Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Ştrixkod haqqında
əsas anlayışlar
GS1: dünən və bu gün

ЕАN

GS1

1977

2013
Beynəlxalq GS1
təşkilatı hər
ölkəni təmsil
edən
GS1 təşkilatı
ilə sazis
imzalayıb
və bu ona
beynəlxalq
ştrixkodların
payla...
4 760037 500046 >

GS1 Azərbaycan
Əmtəə Nömrələməsi
Depozitarisində
qeydiyyata alınıb

476
10NJ285

10NJ285
Ştrixkod nədir
Ştrixkod - istehsalçının və onun
məhsulunun vizit kartıdır.
İşqüzar insanlar görüşərkən, adətən,
bir-birinə vizit kartlar paylayırlar.
Ştrixkod da əlaqədər üçün
də bir vasitədir.

Ш т рих
код
нядир
*224FA4789*
Ştrixkod da məhsulun vizit
kartıdır.
4

7 6 1 2 3 4

5 6 7 8 9 4

>

4 761234 567894 >

4

7 6 1 2 3 4

5 6 7 8 9 4

4

>
...
Автоматик идентификасийа
технолоэийаларын ясас
нювляри:

ŞTRİXLİ KODLAŞDIRMANIN DANILMAZ ÜSTÜNLİKLƏRİ

• штрихли кодлашдыр...
GS1 İDENTİFİKASİYA AÇARLARI

İdentifikasiya üçün açarlar - əmtəələrin,
xidmərlərin, logistik vahidlərin, daşınma
taraların...
GS1 İD açarları

GTİN (Global Trade İtem Number) Əmtəələrin Qlobal Ticarət Nömrələnməsi
üçün istifadə olunur.
SSCC (Serial Shipping Container Code) - daşınma
vahidlərin identifikasiyasinda istifadə olunur.
GLN (Global Location Number) – vahid qlobal yerləşdirmə identikasiya
nömrəsidir.
Bu gün 300 növdən artıq ştrixkod
simvolikaları mövcuddur
Əmtəə kodların tərtibatı
EAN-13 Simvolu 

GTIN [Əmtəə nömrəsi] 

4 761234 567894 >
Maşinoxuyan hissə

İnsanoxuyan hissə
Xətti əmtəə ştrixкоdlar
EAN-13

476 - məhsulun GS1 Azərbaycan əmtəə
nömrələməsi Cəmiyyətində qeydə alınması
göstərir!
EAN-13 simvolunun
formatı
10NJ285

Sol altı simvol rəmzi

Mərkəzi
mühafizə
zolağı

Sağ altı simvol rəmzi

Start
mühafizə
z...
GS1 simvolikaların ştrixkodlarında hər rəqəm 4
elementlərdən ibarətdir:
2 zolağ (ştrix)

və

2 ara sahə (probel)

6 rəqəm-...
GS1 simvolikaların vizual işarələri
Ştrixli kodların normativ ölçüləri

mин

max
Ştrixkodun kiçilməsi

Nominal simvol

Kiçilmiş simvol
Max 30%

4 761234 567894 >

4 761234 567894 >
Kiçik ölçülü malların üzərinə EAN-8
əmtəə kodu vurulur.

< 4761 2341 >
Eyni malların qrupunun identifikasiyası
üçün EAN-14 kodu istifadə olunur.

1

47

61234

56789

1
CS1-128

• AI (01) GTIN n14
• AI (30) Sayı n..8
• AI (10) Partiya nömrəsi an..20

(0 1)

9

5

4

1

2

3

4

5

6

7

8

...
İkiölçülü xətti əmtəə kodları

GS1 DataBar kodları kiçik həcmi məhsullarda
istifadə olunur.
Əsas fakt odur ki, bu yeni sim...
GS1 DataBar
Stacked
OmniD.

