Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje

7.632 visualizaciones

Publicado el

Zvolit správné téma seminární nebo diplomové práce je pro konečný úspěch klíčové. V semináři jsme pracovali s definováním problému (tématu) a tvorbou klíčových slov tak, aby následná práce s odbornými zdroji byla co nejvíce úspěšná. Navážeme praktickými ukázkami příkladů vyhledávání v databázích elektronických informačních zdrojů.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje

 1. 1. Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 7. března 2017
 2. 2. Co nás čeká… • metody vedoucí k nalezení tématu – Brainstorming – Myšlenkové mapy – Metoda 5W1H • práce s tématem • hledání výrazů – rozšíření a zúžení tématu – definování klíčových slov – tvorba synonym • jak hledat
 3. 3. Cesta ke kvalitním zdrojům Vyberte nejvhodnější dokumenty Definujte a analyzujte (CO HLEDAT) Vyberte zdroje (KDE HLEDAT) Vyhledávací nástroj (JAK HLEDAT) Formulujte dotaz Posuďte vyhledané dokumenty Upravte a upřesněte dotaz Zdroj: studijní materiál e-learningového kurzu KPI11
 4. 4. Formulace informační potřeby • co • na jaké téma (oblast zájmu) • v jakém rozsahu • ... sami si zvolíte konkrétní téma/ použijete metodu hledání nápadů
 5. 5. Metody vedoucí k nalezení tématu Brainstorming Myšlenkové mapy Metoda 5W1H
 6. 6. Brainstorming • hledání co největšího počtu nápadů • samostatně/za pomoci dalších účastníků – více lidí přinese více nápadů • zapojení asociací Pozn.: Nevyhodnocujte brainstorming hned, nechte své nápady „uležet“
 7. 7. Brainstorming – základní pravidla zákaz kritiky kvantita převažuje nad kvalitou všichni jsou si rovni inspirace ostatními nápady jedna osoba zapisuje nápady
 8. 8. Myšlenkové mapy • definování tématu a práce s ním – hledání synonym, nadřazených, podřazených a souvisejících pojmů apod. • organizace poznatků
 9. 9. Zdroj: studijní materiál e-learningového kurzu KPI11
 10. 10. Myšlenkové mapy Postup: • Nakreslete do středu problém (téma) a od něj veďte hlavní větve. • Následně jednotlivé větve rozpracujte. • Nebojte se používat barvy, obrázky, ikony a volně asociovat.
 11. 11. Metoda 5W1H • umožňuje nahlížet na problém systematicky a detailně • postupným odpovídáním na otázky se díváme na problém z různých úhlů pohledu, hledáme různé příčiny apod. • otázky měníme v závislosti na tématu
 12. 12. Metoda 5W1H - příklad anglicky česky Příklad otázky Who kdo Kdo se tématem zabývá? Kdo o tématu mluvil jako první? What co Co přesně je předmětem mého bádání? Where kde Kde problém vznikl? When kdy Kdy se o tématu mluvilo naposledy, jde o téma zastaralé nebo aktuální? Why proč Proč je důležité o tomto problému psát? How jak Jak lze na problém nahlížet, jinak než je běžné? Zdroj: studijní materiál e-learningového kurzu KPI11
 13. 13. Práce s tématem • Uveďte své téma otázkou – pomáhá při ujasnění myšlenek – více otázek, více úhlů pohledu – dokáži o tématu přemýšlet? Jaké o něm mám znalosti? Př. Postava Harryho Holea v detektivních románech Jo Nesba. - Ve kterých románech se tato postava objevuje? - Jak lze tuto postavu charakterizovat? - V čem se liší od hlavní postavy Rogera Browna románu Lovci hlav a naopak jaké shodné rysy tyto 2 postavy mají? - …
 14. 14. Klíčové pojmy klíčová slova - pojmy charakterizující obsah informace (např. textu, tématu) synonyma - pojem, který má stejný nebo podobný význam a kontext jako původní termín asociace - proces sdružování; spojení mezi jednotlivými psychickými vjemy; představa na základě předchozí zkušenosti nadřazené a podřazené pojmy – užitečné v případě potřeby rozšíření nebo zúžení dotazu
 15. 15. Hledání výrazů • Je třeba si zvolit téma co nejpřesněji – nadřazené/podřazené pojmy  zúžení/rozšíření tématu Př. Hlavní postavy v románech Jo Nesba. Př. Postava Harryho Holea v detektivním románu Sněhulák Jo Nesba.
 16. 16. Hledání výrazů – klíčová slova • Postava Harryho Holea v detektivních románech Jo Nesba. – synonyma • kriminální román – související slova (asociace) • norská literatura/román, severská literatura/román – nadřazené/podřazené pojmy • postava detektiva, Sněhulák, norští spisovatelé, vyhledání vhodných zdrojů
 17. 17. • Podrobněji zpracovanou problematiku definování problému a práce s tématem naleznete zde.
 18. 18. Druhy EIZ z hlediska typů • elektronické katalogy knihoven – př. knihovní katalog Aleph • profesionální informační databáze – od předních vydavatelů – e-časopisy, e-knihy… – př. ScienceDirect • digitální knihovny – př. Národní digitální knihovna • oborové portály – př. Musica (MUS)
 19. 19. Druhy EIZ z hlediska původnosti obsahu • primární – plnotextové databáze – časopisy, knihy, encyklopedie – př. GALE e-books • sekundární – bibliografické, abstraktové, citační databáze – př. SCOPUS • terciální – databáze databází, soupisy, bibliografie bibliografií – př. seznam České oborové bibliografie
