನ್ರೆೋಂದಾ ವ್ರದಗಳು ಮತುತ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಾ ಎಲರಾ ಎದುರಿಸಿದ
 9. 9. ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ನ್ರೆೋಂದಾ ರರಮಕೃರ್ಣ ಒಪಿಿಕೆ ಂಡರು, ಮತುತ ಅವರು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಸಂದಭಮದಲ್ಲಾ, ತಮಮ ಸಿವೋಕೃತ್ರ ಸಂಪೂಣಮ ಹೃದಯದ ಆಗಿತುತ. ರರಮಕೃರ್ಣ ಪಾಧ್ರನ್ವ್ರಗಿ ತನ್ನ ಇತರ ಶ್ಚರ್ಾರಿಗೆ ಅದೆವೈತ ಮತುತ ಭಕ್ತ ಕಲ್ಲಸಿದ ಭರದಲ್ಲಾ ನ್ರೆೋಂದಾ ಅದೆವೈತ ವ್ೆೋದರಂತ, ಅದೆವೈತ ತತವ ಬೆ ೋಧಿಸಿದರು. ರರಮಕೃರ್ಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ತನ್ನ ತರಬೆೋತ್ರ ಐದು ವರ್ಮಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ, ನ್ರೆೋಂದಾ ದೆೋವರ ಸರಕ್ಷರತರಕರ ಸಲ್ುವ್ರಗಿ ಎಲ್ಾವನ್ ನ ತಾಜಿಸಿದ ಸಿದಧವ್ರಗಿದಾ ಒಬಬ ಪ್ರಾಢ ವಾಕ್ತಯ ಒಂದು ಪಾಕ್ಷುಬಧ, ಗೆ ಂದಲ್, ತರಳೆಮ ಯುವಕರ ಪರಿವತ್ರಮತವ್ರಯತು
 10. 10. ● ಶ್ಚೋಘ್ಾದಲೆಾೋ, ರರಮಕೃರ್ಣ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಾ ಆಗಸ್ಟ್ 1886 ರಲ್ಲಾ ಗಂಟಲ್ು ಕರಾನ್ುನಿಮಂದ ರ ಪದಲ್ಲಾ ಬಂದವು. ಈ ನ್ರೆೋಂದಾ ಮತುತ ರರಮಕೃರ್ಣ ಶ್ಚರ್ಾರು ಒಂದು ಉತತಮ ಗುಂಪನ್ುನ ಪಾತ್ರಜ್ಞೆ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು ನ್ಂತರ ಸನರಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮತುತ ಎಲ್ಾವನ್ ನ ತಾಜಿಸಿ, ಮತುತ Baranagore ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಗಿೋಳುಹಿಡಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಾ ವ್ರಸಿಸಲ್ು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಗೆ. ಅವರು ತಮಮ ಹಸಿವು ಮತುತ ತಮಮ ಅಗತಾಗಳನ್ುನ ರರಮಕೃರ್ಣ ಉತೃರ್್ ವಸತ್ರನಿವ್ರಸಿಗರು ಶ್ಚರ್ಾರಿಂದ ವಹಿಸಿಕೆ ಂಡರೆ ಪೂರೆೈಸಲ್ು ಭಿಕ್ಷೆ ಪಡೆದರು.