EAN-13
GS1
DataBar
Stacked

EAN-8
Xətti texnoloji kodlar
Cоде 128

( 02) 47612345678( 37) 50( 17) 4987405

Code 128 kodu əmtəənin partiya nömrəsini, onun
ha...
Code 39

* 2 2 4 FA4 7 8 9 *

Bu kod həm rəqəmli, həm də hərfli məlumata malik olub
məhsulun müxtəlif xassələrini şifrələy...
Cоdabar

6123456789

Bu kod rəqəmli kodu və əlifba identifikasiyasının
uyğunluğunu və etibarlığını özündə birləşdirir. Ond...
İkiölçülü xətti texnoloji kodlar

PDF kodu portativ məlumat faylı şəklində istifadə edilən
böyük həcmli çoxxətli simvollar...
Датаматрих

Maksimal həcmdə minimal ölçüyə Datamatrix kodunun malik olması
onun əsas üstünlüyü hesab olunur. Datamatrix ko...
Aztec Code

Aztec Code kodu yeni iki xətti (2D) universal simvolikadır.
Bu kvadratın daxilində kvadrat elementlərin matris...
QR Code

VVəfa Əliyev
ЯФА
ЯЛИЙЕВ

БBaş ирdirektor
а ш Д е к то р
Б
Ц
Т
Ф
Е

а к ы- А З 1 0 1 0 , А з я р б а й ъ а н
з . Щ...
Ştrixkodun oxunma sxemi

ştrixkod aşkarlanır
skaner dərhal
və səhvsiz
kodun
zolaqlarını
oxuyub

4761234567894

rəqəmli kom...
4761234567894

4 761234 567894 >

Xətti kodlar-kompüter məlumat bazasına
açarlar
01054123456700163103000362
0105412345670016 3103000362
05412345670016 0,362kg

İkiölçülü kodlar isə məlumat daşıyıcı vasit...
Ştrixkodlar əmtəələrdə necə paylanır?
Əsas prinsiplər.
1 məhsul = 1 GTIN əmtəə nömrəsi
Şirkətin

+ məhsulun

prefiksi

kodu

Yaşıl lobya

4760002100011

Yaşıl lobya
köklə

4760002100028

Göbələk

4760002100035
Ейни, лакин фяргли чякили маллара йени штрихкод
нюмряси верилмялидир

Məhsulların identifikasiyası
TİPİ

RƏNGİ ÖLÇÜSÜ

IDE...
• Eyni məhsulun eyni GTIN
nömrəsi olmalıdır.

• Hər fərgli bağlamanın
fərgli GTIN nömrəsi
olmalıdır

Eyni
GTİN

Fərgli
GTİ...
1 GTIN = 1 məhsul
KODABAR
GTIN nömrələrin paylanması

Satış üçün əmtəə məhsulu

Grup qablaşdırma
(1 qutuda 8 ədəd əmtəə)

Standart nəqliyyat paleti ...
GTIN nömrəsinin təkrar istifadəsi
3453120236458

3453120236458

Nouveau
détergent

KODABAR

Ən azı 4 ildən sonra

Istehsal...
Səhv tərtib olunan etiketlər
Əmtəə məhsulların üzərində 1 koddan artıq olmamalıdır.
“ Горчиса московскайа” вя” ГорчисаБакы” мящсуллары
420 0 0 0 0 0 1 1 1 5 istifadəsi кодла düzgün deyil.
Ştrikodun 0beləсах...
Ştrixkodun rənglərini necə seçməli?
Skanerin şüası qırmızı olduğu üçün bu ştrixkod у oxumayacaq.
Kontrastlıq vacib şərtlərdən biridir.

6

14141 00086

9

6

14141 00086

0

0123 5
4 6789

9

5
BEST

YES

YES

NO

NO

NO

BEST

YES

YES

NO

NO

NO
SƏHVDİR!!

3 453120

236458

3 453120

3 453120

3 453120

236458

236458

3 453120

236458

23645 8
MƏSLƏHƏTLİDİR!!

3 453120

236458

3 453120

3 453120

23 6458

236458
Ştrixkod bağlamanın üzərində neçə
yerləşdirilir?
Etiket üzərində ştrixkodun düzgün yerləşdirməsionun effektiv və rahat oxunmasina imkan verir.

4 760016 001908 >
Ştrixkodu necə yerləşdirmək lazımdır?

( 01 ) 5412347896242012

5 412345 678915
Ştrixkodun məhsulun arxa tərəfindən yerləşdirilməsi
daha məqsədə uyğundur.

Etiketin üz tərəfi

Məhsulun adı yazılan etike...
Ştrixkod simvolu etiketdəki yazılara üfuqi və
saquli istiqamətində yerləşdirilə bilər.

