Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Broker informacji - istota zawodu

9.959 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Economía y finanzas
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Broker informacji - istota zawodu

 1. 1. Broker informacji w społeczeństwie wiedzy: istota zawodu Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński
 2. 2. Plan prezentacji <ul><li>Terminologia </li></ul><ul><li>Istota profesji brokera informacji </li></ul><ul><li>Broker informacji jako pośrednik ( information intermediary ) w społeczeństwie wiedzy: wybrane aspekty </li></ul><ul><li>Co sprzedaje broker informacji? </li></ul><ul><li>Co to są odpowiednie umiejętności i wiedza? </li></ul><ul><li>Wykorzystane piśmiennictwo </li></ul>
 3. 3. Terminologia
 4. 4. Nazwa zawodu <ul><li>W języku polskim: broker informacji = infobroker </li></ul><ul><li>W języku angielskim: </li></ul><ul><ul><li>częściej information broker niż infobroker </li></ul></ul><ul><ul><li>inne określenia – independent information professional , info-entrepreneur [zob. http://www.batesinfo.com/info-brokering.html ] </li></ul></ul><ul><li>W języku niemieckim: infobroker </li></ul>
 5. 5. Nazwa działalności i dziedziny <ul><li>W języku polskim: </li></ul><ul><ul><li>działalność – infobrokering, infobroking </li></ul></ul><ul><ul><li>dziedzina (praktyka i teoria?) – infobrokerstwo </li></ul></ul><ul><ul><li>Uwaga! Występuje też termin „ infobrokerstwo systemowe ” – propagowany przez dr. Tadeusza Wojewódzkiego i serwis http://www.infobrokerstwo.pl/ ; „infobroker systemowy” = CIO? </li></ul></ul><ul><li>W języku angielskim: </li></ul><ul><ul><li>Information brokering, Information brokerage, Information broking </li></ul></ul><ul><ul><li>INFO-ENTREPRENEURSHIP </li></ul></ul>
 6. 6. Istota profesji brokera informacji
 7. 7. Cechy definicyjne brokera informacji (warunki konieczne) <ul><li>Jest pośrednikiem ( information intermediary ) pomiędzy zasobami informacyjnymi a ludźmi i organizacjami, którzy informacji potrzebują </li></ul><ul><li>Jest niezależny ( independent information professional ) – prowadzi własną działalność gospodarczą , ewentualnie jest zatrudniony w firmie infobrokerskiej </li></ul><ul><li>Swoje usługi oferuje odpłatnie </li></ul><ul><li>Sprzedaje NIE informację (w sensie – wiadomość, treść) – ale usługę informacyjną </li></ul><ul><li>Posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę, kieruje się etyką zawodową , korzysta jedynie z legalnych źródeł informacji </li></ul>
 8. 8. Czym zajmuje się broker informacji? Funkcje i obszary działalności <ul><li>Podstawowe zadanie (warunek sine qua non bycia infobrokerem) </li></ul><ul><ul><li>Mediacja w świecie informacji: określenie potrzeby informacyjnej; wyszukiwanie, filtracja, przetwarzanie, akredytacja, udostępnianie informacji; odpowiedź na pytanie klienta / zaspokojenie potrzeby informacyjnej </li></ul></ul><ul><ul><li>Infobrokerska mediacja powoduje przetworzenie informacji w wiedzę? </li></ul></ul><ul><li>Inne / opcjonalne zadania </li></ul><ul><ul><li>Monitoring – Internetu, konkurencji, mediów, newsów </li></ul></ul><ul><ul><li>Szkolenie użytkowników, udzielanie porad </li></ul></ul><ul><ul><li>Weryfikacja danych, faktów </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarządzanie informacją / zarządzanie wiedzą </li></ul></ul><ul><ul><li>Usługi tekstowe / copywriting </li></ul></ul>
 9. 9. Czym różni się broker informacji (infobroker) od bibliotekarza? <ul><li>rejestrem funkcji/zadań : </li></ul><ul><ul><li>infobroker: przede wszystkim ma zadania informacyjne </li></ul></ul><ul><ul><li>bibliotekarz: oprócz funkcji informacyjnej pełni jeszcze inne – edukacyjną, intelektualną, estetyczną, rozrywkową, integracyjną, substytutywną oraz obywatelską </li></ul></ul><ul><li>komercjalizacją usług: broker informacji oferuje swoje usługi odpłatnie w ramach własnej działalności gospodarczej, usługi biblioteczne są darmowe dla użytkowników </li></ul><ul><li>zakresem przetwarzania informacji : infobroker najczęściej przetwarza informację w większym stopniu/zakresie niż bibliotekarz </li></ul><ul><li>indywidualizacją i personalizacją usług: broker informacji z reguły oferuje usługi i treści bardziej spersonalizowane i zindywidualizowane niż czyni to bibliotekarz </li></ul>