 11. 11. ಶ್ಚಾೋ ರರಮಕೃರ್ಣ ನ್ರೆೋಂದಾ ಮೋಲೆ ಆತನ್ ಶ್ಚರ್ಾರಲ್ಲಾ ಜವ್ರಬರಾರಿಗಳನ್ುನ ಬಿಟು್ 1886 ರಲ್ಲಾ ಮರಣ ಹೆ ಂದಿದರು. ನ್ರೆೋಂದಾ ನರಯಕತವದಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ವು ಶ್ಚರ್ಾರು ದೆೋವರ ಕೆೋಂದಿಾತ ಬದುಕುವ ಮತುತ ಅವರ ಮ್ರಸ್ರ್ ಕೆಲ್ಸವನ್ುನ ಸಲ್ುವ್ರಗಿ ಎಲ್ಾವನ್ ನ ಆಕೆಯಂದಿಗೆ. ನ್ರೆೋಂದಾ ಸರವರ್ಮ ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಆಯತು. ಕನರಾಕುಮ್ರರಿಯಲ್ಲಾ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ್ ಭರರತದರದಾಂತ ಪಾಯರಣ ನ್ಂತರ, ಅವರು 1893 ರಲ್ಲಾ ಅಮರಿಕ ಬರಲ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸಿದರು. ಅವರು ಧ್ಮಮಗಳು ಸಂಸತ್ರತನ್ಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಚಿೋನ್ ಹಿಂದ ಧ್ಮಮದ ನಿರ ಪಿಸಲರಗಿದೆ. ಸರವರ್ಮ ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಮೊಟ್ಮೊದಲ್ ಚರ್ೆಮ ಇಡಿೋ ಜಗತ್ರತಗೆ ಅವರನ್ುನ ತ್ರಳಿದಿರಲ್ಲಲ್ಾವ್ರದಾರಿಂದ.
 12. 12. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಸತತಾುಟಗಳು ● ಶ್ಚೋಘ್ಾದಲೆಾೋ, Baranagore ಯುವ ಸನರಾಸಿ ಬಡತನ್ದಿಂದ ಒಂದು ಅಲೆದರಡುವ ಸನರಾಸಿಯ ಜಿೋವನ್ ಮತುತ ಭಿಕ್ಷರಟನೆ ಬಟ್ಲ್ಲಗೆ ಯರವುದೆೋ ಆಸಿತ ಬದುಕಲ್ು ಬಯಸಿದರು. ಜುಲೆೈ 1890 ರಂದು, ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಪಾಯರಣ ಕರೆದೆ ಯುಾವುದರಗಿ ಅಲ್ಲಾ ತ್ರಳಿಯದೆ, ಸುದಿೋಘ್ಮ ಪಾವ್ರಸದಲ್ಲಾ ದೆೋಶದತತ. ನ್ಂತರದ ಪಾಯರಣವನ್ುನ ಭರರತ್ರೋಯ ಉಪಖಂಡದ ಉದಾಗಲ್ಕ ಕ ಕರೆದೆ ಯಾರು. ಈ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ, ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ (ಸಂಸೃತದಲ್ಲಾ, Vividisha "ತ್ರಳಿಯಲ್ು ಬಯಕೆ" ಅರ್ಮ ಮತುತ ಆನ್ಂದ "ಆನ್ಂದ" ಅರ್ಮ) Vividishananda ಹಲ್ವ್ರರು ಭರವಿಸಲರಗಿದೆ ಹೆಸರುಗಳು, ಸಚಿಿದರನ್ಂದ, ಇತರಾದಿ,
 13. 13. ಅವರು ಒಳೆಳಯದು ಮತುತ ಕೆಟ್ದುಾ, ತನ್ನ ಸ ಕ್ಷಮ ದೃಷ್ಟ್ ಫರರ್ Khetri ಮಹರರರಜನ್ು ಹೆಸರು ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ನಿೋಡಲರಯತು ಎಂದು ಹೆೋಳಲರಗಿದೆ. ಈ ಅಲೆದರಡುವ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ರರಜನ್ ಅರಮನೆ, ಹರಗ ಬಡವರ ಗುಡಿಸಲ್ುಗಳು ಇತುತ. ಅವರು ಭರರತ ಮತುತ ಭರರತದಲ್ಲಾ ಜನ್ರು ವಿವಿಧ್ ವಗಮಗಳು ವಿವಿಧ್ ಪಾದೆೋಶಗಳಲ್ಲಾ ಸಂಸೃತ್ರಯಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪಕಮಕೆಕ ಬಂದರು. ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಜರತ್ರ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಮ್ರಜ ಮತುತ ದಬರಬಳಿಕೆಯಂದ ಅಸಮತೆ ೋಲ್ನ್ವನ್ುನ ಆಚರಿಸಲರಗುತತದೆ. ಭರರತದ ಎಲರಾ ಬದುಕಲ್ು ವ್ೆೋಳೆ ಅವರು ರರಷ್ಟರೋಯ ನ್ವ ಯರವನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತಾ ಅರಿತುಕೆ ಂಡ.
