Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
‫ית‬

‫תה‬
‫לאו‬
‫מ‬

‫התו‬
‫כני‬

‫מ‬

‫מ‬
‫ונה יי‬
‫שוב‬

‫י‬

‫ת: גב'‬
‫אר‬

‫ל‬

‫ט מוי‬
‫אל‬

‫|‬

‫בעי‬
‫רב‬
‫נ‬
‫ג‬...
‫נתוני‬
‫ם על‬

‫הילד‬
‫ים ב‬
‫עי‬

‫ר‬

‫בעיר בני ברק כ-000,081 תושבים‬
‫כ%09 מאוכלוסיית הילדים בעיר הינם חרדים‬
‫כמחצית ...
‫מספר‬
‫הלידו‬

‫00‬
‫8‬

‫3‬

‫152‬
‫5‬

‫71‬

‫74‬

‫03‬

‫06‬

‫ת בבנ‬
‫י בר‬
‫ק‬

‫שנת 9002‬
‫שנת 6002 9002‬
‫שנת‬
‫שנ...
‫פרופילים‬

‫של ה‬
‫לידה ילד‬
‫י‬

‫ 6 ש' (עפםד בג‬‫י יל ה‬

‫יל)‬

‫053‬

‫803‬

‫003‬

‫052‬
‫671‬

‫48‬

‫002‬
‫051‬

‫...
‫פרופילים‬

‫של‬
‫6 - הילד‬
‫ים‬
‫81 ש'‬
‫(עפ‬

‫י דוח ועדת גגרי‬
‫ם‬
‫יל)‬

‫052‬

‫522‬

‫002‬
‫911‬

‫051‬

‫511‬

‫001...
‫קשיים‬

‫התהליך‬

‫תוצאות‬
‫שיים...‬

‫הק‬

‫מספר הילדים בישוב (כמחצית מתושבי העיר 000,08)‬
‫מצב סוציאקונומי נמוך (אשכול 3)‬
‫מאפייני אוכלוסיה:התנגדו...
‫ליכים!‬

‫התה‬

‫תכלול‬

‫שיתוף‬

‫הקמת פרורומים בכל הרמות‬

‫רוטציה במתן‬

‫שרותים פריסה עירונית מתוכננת לאורך זמן של כל...
‫צאות...‬

‫התו‬

‫רצף שרותים עשיר ומגוון, מותאם לצרכי העיר‬
‫(מגדר/מגזר, זמן ומקום)‬
‫כניסה לכל מסגרות החינוך ולכל קבוצות...
‫תוכנית‬
‫מטרות‬
‫חזוק המודעות לגורמי סיכון בקרב צוותי‬
‫הטיפול, חינוך, ובאוכלוסיה הכללית‬
‫הרחבת האיתור של ילדים ובני נוער בסיכון‬...
‫ילה‬
‫צר פע 923‬
‫ח לדים: 05‬
‫י ים:‬
‫הור‬

‫העשרת שפה‬
‫ילדים: 65‬
‫הורים: 081‬

‫חה‬
‫פתו 051‬
‫דלת ים:‬
‫הור‬

‫מ‬
‫י...
‫מר‬
‫יל כזי‬
‫ל‬
‫הור דים: מיד‬
‫י 2 הל‬
‫ם: 0 41 בנו‬
‫ת‬
‫01‬
‫מ‬‫נו‬
‫ף‬

‫למידה‬

‫מרכזי‬
‫חיה‬
‫א דים: 89‬
‫יל רים: ...
‫גיל ילד‬

‫ש‬
‫יל ערי‬
‫הו דים הי‬
‫רי : 5 שי‬
‫ם: 00 7 בה‬
‫1‬

‫טיפולים רגשיים‬
‫ילדים: 001‬
‫הורים: 001‬

‫חו‬
‫נכ‬

‫...
‫רצף‬

‫תכניות‬

‫מניעה‬

‫טיפול‬

‫איתור‬

‫גיל רך‬

‫בישוב‬

‫עשרה‬

‫גיל יסודי‬

‫נערות‬

‫נערים‬

‫ה‬
‫ל הרך‬

‫הגי‬
‫תכנית‬
‫מגע- דרכה‬
‫ת,ה‬
‫בריאו מהות‬
‫לאי‬
‫עיסוי‬
‫צעות‬
‫אמ‬
‫תכנית‬
‫ב וקות/‬
‫תינ אומית‬
‫ל‬

‫תכנית‬...
‫אבחו‬
‫תכ נים 81-6 –‬
‫ני‬
‫ות ת לאומית‬
‫גבו‬
‫בא ר התכנית‬
‫מצ‬
‫ביל עות טיפול‬
‫ד‬
‫ובקהילה‬
‫(רוו‬
‫חה)‬

‫מת‬
‫( אמת...
‫בתים‬
‫לאוכ חמים-‬
‫לו/‬
‫רווחה- כללית /‬
‫א‬
‫וצ גף נוער‬
‫עירים‬

