Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Vyhledávání literatury k diplomové práci a správa citací

2.125 visualizaciones

Publicado el

V této lekci se budeme zabývat samotným vyhledáváním literatury na konkrétní téma v různých zdrojích a efektivním sběrem citací – budeme tedy vytvářet takzvanou rešerši. Jak na to a jaké nástroje použít vám ukáže lektorka Mgr. Eva Jandová.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Vyhledávání literatury k diplomové práci a správa citací

 1. 1. Vyhledávání literatury k diplomové práci a správa citací Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Lektor Mgr. Eva Jandová knihovnice ÚK FF MU Najdete ji v knihovně za referenčním pultem v 1. patře. V lekcích informačního vzdělávání se věnuje převážně elektronickým informačním zdrojům a efektivnímu vyhledávání v nich. Je také tutorkou e- learningového Kurzu práce s informacemi.
 2. 2. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Anotace V materiálu se dovíte, co je to rešerše a jaké jsou její fáze. Na konkrétním tématu si vyzkoušíme rešeršní strategie v různých zdrojích a uvedeme příklady nástrojů pro ukládání a správu výsledků vyhledávání (bibliografických citací dokumentů). Klíčová slova Vyhledávání, rešerše, elektronické informační zdroje, EIZ, databáze, Discovery Service, katalogy, citační manažery, Citace PRO. Seznam použitých symbolů důležité příklad úkol tip doplňující zdroj
 3. 3. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Obsah Anotace ...............................................................................................................................2 Klíčová slova.......................................................................................................................2 Seznam použitých symbolů..................................................................................................2 Co je rešerše........................................................................................................................4 Příprava na rešerši..............................................................................................................4 Vlastní vyhledávání.............................................................................................................5 Úprava vyhledávacího dotazu.............................................................................................5 Nástroje pro ukládání a správu citací..................................................................................6 Rešeršnístrategie ................................................................................................................6 Příklad rešerše na téma.......................................................................................................6 Příprava rešeršního dotazu a vyhledávání ve vybraných zdrojích ..........................................7 Rostoucí perla: ..................................................................................................................7 Stavební kameny: ..............................................................................................................8 Osekávání:........................................................................................................................8 Ukládání citací do manažeru Citace PRO.......................................................................... 10 Shrnutí .............................................................................................................................. 11
 4. 4. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Co je rešerše Rešerši můžeme chápat jednak jako samotný proces vyhledávání na základě rešeršního dotazu, tak poté i výsledek vyhledávání, jako soupis literatury k určitému tématu. Z pohledu knihoven existuje několik druhů rešerší dle různých hledisek, nás ale bude spíše zajímat vlastní rešerše jako součást tvorby závěrečné práce. Rešerše knihoven bývají často placenou službou. Pro studenty většinou nejsou poskytovány, jelikož by měli být schopni si ke svým písemným pracím literaturu najít sami a prokázat tak, že se ve svém oboru orientují. Pro studenty jsou tedy spíše pořádány kurzy, lekce a konzultace, jak informace vyhledávat. Odkaz na kurzy a přednášky Ústřední knihovny FF MU: http://knihovna.phil.muni.cz/kurzy/. Informace o rešerších a konzultacích v MZK: https://www.mzk.cz/sluzby/reserse-konzultace. Příprava na rešerši Rešeršní činnost můžeme rozdělit do několika etap, jedna z nich je příprava na rešerši, ve které pracujeme s tématem (definování tématu, volba klíčových slov, hledání synonym, cizojazyčných ekvivalentů, nadřazených a podřazených pojmů). Volíme vhodné zdroje (katalogy knihoven, odborné databáze, volně dostupné zdroje na internetu…) a tvoříme rešeršní dotaz (kombinujeme zvolená klíčová slova pomocí logických operátorů, proximitních operátorů či zástupných znaků. Booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu). AND (+ nebo &) - současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz. např.: education AND children OR – vyhledá články, kde se vyskytuje alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz. např.: education OR learning NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín. např.: education AND children NOT adult Proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů. Doporučujeme je vyhledat v nápovědě vyhledávání konkrétního systému, mohou se lišit. NEAR (Nn) – určuje vzdálenost výrazů (n) od sebe, nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10). WITHIN (W) – určuje vzdálenost výrazů (n), v pořadí v jakém byla zapsána. ADJACENT (ADJ) – určuje sousedící výrazy, nezávisle na pořadí. Fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe („informační vzdělávání“). Truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*). Wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie).
