Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

HR Advies, Projecten & Interim_Hudson NL

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

HR Advies, Projecten & Interim_Hudson NL

  1. 1. hr AdviEs, ProJEctEN & iNtErim humAN cAPitAl PArtNEr for thE 21st cENtury As i A PAcific | Euro P E | No rt h A m EricA hoE oNzE AANPAk biJdrAAgt AAN w w w. huds o N .co m uw succEs? hudson hr Advies, Projecten & interim staat bekend om het hoge niveau van haar talent management consultants. opdrachtgevers schakelen ons in voor stevige opdrachten waar specifieke kennis noodzakelijk is of waar écht iets moet gebeuren. onze consultants zijn hr-strategen, hr-managers, hr-adviseurs of recruiters die kwalitatieve veranderingen doorvoeren, (her)struc- tureren en professionaliseren. opdrachten waar het logisch is om gedurende een overzichtelijke periode expertise in te zetten met de juiste skills en ervaring. wilt u weten hoe hudson hr Advies, Projecten & interim haar consultants succesvol binnen úw organisatie kan inzetten? Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op met de heer Joes van dijk, directeur hudson Netherlands, of een van onze andere talent manage- ment consultants. Telefoon: 020-471 11 11 E-mail: joes.van.dijk@hudson.com Internet: http://nl.hudson.com Hoofdkantoor: Emmaplein 8-10, 1075Aw, Amsterdam ovEr hudsoN hudson is wereldwijd een toonaangevende speler op het gebied van human capital solutions voor permanente werving, interim professionals en talent management. wij beschikken over 2.500 consultants die zich in dienst stellen van opdrachtgevers en kandidaten in meer dan twintig landen.
  2. 2. TalenT engagemenT SoluTion: verover heT harT, overTuig heT verSTand om de prestaties van een – steeds complexer wordende – organisatie te verhogen, worden managers uitgedaagd het beste uit hun mensen te halen en hun potentieel maximaal te ontwikkelen. baanbrekend onderzoek van onze r&d-afdeling geeft u de kans de strategie en de prestaties van uw organisatie volop te laten dragen door gemotiveerde en betrokken medewerkers. bekijk www.hudson.com/engage. dAArom hudsoN is uw orgANisAtiE klAAr voor dE bliJvENdE mEErwAArdE crEërEN voor oPdrAchtgEvErs. dAt is wAAr hudsoN voor stAAt. hudsoN is ExPErt iN tAlENt mANAgEmENt EN biEdt AdviEs EN cAPAcitEit biJ Al uw humAN cAPitAl vrAAgstukkEN. Als PArtNEr wErkEN wiJ ProActiEf mEE AAN oPlossiNgEN oP hEt vlAk uitdAgiNgEN vAN dE 21stE EEuw? oNzE tAlENt mANAgEmENt coNsultANts mAkEN dEEl uit vAN EEN dyNAmisch NEtwErk, vAN AttrAct, sElEct, ENgAgE & dEvEloP vAN mENs EN orgANisAtiE. dE gEvolgEN vAN dE vErgriJziNg ziJN biJNA NiEt iN tE schAttEN. duidEliJk is dAt EEN wAAriN wE oPlossiNgEN oNtwikkElEN EN kENNis dElEN. mEt Als fuNdAmENt mEEr dAN 26 toENEmENd tEkort AAN dE bEstE mENsEN éN sPEciAlistischE kENNis wordt vErwAcht. JAAr iNtErNAtioNAlE tAlENt mANAgEmENt ExPErtisE. mEt dAArNAAst EEN AANstormENdE JoNgE gENErAtiE diE Eist oP mAAt tE wordEN bEdiENd. of oNzE coNsultANts Nu EEN bEProEfdE hr-oPlossiNg imPlEmENtErEN iN uw orgANisAtiE, orgANisAtiEs moEtEN oP dEzE oNtwikkEliNgEN tiJdig mEt EEN ANtwoord komEN om dE uw mEdEwErkErs trAiNEN of oP iNtErim-bAsis huN ExPErtisE iNbrENgEN iN EEN ProJEct. coNtiNuïtEit, kwAlitEit EN PrEstAtiEs vAN dE orgANisAtiE tE kuNNEN wAArborgEN. hEt ziJ voElEN zich bEtrokkEN EN ziJN gEdrEvEN om huN iNzichtEN EN kENNis mEt u tE dElEN. humAN rEsourcE mANAgEmENt biNNEN uw orgANisAtiE vErvult hiErbiJ EEN strAtEgischE sAmEN mEt u zEttEN zE hEt AllErbEstE rEsultAAt NEEr. dAAdkrAchtig EN mEt PlEziEr! slEutElrol. hudsoN NEthErlANds kAN u hElPEN biJ hEt vormgEvEN EN uitvoErEN vAN uw hr-vrAAgstukkEN PAssENd biJ dE situAtiE EN wENsEN vAN uw orgANisAtiE. Daarom kiest u voor Hudson HR Advies, Human Capital Partner met dienstverlening op het Projecten & Interim tAlENt tAlENt gebied van: AcquisitioN sElEct EffEctivENEss | Totaaloplossingen altijd verbonden met de | Een wereldwijd aansprekende visie op talent | het vormgeven en uitvoeren van uw human capital | het managen en implementeren van veranderingstrajec- medewerkers en de strategie van uw organisatie; management in al zijn facetten en gedreven door passie strategie voor de vraagstukken van de 21ste eeuw; ten en fusies; vanuit onze Practice leader; | u kunt rekenen op onze eigentijdse aanpak, | het behouden en ontwikkelen van cruciale kennis en | het verbinden van uw mensen met de bedrijfsstrategie afgestemd op uw specifieke organisatiedoelstellingen | direct toegang tot onze state of the art oplossingen, talent binnen de organisatie; en hen inspireren het beste uit zichzelf te halen. én bedrijfscultuur; producten en online technologie, ontwikkeld in ons internationale Research & Development Centre; | het verloop van medewerkers duurzaam te verminderen; | inzet van Talent Management Consultants, mensen AttrAct ENgAgE met de juiste expertise die op de hoogte zijn van actuele | continu lopende onderzoeken naar trends, ontwikkelingen in uw sector; ontwikkelingen en oplossingen om op basis daarvan gefundeerde inzichten te verkrijgen over wat de | intensieve opdrachtbegeleiding waarbij wederzijdse uitdagingen zijn in uw markt en business; verwachtingen expliciet worden gemaakt en verbindin- gen in ons (internationale) netwerk van kennis snel tot | (inter)nationaal netwerk én kantoren bij u in de buurt tAlENt dEvEloP tAlENt stand komen; (Amsterdam, rotterdam en Arnhem). culturE oPtimisAtioN

    Sé el primero en comentar

    Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

202

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

6

Acciones

Descargas

2

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×