‫נע‬
‫רות‬
‫מ‬

‫תברים ו‬
‫צעירי‬

‫עדי –‬
‫לנער בית ...
‫נ‬

‫ערים‬

‫ים וצ‬
‫תבגר‬

‫עירים‬

‫מ‬

‫שיבה‬
‫שערי י מעבר‬
‫– תכנית -31 /‬
‫41‬
‫לנערים אומית‬
‫נית ל‬
‫תכ‬

‫81-41‬
...
‫ף תכניות‬

‫רצ‬

‫אתגר‬

‫עדוניות‬
‫מו‬
‫גיל רך‬

‫רצ‬

‫תמיכה‬
‫ביתית‬

‫עדוניות‬
‫מו‬
‫ביתיות‬

‫צהרון‬
‫מתנס‬

‫ף גילא...
‫מלמד‬
‫בניו חכ‬
‫מה בנע‬
‫רותם‬
‫ימצא‬
‫טובתם‬
‫בבחרו‬
‫כעץ ה‬
‫תם‬
‫שדה, א‬
‫ם בראש‬
‫ית השנ‬
‫ה תרבה‬
‫באחרית‬
‫עבוד‬
‫...
Próximo SlideShare
Cargando en…5
×

de

התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 1 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 2 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 3 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 4 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 5 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 6 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 7 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 8 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 9 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 10 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 11 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 12 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 13 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 14 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 15 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 16 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 17 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 18 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 19 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 20 התוכנית הלאומית בעיר בני ברק Slide 21
Próximo SlideShare
Double click on the job 2.0
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