«insanoxuyan» zona
Etiketdə ştrixkod düzgün
yerləşdirilməyib

Etiketdə ştrixkod düzgün
yerləşdirilməyib

Yerləşdirimədə
tövsiyyələr

Yerləşdi...
Ştrixkodun düzgün yerləşdirilməsi skanerin oxunmasına
təsir edir. Ona görə qablaşdırmanın küncündə və əyilən
yerlərdə ştri...
Ştrixkodun yerləşdirilməsinin uyğunluğu, yeni onun
tanınmış yerdə yerləşdirilməsi kassirə rahatlıqda malın
üzərindəki ştri...
Düzgün yerləşdirilməyən
Беля щаллар олмамалыдыр və səhv çap olunmuş
ştrixkodların nümunələri.
Boş zonalar

72
Hansı hallarda ştrixkod GS1 standartına
uyğul deyil?
Bəzi hallarda maşınoxuyan və insanoxuyan kodlar
fərqlənir.

4600985007962

4 760026 700020

Özgə əmtəə nömrələnir istifadə...
«АRAN» firması

4760001500058

1
4 760013 100000 6

İradlar
1.Maşınoxuyan və insanoxuyan kodlar fərqlənir
2.EAN-13 simvolu...
Ştrixkodu parlaq materialların üzərində vurmaq tövsiyyə olmur. Çünki
skanerin şüası əks oluna bilmir.
Ştrixkodun ölçüsü GS1 standartları ilə məhdudlaşdırılır
Əgər ştrixkodun ölçüsü GS1 standartlarına uyğun deyilsə,
onda skan...
Etiketlərin üzərində vurulan ştrixkodda
boş zonalar yoxdur.
Bu da problem yaradacaq.

4 7 60 027 80 0231

Sol boş zona

Sa...
20,73 мм

Standarta g ö rə

12,50 мм

Faktiki etiketdə

4 760038 000804

29,83 мм

4 760038 000804

29,83 мм

8 0%
Ştrixkodlarin verifikasiyası məsləhət görülür

Verifikasiya - ştrixkod simvolunun beynəlxalq
standartlara uyğunluğunun yox...
Verifikasiyanın təhlili:
Parametlər

Standart üzrə parametlərin
normativ göstəriciləri

Faktiki
əhamiyyət

Standarta
uyğun...
GS1 Azərbaycan web səhifəsində istehsalçı
haqqında məlumatı əldə etmək olar

www.gs1az.org
Əgər malın ştrixkoduna aid sorğu
olarsa...

4760036301323

Ştrixkodun sahibi:
"Nur-Süd" MMC
"Beyaz"cənub pendiri 19%
300 G...
Ştrixli kodların istifadə
sahələri
Ticarətdə
Anbarda
İstehsalatda
Kənd təsərrüfatında
Mal-qaranın uçotunda

Birkadan oxunan məlumat

Məlumat Bazası
Ağacların və əkintilərin uçotunda
Nəqliyyat, logistika və gömrükdə
Hava yollarında yüklərin izlənməsi
Poliklinikalarda, xəstəxanalarda
Doğum evlərində
Əsas vəsaitlərin uçotunda
Məhmanxanalarda
əşyaların uçotunda
Ştrixkod sənədlərin
üzərinə vurulur.
Poçt göndərişlərində
Kitabxanalarda
Bank kupyuraların və qiymətli
kağızların uçotunda
Kommunal bildiriş vərəqələrində
Мобил телефонларда

İstifadə sahələri genişdir....
Diqqətinizə görə
minnətdarıq
«GS1 Azərbaycan» Cəmiyyəti
qarşılıqlı iş birliyinə hazırdır!
Tel: 99412 4987405
ean@gs1az.org
www.gs1az.org
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Presentation
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Presentation

