Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

1

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Presentation gia gonεis a taxi

Descargar para leer sin conexión

Παρουσίαση

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Presentation gia gonεis a taxi

 1. 1. ΤΑΞΗ Α’ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΕΞΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΑΞΗ Α’ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΛΕΞΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ
 2. 2. 1η Ενότ ητ α1η Ενότ ητ α • Συλλαβή - λέ ξ η Ενότ ητ ε ς 2- 6Ενότ ητ ε ς 2- 6 • Ενσυνε ί δητ η ε πε ξ ε ργασί α γραμμάτ ων
 3. 3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΡΦΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΩΣ ΤΟ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
 4. 4. ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 5. 5. πΕι σαγωγή σε τ ύ ους κε ι μέ νων:  πΕ ι στ ολή  -Ανακοί νωση Πρόσκληση Οδηγί ε ς  -Πί νακας δρομολογί ων Χάρτ ης  πΚανόνε ς αι χνι δι ού Πε ρι γραφέ ς Αφηγήσε ι ς Πληροφορι ακά κε ί με να Ενότ ητ ε ς 7- 10Ενότ ητ ε ς 7- 10
 6. 6. ΑΝΑΓΝΩΣΗ • Δι αφορε τ ι κοί τ ύποι κε ι μέ νων • Αποφυγή τ ονι σμού και συλλαβι σμού • Φυσι κότ ητ α, ζ ωντ άνι α • Κατ ανόηση • Ανάπτ υξ η θε τ ι κών αναγνωστ ι κών στ άσε ων • Αυτ όνομη ανάγνωση
 7. 7. • Τα παι δι ά αρχί ζ ουν να μαθαί νουν τ ην ορθογραφί α λέ ξ ε ων από τ η στ ι γμή που π πμ ορούν να συνθέ σουν τ ι ς ρώτ ε ς λέ ξ ε ι ς με στ οι χε ί α που έ χουν μάθε ι . • Η τ ε λε υτ αί α άσκηση ( Τ. Ε. ) • πΠαι χνί δι α ε μ έ δωσης ΟΡΘΟΓΡΑΦΙ ΑΟΡΘΟΓΡΑΦΙ Α
 8. 8. Παραγωγή Γραπτού λόγουΠαραγωγή Γραπτού λόγου Κε ί με νο συλλαβή/ λέ ξ η ( ονόματ α, λί στ ε ς ...)Κε ί με νο συλλαβή/ λέ ξ η ( ονόματ α, λί στ ε ς ...) Κε ί με νο λε ζ άντ α/ φράση/ πρότ ασηΚε ί με νο λε ζ άντ α/ φράση/ πρότ αση Μι κρέ ς ι στ ορί ε ς με πλοκήΜι κρέ ς ι στ ορί ε ς με πλοκή Τύποι κε ι μέ νων ( ε πι στ ολέ ς, προσκλήσε ι ς )Τύποι κε ι μέ νων ( ε πι στ ολέ ς, προσκλήσε ι ς )
 9. 9. • Παι χνί δι α με τ α γράμματ α και τ ι ς συλλαβέ ς • Δημι ουργι κέ ς δραστ ηρι ότ ητ ε ς • Πρόχε ι ρο τ ε τ ράδι ο • Καλλι έ ργε ι α φι λαναγνωσί ας • Καλλι έ ργε ι α προφορι κού λόγου ΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙ ΑΣΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙ ΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΔΙ ΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙ ΤΙΤΩΝ ΠΑΙ ΔΙ ΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙ ΤΙ ΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙ ΑΣΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙ ΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΔΙ ΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙ ΤΙΤΩΝ ΠΑΙ ΔΙ ΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙ ΤΙ
 10. 10. ΜΑΘΗΜΑΤΙ ΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙ ΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙ ΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙ ΚΑ • Πρόσθε ση, αφαί ρε ση, πολλαπλασι ασμός και δι αί ρε ση ως τ ο 20 ( έ μφαση στ α σπι τ άκι α τ ων αρι θμών) . • Μέ τ ρηση μήκους σε ε κατ οστ όμε τ ρα. • Υπε ρπήδηση ( 9+3=) και υποπήδηση( 12- 5) • Γραφή και ανάγνωση αρι θμών μέ χρι :Στ όχοι
 11. 11. Στ ε ρε ά και γε ωμε τ ρι κά σχήματ α Αναγνώρι ση Γραφι κέ ς παραστ άσε ι ς Ερμηνε ί α Κατ ασκε υή Λύση και δι ατ ύπωση προβλημάτ ων
 12. 12. • Καθημε ρι νή ε ξ άσκηση – Προφορι κά – Πρόχε ι ρο τ ε τ ράδι ο • Δραστ ηρι ότ ητ ε ς με παι γνι ώδη τ ρόπο • Ανάπτ υξ η μαθηματ ι κής σκέ ψης Ενδε ι κτ ι κέ ς δραστ ηρι ότ ητ ε ςΕνδε ι κτ ι κέ ς δραστ ηρι ότ ητ ε ςΕνδε ι κτ ι κέ ς δραστ ηρι ότ ητ ε ςΕνδε ι κτ ι κέ ς δραστ ηρι ότ ητ ε ς
 13. 13. Βοήθε ι α στ ο σπί τ ι αλλά όχι έ τ οι με ς λύσε ι ς Υπομονή! ! ! ! Η πί ε ση και οι φωνέ ς φέ ρνουν αρνητ ι κά αποτ ε λέ σματ α Τακτ ι κή ώρα δι αβάσματ ος Δι κό τ ους χώρο γι α με λέ τ η ΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙ ΑΣΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙ ΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΔΙ ΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙ ΤΙΤΩΝ ΠΑΙ ΔΙ ΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙ ΤΙ ΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙ ΑΣΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙ ΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΔΙ ΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙ ΤΙΤΩΝ ΠΑΙ ΔΙ ΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙ ΤΙ
 14. 14. Να μην συγκρί νε τ ε τ ο παι δί σας με αδέ λφι α, ξ αδέ λφι α ή άλλα παι δι ά και ε ι δι κά μπροστ ά τ ου Αυτ οπε ποί θηση Να κοι μούντ αι νωρί ς
 15. 15. Δε θέ λω να γί νομαι καλύτ ε ρος από κανέ να παρά από τ ο χθε σι νό μου ε αυτ ό!
 16. 16. • Κί νητ ρα ( δι πλωματ άκι α, cl ass doj o και δωράκι α, σούπε ρ μαθητ ής, βασι λι άς τ ης ανάγνωσης, τ ο δώρο τ ου μήνα) . • Ι στ οσε λί δα γι α παι χνί δι α και βι ντ ε άκι α. • Αφήνε τ ε τ α ί δι α πτ α αι δι ά να π ,τ ακτ ο οι ούν στ η τ σάντ α τ α βι βλί α τ ους και τ α φάι λ τ ους. Έτ σι θα γί νουν πι ο πυ ε ύθυνα και ανε ξ άρτ ητ α. • Επι μέ νε τ ε στ η συγυρι σμέ νη βαλί τ σα. • Βάζ ε τ ε τ α παι δι ά να ξ ύνουν τ α μολύβι α και τ α χρώματ ά τ ους από τ ην προηγούμε νη μέ ρα γι α να μη χάνουμε πολύτ ι μο χρόνο στ ο σχολε ί ο. • Επί σης, θα ήτ αν καλό να γράψε τ ε σε όλα τ α ρούχα τ ων παι δι ών τ ο όνομά τ ους,
 • MarySampani

  Sep. 29, 2016

Παρουσίαση

Vistas

Total de vistas

348

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

3

Acciones

Descargas

9

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

1

×