 10. 10. Broker informacji jako pośrednik ( information intermediary ) w społeczeństwie wiedzy: wybrane aspekty
 11. 11. Na czym polega bycie pośrednikiem – czyli mediacja? Etapy działania brokera informacji <ul><li>Kompetentne identyfikowanie/ustalanie rzeczywistych potrzeb informacyjnych klientów/odbiorców/użytkowników </li></ul><ul><li>Pozyskiwanie informacji ze źródeł różnego typu (Internet – różne narzędzia/usługi, komercyjne serwisy informacyjne, biblioteki, archiwa, wywiadownie gospodarcze etc.) </li></ul><ul><li>Wybór – wartościowanie – powtórny wybór zasobów/źródeł/treści = filtracja informacji </li></ul><ul><li>Przetwarzanie informacji : analiza, synteza, tworzenie źródeł pochodnych zgodnie z zapotrzebowaniem klienta </li></ul><ul><li>Akredytacja informacji : gwarancja jakości </li></ul><ul><li>Udostępnianie informacji : odpowiedź na pytanie/zamówienie klienta, a nawet – zaspokojenie jego potrzeb informacyjnych (jeżeli to możliwe) </li></ul>
 12. 12. Co trzeba umieć i wiedzieć aby być kompetentnym pośrednikiem w świecie informacji? <ul><li>Z jednej strony – znać zasoby informacyjne i umieć pozyskiwać z nich informację; nadto: wyszukaną informację wartościować, filtrować, następnie – przetwarzać, udostępniać i rekomendować. Efektem wymienionych działań jest akredytacja informacji </li></ul><ul><li>Z drugiej strony – rozumieć/znać aktualnych/potencjalnych klientów/użytkowników, w tym – ich potrzeby i zachowania informacyjne </li></ul>
 13. 13. W jaki sposób poznać i zrozumieć potrzeby i zachowania informacyjne klientów? <ul><li>(A) Na poziomie „teoretycznym”: na podstawie literatury przedmiotu (koncepcje, modele, wyniki badań empirycznych) z zakresu nauki o informacji, ekonomiki informacji (bada m.in. potrzeby informacyjne podmiotów gospodarczych), nauk o zarządzaniu </li></ul><ul><li>(B) Na poziomie „praktycznym”: na podstawie komunikacji z klientem, wywiadu informacyjnego </li></ul><ul><li>Umiejętne połączenie (A) i (B)  sukces. Przykład: identyfikacja rzeczywistych potrzeb informacyjnych klientów </li></ul>
 14. 14. Problem: pytanie/zamówienie klienta – a jego rzeczywiste potrzeby informacyjne Kompetentna identyfikacja i charakterystyka potrzeb informacyjnych klientów (1) <ul><li>Wiedza z zakresu inib </li></ul><ul><ul><li>Potrzeby i zachowania informacyjne (np. zadawane pytania) to NIE jest to samo </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrzeby informacyjne są dynamiczne, zmieniają się również w trakcie pozyskiwania i przetwarzania informacji </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrzeby informacyjne nie zawsze są uświadomione </li></ul></ul><ul><ul><li>Na potrzeby informacyjne wpływa wiele czynników, także – „niemerytoryczne” </li></ul></ul>
 15. 15. Problem: pytanie/zamówienie klienta – a jego rzeczywiste potrzeby informacyjne Kompetentna identyfikacja i charakterystyka potrzeb informacyjnych klientów (2) <ul><li>Doświadczenia praktyków [zob. np. Pastuszka 2007] </li></ul><ul><ul><li>Nie zawsze zadawane/zgłaszane pytania odzwierciedlają faktyczne potrzeby informacyjne klienta/użytkownika </li></ul></ul><ul><ul><li>Broker informacji musi określić – w komunikacji z klientem – jego rzeczywiste potrzeby informacyjne, to jest sprawa kluczowa dla sukcesu infobrokera </li></ul></ul><ul><ul><li>W trakcie współpracy z klientem często następuje modyfikacja, rozszerzenie, zmiana potrzeb i pytań: trzeba ten proces ustawicznie monitorować </li></ul></ul>
 16. 16. Co sprzedaje broker informacji?