0 recomendaciones

Compartir

Descargar para leer sin conexión

התוכנית הלאומית בעיר בני ברק

Descargar para leer sin conexión

עיצוב: סטודיו מרילוס

 • Sé el primero en recomendar esto

התוכנית הלאומית בעיר בני ברק

 1. 1. ‫ית‬ ‫תה‬ ‫לאו‬ ‫מ‬ ‫התו‬ ‫כני‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ונה יי‬ ‫שוב‬ ‫י‬ ‫ת: גב'‬ ‫אר‬ ‫ל‬ ‫ט מוי‬ ‫אל‬ ‫|‬ ‫בעי‬ ‫רב‬ ‫נ‬ ‫ג‬ ‫ב'‬ ‫חוה‬ ‫ט‬ ‫ורץ |‬ ‫אח‬ ‫ק‬ ‫‪m‬‬ ‫מנ‬ ‫הלת:‬ ‫יב‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫אי‬ ‫מינה‬ ‫ל‬ ‫ת: הר‬ ‫בש‬ ‫מעון‬ ‫קש‬ ‫ש‬
 2. 2. ‫נתוני‬ ‫ם על‬ ‫הילד‬ ‫ים ב‬ ‫עי‬ ‫ר‬ ‫בעיר בני ברק כ-000,081 תושבים‬ ‫כ%09 מאוכלוסיית הילדים בעיר הינם חרדים‬ ‫כמחצית הינם ילדים מתחת לגיל 81‬ ‫מספר משפחות ברוכות ילדים- 478,01 שהם %54.01 מהאוכלוסיה‬ ‫ממוצע הנפשות למשפחה בבני ברק 3.4‬ ‫לעומת הממוצע הארצי העומד על 2.2‬
 3. 3. ‫מספר‬ ‫הלידו‬ ‫00‬ ‫8‬ ‫3‬ ‫152‬ ‫5‬ ‫71‬ ‫74‬ ‫03‬ ‫06‬ ‫ת בבנ‬ ‫י בר‬ ‫ק‬ ‫שנת 9002‬ ‫שנת 6002 9002‬ ‫שנת‬ ‫שנת 3002 6002‬ ‫שנת‬ ‫שנת 3002‬ ‫שנת 2102‬
 4. 4. ‫פרופילים‬ ‫של ה‬ ‫לידה ילד‬ ‫י‬ ‫ 6 ש' (עפםד בג‬‫י יל ה‬ ‫יל)‬ ‫053‬ ‫803‬ ‫003‬ ‫052‬ ‫671‬ ‫48‬ ‫002‬ ‫051‬ ‫501‬ ‫ללא‬ ‫001‬ ‫45‬ ‫41‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫43‬ ‫32‬ ‫4‬ ‫וח ועדת גרך‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫05‬ ‫0‬
 5. 5. ‫פרופילים‬ ‫של‬ ‫6 - הילד‬ ‫ים‬ ‫81 ש'‬ ‫(עפ‬ ‫י דוח ועדת גגרי‬ ‫ם‬ ‫יל)‬ ‫052‬ ‫522‬ ‫002‬ ‫911‬ ‫051‬ ‫511‬ ‫001‬ ‫07‬ ‫84‬ ‫04‬ ‫05‬ ‫11‬ ‫ללא‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫של‬ ‫בו‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫0‬
 6. 6. ‫קשיים‬ ‫התהליך‬ ‫תוצאות‬
 7. 7. ‫שיים...‬ ‫הק‬ ‫מספר הילדים בישוב (כמחצית מתושבי העיר 000,08)‬ ‫מצב סוציאקונומי נמוך (אשכול 3)‬ ‫מאפייני אוכלוסיה:התנגדות לממסד‬ ‫סגירות ופחד מחשיפה‬ ‫חשש מפני חדש‬ ‫ריבוי מגזרים‬ ‫מאפייני מערכת החינוך בעיר:מגזרית וקהילתית‬ ‫מעמדית‬ ‫פרטית‬ ‫מגדרית‬ ‫חשדנות מפני חדש וסטיגמטיות‬ ‫מעורבות הורים גבוהה‬ ‫מעורבות ממסד רבני‬ ‫קשיים וח‬ ‫סמים בה‬ ‫פעל‬ ‫ת התוכנית‬ ‫בישוב‬