1.511 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Presentation

 1. 1. Ştrixkod haqqında əsas anlayışlar
 2. 2. GS1: dünən və bu gün ЕАN GS1 1977 2013
 3. 3. Beynəlxalq GS1 təşkilatı hər ölkəni təmsil edən GS1 təşkilatı ilə sazis imzalayıb və bu ona beynəlxalq ştrixkodların paylanmasına imkan yaradır
 4. 4. 4 760037 500046 > GS1 Azərbaycan Əmtəə Nömrələməsi Depozitarisində qeydiyyata alınıb 476 10NJ285 10NJ285
 5. 5. Ştrixkod nədir
 6. 6. Ştrixkod - istehsalçının və onun məhsulunun vizit kartıdır.
 7. 7. İşqüzar insanlar görüşərkən, adətən, bir-birinə vizit kartlar paylayırlar.
 8. 8. Ştrixkod da əlaqədər üçün də bir vasitədir. Ш т рих код нядир *224FA4789*
 9. 9. Ştrixkod da məhsulun vizit kartıdır. 4 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 > 4 761234 567894 > 4 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 4 > 4 761234 56 7894 > 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 >
 10. 10. Автоматик идентификасийа технолоэийаларын ясас нювляри: ŞTRİXLİ KODLAŞDIRMANIN DANILMAZ ÜSTÜNLİKLƏRİ • штрихли кодлашдырма • радиотезликли 1. SADƏLİK VƏ UCUZDUQ 2. MƏLUMATIN SÜRƏTLİ ÖTÜRÜLMƏSİ идентификасийа 3. İTKİLƏRİN MİNİMUMA ENDİRİLMƏSİ • биометрийа 4. DƏQİQLİK
 11. 11. GS1 İDENTİFİKASİYA AÇARLARI İdentifikasiya üçün açarlar - əmtəələrin, xidmərlərin, logistik vahidlərin, daşınma taraların qlobal unikal, məlumat daşımayan, mühafizəli, beynəlxalq GS1 nömrələridir.
 12. 12. GS1 İD açarları GTİN (Global Trade İtem Number) Əmtəələrin Qlobal Ticarət Nömrələnməsi üçün istifadə olunur.
 13. 13. SSCC (Serial Shipping Container Code) - daşınma vahidlərin identifikasiyasinda istifadə olunur.
 14. 14. GLN (Global Location Number) – vahid qlobal yerləşdirmə identikasiya nömrəsidir.
 15. 15. Bu gün 300 növdən artıq ştrixkod simvolikaları mövcuddur
 16. 16. Əmtəə kodların tərtibatı
 17. 17. EAN-13 Simvolu  GTIN [Əmtəə nömrəsi]  4 761234 567894 >
 18. 18. Maşinoxuyan hissə İnsanoxuyan hissə
 19. 19. Xətti əmtəə ştrixкоdlar EAN-13 476 - məhsulun GS1 Azərbaycan əmtəə nömrələməsi Cəmiyyətində qeydə alınması göstərir!
 20. 20. EAN-13 simvolunun formatı 10NJ285 Sol altı simvol rəmzi Mərkəzi mühafizə zolağı Sağ altı simvol rəmzi Start mühafizə zolağı Stop mühafizə zolağı 4 761234 567894 >
 21. 21. GS1 simvolikaların ştrixkodlarında hər rəqəm 4 elementlərdən ibarətdir: 2 zolağ (ştrix) və 2 ara sahə (probel) 6 rəqəm- 0 rəqəm- 4 7 6 0 0 1 6 00 1 9 0 8 > 8 rəqəm-
 22. 22. GS1 simvolikaların vizual işarələri
 23. 23. Ştrixli kodların normativ ölçüləri mин max
 24. 24. Ştrixkodun kiçilməsi Nominal simvol Kiçilmiş simvol Max 30% 4 761234 567894 > 4 761234 567894 >
 25. 25. Kiçik ölçülü malların üzərinə EAN-8 əmtəə kodu vurulur. < 4761 2341 >
 26. 26. Eyni malların qrupunun identifikasiyası üçün EAN-14 kodu istifadə olunur. 1 47 61234 56789 1