 14. 14. ● ಅವರು 1892 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು, ಭರರತದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಕನರಾಕುಮ್ರರಿಯನ್ುನ ತಲ್ುಪಿದ. ಇಲ್ಾ, ಅವರು ಸಮುದಾ ಅಡಡಲರಗಿ ಈಜುತ್ರತದಾವ್ರದರ ಮತುತ ಒಂಟಿ ರರಕ್ಟ ಧ್ರಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಿೋಗೆ ಮ ರು ದಿನ್ಗಳ ಧ್ರಾನ್ ಮತುತ ಭರರತ ಕಳೆದ, ಪಾಸುತತ ಮತುತ ಭವಿರ್ಾದ ಬಗೆೆ ಧ್ರಾನ್ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು. ರರಕ್ಟ ಕನರಾಕುಮ್ರರಿಯಲ್ಲಾ ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಸರಮರಕ ಗಳಿಸಿತು. ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಮದರಾಸ್ಟ ಗೆ ಹೆ ೋದರು ಮತುತ ಮದರಾಸ್ಟ ಯುವಕರು ಭರರತ ಮತುತ ಹಿಂದ ಧ್ಮಮ ತಮಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುನ ಬಗೆೆ ಮ್ರತನರಡಿದರು.
 15. 15. ● ಅವರು ಸನರಾಸಿ ಮಚಿಿದರು ಮತುತ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸೆ್ೋಟ್ಸು ಹೆ ೋಗಿ ಧ್ಮಮಗಳು ವಿಶವ ಪ್ರಲ್ಲಮಮಂಟ್ಸ ನ್ಲ್ಲಾ ಹಿಂದ ಧ್ಮಮ ಪಾತ್ರನಿಧಿಸುವ ಒತರತಯಸಿದರು. ● ಹಿೋಗರಗಿ, ರ್ೆನೆೈ, ತನ್ನ ಸೆನೋಹಿತರು, ನೆರವು, ಭರಸಕರ ಸೆೋತುಪಥಿ, ರರಮನರಡ್ ಮತುತ ಮೈಸ ರು ಮತುತ Khetri ಮಹರರರಜರ ರರಜ, ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಅಮೋರಿಕರ ತನ್ನ ಪಾಯರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ● ಸಮೇಳನ್ದ ಆಹರವನ್ ವ್ರಸತವವ್ರಗಿ ಚಿಕರಗೆ ನ್ಲ್ಲಾ ಧ್ಮಮಗಳು ವಿಶವ ಪ್ರಲ್ಲಮಮಂಟ್ಸ ಹರಜರರಗಲ್ು ಭರಸಕರ ಸೆೋತುಪಥಿ, ರರಮನರಡ್ ರರಜರ ನಿೋಡಲರಯತು.
 16. 16. ● ಆದರೆ ನಿಧ್ಮರಿಸಿದರಾರೆ ಮತುತ ಸರವರ್ಮ ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಭರಗವಹಿಸಲ್ು ಮತುತ ವಿಶವದ ಧ್ಮಮಗಳು ಸಂಸತುತ ರಲ್ಲಾ ಹಿಂದ ಧ್ಮಮ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗಳು ಪಾತ್ರನಿಧಿಸಲ್ು ಬಲ್ ವಾಕ್ತ ಪ್ರಾೋತರುಹ.