 8. 8. ‫ליכים!‬ ‫התה‬ ‫תכלול‬ ‫שיתוף‬ ‫הקמת פרורומים בכל הרמות‬ ‫רוטציה במתן‬ ‫שרותים פריסה עירונית מתוכננת לאורך זמן של כל התוכניות בעיר‬ ‫איגום משאבים‬ ‫מגזרית‬ ‫המקצועי‬ ‫שתוף אנשי מפתח‬ ‫מקצוענות ועקביות‬ ‫הקשבה התאמה/רגישות‬ ‫התאמת שפה ומושגים מהתחום‬ ‫התמי ככלי יוצר שפה אחידה‬ ‫‪ WIN WIN‬שיח בגובה‬ ‫העיניים - כולם נשכרים פירסום ומיתוג‬ ‫תהליכי ע‬ ‫בודה כדר‬ ‫ךל‬ ‫הסרת חס‬ ‫מים‬
 9. 9. ‫צאות...‬ ‫התו‬ ‫רצף שרותים עשיר ומגוון, מותאם לצרכי העיר‬ ‫(מגדר/מגזר, זמן ומקום)‬ ‫כניסה לכל מסגרות החינוך ולכל קבוצות האוכלוסיה בעיר‬ ‫כולל אוכלוסיה כללית, עולים, בתהליך הדרגתי ועקבי‬ ‫שינוי והתאמת התוכנית לקהלי היעד השונים‬ ‫כחלק בלתי נפרד מהפעלת המענה‬ ‫אגום משאבים ועבודה בממשקים‬ ‫לגיטמציה בקבלת שרותים מהממסד כולל שירות רווחה וטיפול‬ ‫מילוי תמי מקובל ומשמעותי‬ ‫!‬
 10. 10. ‫תוכנית‬
 11. 11. ‫מטרות‬ ‫חזוק המודעות לגורמי סיכון בקרב צוותי‬ ‫הטיפול, חינוך, ובאוכלוסיה הכללית‬ ‫הרחבת האיתור של ילדים ובני נוער בסיכון‬ ‫הגדלת היקף ילדים ובני נוער המשתמשים‬ ‫ברצף המענים המוצעים בעיר‬ ‫חזוק המיומנות המקצועית של בעלי התפקידים‬ ‫בתוכנית (צוותי מענה, אחראי מענה)‬
 12. 12. ‫ילה‬ ‫צר פע 923‬ ‫ח לדים: 05‬ ‫י ים:‬ ‫הור‬ ‫העשרת שפה‬ ‫ילדים: 65‬ ‫הורים: 081‬ ‫חה‬ ‫פתו 051‬ ‫דלת ים:‬ ‫הור‬ ‫מ‬ ‫ילד עגן‬ ‫א‬ ‫הורי ים: 0 חי‬ ‫ם: 9 ה‬ ‫0 2‬ ‫52‬ ‫מר‬ ‫כז הורים וילדים‬ ‫בגיל הרך‬ ‫ילדים: 24‬ ‫הורים: 43‬ ‫האתגר‬ ‫ילדים: 13‬ ‫הורים: 13‬ ‫פרים 82‬ ‫ס 00‬ ‫גן ה ם:‬ ‫די‬ ‫יל‬ ‫חי‬ ‫באזוק קשר‬ ‫הורה ילד‬ ‫מצע‬ ‫ילדים: 2 ות המגע‬ ‫8‬ ‫הורים: 28‬ ‫מרכז ייעוץ- מרכז‬ ‫קבלת פניות והפנייה‬ ‫לגורמים מטפלים /‬ ‫תכנית לאומית‬ ‫מו‬ ‫קד‬ ‫הכ‬ ‫ה וונ‬ ‫ורי ה יי‬ ‫ם: עו‬ ‫00 צי‬ ‫52‬ ‫מרכז תכלול‬ ‫ובקרה/ / תכנית‬ ‫לאומית‬ ‫מענים לגיל הרך | 6-0 שנים‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫יב‬ ‫ים‬ ‫י ל‬ ‫ה לדי הו‬ ‫ר‬ ‫ורי ם: 6 ות‬ ‫ם: 6 1‬ ‫1‬
 13. 13. ‫מר‬ ‫יל כזי‬ ‫ל‬ ‫הור דים: מיד‬ ‫י 2 הל‬ ‫ם: 0 41 בנו‬ ‫ת‬ ‫01‬ ‫מ‬‫נו‬ ‫ף‬ ‫למידה‬ ‫מרכזי‬ ‫חיה‬ ‫א דים: 89‬ ‫יל רים: 09‬ ‫הו‬ ‫מרכז נוער יישובי/ שכונתי‬ ‫ילדים: 48‬ ‫הורים: 06‬ ‫לגיל יל‬ ‫יל מש‬ ‫די חקי‬ ‫הור ם: 0 ות‬ ‫ים: 0 55‬ ‫03‬ ‫מענים‬ ‫ד-נוער‬ ‫אור‬ ‫ת 23‬ ‫וכני ים: 23‬ ‫ת לד ם:‬ ‫י ורי‬ ‫ה‬ ‫לבנים-‬ ‫דלת פתוחה‬ ‫הורים: 611‬ ‫מר‬ ‫כז‬ ‫נוע‬ ‫מרכז יי‬ ‫קבלת עוץ- מרכז‬ ‫פניו‬ ‫לגורמי ת והפנייה‬ ‫ם‬ ‫תכני מטפלים /‬ ‫ת לאומית‬ ‫א‬ ‫יל בחו‬ ‫הו דים: נים‬ ‫ר‬ ‫0‬ ‫ים: 0 81‬ ‫81‬ ‫מרכז תכ‬ ‫/ תכ לול ובקרה‬ ‫ני‬ ‫ת לאומית‬ ‫מר‬ ‫כזי למידה -‬ ‫שירת יוסף‬ ‫ילדים: 111‬ ‫ר‬ ‫יי‬ ‫שובי‬ ‫/‬ ‫שכו‬ ‫י נתי‬ ‫‬‫לדי פרד‬ ‫ס‬ ‫ם: 0 כץ‬ ‫7‬ ‫81-6‬ ‫שנים‬