 27. 27. CS1-128 • AI (01) GTIN n14 • AI (30) Sayı n..8 • AI (10) Partiya nömrəsi an..20 (0 1) 9 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 (3 0) 5 0 (1 0) a b c d
 28. 28. İkiölçülü xətti əmtəə kodları GS1 DataBar kodları kiçik həcmi məhsullarda istifadə olunur. Əsas fakt odur ki, bu yeni simvolikalar bütün istiqamətlərdə skanerlə oxunur.
 29. 29. GS1 DataBar Stacked OmniD. EAN-13 GS1 DataBar Stacked EAN-8
 30. 30. Xətti texnoloji kodlar Cоде 128 ( 02) 47612345678( 37) 50( 17) 4987405 Code 128 kodu əmtəənin partiya nömrəsini, onun hazırlanma tarixini, yayılma müddətini, zəmanət şərtlərini və s. kodlaşdırmağa imkan verir.
 31. 31. Code 39 * 2 2 4 FA4 7 8 9 * Bu kod həm rəqəmli, həm də hərfli məlumata malik olub məhsulun müxtəlif xassələrini şifrələyə imkan verir. Bu kod standart sənaye kodu hesab edilir..
 32. 32. Cоdabar 6123456789 Bu kod rəqəmli kodu və əlifba identifikasiyasının uyğunluğunu və etibarlığını özündə birləşdirir. Ondan, bir qayda olaraq, səhiyyədə, hətta, qanköçürmə əməliyyatlarının kodlaşdırılması zamanı istifadə edirlər.
 33. 33. İkiölçülü xətti texnoloji kodlar PDF kodu portativ məlumat faylı şəklində istifadə edilən böyük həcmli çoxxətli simvollardan biridir.
 34. 34. Датаматрих Maksimal həcmdə minimal ölçüyə Datamatrix kodunun malik olması onun əsas üstünlüyü hesab olunur. Datamatrix kodu əsasən elektronikada, maşınqayırmada, aviakosmos, müdafiə sahələrdə inteqral mikrosxemlərlərin markalanmasında istifadə edilir. Hətta Datamatrix kodu reklam və əyləncə sahələrində istifadə olunur.
 35. 35. Aztec Code Aztec Code kodu yeni iki xətti (2D) universal simvolikadır. Bu kvadratın daxilində kvadrat elementlərin matrisasından ibarət olan simvol kiçik və böyük həcmli məlumatı kodlaşdıra bilər.
 36. 36. QR Code VVəfa Əliyev ЯФА ЯЛИЙЕВ БBaş ирdirektor а ш Д е к то р Б Ц Т Ф Е а к ы- А З 1 0 1 0 , А з я р б а й ъ а н з . Щ а ъ ыб я й о в к ц ч . 4 1 , о фис 6 2 - 6 3 (9 9 4 1 2 ) 4 9 8 7 4 0 5 (9 9 4 1 2 ) 4 9 8 1 0 5 8 e a n @ g s 1 a z .o r g w w w .g s 1 a z .o rg QR Code kodu iki xətti (2D) simvolikası böyük həcmdə məlumatı kiçik sahədə kodlaşdirmağa imkan verir.
 37. 37. Ştrixkodun oxunma sxemi ştrixkod aşkarlanır skaner dərhal və səhvsiz kodun zolaqlarını oxuyub 4761234567894 rəqəmli kompüter faylına ötürür
 38. 38. 4761234567894 4 761234 567894 > Xətti kodlar-kompüter məlumat bazasına açarlar
 39. 39. 01054123456700163103000362 0105412345670016 3103000362 05412345670016 0,362kg İkiölçülü kodlar isə məlumat daşıyıcı vasitədir.
 40. 40. Ştrixkodlar əmtəələrdə necə paylanır? Əsas prinsiplər.
 41. 41. 1 məhsul = 1 GTIN əmtəə nömrəsi
 42. 42. Şirkətin + məhsulun prefiksi kodu Yaşıl lobya 4760002100011 Yaşıl lobya köklə 4760002100028 Göbələk 4760002100035
 43. 43. Ейни, лакин фяргли чякили маллара йени штрихкод нюмряси верилмялидир Məhsulların identifikasiyası TİPİ RƏNGİ ÖLÇÜSÜ IDENTIFIKSİYASI Nəzarət rəgəmi BÖYÜK 4 BÖYÜK 22377 000432 1 KİÇİK 22377 000433 8 22377 000434 5 KİÇİK 38 0 гр 22377 000431 BÖYÜK Şalvar 7 KİÇİK Məhsul 22377 000430 22377 000435 2 36 0 гр 44