 17. 17. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ● ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಅವರು ಸರಣಿ ಉಪನರಾಸಗಳು ವಿತರಿಸಲರಯತು ಚಿಕರಗೆ ದ ಧ್ಮಮಗಳ 1893 ವಿಶವ ಪ್ರಲ್ಲಮಮಂಟ್ಸ, ನ್ಲ್ಲಾ ರ್ೆನರನಗಿ ಪಡೆಯತು. ● ಅವರು ಪಾಸಿದಧ ಪದಗಳೆ ಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಳರಸಕೆಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಾ ಕರಡು ಚಪ್ರಿಳೆ ಗಳಿಸಿದರು "ಸಿಸ್ಸ್ಟಮ ಮತುತ ಸಹೆ ೋದರರು." USA ನ್ಲ್ಲಾ ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಆಗರ್ಮಸಿದರಗ ಆದರೆ ವ್ರಸತವವ್ರಗಿ ವ್ೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲಸಲ್ು ಪಾಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ ಎಂದು ಪಾಮುಖ ಧ್ರರ್ಮಮಕ ಮತುತ ತರತ್ರತಿಕ ಸಂಪಾದರಯದ ಎಂದು, ಎಂದು ಕೆೋವಲ್ ಒಂದು ವಿಲ್ಕ್ಷಣ ಪೂವಮ ವಿಚಿತಾ ಹಿಂದ ಧ್ಮಮ ರಲ್ಲಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸಕ್ತ ಆರಂಭವ್ೆಂದು ಅನೆೋಕರು ಗುರುತ್ರಸಲರಗಿದೆ.
 18. 18. ● ಸಂಸತ್ರತನ್ ಕೆಲ್ವ್ೆೋ ವರ್ಮಗಳಲ್ಲಾ, ಅವರು ನ್ ಾಯರಕ್ಟಮ ಸಿಟಿ ಮತುತ ಲ್ಂಡನ್ನಲ್ಲಾ ವ್ೆೋದರಂತದ ಕೆೋಂದಾಗಳು, ಪಾಮುಖ ವಿಶವವಿದರಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಉಪನರಾಸ ಮತುತ ಸರಮ್ರನ್ಾವ್ರಗಿ ಹಿಂದ ಧ್ಮಮ ರಲ್ಲಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸಕ್ತ ಪಾಜವಲ್ಲತ ಆರಂಭವ್ರದ. ● ಅವನ್ ಯಶಸುು ಅವರು ಉಗಾವ್ರಗಿ ಟಿೋಕ್ಸಿದ ಇವರಲ್ಲಾ ಕ್ಾಶ್ಚಿಯನ್ ರ್ಮರ್ನ್ರಿಗಳು ರಿಂದ, ವಿವ್ರದ ಇಲ್ಾದೆ ತರಲ್ಲಲ್ಾ. ● ವ್ೆಸ್ಟ್ ಎಡೆಬಿಡದ ಪಾವ್ರಸ ಉಪನರಾಸ ಮತುತ ಹಿಮಮಟು್ವಿಕೆಯು ನರಲ್ುಕ ವರ್ಮಗಳ ನ್ಂತರ, ಅವರು ವರ್ಮದ 1897 ರಲ್ಲಾ ಭರರತಕೆಕ ಮರಳಿದರು.
 19. 19. ಮತೆು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ● ಅಭಿಮ್ರನಿಗಳು ಮತುತ ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಭಕತರು ಭರರತಕೆಕ ವ್ರಪಸರದ ಅವರನ್ುನ ಉತರುಹಿೋ ಸರವಗತ ನಿೋಡಿದರು. ● ಭರರತದಲ್ಲಾ, ಅವರು ಸರಣಿ ಉಪನರಾಸಗಳು, ಮತುತ "ಟು ಅಲೆ ೇರರ ಕೆ ಲ್ಂಬೆ ಲೆಕಿಸ್ಟಮ" ನ್ಂತರ ದಿೋನ್ರ ಭರರತ್ರೋಯ ಸಮ್ರಜದ ನೆೈತ್ರಕತೆಯನ್ುನ ಎತತರಿಸಿದ ಪರಿಗಣಿಸಲರಗಿದೆ ಎಂಬ ಉಪನರಾಸಗಳ ಈ ಸೆಟ್ಸ ವಿತರಿಸಲರಯತು. ● ಅವರು ರರಮಕೃರ್ಣ ರ್ಮಶನ್ ಸರಾಪಿಸಿ. ಈ ಸಂಸೆಾಯು ಈಗ ಭರರತದ ಹಿಂದು ಸಮ್ರಜದಲ್ಲಾ ದೆ ಡಡ ಕೆೈಸತ ಆದೆೋಶಗಳನ್ುನ ಒಂದರಗಿದೆ.