 14. 14. ‫גיל ילד‬ ‫ש‬ ‫יל ערי‬ ‫הו דים הי‬ ‫רי : 5 שי‬ ‫ם: 00 7 בה‬ ‫1‬ ‫טיפולים רגשיים‬ ‫ילדים: 001‬ ‫הורים: 001‬ ‫חו‬ ‫נכ‬ ‫י‬ ‫ים ב‬ ‫א‬ ‫יל ד א מו‬ ‫נ‬ ‫דים: ליעז ה -‬ ‫51 ר‬ ‫1‬ ‫ע‬ ‫חים 61‬ ‫פות ם: 0 61‬ ‫לדי ם: 0‬ ‫י ורי‬ ‫ה‬ ‫תיד‬ ‫מ‬ ‫וב רכז‬ ‫תכ‬ ‫קרה לול‬ ‫בילד‬ ‫יכה ביתית מית)‬ ‫תמ (אומנה יו ם: 84‬ ‫ילדיים: 02‬ ‫הור‬ ‫צוותא – נכים‬ ‫ט חו‬ ‫ב‬ ‫פרויק‬ ‫: 511‬ ‫ילדים : 001‬ ‫הורים‬ ‫מרכז יי‬ ‫קבלת עוץ- מרכז‬ ‫פניו‬ ‫לגורמי ת והפנייה‬ ‫ם‬ ‫תכני מטפלים /‬ ‫ת לאומית‬ ‫פעיל‬ ‫ענים ל‬ ‫מ‬ ‫פוליות‬ ‫מועדונית טי סיביות‬ ‫אינטנ ים: 86‬ ‫ילדרים: 59‬ ‫הו‬ ‫ות ק‬ ‫יץ הפ‬ ‫לילדים ב גתית‬ ‫ילדי סיכון‬ ‫הורי ם: 51‬ ‫ם: 51‬ ‫מ‬ ‫יל עגן‬ ‫א‬ ‫הו דים: 0 חיה‬ ‫רים: 92‬ ‫052‬ ‫-נוער -‬ ‫המשך‬ ‫מרכז תכ‬ ‫לול ובקר‬ ‫ה‬ ‫/ תכני‬ ‫ת לאומית‬ ‫81-6‬ ‫ל‬ ‫לגדו ים‬ ‫ל ו הור 31‬ ‫גד ת : 5‬ ‫ל יי ים‬ ‫נח ור‬ ‫ה ה‬ ‫שנים‬ ‫רים וילדים‬ ‫מרכז הו בגיל הרך‬ ‫ילדים: 24‬ ‫הורים: 4‬
 15. 15. ‫רצף‬ ‫תכניות‬ ‫מניעה‬ ‫טיפול‬ ‫איתור‬ ‫גיל רך‬ ‫בישוב‬ ‫עשרה‬ ‫גיל יסודי‬ ‫נערות‬ ‫נערים‬ ‫ה‬
 16. 16. ‫ל הרך‬ ‫הגי‬ ‫תכנית‬ ‫מגע- דרכה‬ ‫ת,ה‬ ‫בריאו מהות‬ ‫לאי‬ ‫עיסוי‬ ‫צעות‬ ‫אמ‬ ‫תכנית‬ ‫ב וקות/‬ ‫תינ אומית‬ ‫ל‬ ‫תכנית‬ ‫אחיה‬ ‫מעגן יתור ,‬ ‫א‬ ‫תכנית כשרת‬ ‫פול וה‬ ‫תכנית‬ ‫י‬ ‫ט מדים /‬ ‫מל אומית‬ ‫ל‬ ‫תגר/‬ ‫הא אומית‬ ‫ל‬ ‫בסיכון‬ ‫טות‬ ‫פעו עונות,‬ ‫– מ תונים‬ ‫ח‬ ‫משפ ב כולל‬ ‫קצי‬ ‫/ ת ת( מ.‬ ‫תמ משרד‬ ‫כלה) ו‬ ‫הכל רווחה‬ ‫ה‬ ‫תנס-‬ ‫ון מ‬ ‫צהר אי 6-3‬ ‫גיל‬ ‫ללית)‬ ‫סייה כ‬ ‫כלו‬ ‫טיפול‬ ‫(או תקציב‬ ‫קהילה‬ ‫/‬ ‫בילד ב‬ ‫תכנית‬ ‫אור יתור ,‬ ‫לא‬ ‫בגנים דרכה‬ ‫ה‬ ‫טיפול ו תכנית‬ ‫רים /‬ ‫להו אומית‬ ‫ל‬ ‫ור על‬ ‫סיפ עשרה‬ ‫ה‬ ‫במה( –לגני‬ ‫פתית)‬ ‫תכנית‬ ‫ש‬ ‫מד /‬ ‫מ אומית‬ ‫ל‬ ‫עילה‬ ‫חצר פ תכנית‬ ‫ונות/‬ ‫במע אומית‬ ‫ל‬ ‫פתית‬ ‫ש‬ ‫העשרה שפה‬ ‫– כישורי ברחבי‬ ‫ת‬ ‫ותקשור תכנית‬ ‫יר/‬ ‫הע אומית‬ ‫ל‬ ‫הורים‬ ‫ם‬ ‫מרכז ילדי רות /‬ ‫להו‬ ‫ונתיבים אומית‬ ‫כנית ל‬ ‫ת‬ ‫פתית‬ ‫ש‬ ‫העשרה שפה‬ ‫– כישורי שיקום‬ ‫ורת /‬ ‫ש‬ ‫ותק שכונות‬ ‫שחקת‬ ‫מ‬ ‫משפחה 01-3 /‬ ‫–גילאי אומית‬ ‫נית ל‬ ‫תכ‬ ‫עילה‬ ‫פ‬ ‫חצר איתור‬ ‫תכנית‬ ‫בנים‬ ‫–‬ ‫גני‬ ‫וטיפול ב תכנית‬ ‫ת/‬ ‫ובנו אומית‬ ‫ל‬ ‫גיל רך‬ ‫מועדוניות סיביות‬ ‫נ‬ ‫– יוט אינט מיוחד‬ ‫חינוך‬ ‫די‬ ‫אי 3- 6‬ ‫ליל ם, גיל‬ ‫רדי‬ ‫טיפול‬ ‫ח תקציב‬ ‫קהילה‬ ‫/‬ ‫בילד ב‬ ‫רווחה)‬ ‫(‬ ‫שפחות‬ ‫מ‬ ‫רצף גילאי: חתונים,‬ ‫ה, משפ‬ ‫ביתיים,‬ ‫אמנ‬ ‫סידורים חוץ מצעות‬ ‫בא‬ ‫בהסכמה או בקצה‬ ‫דים‬ ‫צווים(ליל ה - 81 /‬ ‫ליד‬ ‫הרצף הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫יתיות‬ ‫ות ב‬ ‫מועדוני 01-3 ,‬ ‫אי‬ ‫– גיל ת של‬ ‫במסגר בבתים‬ ‫ת‬ ‫מפעילו דים)/‬ ‫ד 5 יל‬ ‫ל בילד‬ ‫(ע ב טיפו‬ ‫תקצי קהילה‬ ‫ב‬ ‫סגרת‬ ‫במ‬ ‫שחקיות לדים-‬ ‫מרכזי י ה וכן‬ ‫ווח‬ ‫הורים / ר לדת/‬ ‫זר ליו‬ ‫ע‬ ‫הילתי‬ ‫עי ות- ק‬ ‫התנדב‬ ‫1-3 גן‬ ‫ילאי 0‬ ‫לג‬ ‫תכנית‬ ‫גן ספר– לדי גן‬ ‫לי‬ ‫העשרה לילדי‬ ‫כן‬ ‫חובה ו יוחד/‬ ‫מ‬ ‫חינוך אומית‬ ‫נית ל‬ ‫תכ‬ ‫איתור‬ ‫ביתית‬ ‫תמיכה ת קצה‬ ‫ו‬ ‫למשפח ה-61 /‬ ‫אי ליד‬ ‫גיל‬ ‫אומית‬ ‫ל‬ ‫תכנית קציבי‬ ‫ת‬ ‫+ תגבור השנה‬ ‫ה.‬ ‫מהרווח 031₪.‬ ‫פו 000‬ ‫נוס‬ ‫טיפול‬ ‫מניעה‬ ‫העשרה‬ ‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬
 17. 17. ‫אבחו‬ ‫תכ נים 81-6 –‬ ‫ני‬ ‫ות ת לאומית‬ ‫גבו‬ ‫בא ר התכנית‬ ‫מצ‬ ‫ביל עות טיפול‬ ‫ד‬ ‫ובקהילה‬ ‫(רוו‬ ‫חה)‬ ‫מת‬ ‫( אמת נוער‬ ‫מנהי‬ ‫גות נוער,‬ ‫מועצת ת‬ ‫פרדס למידים, -‬ ‫כץ‬ ‫ממלכתי‬ ‫וממד)‬ ‫/ (שיקום‬ ‫שכונות)‬ ‫איתור‬ ‫טיפול‬ ‫טיפולי‬ ‫ליל ם רגשיים‬ ‫די‬ ‫ם בגיל רך‬ ‫ויסודי‬ ‫/ תכנית‬ ‫לאומי‬ ‫בא ת + תגבור‬ ‫מצ‬ ‫בי עות טיפול‬ ‫לד‬ ‫ובקהילה‬ ‫חונכי‬ ‫ונ ם לילדים‬ ‫ע‬ ‫ת רים 81-6 /‬ ‫כני‬ ‫ת לאומית‬ ‫גיל י‬ ‫סודי‬ ‫נתיבי‬ ‫גי ם להורות‬ ‫לח‬ ‫/ ביון 41-21‬ ‫ב טיפול בילד‬ ‫קהיל‬ ‫ה (רווחה)‬ ‫טיפול‬ ‫בפוגעים‬ ‫ונפגעי‬ ‫עמו ם מינית /‬ ‫תת‬ ‫בליבנו,‬ ‫עלם ע‬ ‫ח רווחה‬ ‫5‬ ‫מועדוניות‬ ‫אינט‬ ‫ת נסיביות /‬ ‫כני‬ ‫– ת לאומית‬ ‫ל‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫החרדית‬ ‫ו טיפול בילד‬ ‫בקהי‬ ‫לה/ אזור‬ ‫פרדס כץ‬ ‫(רווח‬ ‫ה + חינוך)‬ ‫.לג‬ ‫ה דול ולגדל‬ ‫דר‬ ‫לי כת הורים‬ ‫לדי‬ ‫ם בסיכון‬ ‫מ‬ ‫לידה 81-‬ ‫התוכנית‬ ‫הלאומית‬ ‫מניעה‬ ‫העשרה‬ ‫תג‬ ‫בור לימודי‬ ‫(אנגלית )‬ ‫פרדס כץ‬ ‫(שיקו‬ ‫ם שכונות)‬ ‫פעילות‬ ‫(קיי קיץ, מוגנות‬ ‫ט‬ ‫קיי נות וסבסוד‬ ‫טנו‬ ‫לי ת עירוניות‬ ‫לדי‬ ‫ת ם בסיכון)/‬ ‫כני‬ ‫תג ת לאומית +‬ ‫בור‬ ‫בילד עח טיפול‬ ‫בקהי‬ ‫לה (רווחה)‬ ‫מטפחי‬ ‫ם לילדים‬ ‫81-6 /‬ ‫ובק טיפול בילד‬ ‫היל‬ ‫ה (רווחה)‬ ‫קייטנות‬ ‫עו קיץ לילדים‬ ‫לי אתיופיה‬ ‫תכניו‬ ‫שח ת ספורט –‬ ‫ייה,‬ ‫ליל התעמלות‬ ‫די‬ ‫צר ם מבוכרה,‬ ‫פת,‬ ‫אר ארגנטינה,‬ ‫צו‬ ‫ת הברית)‬ ‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬ ‫מרכ‬ ‫זי למידה‬ ‫לבנים‬ ‫תכ ולבנות /‬ ‫ני‬ ‫ת לאומית‬ ‫מועדו‬ ‫ניות ל-04‬ ‫ילדים‬ ‫עמו באמצעות‬ ‫תת‬ ‫לשובע‬ ‫הכול‬ ‫ ל פרויקט‬ ‫מ‬ ‫קור חיים‬ ‫לטיפולים‬ ‫רגשיים/‬ ‫שיעורי ע‬ ‫עולים זר לילדים‬ ‫מ‬ ‫ארגנטינה‬ ‫(‬ ‫התנדבות)‬ ‫הדרכו‬ ‫במ ת הוריות-‬ ‫סגר‬ ‫ת המרכז‬ ‫לילד‬ ‫ולמשפ'-‬ ‫תקציב‬ ‫ב טיפול בילד‬ ‫קהילה..‬ ‫ פותחי‬ ‫תכני ם עתיד-‬ ‫ת‬ ‫בא המופעלת‬ ‫ר‬ ‫ספ בעה בתי‬ ‫ר בר‬ ‫חבי העיר‬ ‫בשיתוף‬ ‫הסוכנות‬ ‫/ תכנית‬ ‫מש לאומית /‬ ‫רד החינוך‬ ‫מ‬ ‫הו רכז ילדים‬ ‫רים ל‬ ‫גיל החביון‬ ‫/‬ ‫ב טיפול בילד‬ ‫קהיל‬ ‫ה (רווחה)‬
 18. 18. ‫בתים‬ ‫לאוכ חמים-‬ ‫לו/‬ ‫רווחה- כללית /‬ ‫א‬ ‫וצ גף נוער‬ ‫עירים‬ ‫נע‬ ‫רות‬ ‫מ‬ ‫תברים ו‬ ‫צעירי‬ ‫עדי –‬ ‫לנער בית חם‬ ‫ות‬ ‫כול חרדיות‬ ‫ה ל לימודי‬ ‫ילה‬ ‫וצעי / נוער‬ ‫רים‬ ‫(רווחה)‬ ‫ם‬ ‫81-41 (‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫טיפו‬ ‫על ל בבנות‬ ‫קצה‬ ‫הרצף/‬ ‫עו‬ ‫סיות, ב‬ ‫האגף- מסגרת‬ ‫או‬ ‫כללי כלוסייה‬ ‫ת‬ ‫וחרדית‬ ‫ל בנפגעות‬ ‫טיפו‬ ‫קיפה מינית‬ ‫ת‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫+81‬ ‫ת וחרדית /‬ ‫כללי‬ ‫רווחה‬ ‫קת צעירות‬ ‫תעסו‬ ‫רווחה נוער‬ ‫/‬ ‫רים (רווחה)‬ ‫וצעי‬ ‫איתור‬ ‫טיפול‬ ‫יתי‬ ‫ם עד 1‬ ‫2)‬ ‫מניעה‬ ‫העשרה‬ ‫מיון‬ ‫בנות/נוח”ם‬ ‫(רווחה)‬ ‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬
 19. 19. ‫נ‬ ‫ערים‬ ‫ים וצ‬ ‫תבגר‬ ‫עירים‬ ‫מ‬ ‫שיבה‬ ‫שערי י מעבר‬ ‫– תכנית -31 /‬ ‫41‬ ‫לנערים אומית‬ ‫נית ל‬ ‫תכ‬ ‫81-41‬ ‫ישובי‬ ‫י‬ ‫מרכז נוער תכנית‬ ‫ייה /‬ ‫– תוש אומית‬ ‫ל‬ ‫קצועי‬ ‫ןמ‬ ‫פורום ב בנוער‬ ‫טיפול‬ ‫ל נושר‬ ‫תים ע‬ ‫(לעי‬ ‫מסגרת‬ ‫ב‬ ‫מיתרים- קמות,‬ ‫ש‬ ‫ישיבות מ שכלה,‬ ‫למת ה‬ ‫קורסים‬ ‫ש‬ ‫ה ליבה,‬ ‫לימודי‬ ‫81-61‬ ‫ם‬ ‫מקצועיי המוסד‬ ‫ם+‬ ‫/ נוח לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ל‬ ‫ד 12)‬ ‫נתיים‬ ‫שכו‬ ‫רכזים נוחם‬ ‫41 /‬ ‫12- ווחה)‬ ‫(ר‬ ‫ישובי‬ ‫רי‬ ‫מרכז נוע (כולל‬ ‫ץ‬ ‫פרדס כ דה) /‬ ‫מי‬ ‫מרכז ל אומית‬ ‫נית ל‬ ‫תכ‬ ‫שילוב‬ ‫קידום נוער הכוונה‬ ‫במסגרות, תכנית‬ ‫ת,‬ ‫מקצועי שיקום‬ ‫הילה/ יז'ניץ)‬ ‫נות (ו‬ ‫שכו‬ ‫נוכיות‬ ‫ת חי‬ ‫פנימיו ליות ,‬ ‫יפו‬ ‫ומנה,‬ ‫ט יות, א‬ ‫שיקומ הנוער.