 44. 44. • Eyni məhsulun eyni GTIN nömrəsi olmalıdır. • Hər fərgli bağlamanın fərgli GTIN nömrəsi olmalıdır Eyni GTİN Fərgli GTİN
 45. 45. 1 GTIN = 1 məhsul KODABAR
 46. 46. GTIN nömrələrin paylanması Satış üçün əmtəə məhsulu Grup qablaşdırma (1 qutuda 8 ədəd əmtəə) Standart nəqliyyat paleti (8 qutu x 8 ədəd) 4760023500012 24760023500016 (01)04760023500012(30)64
 47. 47. GTIN nömrəsinin təkrar istifadəsi 3453120236458 3453120236458 Nouveau détergent KODABAR Ən azı 4 ildən sonra Istehsalatın sonu Nömrənin təkrar istifadəsi
 48. 48. Səhv tərtib olunan etiketlər
 49. 49. Əmtəə məhsulların üzərində 1 koddan artıq olmamalıdır.
 50. 50. “ Горчиса московскайа” вя” ГорчисаБакы” мящсуллары 420 0 0 0 0 0 1 1 1 5 istifadəsi кодла düzgün deyil. Ştrikodun 0beləсахта штрихhallarıмаркаланыб. 420 префиксиЭС1 сист еминин префиксляри сийащысында Алманийа цчцн айрылыб. Бурада ися онун ист ещсалчысы намялумдур.
 51. 51. Ştrixkodun rənglərini necə seçməli?
 52. 52. Skanerin şüası qırmızı olduğu üçün bu ştrixkod у oxumayacaq.
 53. 53. Kontrastlıq vacib şərtlərdən biridir. 6 14141 00086 9 6 14141 00086 0 0123 5 4 6789 9 5
 54. 54. BEST YES YES NO NO NO BEST YES YES NO NO NO
 55. 55. SƏHVDİR!! 3 453120 236458 3 453120 3 453120 3 453120 236458 236458 3 453120 236458 23645 8
 56. 56. MƏSLƏHƏTLİDİR!! 3 453120 236458 3 453120 3 453120 23 6458 236458
 57. 57. Ştrixkod bağlamanın üzərində neçə yerləşdirilir?
 58. 58. Etiket üzərində ştrixkodun düzgün yerləşdirməsionun effektiv və rahat oxunmasina imkan verir. 4 760016 001908 >
 59. 59. Ştrixkodu necə yerləşdirmək lazımdır? ( 01 ) 5412347896242012 5 412345 678915
 60. 60. Ştrixkodun məhsulun arxa tərəfindən yerləşdirilməsi daha məqsədə uyğundur. Etiketin üz tərəfi Məhsulun adı yazılan etiketin qarsı tərəfi
 61. 61. Ştrixkod simvolu etiketdəki yazılara üfuqi və saquli istiqamətində yerləşdirilə bilər. «insanoxuyan» zona
 62. 62. Etiketdə ştrixkod düzgün yerləşdirilməyib Etiketdə ştrixkod düzgün yerləşdirilməyib Yerləşdirimədə tövsiyyələr Yerləşdirimədə tövsiyyələr
 63. 63. Ştrixkodun düzgün yerləşdirilməsi skanerin oxunmasına təsir edir. Ona görə qablaşdırmanın küncündə və əyilən yerlərdə ştrixkodu yerləşdirmək tövsiyyə olunmur. Skanerin şuası ştrixkodu tam əhatə etmir.
 64. 64. Ştrixkodun yerləşdirilməsinin uyğunluğu, yeni onun tanınmış yerdə yerləşdirilməsi kassirə rahatlıqda malın üzərindəki ştrixkodu tapa biləcəyini təmin edir.
 65. 65. Düzgün yerləşdirilməyən Беля щаллар олмамалыдыр və səhv çap olunmuş ştrixkodların nümunələri.
 66. 66. Boş zonalar 72
 67. 67. Hansı hallarda ştrixkod GS1 standartına uyğul deyil?
 68. 68. Bəzi hallarda maşınoxuyan və insanoxuyan kodlar fərqlənir. 4600985007962 4 760026 700020 Özgə əmtəə nömrələnir istifadəsi istehlakçını aldadır.