 20. 20. Druhy EIZ z hlediska tematického a oborového • multioborové – př. ProQuest Central • specializované – zaměřené na konkrétní obor – př. ART Source
 21. 21. Druhy EIZ z hlediska dostupnosti • volně dostupné – veřejně přístupné – př. Directory of Open Acces Journals (DOAJ) • licencované – komerční, přístupné na základě licenčních smluv – př. EBSCO
 22. 22. Licencované databáze z hlediska obsahu • bibliografické/abstraktové databáze – obsahují bibliografické záznamy + abstrakty – sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje – př. databáze o moderním a současném umění ARTbibligraphies Modern • faktografické databáze – najdeme v nich konkrétní údaje – mají textový nebo numerický character – typickým příkladem jsou online encyklopedie • př. Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World
 23. 23. Licencované databáze z hlediska obsahu • plnotextové databáze – obsahují plné texty (full text) primárních pramenů (e- časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) – př. JSTOR • citační databáze – jsou důležité pro hodnocení vědy; jsou v nich k dispozici citační ohlasy, impact faktory časopisů – př. Web of Science, SCOPUS
 24. 24. Elektronické informační zdroje MU Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje  EIZ MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU
 25. 25. Služby portálu EIZ MU • seznam databází • zdroje podle oborů • zkušební přístupy a novinky • nastavení vzdáleného přístupu • EBSCO Discovery Service • …
 26. 26. EBSCO Discovery Service • umožňuje jedním dotazem současně prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://discovery.muni.cz • pro přístup k plným textům je nutné být připojen do celouniverzitní počítačové sítě MU (počítače na MU, vzdálený přístup)
 27. 27. JAK hledat • podívejte se na nápovědu, ukázky vyhledávání; shlédněte základní tutoriály • využívejte různé vyhledávací funkce systému – pokročilé vyhledávání, tematické oblasti, různá pole pro vyhledávání (klíčová slova, abstrakty, POZOR na fulltext) • zvolte kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.) • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit
 28. 28. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu • booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín • fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe • truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*) • wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
 29. 29. JAK hledat: rešeršní strategie  používejte operátory, fráze, zástupné znaky Co když máte příliš málo výsledků? • rozšiřte dotaz => použijte nadřazené pojmy, synonyma • vhodný je operátor OR a zástupné znaky (*) • „vyhněte se frázím“ • neomezujte vyhledávání (časově, full text) • nahlédněte do nápovědy, FAQ Co když máte příliš mnoho výsledků? • nepoužívejte příliš obecné pojmy • vhodný je operátor AND; „nebojte se frází“ • použijte pokročilé vyhledávání (klíčová slova, abstrakty)
 30. 30. JAK hledat: praktická ukázka Zdroj: ProQuest Central Dotaz: fráze „harry hole“ Kdekoli AND (norw* OR nordic OR scandinav*) Abstrakt AND (detective OR crime) Abstrakt => 162 výsledků Jak dál postupovat? Zhodnotit výsledky, případně upravit znění dotazu nebo změnit zdroj vyhledávání. - např. Literature Online
 31. 31. • řada databází pracuje s linkovací službou Full text Finder – dozvíte se tak, je-li článek dostupný v jiném zdroji předpláceném MU • Seznam dostupných časopisů a knih na MU Nemohu najít plný text: databáze MU
 32. 32. • nepodceňujte Google Scholar nebo Google Books • nebojte se Open Acces • databáze volně dostupných časopisů Elektronische Zeitschriftenbibliothek Nemohu najít plný text: otevřené zdroje
 33. 33. • ověřte v katalogu Aleph, zda časopis neodebírá některá z knihoven MU v papírové podobě • velké množství knihoven z celé republiky můžete najednou prohledat prostřednictvím Jednotné informační brány; článek si pak v papírové podobě můžete objednat prostřednictvím MVS (Meziknihovní výpůjční služba) • není-li článek dostupný v ČR, můžete si jej často přímo v databázi zakoupit (cena se pohybuje kolem 30 $) papírovou kopii článku si můžete objednat prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby v Moravské zemské knihovně; jedná se o placenou službu Nemohu najít plný text: knihovny
 34. 34. Děkuji za pozornost Mgr. Hana Holoubková holoubkova@phil.muni.cz nebo referenční služby reference@phil.muni.cz Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz http://www.facebook.com/knihovnaffmu https://www.facebook.com/groups/infovzdelavani

×