 20. 20. ● ಅಶುದಧ ವ್ೆಸ್ಟ್ - ಅವರು ಎಂದು ತರವು ಅರ್ಮ - ಆದರಗ ಾ, ಅವರು ಪಾಯರಣ ನ್ಂತರ ಇತರ ಸರಂಪಾದರಯಕ ಹಿಂದ ಗಳು ಮಹರನ್ ಟಿೋಕೆಗೆ ಕರಡಿ. ● ಅವರ ಸಮಕರಲ್ಲೋನ್ರು ತನ್ನ ಹಿಂದ ಉಪದೆೋಶದ ಖ್ರಾತ್ರ ಮತುತ ವ್ೆೈಭವವನ್ುನ ತನ್ನ ಮ ಲ್ ಕೆೈಸತ ಪಾತ್ರಜ್ಞೆ ರರಜಿ ಎಂದು ಆಶಿಯಮ ಪಡುವ, ಆತನ್ ಪಾರ್ೆ ೋದನೆಗಳನ್ುನ ಪಾಶ್ಚನಸಿದರು. ● ಅಮರಿಕ ಮತುತ ಬಿಾಟನ್ ಅವರ ಉತರುಹವನ್ುನ, ಮತುತ ತನ್ನ ತರಯನರಡು ತನ್ನ ಆಧ್ರಾತ್ರಮಕ ಭಕ್ತ, ತನ್ನ ಕೆ ನೆಯ ವರ್ಮಗಳಲ್ಲಾ ಗಮನರಹಮ ಒತತಡ ಉಂಟರಗುತತದೆ. ● ಅವರು ಮತೆ ತಮಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1900 ಜನ್ವರಿ 1899 ವ್ೆಸ್ಟ್ ಪಾವ್ರಸ.
 21. 21. ● ಅವರು ಅಮರಿಕರದಲ್ಲಾ ಇದನ್ುನ ಅವರು, ಸರಾನ್ ಬರಡಿಗೆ ತನ್ನ ಆಹರರ ಅಡುಗೆ, ಹಣ, ಮತುತ ಕಲ್ಿನೆ ಇರಲ್ಲಲ್ಾ ಅರ್ವ್ರ ಭರರತ ಮತುತ ಭರರತ್ರೋಯ ತತವ ಮತುತ ಸಂಸೃತ್ರಯ ತಪುಿ ಕಲ್ಿನೆಗಳನ್ುನ ಹೆ ಂದಿದಾ ಜನ್ರು ಮ್ರತನರಡುವ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಾ, ಹಲ್ವ್ರರು ತೆ ಂದರೆಗಳನ್ುನ ಮ ಲ್ಕ ತೆರಳಬೆೋಕ್ತುತ. ● ನ್ ಾಯರಕ್ಟಮ, ತನ್ನ ತರಗತ್ರಗಳು ಜನ್ರು ರ್ರಜಿಮಂಗ್ ಸಿವೋಕೃತವ್ರಗಲ್ಲಲ್ಾ ಮತುತ ಅವರು ಉಪನರಾಸ ಕೆೋಂದಾಗಳು ಹೆ ೋಗಿ ನಿಧ್ಮರಿಸಿದರಾರೆ. ● ಬರಡಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ು, ಅವರು ವ್ರರದ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುಳತತದೆ ಮೋಲೆ ಸರವಮಜನಿಕ ಉಪನರಾಸಗಳ ವಾವಸೆಾ ಬಳಸಲರಗುತತದೆ. ● ನರನ್ು ಅವನ್ ಸಂದೆೋಶವನ್ುನ ತಲ್ುಪಿಸಲ್ು ಮ ಲ್ಕ ತೆರಳಬೆೋಕ್ತುತ ತೆ ಂದರೆಗಳನ್ುನ ಮತುತ adversities ಬಗೆೆ ಓದುವ್ರಗ ಸಾಳರಂತರಿಸಲರಯತು.