 69. 69. «АRAN» firması 4760001500058 1 4 760013 100000 6 İradlar 1.Maşınoxuyan və insanoxuyan kodlar fərqlənir 2.EAN-13 simvolu 13 rəqəmnən ibarətdir, yalnız bu kodun insanoxuyan hissə 14 rəqəmlidir. 3.Kodların heç birisi "ARAN" firmasına aid deyil. 4. 4760001500058-"Alko"ltd-nin "İpək volu" arağına aiddir. 5. 47600131 - "Antim"MMC-nin qeydiyyat nömrəsidir və onun istifadəsi qadağandır
 70. 70. Ştrixkodu parlaq materialların üzərində vurmaq tövsiyyə olmur. Çünki skanerin şüası əks oluna bilmir.
 71. 71. Ştrixkodun ölçüsü GS1 standartları ilə məhdudlaşdırılır Əgər ştrixkodun ölçüsü GS1 standartlarına uyğun deyilsə, onda skanerin şüası oxuya bilməz. Buna görə də ştrixkodun ölçüsünə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
 72. 72. Etiketlərin üzərində vurulan ştrixkodda boş zonalar yoxdur. Bu da problem yaradacaq. 4 7 60 027 80 0231 Sol boş zona Sağ boş zona
 73. 73. 20,73 мм Standarta g ö rə 12,50 мм Faktiki etiketdə 4 760038 000804 29,83 мм 4 760038 000804 29,83 мм 8 0%
 74. 74. Ştrixkodlarin verifikasiyası məsləhət görülür Verifikasiya - ştrixkod simvolunun beynəlxalq standartlara uyğunluğunun yoxlanmasıdır. Ştrixkodun ölçüləri və çap keyfiyyəti verifikatorla bizim ofisdə sınaqdan keçirilir.
 75. 75. Verifikasiyanın təhlili: Parametlər Standart üzrə parametlərin normativ göstəriciləri Faktiki əhamiyyət Standarta uyğunluğu yox keçib keçib Simvolun 10 dəfə skan olunmasının orta əhəmiyyəti Böyüdülmə əmsalı Hündüryüyü 80-200% > 73.8% 21 мм Eni > 29 мм Verifikasiyadan keçdi Dekodlaşdırma keçib Dekodlaşdırmalıq > 25% 63% keчib Modulyasiya > 40% 71% keчib Nöqsanlar < 30% 8% keчib Simvolun kontrastlığı > 20% 74% keчib Kənarın kontrastlığı > 15 % 52% keчib Rmin < 0,5 Rmax 3% 76% keçib Rmax
 76. 76. GS1 Azərbaycan web səhifəsində istehsalçı haqqında məlumatı əldə etmək olar www.gs1az.org
 77. 77. Əgər malın ştrixkoduna aid sorğu olarsa... 4760036301323 Ştrixkodun sahibi: "Nur-Süd" MMC "Beyaz"cənub pendiri 19% 300 GRM dəmir qabda
 78. 78. Ştrixli kodların istifadə sahələri
 79. 79. Ticarətdə
 80. 80. Anbarda
 81. 81. İstehsalatda
 82. 82. Kənd təsərrüfatında
 83. 83. Mal-qaranın uçotunda Birkadan oxunan məlumat Məlumat Bazası
 84. 84. Ağacların və əkintilərin uçotunda
 85. 85. Nəqliyyat, logistika və gömrükdə
 86. 86. Hava yollarında yüklərin izlənməsi
 87. 87. Poliklinikalarda, xəstəxanalarda
 88. 88. Doğum evlərində
 89. 89. Əsas vəsaitlərin uçotunda
 90. 90. Məhmanxanalarda əşyaların uçotunda
 91. 91. Ştrixkod sənədlərin üzərinə vurulur.
 92. 92. Poçt göndərişlərində
 93. 93. Kitabxanalarda
 94. 94. Bank kupyuraların və qiymətli kağızların uçotunda
 95. 95. Kommunal bildiriş vərəqələrində
 96. 96. Мобил телефонларда İstifadə sahələri genişdir....
 97. 97. Diqqətinizə görə minnətdarıq
 98. 98. «GS1 Azərbaycan» Cəmiyyəti qarşılıqlı iş birliyinə hazırdır! Tel: 99412 4987405 ean@gs1az.org www.gs1az.org

×