 17. 17. Co sprzedaje broker informacji? <ul><li>Informacja jako towar w gospodarce opartej na wiedzy = wyrób lub usługa lub dostęp [Materska 2007, s. 207-212] </li></ul><ul><li>Broker informacji sprzedaje usługę informacyjną polegającą na pośredniczeniu pomiędzy utrwalonym zasobem informacji/wiedzy a jego użytkownikami </li></ul><ul><li>Albo: Infobroker sprzedaje usługę informacyjną , polegającą na zaspokojeniu konkretnych, zindywidualizowanych potrzeb informacyjnych jednostek bądź organizacji (głównie firm) </li></ul><ul><li>Albo: Broker informacji sprzedaje usługę informacyjną , polegającą na przekształceniu informacji w zindywidualizowaną wiedzę (?) </li></ul><ul><li>Albo: Infobroker sprzedaje swoją umiejętność zaspokojenia konkretnych potrzeb informacyjnych … / przekształcania informacji w zindywidualizowaną wiedzę </li></ul>
 18. 18. Dlaczego „niebezpiecznie” jest twierdzić, że infobroker sprzedaje informację? <ul><li>To zależy – rzecz jasna – od definicji informacji  </li></ul><ul><li>Informacja (w sensie: wiadomość, wiedza, treść) jest z reguły czyjąś własnością (zatem infobroker nie może jej sprzedawać – bo nie należy do niego!) albo stanowi dobro publiczne (czy wolno sprzedawać dobro publiczne?) </li></ul>
 19. 19. Co to są odpowiednie umiejętności i wiedza?
 20. 20. Kwalifikacje zawodowe brokera informacji <ul><li>Kwalifikacje biznesowe – w zakresie etyki oraz pragmatyki zawodowej (prowadzenie działalności gospodarczej) </li></ul><ul><li>Kwalifikacje informacyjne </li></ul><ul><ul><li>Zna istniejące zasoby informacyjne, nie tylko elektroniczne </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi opracować i zastosować odpowiednią strategię wyszukiwawczą </li></ul></ul><ul><ul><li>Umie trafnie dobrać źródła informacji, dokonać wyboru oraz oceny </li></ul></ul><ul><ul><li>Umie odpowiednio opracować, przetworzyć i przedstawić informację – dokonać analizy i syntezy, sporządzać bazy danych, bibliografie, notatki, prezentacje, raporty, streszczenia, wykazy, zestawienia, także – serwisy WWW </li></ul></ul><ul><li>Kwalifikacje komunikacyjne – komunikacja interpersonalna z klientami, marketing i PR </li></ul><ul><li>Kwalifikacje pedagogiczne – prowadzenie kursów, szkoleń, udzielanie porad </li></ul><ul><li>Kwalifikacje techniczne – znajomość technologii informacyjnej </li></ul>
 21. 21. Wykorzystane piśmiennictwo <ul><li>Broker informacji (2007) [dok. elektr.]. W: Wikipedia [wersja w języku polskim]. Dostępny w WWW: http://pl.wikipedia.org/wiki/Broker_informacji </li></ul><ul><li>Cisek, Sabina (2007) [dok. elektr. prezentacja .ppt]. Infobrokerstwo w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Dostępny w WWW: http://149.156.160.7/~cisek/broker%20_informacji/Cisek_infobrokerstwo_w_Polsce.ppt lub http://www.slideshare.net/sabinacisek/ </li></ul><ul><li>Materska, Katarzyna (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SBP </li></ul><ul><li>Nowak, Elżbieta Paulina (2006). Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1 (87), s. 51-63 </li></ul><ul><li>Pastuszka, Bartosz (2007). Infobroker w świecie biznesu – kiedy i do jakich zadań przedsiębiorstwa potrzebują usług brokera informacji? W: III Seminarium z cyklu Infobroker: Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych sieci (2007). Warszawa: Centrum Promocji Informatyki </li></ul><ul><li>Reitz, Joan M. (2007) [dok. elektr.]. Information broker. W: Online Dictionary for Library and Information Science. Dostępny w WWW: http://lu.com/odlis/odlis_i.cfm </li></ul>

×