 22. 22. ● ಟೆಕರುಸ್ಟ, ಯರರರದರ ಅವರು ನಿಜವ್ರಗಿಯ ಇಮ್ರಮಟಮಲ್ ಸವತಃ ತನ್ನನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸುವ ಎಂದು ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಲ್ು ಸಲ್ುವ್ರಗಿ ಅವನ್ ಸುತತ ಚಿತ್ರಾೋಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮತುತ ಅವರು ಸರವಿನ್ ಭಯ ಮುಕತ ಎಂದು. ● ತನ್ನ ಜಿೋವನ್ದ ಉಳಿದ ಅವರು ಮ್ರನ್ವಿೋಯತೆಯ ಸಹರಯ ಸಮಪಿಮಸಲರಗಿದೆ; ರರಮಕೃರ್ಣ ರ್ಮರ್ನ್ - ಮಹರನ್ ಇನಿುಿಟ ಾಶನ್ ಆಫ್, ಸನರಾಸ ಜಿೋವನ್ದ ಉಪನರಾಸಗಳು ಮತುತ ಮ್ರಗಮದಶಮನ್, ತರಬೆೋತ್ರ ಶ್ಚರ್ಾರು ನಿೋಡುವ ಮ ಲ್ಕ ಆಧ್ರಾತ್ರಮಕ ದರರಿಯನ್ುನ ಸ ಿತ್ರಮದರಯಕ ಜನ್ರು.
 23. 23. ● ಅಲ್ಲಾಂದಿೋರ್ೆಗೆ, ರ್ಮರ್ನ್ ಸ ೂತ್ರಮ ಮತುತ ತಮಮ ಆಧ್ರಾತ್ರಮಕ ಅನೆವೋರ್ಣೆಯಲ್ಲಾ ಜನ್ರ ಸ ೂತ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಮತುತ ನಿರಂತರವ್ರಗಿ ಲ್ಕ್ಷರಂತರ ಜನ್ರು ಸಹರಯ ಮ್ರನ್ವಿೋಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿದರಾರೆ ಮ್ರಡಿದೆ. ● ಸರವರ್ಮ ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ ಮ್ರನ್ವರ ಸೆೋವ್ೆಗರಗಿ ತಮಮ ದಿಟ್ ದೆೋಹದ ಔಟ್ಸ ಧ್ರಿಸಿದಾರು.
 24. 24. ಮರಣ ● ಕೆ ೋಲ್ಕತರ ಬಳಿ ಬೆೋಲ್ ರು ಮಠ ಜುಲೆೈ 4, 1902 ರಂದು, ಅವರು ಬೆಳಗೆೆ ಕೆಲ್ವು ವಿದರಾಥಿಮಗಳನ್ುನ ವ್ೆೋದರಂತ ಶರಸರವು ಕಲ್ಲಸಿದ. ● ಅವರು ಸರವರ್ಮ Premananda, ಸಹೆ ೋದರ ಶ್ಚರ್ಾ ಒಂದು ವ್ರಕ್ಟ ಮತುತ ಅವರಿಗೆ ರರಮಕೃರ್ಣ ಮಠ ಭವಿರ್ಾದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುನ ನಿೋಡಿದರು. ● ಅದೆೋ ದಿನ್, ವಿವ್ೆೋಕರನ್ಂದ 39 ರ ಕ್ರಿಯ ವಯಸಿುನ್ಲೆಾೋ ತನ್ನ ಮತಾಮ ದೆೋಹವನ್ುನ ಬಿಡುತತದೆ.
 25. 25. `

×