Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

DEZVOLTAREA ŞI DOTAREA SERVICIILOR PROFESIONISTE PENTRU INTERVENŢII ÎN

419 visualizaciones

Publicado el

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en comentar

DEZVOLTAREA ŞI DOTAREA SERVICIILOR PROFESIONISTE PENTRU INTERVENŢII ÎN

  1. 1. DEZVOLTAREA ŞI DOTAREA SERVICIILOR PROFESIONISTE PENTRUINTERVENŢII ÎNSITUAŢII DE URGENŢĂ ÎNREGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV ”Asociatia de Dezvoltare IntercomunitarăBucureşti-Ilfov
  2. 2. • Bugetul proiectului a fost de 45.556.469,16 lei45.556.469,16 lei..• Sursă de finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL2007 -2013Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii socialeDomeniul Major de Intervenţie 3.3. – Îmbunătăţireadotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentruintervenţii în situaţii de urgenţă.• Perioadă de desfăşurare: 30 luni de la semnarea Contractuluide Finantare.
  3. 3. ObiectiveOBIECTIVUL GENERALOBIECTIVUL GENERALCrearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu serviciiCrearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu serviciiesenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivuluiesenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivuluieuropean al coeziunii economice şi sociale, prineuropean al coeziunii economice şi sociale, prinîmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţăîmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţăpublică în situaţii de urgenţpublică în situaţii de urgenţăăOBIECTIVE SPECIFICEOBIECTIVE SPECIFICEÎÎmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă lambunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă lanivelul Regiunii de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, prin reducereanivelul Regiunii de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, prin reducereatimpului de intervenţie pentrutimpului de intervenţie pentru:: acordarea primului ajutor calificatacordarea primului ajutor calificat intervenţii în situaţii de urgenţăintervenţii în situaţii de urgenţă
  4. 4. Activităţi şi resursePrincipalele activităţii1.Semnarea contractului de finanţare cu MDRT /MDRAP1.Semnarea contractului de finanţare cu MDRT /MDRAP2.Informare şi publicitate referitoare la proiect2.Informare şi publicitate referitoare la proiect3.3.MManagementul proiectuluianagementul proiectului4.4. SServicii de auditervicii de audit financiarfinanciar5.Contractarea livrărilor de echipamente5.Contractarea livrărilor de echipamente6.Livrarea şi recepţia6.Livrarea şi recepţia finala afinala a echipamentelorechipamentelor7. Predarea echipamentelor7. Predarea echipamentelor lala ISU Bucureşti şiISU Bucureşti şi lala ISU IlfovISU Ilfov8.8. Elaborarea şi transmiterea rapoartelor de progresElaborarea şi transmiterea rapoartelor de progres9. Elaborarea şi transmiterea cererilor de rambursar9. Elaborarea şi transmiterea cererilor de rambursar10.Activităţi specifice managementului de proiect10.Activităţi specifice managementului de proiect11.11. Auditarea derulării proiectului şi Raport de Audit finalAuditarea derulării proiectului şi Raport de Audit final
  5. 5. Beneficiari şi grupuri ţintă LocuitoriiLocuitorii şşi orice persoani orice persoanăă aflataflatăă pe teritoriul Regiuniipe teritoriul RegiuniiBucureBucureşşti-Ilfov (ti-Ilfov (îîn principal cetn principal cetăţăţenii Municipiului Bucureenii Municipiului Bucureşştiti şşiiai Judetului Ilfov)ai Judetului Ilfov) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii”Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” alalMunicipiului Bucureşti;Municipiului Bucureşti; Inspectoratul pentru SituaţiiInspectoratul pentru Situaţii dde Urgenţă” Codrii Vlăsiei” ale Urgenţă” Codrii Vlăsiei” aljudeţului Ilfov.judeţului Ilfov.
  6. 6. RezultateREZULTATE PRECONIZATECreştere cantitativă a dotărilor la ISU “Dealul Spirii” şi la ISU“Codrii Vlăsiei”Creştere calitativă prin dotarea cu mijloace noi/moderne de intervenţie. scurtarea timpului de intervenţieSTADIUL PROIECTULUI1.S-au finalizat şi încheiat toate contractele prevăzute îngraficul de achiziţii publice, astfel:• Prestări servicii de informare şi publicitate• Servicii de consultanţă pentru management• Prestări servicii de audit financiar• Furnizarea echipamentelor
  7. 7. Rezultate2. S-au trimis în termenele prevăzute de graficul de activităţi:• 11 Rapoarte de Progres/8 Cereri de Finantare• Contractele semnate au o pondere valorica de98,3% din valoarea proiectului• S-au livrat 38 autospeciale (100%) si s-au predat laISU Bucuresti si ISU Ilfov cu contractede comodat pe 5ani.

×