 5. 5. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Vlastní vyhledávání Další etapou rešerše je samotné vyhledávání, čili zadávání zvolených klíčových slov a jejich kombinací do vyhledávacích systémů (katalogy, databáze, vyhledávače). Po zobrazení výsledků vyhledávání zhodnotíme, zda nám nalezené informace vyhovují (množstvím, relevancí atd.). Pokud ne, vyhledávací dotaz upravíme. Úprava vyhledávacíhodotazu Při nedostatku výsledků: Vyhledávací dotaz rozšiřte - použijte nadřazené pojmy, synonyma, další ekvivalenty klíčových slov. Pro kombinaci těchto slov je vhodný operátor OR a zástupné znaky (*, ?). Vyhněte se frázím (“… ”) a neomezujte vyhledávání (časově, full text). Pokud si nebudete jisti, jak systém přesně použít, nahlédněte do nápovědy či FAQ. Zadání rešeršního dotazu Zhodnocení výsledků Úprava vyhledávacího dotazu Ukládání výsledků rešerše
 6. 6. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Příliš mnoho výsledků: Nepoužívejte příliš obecné pojmy, naopak zkuste najít co nejkonkrétnější pojmy k danému tématu/oboru. Vhodný je operátor AND. Nebojte se použít fráze a pokročilé vyhledávání (klíčová slova, abstrakty, omezit časově, geograficky, pouze na plné texty atd.). Nástroje pro ukládání a správu citací Existuje mnoho různých citační/bibliografických manažerů k ukládání a správě citací. Nabízí se online či k instalaci, licencované nebo volně dostupné. Vybíráme na ukázku tyto:  EndNote Web – webová licencovaná aplikace propojená s databází Web of Science, ale funguje i nezávisle na ní; implementováno ve většině zahraničních databází. Nevýhodou může být absence citační normy ISO 690.  Zotero – volně dostupná webová aplikace (nutná registrace); dostupná i norma ISO 690.  Citace PRO – webová aplikace zdarma přístupná přes MU; propojeno s EBSCO Discovery Service, katalogem Aleph MU, MZK; možný přímý export citací přes odkaz nebo využití RIS souborů. Vkládání citací do MS Word a další funkce. Rešeršní strategie K vyhledávání v jednotlivých elektronických informačních zdrojích je možno použít určité doporučené postupy vyhledávání, tzv. rešeršní strategie, ukážeme si je v příkladu rešerše na konkrétní téma. Příklad rešerše na téma Zvolili jsme téma: Výuka anglického jazyka v předškolním věku. Pro práci s tématem si udělejte jednoduchou tabulku (i ručně) a vypište si klíčová slova, synonyma, vztahy mezi jednotlivými slovy, cizojazyčné ekvivalenty, popř. další související pojmy apod. Vybraná slova pak můžete používat v jednotlivých zdrojích k tvorbě rešeršního dotazu.
 7. 7. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Příprava rešeršníhodotazu a vyhledáváníve vybranýchzdrojích Rostoucíperla: (např. katalog Aleph) Začneme od úzkého pojmu (děti předškolního věku), který nás povede k dalším pojmům, které s tématem souvisí (jazykové dovednosti, jazyková gramotnost). Cílem je zjištění popisných údajů dokumentu (např. autora, který se daným tématem zabývá, dalších klíčových slov), které následně použijeme při dalším vyhledávání. Klíčová slova Synonyma Nadřazené pojmy Podřazené pojmy Anglické ekvivalenty Výuka Učení Vzdělávání, kurikulum Vyučování, lekce, hodina, výuka jazyka Learning, teaching Anglický jazyk Angličtina Cizí jazyk, jazyk, řeč Hovorová angličtina English language, foreign language Předškolní věk/děti předškolního věku Mateřská škola, děti 3-6 let Děti, žáci Tříleté děti, anglické školky Preschoolchildren, nursery school
 8. 8. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Stavebníkameny: (např. databáze ProQuest) Vymezíme si jednotlivé pojmy tématu, k nim si zvolíme synonyma, nadřazené či podřazené výrazy, různé pravopisné formy apod., a ty poté naskládáme k sobě, popř. využijeme jednotlivé řádky vyhledávacího systému a kombinace pomocí logických operátorů. (výuka OR vyučování OR učení) AND (anglický jazyk OR angličtina) AND (předškolní věk OR mateřské školy) (teaching OR learning) AND (english lagnuage OR second language) AND (preschool age OR nursery school) + případně další omezení (full text, čas…) Při zapisování klíčových slov využijte tezaury systémů a databází, jednak k bezchybnému zápisu slov, ale i k nalezení dalších ekvivalentních či asociačních pojmů. Osekávání: (Discovery) Dotaz nejdříve formulujeme široce: forgein language teaching AND preschool
 9. 9. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Při velkém množství výsledků dotaz zužujeme, upřesňujeme, čili osekáváme: -> NOT adults, vyhledávání v předmětových heslech/tematických termínech (SU), plný text, recenzované zdroje, časové omezen na posledních 10 let (2005 – 2015)…
 10. 10. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Ukládánícitacído manažeru Citace PRO Nalezené relevantní dokumenty si poté můžete ukládat do citačních manažerů. Citace PRO nabízí několik možností:  Přímým odkazem z katalogu Aleph:  Přímým odkazem z některých databází a Discovery Service:  Stažením a importem souborů RIS: V databázi najdeme možnost stažení souborů RIS, uložíme do počítače. Po přihlášení do manažeru Citace PRO importujeme uložený soubor RIS.
 11. 11. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím V manažeru Citace Pro můžeme také vytvářet různé složky (např. podle tématu práce, ke které vyhledáváme informace) a dále s nimi pracovat, stáhnout si jednotlivé citace nebo celý seznam uložených citací v různém formátu, propojit s MS Word a další. Podrobný a názorný návod na práci s manažerem Citace PRO najdete v dokumentu http://www.citacepro.com/download/CitacePRO.pdf. Shrnutí Rešerší rozumíme jak samotné vyhledávání informací, tak i soupis vyhledané literatury k určitému tématu. Rešeršní činnost poskytují vybrané informační instituce, ale ke studijním účelům byste si měli rešerši vytvořit vyhledáváním v různých zdrojích sami. Rešerše má několik fází (příprava na rešerši, samotná rešerše a zpracování výsledků) a můžeme použít různé rešeršní strategie (strategie stavebních kamenů, rostoucí perly či osekávání). K ukládání a zpracování výsledků rešerše jsou k dispozici citační manažery. Pro práci (nejen) s normou ISO 690 je pro studenty a zaměstnance MU vhodný např. online manažer Citace PRO.

×