Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a O IOP-u (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

O IOP-u

 1. 1. „НЕ МОРАТЕ БИТИ НАЈБОЉИ, ДОВОЉНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ НАЈБОЉИ ШТО МОЖЕТЕ...“ ДУШКО РАДОВИЋ O Појмовима ИОП-а...
 2. 2. Кораци у изради ИОП Стручни сарадник 1 Наставник ако дете не остварује очекиване исходе или су резултати значајно изнад нивоа општих и посебних стандарда 2 прате развој и напредовање детета Прикупљају податке и формирају документацију
 3. 3. ПРАВО НА ИОП тешкоће у учењу сметње у развоју или инвалидитет социјално нестимулативна средина други разлог изузетне способности Право на индивидуални образовни план Право на ИОП (план додатне подршке) има дете за које се процени да има тешкоћа у васпитно-образовном раду, а које би могле значајно да утичу на остваривање неких општих стандарда, као и дете са изузетним способностима.
 4. 4. ВРСТЕ ПРИЛАГОЂАВАЊА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА (простор, методе, дидактичка средства ИОП 1 ИОП 2 ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ Интерресорна комисија уз сагласност родитеља Сагласност родитеља
 5. 5. Врсте прилагођавања • Индивидуализација – отклањање физичких и комуникацијских препрека у установи • ИОП 1 – Индивидуални образовни план по прилагођеном програму • ИОП 2 – Индивидуални образовни план по измењеном програму • ИОП 3 – Индивидуални образовни план по обогаћеном и проширеном програму
 6. 6. Педагошки профил Б. Педагошки профил Јаке стране и интересовања ученика/це Тешкоће и потребе за подршком Б.1 Учење и како учи (важне чињенице о досадашњим образовним постигнућима, стиловима учења, ставовима према школи, мотивацији за учење, интересовањима, областима и специфичним вештинама у којима се истиче у односу на вршњаке, као и онима у којима заостаје у односу на вршњаке и сл. ) Б.2 Социјалне вештине (важне чињенице о односима са другим људима, понашању према вршњацима, поштовању правила и сл.) Б.3 Комуникацијске вештине (важне чињенице о начинима размене информација са другима, укључујући и степен познавања језика на коме се школује, као и сметње у коришћењу вербалних, визуелних и симболичких средстава комуникације ) Б.4 Самосталност и брига о себи (важне чињенице о способности да се сам стара о себи и испуњава свакодневне обавезе код куће и у школи ) Б.5 Утицај спољашњег окружења на учење (важне чињенице о породичним и другим условима који повољно и неповољно утичу на учење и напредовање) Идентификоване приоритетне области и потребе за подршком у образовању Додатна подршка за коју је потребно одобрење Комисије:
 7. 7. индивидуализован начин рада прилагођавања простора и услова прилагођавања метода рада, наставних средстава отклањање физичких баријера посебан распоред активности додатне и посебне активности начин задавања задатака праћење напредовања начин усвајања садржаја провера знања организација учења правила понашања и комуникација индивидуализован начин рада се спроводи: • према потреби, • као саставни део образовно-васпитног рада наставника • може се остваривати и без вођења посебне документације (ако се води, уписује се у образац 1).
 8. 8. ШТА СЕ МОЖЕ ПРИЛАГОДИТИ Циљеви и садржај наставе Упутства Наставни материјал, извори учења Процес оцењивања, резултати учења Самопоуздање Потпуна социјална укљученост Учење и остваривање потенцијала
 9. 9. Садржај ИОП-а лични подаци опис развоја и образовне ситуације циљ (промена) опис корака (активности) временски распоред особе које пружају подршку посебни и прилагођени стандарди ИОП се односи на: • део у оквиру наставног предмета, • један наставни предмет, • групу наставних предмета или • све садржаје, односно наставне предмете • ваннаставне активности.
 10. 10. Врсте ИОП-а ИОП по прилагођеном програму ИОП по измењеном програму простор и услови уџбеници и наставна средстава метода рада ИОП по прилагођеном програму прилагођавање општих исхода прилагођавање посебних стандарда постигнућа прилагођавање садржаја активности и њихов распоред лица која пружају подршку ИОП обогаћен и проширен програм Доношењу ИОП-а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима постигнућа, претходи: 1. доношење, примена и вредновање ИОП-а са прилагођеним програмом, 2. мишљење интерресорне комисије (за ОЗС подршку)
 11. 11. Циљеви у ИОП-у • Циљеви се односе на целокупно функционисање детета, како у академској, тако и у ванакдемским областима. • ИОП садржи дугорочне и краткорочне циљеве (исходе).
 12. 12. Дугорочни циљеви Примери Дугорочни циљеви – потребе детета као предуслов за развој других области • Оријентација у времену и простору. • Успостављање комуникације са непознатим особама са адекватном дистанцом. • Учешће у раду са другима.
 13. 13. Краткорочни циљеви (ИСХОДИ) Морају да одговоре на 4 питања: 1. Ко ће то да уради? 2. Шта ће да уради? 3. Под којим условима? 4. Који степен успеха се захтева?
 14. 14. ПРИМЕР • “Марија ће имати појам црвеног.” Да ли даје одговор на питања: Ко? Шта? Како? У којој мери? “Марија ће на захтев издвајати црвену оловку из групе оловака у 8 од 10 случајева.”
 15. 15. Евиденција  ИОП1 и 3 се не евидентирају  ИОП2-у ђачку књижицу и матичну књигу уноси се формулација: „Ученик је у складу са чланом 77. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) савладао следеће предмете...“

×