‬ ‫ות‬ ‫חס ווחה)‬ ‫(ר‬ ‫סוקתי‬ ‫תע‬ ‫מודל אבחון,‬ ‫הכוון, 2-61 /‬ ‫3‬ ‫הכשרה ווחה)‬ ‫ם (ר‬ ‫נוח‬ ‫בגרים‬ ‫מת‬ ‫מרכז טיפול‬ ‫הורים, 2-41/‬ ‫י1‬ ‫מערכת ווחה)‬ ‫ם (ר‬ ‫נוח‬ ‫ורמלי‬ ‫וער-‬ ‫קידום נ רווחה‬ ‫ותף ל‬ ‫ש‬ ‫במ וחינוך‬ ‫ם -41‬ ‫ני‬ ‫מיין ב טיפול‬ ‫כולל‬ ‫נוחם‬ ‫2‬ ‫1 מועד/‬ ‫ק.‬ ‫ווחה)‬ ‫(ר‬ ‫לתי פ‬ ‫חינוך ב עולה‬ ‫וער‬ ‫לנ רוסיה‬ ‫מ נוער)‬ ‫קידום‬ ‫(‬ ‫נוער –‬ ‫ת‬ ‫מחלק הילה,‬ ‫רויקט‬ ‫צילה,‬ ‫פ ה, מ‬ ‫להב‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך עשרה‬ ‫י, ה‬ ‫פורמל נושר‬ ‫לנוער‬ ‫איתור‬ ‫טיפול‬ ‫ימיות‬ ‫פנ‬ ‫מגשר עולה‬ ‫ער‬ ‫לנו תיופיה‬ ‫מא‬ ‫מניעה‬ ‫העשרה‬ ‫גוון כהה - תכנית עירונית | גוון בהיר - התוכנית הלאומית‬
 20. 20. ‫ף תכניות‬ ‫רצ‬ ‫אתגר‬ ‫עדוניות‬ ‫מו‬ ‫גיל רך‬ ‫רצ‬ ‫תמיכה‬ ‫ביתית‬ ‫עדוניות‬ ‫מו‬ ‫ביתיות‬ ‫צהרון‬ ‫מתנס‬ ‫ף גילאי‬ ‫ה‬ ‫כלול‬ ‫כז ת‬ ‫מר בקרה‬ ‫ו‬ ‫עוץ‬ ‫כז יי‬ ‫שרה‬ ‫ע‬ ‫ה פתית‬ ‫ש‬ ‫מר‬ ‫דים‬ ‫ז יל‬ ‫מרכ רים‬ ‫הו‬ ‫חה‬ ‫תו‬ ‫תפ‬ ‫דל‬ ‫ילה‬ ‫פע‬ ‫חצר נות‬ ‫מעו‬ ‫ב‬ ‫ר על‬ ‫סיפו‬ ‫ במה‬ ‫שרה‬ ‫ע‬ ‫ה פתית‬ ‫ש‬ ‫תושייה‬ ‫רכז נוער‬ ‫מ‬ ‫בי פרדס‬ ‫יישו‬ ‫קידום נוער‬ ‫שערי‬ ‫ישיבה‬ ‫כץ‬ ‫רכזים‬ ‫שכונתיים‬ ‫מיין בנים‬ ‫מרכז מתבגרים‬ ‫הורים‬ ‫וער‬ ‫תנ‬ ‫טות‬ ‫פעו יכון‬ ‫בס‬ ‫חידו‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫מיתרים‬ ‫עגן‬ ‫מ‬ ‫ חיה‬ ‫א‬ ‫אור‬ ‫משפחה‬ ‫משחקת‬ ‫מודל תעסוקתי‬ ‫הכוון‬ ‫שחקיות‬ ‫ילדים- הורים‬ ‫חצר‬ ‫פעילה‬ ‫גן ספר‬ ‫ז ילדים‬ ‫מרכ‬ ‫הורים‬ ‫נתיבים‬ ‫להורות‬ ‫3‬ ‫מועדוניות‬ ‫עדוניות‬ ‫5 מו‬ ‫מועדוניות‬ ‫מותת לשובע‬ ‫ע‬ ‫תגבור‬ ‫לימודי‬ ‫מתאמת‬ ‫נוער‬ ‫מרכזי‬ ‫למידה‬ ‫ת חינוכיות‬ ‫פנימיו‬ ‫טיפוליות‬ ‫לבנים‬ ‫ולבנות‬ ‫פורום‬ ‫ם נוער-‬ ‫קידו‬ ‫רווחה‬ ‫נוער‬ ‫מטפחים‬ ‫לילדים‬ ‫חונכים‬ ‫לילדים‬ ‫אב‬ ‫חו‬ ‫נים‬ ‫צף ג‬ ‫ילאי‬ ‫ר‬ ‫פגעות‬ ‫בנ‬ ‫טיפול מינית‬ ‫תקיפה‬ ‫מיון‬ ‫‬ ‫עדי‬ ‫בתים‬ ‫‬ ‫מים‬ ‫ח‬ ‫בבנות‬ ‫טיפול הרצף‬ ‫ל קצה‬ ‫ע‬ ‫סוקת‬ ‫תע‬ ‫בנות‬ ‫הדרכות‬ ‫הוריות‬ ‫בפוגעים‬ ‫פול‬ ‫טי עים מינית‬ ‫ונפג‬ ‫פותחים‬ ‫‬ ‫עתיד‬ ‫ת קיץ,‬ ‫עילו‬ ‫פ מוגנות‬ ‫לגד‬ ‫ול ול‬ ‫גדל‬
 21. 21. ‫מלמד‬ ‫בניו חכ‬ ‫מה בנע‬ ‫רותם‬ ‫ימצא‬ ‫טובתם‬ ‫בבחרו‬ ‫כעץ ה‬ ‫תם‬ ‫שדה, א‬ ‫ם בראש‬ ‫ית השנ‬ ‫ה תרבה‬ ‫באחרית‬ ‫עבוד‬ ‫תו,‬ ‫ה ירבה‬ ‫לך תבו‬ ‫אתו‬ ‫ר' י‬ ‫הוד‬ ‫ה אלחריזי‬

עיצוב: סטודיו מרילוס

Vistas

Total de vistas

487

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

3

Acciones

Descargas

1

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×